Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kat KArşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Yanıt
Old 05-01-2007, 03:20   #1
Av.Mustafa Çiçek

 
Varsayılan Kat KArşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Sevgili Meslektaşlar
Uzun süren davaların özeti şöyle. 3 müvekkil kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden noterden yapılan gayrımenkul satış vaadiyle yükleniciden daire satın alıyorlar. 1997 de beri de malik sıfatıyla oturuyorlar. Ancak arsa sahibi tapularını bir türlü vermiyor. Bizde tapu iptali ve tescil davası açtık. Biz davayı açtıktan sonra arsa sahibi de bize karşı ecrimisil ve meni müdahale davası açtı. Ardından da biz davayı açtıktan sonra da müteahit ile arasındaki sözleşmenin feshi için bizim davamızdan sonra müteahit aleyhine sözleşmenin feshi davası açtı.
Bizde her üç müvekkil adına müdahale ettik ve bizim davalarımızdan biriyle birleşmesini istedik. Sonuçta birleşti. Bu arada biz arsa sahibinin 1996 yılında aynı davayı açtığını ve feragat ettiğini öğrendik. dosyayı getirttik ve feragat nedeniyle kesin hüküm itirazında bulunduk. Buna rağmen mahkeme (bize ifadesi öyle yorumlamamış-gerekçeli karar henüz yazılmadı) davayı kabul etti. 10 yıl sonra sözleşmeyi feshetti. Diğer davaları da bu kararın Yargıtaydan dönüşüne kadar beklenmesine karar verdi.
Bina bilirkişi raporuna göre 1996 da yüzde 70 i bitmiş. Ayrıca müteahit ortalarda yok. Bina imara aykırı. Belediyeden gelen yazıya görede bir katı kaçak ve imara uygun hale getirilemez şeklinde. Arsa sahibi sözleşmenin feshiyle anlaşılan tüm binanın üstüne oturacak. Pek çok yargıtay kararında imara aykırı bina varsa yüklenici edimini yerine getirmemiş sayıyor.
yani sözleşme yaparken arsa sahibi aslında imara aykırı bir bina yapmak hususunda anlaşıyor. Sonra da yapılan bina imara aykırıdır diyerek sözleşmeyi 10 yıl sonra fesh ettiriyor ve sekiz katlı binanın bir nevi sahibi oluyor.
Bir başka durumda şu 1995 yılında müteahitle sözleşme yapmadan önce. Aslında arsanın sahibi müteahit. müteahit önce arsayı şu anki sahibine satıyor ve bu kişi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıyor.
Yaptığım tüm araştırmalarda bizim için durum ümitsiz görünüyor. Siz sevgili meslektaşlarımın aklına pratik bir çözüm geliyor mu…
Diyelim arsa sahibi bizi meni müdahale sonucu çıkardı. Müteahidin sebepsiz zenginleşme yoluna başvurması mümkün ama ortada yok. Biz verdiğimiz paraları kimden tahsil edeceğiz. Ya da tapu tesciline zorlamanın başka yolu var mı?
Old 05-01-2007, 12:25   #2
Gamze Dülger

 
Varsayılan

Sayın Çiçek,
İmara aykırılık bir proje tadilatıyla giderilebiliyor ve bu haliyle iskanda alınabiliyor ise,geriye etkili fesih kabul edilemez.Ancak,imara aykırılık proje tadilatıyla da giderilemiyor ise,bu aykırılık sebebiyle iskan alınamayacağından ve bu husus müteahhidin kusurundan kaynaklandığından,mal sahibi imalatı kabule zorlanamaz ve geriye etkili fesih ile sözleşme ortadan kaldırılmış olur.

Kaçak kat ilavesinin yıkımı ile inşaat imara uygun hale gelebiliyor mu ?Yada aykırılıkların giderilmesi mümkün mü?Bu soruya verilecek olumlu yada olumsuz cevaplar davanında olumlu veya olumsuz olma ihtimalini getirir.

Siz ise,geriye etkili fesih sözkonusu ise,yükleniciden tazminata hak kazanacağınızdan mal sahibine karşı "imalat bedelinin tahsili için rücu davası " açabilirsiniz.Çünkü mal sahibi sözleşmeyi geriye etkili olarak feshettiği takdirde müteahhide malzeme-imalat bedelini ödemek zorundadır.
Davanızda bu imalat bedeli belirlenmemişse dosyanız büyük ihtimalle Yargıtay tarafından bozmaya uğrayacaktır.(Umarım!)

Saygılarımla

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/3686

K. 2005/4432

T. 21.7.2005

• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE YÜKLENİCİNİN MÜDAHALESİNİN MEN'İ TALEBİ ( Yüklenicinin Yaptığı İnşaatın İmalat Bedelinin Arsa Sahibinden Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )

• MÜDAHALENİN MEN'İ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Aleyhine - İnşaatın İmalat Bedelinin Arsa Sahibinden Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )

• İNŞAATIN İMALAT BEDELİNİN ARSA MALİKİNDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Aleyhine Açılan Müdahalenin Men'i Davasında )

• YÜKLENİCİNİN MÜDAHALESİNİN MEN'İ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - İnşaatın İmalat Bedelinin Arsa Sahibinden Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )

4721/m.950,994


ÖZET : Dava, kat karşılığı inşaat yapımına ilişkin sözleşmenin geriye etkili olarak feshiyle birlikte yüklenicinin sözleşmeye konu taşınmaza müdahalesinin önlenmesine ilişkindir. Sözleşme feshedilerek yüklenici sıfatında olan kooperatifin taşınmaza müdahalesinin men'ine karar verilmiş olmakla, bu dava kapsamında kooperatifin yüklenici sıfatıyla taşınmaz üzerine yapmış olduğu inşaatın bedelinin de hüküm altına alınması zorunludur. Yüklenicinin bu bedel ödeninceye kadar taşınmaza müdahalesinin önlenmesine karar verilemez. Yüklenicinin bu yönden geri vermekten kaçınma hakkı mevcuttur. Bu durumda mahkemece sözleşmenin feshi ve müdahalenin önlenmesi talebine ilişkin bu davanın açıldığı 20.11.2001 tarihi itibariyle, kooperatif tarafından yapılan işler bedelinin mahalli rayiçlere göre saptanması ve bu bedelin kooperatife ödenmesi koşuluyla kooperatifin taşınmaza müdahalesinin önlenmesine karar verilmesi yerine, imalat bedeli yönünden kooperatifin ayrıca dava açması sonucunu doğuracak şekilde imalat bedeli belirlenmeden yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı k.davalı Koop. ile davalı k.davacı T. Ç. vekillerince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı k.davalı vekili avukat E. M. ve avukat F. T. ile davalı k.davacı T. Ç. geldi. Davalı C. U. vekili gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacık.davalı avukatı ile davalı k.davacı asil dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kerre dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ve karşı davalı Kooperatifin tüm, davalı ve karşı davacı T.Ç.'nin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.
2- Davalı ve karşı davacı T. Ç. tarafından açılan ve asıl dava ile birleştirilen Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2001/1130 E. sayılı davasında davacı k.davalı T., Kooperatifle akdedilen ve kat karşılığı inşaat yapımına ilişkin olan 23.12.1993 tarihli sözleşmenin geriye etkili olarak feshiyle birlikte kooperatifin sözleşmeye konu 2145 parsel sayılı taşınmaza müdahalesinin önlenmesine, men'i müdahale kararı ile birlikte kooperatifin arsa üzerine yapmış olduğu inşaatın bedeli olarak eksik ve ayıplı işler tutarının mahsubu suretiyle 17.123.000.000 TL'nın da davalıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece kooperatifin 2145 parsel sayılı taşınmaza müdahalesinin men'ine karar verilmekle birlikte imalat bedeli belirlenmeden, tahsil edilinceye kadar davalı kooperatif lehine hapis hakkı tanınmasına karar verilmiştir.
Sözleşme feshedilerek yüklenici sıfatında olan kooperatifin taşınmaza müdahalesinin men'ine karar verilmiş olmakla bu dava kapsamında kooperatifin yüklenici sıfatıyla taşınmaz üzerine yapmış olduğu inşaatın bedelinin de hüküm altına alınması zorunludur. Yüklenicinin bu bedel ödeninceye kadar taşınmaza müdahalesinin önlenmesine karar verilemez. Yüklenicinin bu yönden geri vermekten kaçınma hakkı mevcuttur ( M.K. 994. md. ). Bu durumda mahkemece sözleşmenin feshi ve müdahalenin önlenmesi talebiyle T. Ç. tarafından açılan bu davanın açıldığı 20.11.2001 dava tarihi itibariyle, kooperatif tarafından yapılan işler bedelinin mahalli rayiçlere göre saptanması ve bu bedelin kooperatife ödenmesi koşuluyla kooperatifin taşınmaza müdahalesinin önlenmesine karar verilmesi yerine, imalat bedeli yönünden kooperatifin ayrıca dava açması sonucunu doğuracak şekilde imalat bedeli belirlenmeden yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte yazılı nedenlerle davacı ve karşı davalı kooperatifin tüm, davalı ve karşı davacı T. Ç.'nin diğer temyiz itirazlarının reddine, hükmün ikinci bent uyarınca davalı ve karşı davacı T. Ç. temyizine atfen BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı ve karşı davacı T. Ç. yararına duruşma vekalet ücreti tayinine yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye 704,60 YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı k.davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı k.davacı T.'ye geri verilmesine, 21.7.2005 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY :
Davacı ve mukabil davalı S.S. Ü. Konut Yapı Kooperatifi geçersiz de olsa ifa edileceğine güvenerek imzalanan sözleşme ile arsa sahibinin arazisi üzerine kısmen inşaat yapmıştır.
Bu dava sonucunda; yapılan imalat arsa sahibine kalacak, kooperatif ise bedel talep edecektir. Kooperatif açtığı davada tapu iptal ve tescil istemiştir. Bedel talebi bulunmadığı gibi, alacağı karşılığında hapis hakkı tanınacak miktarın ne olduğunu da açıklamış değildir. TMK.nun 950'nci maddesinde tanınan hapis hakkı öncelikle zilyedin istemine bırakılmıştır. Hapis hakkından amaçlanan husus alacağın teminat altına alınmasıdır. Alacak bir ilamla sonuçlandırılmadıkça, hapis hakkı tanınan miktarın da avans niteliğinde olduğu, kesin bir alacak miktarını ifade etmeyeceği de ortadadır. Dava konusu olayda kooperatif alacağının tahsilini istememiştir. Tapu almaya hak kazanamayacağı da bu dava sonucunda ortaya çıkmıştır. Öyle olunca mahkemece hapis hakkı için belirlenen alacak miktarının kesin olmadığı ve avans niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Hapis hakkı dışındaki kısım için alacak davası açma hakkı tanınmalıdır. En azından karar tarihine en yakın tarih itibariyle kooperatifin inşaat bedeli saptanıp o miktar için hapis hakkı tanınmalıdır. Dairenin daha önceki tarihlerden alacağın belirlenmesi ve o miktara hapis hakkı tanınması yolundaki çoğunluk kararı kooperatifin yıllarca emek ve birikimiyle meydana getirilen eserin bedelini karşılamaktan uzak kalacaktır.
Sayın çoğunluğun diğer yönlere ilişkin kararına aynen katılmakla birlikte, hapis hakkı tanınan miktar bakımından çoğunluk görüşünden ayrıldığımdan karara muhalifim.
T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/6210

K. 2006/397

T. 1.2.2006

• İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Büyük Oranda Tamamlanmış Olsa da Projeye Aykırı ve İskan İzni Alınamayacak Durumda Olan İnşaatla İlgili Sözleşmenin Geriye Etkili feshi Gerektiği )

• PROJEYE AYKIRI İNŞAAT ( Eser Sözleşmesinin Geriye Etkili feshi Gerektiği - Büyük Oranda Tamamlanmış Olsa da İskan İzni Alınamayacak Durumda Olduğu )

• SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ ( Büyük Oranda Tamamlanmış Olsa da Projeye Aykırı ve İskan İzni Alınamayacak Durumda Olan İnşaatla İlgili Sözleşme )

818/m.106,355,358


ÖZET : Davacı arsa sahipleri, inşaatın kararlaştırılan süre içinde teslim edilmediği iddiasıylakat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshini talep etmişlerdir. Dosya kapsamından inşaatın büyük oranda tamamlandığı, projeye aykırılıkların bulunduğu, iskan ruhsatının alınmadığı, alınması için yapı denetim raporunun temininin gerektiği anlaşılmaktadır. Projeye aykırı ve iskan alınamayacak durumda olan inşaatla ilgili sözleşmenin geriye etkili feshi gerekirken delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek mahkemece sözleşmenin ileriye etkili feshi isabetsizdir.
DAVA : Bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kâğıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Taraflar arasındaki uyuşmazlık 28.09.1992 tarihli, tapuda arsa payı devri karşılığında inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Davacı arsa sahipleri, inşaatın kararlaştırılan sürede teslim edilmediğini ileri sürerek akdin feshini talep etmişlerdir. Mahkemece bozmadan sonra yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi asıl ve ek raporuna dayanılarak akdin ileriye etkili şekilde feshine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
Davalı yüklenicinin inşaatı eksik bıraktığı ve böylece sözleşme ile üstlendiği edimini yerine getiremediği tartışmasızdır. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda; inşaatın % 74 seviyesinde bulunduğu, inşaattaki kolonların, donatı ve kirişlerin noksan imal edildiği, çatının yapılmadığı, projeye aykırılıkların bulunduğu, iskân ruhsatının alınmadığı, alınabilmesi için yapı denetim raporunun temininin gerektiği açıklanmıştır. Bu haliyle % 74’ü ikmal olunan ve kolon ve kirişleri projesine göre küçük yapıldığı anlaşılan inşatta, 25.01.1984 gün ve 3/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın uygulanarak akdin ileriye etkili sonuç doğuracak şekilde feshine karar verilmesi, oluşa ve dosya kapsamına uygun bulunmamıştır. Akdin geriye etkili sonuç doğuracak şekilde feshine karar verilmelidir. Mahkemece delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek ileriye etkili fesih kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacılar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 01.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/1309

K. 2006/3450

T. 9.6.2006

• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( İnşaat Sözleşmeye ve İmara Aykırı ve Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı Yapılmış İse Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Gereği )

• SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ FESHİ ( İnşaat Sözleşmeye ve İmara Aykırı ve Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı Yapılması Halinde Söz Konusu Olduğu )

• SÖZLEŞMEYE VE İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı Yapılmış İse Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Gereği )

818/m. 360


ÖZET : Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ve kira tazminatının tahsili talebine ilişkindir. Eser, iş sahibinin kabule icbar edilemeyeceği derecede kusurlu ve sözleşme şartlarına aykırı ise iş sahibi eseri almaktan imtina edebilir. Dosya kapsamından inşaatın sözleşme koşullarına uygun yapılmadığı ve iskan ruhsatı alınamadığı anlaşılmaktadır.
Sözleşmeye ve imara aykırı yapılan inşaat kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu ise sözleşmenin geriye etkili olarak feshine karar verilmelidir. Açıklanan hususlar nazara alınmadan yerel mahkemece geriye etkili fesih yerine ileriye etkili olarak feshe karar verilmesi hatalıdır.
DAVA : Hüküm davacılardan N.H., davacı-k.davalılar A.Ü. ve F,Ü. mirasçıları, müdahil KA., davalılar Ö.ç., H.D., T.Ö., M.P., M.K, K.Ç., Y.T., M.K, A.A. ve O.K vekillerince temyiz edilmiş, davalılar H.D., T.Ö., M.P. ve K.A. tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacılar A.Ü. vs. vekili Avukat N.Ö. ile davalı Ö.Ç. vekili Avukat t.a., davalılar K.Ç. vs. vekili Avukat C.T. geldi. Davacı N.H. vekili, davalılar Y.T. ve M.K. vekili ve davalı O.K. gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edildikten sonra gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava, gayrimenkul satış vaadi ve daire karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi, kira tazminatının tahsili, manevi tazminat ve müdahalenin önlenmesi, N.H. tarafından açılan birleşen dava tapu iptali, tescil ve alacak, diğer birleşen davalar tapu iptali, tescil istemi ile açılmış, mahkemece verilen karar davalılar S.Ö., c.Ç., O.A., N.S. ile birleşen dosyanın davacıları, asıl davanın davalıları S.Ö. mirasçıları dışındaki taraflarca temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davalı O.K.'nın adının karar başlığında gösterilmemesi maddi hata niteliğinde olup, mahkemesince her zaman düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, kararı temyiz eden KÇ.'nin davanın tarafı olmaması, hakkında karar verilmemesi nedeniyle kararı temyiz hakkı bulunmadığından, davacı arsa sahiplerinin ve birleşen davanın davacısı N.H.'nin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının, diğer temyiz edenlerin tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2- Borçlar Kanunu'nun 36011. maddesine göre, yapılan şey iş sahibinin kullanamayacağı ve nisfet kaidesine göre kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu ve mukavele şartlarına muhalif olursa, iş sahibi o şeyi kabulden imtina edebilir. Somut olayda mahkemece, yapılan binanın projesine ve sözleşmeye uygun şekilde yapılmadığı, arsa sahipleri tarafından kabul edilemeyecek derecede ayıplı olduğu gerekçesi ile sözleşmenin feshine karar verilmiştir. Bu sonuca varılırken binanın güçlendirme maliyetinin toplam maliyetin % 60'ına varması da dikkate alınmıştır. Dosyadaki bilgilerin ve raporların değerlendirilmesinden, davalı yüklenici Ö.Ç. tarafından sözleşme şartlarına uygun kabul edilebilecek nitelikte yasal inşaat yapılmadığı, bu nedenle iskan ruhsatı da alınamadığı, davacı arsa sahiplerinin BK'nun 360/1. maddesi uyarınca bu eseri kabule zorlanamayacakları sonucuna varılmaktadır. Bu durumda davacılar arsa sahipleri ve davalı yüklenici Ö.ç. arasındaki gayrimenkul satış vaadi ve daire karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshine karar verilmesi gerekir. Mahkemece yüklenici Ö.ç. tarafından yapılan binanın arsa sahipleri tarafından kabul edilemeyecek derecede ayıplı olduğu kabul edildiği halde, arsa sahipleri ile yüklenici arasındaki gayrimenkul satış vaadi ve daire karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili yerine, geleceğe yönelik ( ileriye etkili ) olarak feshine karar verilmesi doğru olmamıştır.
3- Bu dosya ile birleştirilmesine karar verilen Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1995/332 Esas sayılı dava dosyasında davacı N.H. tapu iptali tescil, bu mümkün olmadığı takdirde ödediği para nedeniyle alacak isteminde bulunmuştur. Mahkemece tapu iptali tescil istemi yönünden davanın reddine karar verilmesi yerindedir. Ancak bu istek yanında, davacı N.H.'nin satın aldığı daire nedeniyle yükleniciye ödediği bedel hakkındaki isteminin de reddine karar verilmesi hatalı olmuştur. Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı arsa sahipleri ile birleşen davanın davacısı N.H.'nin sair, diğer temyiz eden tarafların tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca temyiz olunan kararın davacı arsa sahipleri yararına, 3. bent uyarınca birleşen davanın davacısı N.H. yararına BOZULMASINA, 450,00.- YTL duruşma vekalet ücretinin temyiz eden davalılardan alınarak duruşmada vekille temsil edilen davacı arsa sahiplerine verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan N .H. yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı arsa sahiplerine, birleşen davanın davacısı N.H.'ye ve K.ç.'ye, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 09.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 06-01-2007, 02:02   #3
Av.Mustafa Çiçek

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım ilginize ve gönderdiğiniz uzun açıklayıcı bilgi ve kararlara minettar oldum . Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Av. Mustafa Çiçek
Old 08-02-2011, 13:01   #4
Avukat55

 
Varsayılan

Merhaba,
Benzer konuda davalıyız yani kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ve yardımınıza ihtiyaç duydum Gamze hanım. imalat bedelinin tahsili için rücu davası açmayı düşünüyorum. Bu konuda yargıtay kararı varmıdır elinizde? Davayı kimlee karşı açacağım. Müteahhitte davalı olmalımıdır ?

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshi/görev AVTEMEL Meslektaşların Soruları 16 15-09-2020 13:07
İş Sözleşmesinin Feshi umutlaw Meslektaşların Soruları 15 29-12-2006 00:00
Tek satıcılık sözleşmesinin süresinden önce feshi Gülşen Hukuk Soruları Arşivi 6 22-08-2006 10:58
İşverenin sözlü olarak iş sözleşmesinin feshi ve işçinin hakları hukuk1983 Meslektaşların Soruları 3 14-08-2006 11:46
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Aysel Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05181694 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.