Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Okul Aile Birlikleri tüzel kişiler midir?

 
Old 01-10-2006, 01:01   #1
brkmnks

 
Önemli Okul Aile Birlikleri tüzel kişiler midir?

Okul Aile Birlikleri tüzel kişiler midir? Bir kaç yıl önce okullardaki dernekler kapatıldı diye biliyorum, fakat şu andaki mevzuata göre okul aile birlikleri tüzel kişi midir? değil midir?
Old 01-10-2006, 01:55   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Yargıtay 21. HD.nin , 2004/6935E.-9639 K. 09.11.2004 K.ndan bir alıntı ile çalışmaya başlayalım


Alıntı:
.......
........
Gerçekten, dayanağı 506 sayılı Yasa'nın 79/8. maddesi olan hizmet tesbiti davalarında yapılacak inceleme de özel bir yöntem öngörülmediği gibi dava niteliği gereği de resen araştırma ilkesine tabidir. Somut olayda, davacının okuma-yazma bilmediği halde imzalattırıldığını ileri sürdüğü 7.1.2002 günlü SSK müfettiş yerel inceleme tutanağı sonrasında Kuruma bildirimlerinin yapılmaya başladığı ortadadır. İşyeri okul aile birliği koruma derneği olup, SSK tescilinin de yukarıda belirtilen müfettiş incelemesinden sonra yapıldığı açık olmakla birlikte, işyerinin kapsama alınabilecek bir işyeri olması, bu tür hizmet tesbiti davaları için yeterli olduğu gerçeği karşısında davacının 1.9.2001 ila 14.6.2002 tarihleri arasındaki çalışmasının kabulü yerindedir. Ne var ki davacı çalışmasına 1997 yılı içerisinde başladığını iddia ettiğine göre, davalı işverenin Dernek statüsünde kurulan bir işyeri olduğu da dikkate alınarak bu işyerinden, talep konusu dönemleri içerir şekilde davacı ile ilgili tüm kayıt-belge ve ücret ödeme belgeleri ayrıntılı olarak dosyaya celp edilmeli ve bu dönemlerdeki çalışma iddiaları yönünden de, işyerinin okul olduğu göz önüne alınarak tesbit edilecek kayıtlı çalışan kişilerin resen bilgilerine başvurulmak suretiyle varsa çalışma hususunda bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.9.1999 gün 1999/21-510-527, 30.6.1999 gün 1999/21-549-555, 5.2.2003 gün 2003/21-35-64, 15.10.2003 gün 2003/21-634-572, 3.11.2004 gün 2004/21-480-579 ve 2004/21-479-578 sayılı kararları da bu yöndedir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine 9.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karara göre, dernek statüsünde ve dolayısıyla tüzel kişiliği var.

Saygılarımla...
Old 01-10-2006, 04:20   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın brkmnks

Tüzel kişilikler hakkında ekşi sözlük aşağıdakileri yazmakta :

''' Tüzel kişi olmak için sadece bir topluluk olmak yeterli değildir; her topluluğun tüzel kişiliği yoktur. Örgütlenme, sürekli amaç ve bağımsızlığa hukuken cevaz verme unsurlarının varlığı gereklidir. Her şirket tüzel kişi değildir.(bkz: adi şirket). Ayrıca tüzel kişiliği olmayan kuruluşlara dava açılamaz.(bkz: türk silahlı kuvvetleri).

Tüzel kişinin üç unsurundan bahsedilir. bunlar;
1. amaç unsuru: kişilerin tüzel kişiyi oluştururken belli bir amaç için bir araya gelmiş olması gerekir.
2. örgütlenme unsuru: tüzel kişinin iradesini oluşturması ve açıklaması için organlara ihtiyacı vardır. bunların belli bir düzenle örgütlenmesi gerekir.
3. tipe bağlılık unsuru(numerus clausus): tüzel kişiler kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. kanunda bahsedilmeyen tipte bir tüzel kişilik yaratılamaz. '''

Yukarıdaki 3. maddenin ışığında diyebiliriz ki, okul aile birliklerinin tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

Okul aile birlikleri Dernekler Kanunu'na tabi değildir. Dernek olmadığından tüzel kişiliği de yoktur.

Türk Medeni Kanunu'nun 47. maddesi tüzel kişiliğin tanımını yapmıştır : '' MADDE 47.- Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar ''

Okul Aile Birlikleri Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesi gereğince çıkarılmış olan MEB Okul Aile Birlikleri Yönetmeliği 'ne göre kurulurlar. Kanunda ve yönetmelikte tüzel kişilikten bahsedilmemektedir.

Sayın Av. Sehper'in aktardığı kararda Koruma Derneği söz konusu edilmiştir. Koruma derneği ile okul aile birliği ayrı kuruluşlardır. Birisi dernektir, diğeri değildir.

Özetle: Bir kuruluşun tüzel kişiliği olup olmadığını anlamanın en doğru yolu, kuruluşuna izin veren kanuna bakmaktır.

Saygılarımla
Old 01-10-2006, 10:32   #4
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın Konyalı,

31.05.2005 kabul tarihli, 25831 sayılı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ni inceledim.

Yönetmelikte üyeleri ayrı ayrı belirtilen, genel kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulu olan, bu sıfatlarla toplantılar yapabilen, denetlenebilen, kantin vb. yerleri Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda pazarlık usulü ile kiralama ve taraf sıfatı ile sözleşme imzalama yetkisi bulunan, başkanı olan birliğin, tüzel kişiliği olmadığını söyleyebilir miyiz?

Saygılarımla...


Alıntı:
Madde 9 - Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar, yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.

Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır. Ancak toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul, yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önceden üyelere okul ilan panosu ve diğer iletişim araçları ile duyurulur.

Genel kurul, gündem maddelerini sırası ile görüşür. Gündem maddelerine ekleme ve çıkarma yapılarak değiştirilmesinde oy çokluğu aranır.

Okul öğrenci kurulu/okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula gözlemci olarak katılabilir.

Olağan genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda yukarıda belirtilen usulle 30 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.


Alıntı:
Madde 12 - Yönetim kurulu;

a) Okul müdürü,

b) Müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye,

c) Veliler arasından seçilen dört üye

olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise müdür, müdür yardımcısı/öğretmen ve veliler arasından seçilen üç üye olmak üzere yönetim kurulu 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter üye seçerek görev dağılımı yapar.

Başkan, veli üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar yönetim kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanların bu niteliği haiz olmadıkları sonradan veya görevleri sırasında anlaşılanların görevi sona erer.
Old 01-10-2006, 10:53   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
TMK madde 47. maddesi : '' kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar ''

Sayın Av. Sehper

Kabullenmenin zor olduğunu biliyorum: Ben de yazdıklarımın doğru olduğuna inanmakta zorlanmıştım.

Yönetmelikte amaç ve organların nasıl oluşacağı yazmakta ama tüzel kişilikten söz edilmemekte. Bu durumda tüzel kişiliğin kazanılması için gereken üçüncü koşulun yerine gelmediğini kabul etmek gerekiyor. Yukarıdaki alıntıda yazan Türk Medeni Kanun'u maddesi bunu gerektiriyor.

Tüzel kişiliği olan her kuruluşun tüzel kişi olduğu ilgili yönetmeliğinde yazar; ya da ilgili kuruluş kanununda yazar.

Deneyimlerimiz de aynı doğrultuda : Okul aile birliğinin taraf olduğu dava ben hiç görmedim. Okul aile birliğinin tüzel kişiliği olduğuna ilişkin hiç bir mevzuat hükmü de yok. Bu durumda benim yapabileceğim bir şey de yok.

Saygılarımla
Old 01-10-2006, 11:06   #6
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan
Sayın Av.Armağan Konyalı,

İtiraz gerekçesi olarak gösterdiğiniz 47.maddede aranan tüm unsurlar, bu birliklerde de yok mu?

-Örgütlenme (Örgütlüler, organları var)
-Belli bir amaca özgülenme (Kutsal ve süreklilik arzeden bir amaçları var)
-Kendileriyle ilgili özel hükümler (Yönetmelikleri bile var)

Sayın brkmkns nin şifahi aktarımına göre, kantinle ilgili bir uyuşmazlıktan dolayı açılmış bir dava sözkonusu ve Yargıtay, dosyayı yerel Mahkemeye "okul aile birliklerinin tüzel kişiliği olup olmadığını araştır" noktasında bozarak geri göndermiş.

Sayın brkmkns, eskiden dernek statüsünde idiler, şimdiyse durum ne belli değil diyordu.

Benim ilk fikrim olamayacağı yönündeydi. Ama içtihadı görünce acaba düşüncesiyle çalışalım demiştim. Sizin yorumunuz ise mevzuatla birlikte ve sağlam dayanaklarıyla geldi. Ama aynı dayanaklara bakınca, şimdi bana da tüzel kişilikleri olmalıymış gibi geliyor


Saygılarımla...
Old 01-10-2006, 12:16   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Sayın brkmkns, eskiden dernek statüsünde idiler, şimdiyse durum ne belli değil diyordu

Eskiden dernek statüsünde olup da kapatılan kuruluşların OKUL KORUMA DERNEKLERİ olduğunu, sayenizde bu araştırmam sırasında öğrendim. Okul aile birlikleri ise hiç bir zaman dernek statüsünde olmadı; şimdi de değil.

Yönetmeliğin amacı da eskiden para toplayan koruma dernekleri kapatılınca ortaya çıkan para toplama boşluğunun okul aile birlikleri eliyle sağlanmasıdır. Öğretmenlerin para toplaması hoş olmadığınjdan bu görev okul aile birliklerine verilmiştir.

Ayrıca, sözünü ettiğiniz Yargıtay kararını bulamadım ama mutlaka görmek isterim. Mahkeme esastan karar vermiş de mi Yargıtay usulden bozmuş? Yoksa mahkeme davayı usulden ve dava ehliyeti konusundan mı reddetmiş de Yargıtay bu kararı bozmuş ?

Saygılarımla
Old 01-10-2006, 13:08   #8
brkmnks

 
Önemli

sayın armağan konyalı :

yerel mahkemede çıkan karar davacı lehine. davacı ise okul aile birliği adına bir gerçek kişi. dava konusu ise, kantincinin tarihleri belli olan 3 aylık kira bedelini yatırmadığına ilişkin.( fakat dava konusu gerçekle uyuşmamakta, neden mahkeme davacı lehine karar verdi diyecek olursanız, davalının istenen belgeleri ibraz etmemesinden kaynaklanıyor, kısaca davalının dava sırasındaki sorumsuzluğundan.)

yerel mahkemenin kararından sonra, kantin tahliye ediliyor, davalı davayı temyiz ediyor ve bir süre sonra yargıtay yerel mahkemeyi, usul konusunda araştırma yapması için görevlendiriyor. yani yargıtay diyor ki yerel mahkeme hakimine: bu birliğin açtığı dava uygunmudur? birliğin dava açma konusunda ehliyeti olduguna karar vermişiniz? hangi mevzuata dayanarak?( tabi yargıtayın bunu bilmeyip yerel mahkemeye sorması beni epey şaşırttı.) ilerleyen günlerde ise yerel mahkeme cevabı gönderiyor ve yargıtay kararını perşembe günü açıklayacak diye biliyorum.

(olayları tam bir hukukçu dili ile anlatamadığım için özür dilerim, henüz mesleğin içine girmediğimden tam olarak aydınlatıcı olamamış olabilirim)

saygılarımla.
Old 01-10-2006, 14:13   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Bekleyelim o halde.

Perşembenin gelişi, eğer Yargıtay'dan gelecekse, çarşambadan belli olmaz.

Sonucundan bizi de haberdar ederseniz memnun oluruz.

Saygılarımla
Old 01-10-2006, 14:16   #10
brkmnks

 
Varsayılan

tabiki karar elime geçtiği gün paylaşıma sunacağım.
Old 01-10-2006, 17:14   #11
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Sehper
İtiraz gerekçesi olarak gösterdiğiniz 47.maddede aranan tüm unsurlar, bu birliklerde de yok mu?

-Örgütlenme (Örgütlüler, organları var)
-Belli bir amaca özgülenme (Kutsal ve süreklilik arzeden bir amaçları var)
-Kendileriyle ilgili özel hükümler (Yönetmelikleri bile var )

Bu konuda size Kat Mülkiyeti Kanunu'yla düzenlenmiş Kat Malikleri Kurulu'nu örnek verebilirim: amacı apartmanı yönetmektir; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, denetim kurulu organlarıdır; zorla para toplar; yakıt alır harcama yapar; ustayla anlaşma yapar; kapıcı istihdam eder; apartmanın yan duvarını reklamcılara kiraya verir; defter tutar ama tüzel kişiliği yoktur.

Saygılarımla
Old 02-01-2007, 14:38   #13
ragıp

 
Varsayılan

Okul aile birlikleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre çıkarılan yönetmelik uyarınca kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan amacı okulun ihtiyaçlarının karşılanması, veli ve öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması olan ve bulundukları okul bünyesinde faaliyet gösteren birliklerdir.
Bu alıntı Bursa Defterdarlığının 17.5. 2005 tarihli yazısından alınmıştır. Gerçekten 31.5.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile de bu kural pekiştirilmiştir. Okul aile birlikleri, bulundukları okul adına işlem yapan, gelir ve giderleri milli eğitim tarafından denetlenen ve sözleşmelerde de okul müdürünün imzasını taşıyan bir kuruluştur. Tek başına işlem yapamadıkları gibi, tüzel kişilikleri de yoktur
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hayalimdeki Okul Av.Habibe YILMAZ KAYAR Site Lokali 8 25-09-2009 22:07
1917 Hukuki Aile Kararnamesinden günümüz Türk Medeni Kanununa kadar Türk aile yapısı tulinunal Hukuk Soruları Arşivi 1 23-05-2006 19:16
Mahalli İdare Birlikleri canan ufuk Meslektaşların Soruları 2 07-12-2005 07:51
Yurt Dışında Hukuk Eğitimi Alan Kişiler MESUT Hukuk Soruları Arşivi 5 13-02-2002 17:56
parmak izi almaya yetkili kurum ve kişiler kimlerdir ? öğrenci Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 00:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05219889 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.