Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

UzlaŞma(cmk 253,254)

Yanıt
Old 28-02-2006, 16:04   #1
Av.Zeynep

 
Soru UzlaŞma(cmk 253,254)

Değerli meslektaşlarım,öncelikle herkese iyi çalışmalar diliyorum.Uzlaşmanın kovuşturma esnasındaki uygulaması konusunda takıldığım bir hususu paylaşmak istiyorum.Baro tarafından sanık müdafii olarak atandım(18 ocakta),bana verilen görevlendirme yazısında sadece sanık müdafii olarak belirtilen tarihte duruşmada bulunmam gerektiği belirtilmiş;ancak sonradan öğrendiğime göre uzlaştırıcı olarak da ben görevlendirilmişim,fakat bana bu konuda bir atama yazısı verilmedi.Taraflar kabul ederlerse sanık müdafii aynı zamanda uzlaştırıcı olabiliyormuş.Bu durumda tarafların kabulü önümüzdeki duruşmada mı gerçekleşecek?Kovuşturma esnasındaki usul hakkında(özellikle 30 günlük sürenin başlangıcı konusunda) bilgisi olan meslektaşlarımız tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.Herkese kolay gelsin,iyi akşamlar...
Old 02-03-2006, 18:49   #2
madagaskar

 
Varsayılan

Merhaba,

uzlaşma konusunda yeni Yeni TCK ve CMK da ki hükümler dışında Türkiye Barolar Birliğinin "TÜRK CEZA KANUNU 73.MADDESİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 253, 254 VE 255.MADDELERİNDE DÜZENLENEN UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGE " si bulunmaktadır.

bu yönergeye göre, C.Savcılığı veya Mahkemenin, Barodan uzlaştırıcı avukat talep etmesi üzerine, Baro uzlaştırıcı avukat tayin edecek, uzlaştırıcının görevi de tebliğden itibaren başlayacaktır.Ayrıca ,yönergenin 9 ncu maddesine göre, Baro , ilgili sanıkların, avukatlık ücret tarifesine göre uzlaştırıcı ücreti ile uzlaştırma giderini depo etmesini sağlayacaktır.Aksi halde uzlaştırıcı çalışmalara başlayamaz.Örneğin taraflara toplantı için tebligat çıkaramaz.Yine 10 ncu maddeye göre, baronun ilgili C.Başsavcılığına adliye binası içerisinde uzlaşma odası temin edilmesi için başvurması gerekecek, uzlaşma görüşmeleri bu odalarda yapılacaktır.Bu kuralların uygulaması her baroda başladımı bilemiyorum ancak,bağlı bulunduğum baro bu konuda bana sadece uzlaştırıcı olduğum konusunda tebligat yaptı.Fakat yönergeye göre sanığın gerekli giderleri baronun bu iş için açtırdığı banka hesabına depo etmesini sağlamalı bu konuda baro tebligat yapmalı olduğu kanaatindeyim.Ben bu konuda bağlı olduğum baroya ilgili yönergenin 9 ncu maddesine göre, sanıkların uzlaştırıcı ücreti ile makul masrafların depo edilmesinin sağlanması gereğinin, depo edilmesi sağlanmış ise bu paradan uzlaştırma işlemlerine başlamak üzere tarafıma yine makul bir avansın verilmesi bilgi ve gereğini içeren bir dilekçe vermeyi düşünüyorum
9 ncu madde de açıkça belirtildiği gibi "...uzlaştırıcı avukat ancak (anılan masraf ve ücret) depo edildikten sonra göreve başlar."

aksi halde tarafları uzlaştırmak için tebligat çıkarmak yada telefonla ilgililere ulaşmak durumunda kalan uzlaştırıcının bu tip giderlere kendisinin katlanması beklenemez.Bu konuda açıklık yok ancak, baro ,sanıklara belli bir süre içerisinde av.ücret tarifesinde belirlenen uzlaştırıcı ücreti ile makul bir masrafı bu iş için açtırdığı banka hesabına yatırması aksi hale uzlaşma görüşmelerine başlanamayacağı ihtarını içeren bir tebligat göndermeli, para yatırıldığına ilişkin banka dekontu sonucu uzlaştırıcı avukata tarafları uzlaşmaya davet vs gibi harcamalarda kullanmak üzere bu paradan avans vermelidir.

ayrıca, taraflar bir avukat üzerinde uzlaştırıcı olarak anlaşırlarsa ne ala, ancak anlaşamazlarsa savcılık veya mahkeme bir uzlaştırıcı tayini için baroya başvurur, bir kere sanık müdafii olan bir avukatın uzlaştırıcı olacağını zannetmiyorum.Çünkü Uzlaştırıcı avukat; bağımsız (TBBUzlYön 15) ve tarafsızdır (TBBUzlYön 14). üstelik, eğer uzlaşma görüşmeleri sonucunda uzlaşma sağlanamazsa yargılama devam edeceğinden, gizli olan uzlaşma görüşmelerinde uzlaştırıcı olan avukatın yargılamaya sanık müdafii olarak devam etmesi düşünülemeyeceğinden ,baronun ayrı bir avukatı uzlaştırması gerekecektir.
sizin hem sanık müdafii hemde uzlaştırıcı olmayacağınız kanaatindeyim

saygılarımla
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRK CEZA KANUNU 73.MADDESİ İLE
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
253, 254 VE 255.MADDELERİNDE DÜZENLENEN
UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGEBirinci Bölüm
(Amaç, Kapsam)

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu tarafından düzenlenen uzlaşma kurumunun barolara getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak usullerin gösterilmesi, uygulamada birlik ve düzenin sağlanmasıdır.Kapsam

Madde 2- Bu yönerge;

a. Barolarda Uzlaşma Servislerinin kuruluş, çalışma şekil, amaç ve görevlerinin düzenlenmesini,

b. Uzlaşma uygulaması sırasında Uzlaştırıcı Avukatlar tarafından gözetilecek usul ile uyacakları kurallarının belirlenmesini,

c. Uzlaşma uygulamasında görev alacak Uzlaştırıcı Avukatların tespiti, eğitimi, çalışma, görevlendirilme usullerinin, masraflarının ve ücretlerinin tahsili şekil ve ilkelerini kapsar.İkinci Bölüm
Genel Hükümler

Yetki

Madde 3- Uzlaştırıcı Avukat tayin yetkisi CMK 253.maddesi uyarınca Barolara aittir. Bu yetki her baronun bulunduğu il sınırları içinde ve o baroya kayıtlı avukatlar arasından atama yolu ile kullanılır.

Kanunun ceza hukuku alanında uzlaşma yapılabilmesi olanağını verdiği, fail ve mağdurun bir avukat üzerinde anlaşamamaları halinde soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının, kovuşturma evresinde ise Mahkemenin istemi üzerine ilgili Baro tarafından fail ile mağdur arasındaki ihtilafın özellikleri de dikkate alınarak gerekli görülen sayıda uzlaştırıcı avukat görevlendirilir.Görevin Reddi Zorunluluğu

Madde 4- Fail ve mağdurun bir avukat üzerinde Uzlaştırıcı Avukat olarak anlaşmaları dışında Baro Tarafından tayin edilmeyen hiçbir avukat Cumhuriyet Savcılıkları veya Mahkemelerin doğrudan uzlaştırıcılık taleplerine olumlu cevap veremez, görev kabul edemez.İlgili Birim

Madde 5- Barolarda uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, kurulacak Uzlaşma Servisleri tarafından yürütülür. Barolar ilgili birime görevi yerine getirmesinde ihtiyacı olan personeli sağlar.Uzlaştırıcı Listesi

Madde 6- Baro Uzlaşma Servisi o Baro üyesi avukatlardan Uzlaştırıcı Avukat olarak görev almak isteyenleri Uzlaştırıcı Avukat listesine kaydeder. Cumhuriyet Savcılığı veya Mahkemelerden gelen talep üzerine görevlendirmelerde Baro ilgili birimi bir veya birden çok sayıda avukatı Uzlaştırıcı Avukat listesinden görevlendirir. Görevlendirmede uzlaştırıcı olarak görev alacak avukatın aldığı eğitimler, mesleki tecrübesi ve disiplin durumu Baro tarafından göz önüne alınır.Uzlaştırıcı Eğitimi

Madde 7- Barolar Uzlaştırıcı Avukat yetiştirmek için eğitim seminerleri düzenler, eğitim seminerlerine katılım esaslarını belirlerler. Eğitim seminerlerine katılan avukatlara görevlendirmede öncelik tanınır. Uzlaşma uygulaması ile getirilen hakların gereği gibi kullanılmasına yönelik olarak Uzlaştırıcı Avukat sicilinde bulunmayan avukatların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak da Baroların görevleri arasındadır.Uzlaştırıcı Tayin İşlemleri

Madde 8- Baro ilgili birimi Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeden gelen yazılı talep üzerine Uzlaştırıcı Avukat sicilinde yer alan bir veya daha fazla sayıda avukatı uzlaştırıcı olarak görevlendirerek durumu kendilerine ve talepte bulunan Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeye derhal bildirir.Üçüncü Bölüm
Uzlaşma

Uzlaştırıcı Ücret ve Giderleri

Madde 9- Baro tarafından atanan Uzlaştırıcı Avukatın hizmeti karşılığı alacağı ücret Türkiye Barolar Birliği tarafından 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Hakkında Kanunun 13 ‘üncü maddesi uyarınca hazırlanan avukatlık ücret tarifesinde belirlenir. Uzlaşma toplantılarına davet, toplantıların yapılacağı Cumhuriyet Savcılıklarınca tahsis edilen mekanın masrafları ve diğer giderler için makul bir masraf avansı da Baro ilgili birimi tarafından tespit edilir. Uzlaştırıcı avukat ancak yukarıda belirtilen ücret ve masraf avansının fail tarafından Baro adına bu amaçla özel olarak açılan banka hesabına depo edilmesi ile göreve başlar. Uzlaştırıcı avukat uzlaşma toplantıları sonucunda CMK 253/7 uyarınca düzenlediği nihai raporun bir örneğini Baro ilgili birimine sunduğunda ücrete hak kazanır ve Baro hesabında depo edilmiş olan ücret kendisine derhal ödenir.

Uzlaşma görüşmelerinin sona ermesinden sonra varsa artan avansın yatırana iadesine Baro karar verir.Uzlaşma Odaları ve Arşivi

Madde 10- Adliye binalarında uzlaştırma görüşmelerinin gereği gibi yapılabilmelerini sağlamak amacı ile uzlaşma odalarının tahsisi Baro Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığından istenir. Cumhuriyet Savcılarınca tahsis edilen bu odalarda yapılacak uzlaştırma toplantı ve görüşmelerinin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması için Cumhuriyet Savcılıkları gerekli önlemleri alırlar. Cumhuriyet Savcılığınca uzlaşmaya özel sürekli oda tahsis edilemeyen durumlarda Cumhuriyet Savcılık birimlerinin kullanımındaki odaların Uzlaşma görüşmeleri sırasında kullanılmaları sağlanır.Uzlaşma Toplantıları

Madde 11- Uzlaştırıcı olarak atanan avukat taraflar ve varsa vekil ve temsilcileri ile en kısa sürede temasa geçmeye çalışarak tüm taraflar için uygun bir toplantı günü belirler. Uzlaştırıcı Avukat fail tarafından yatırılmış bulunan masraf avansını kullanarak toplantı yeri, tarihi ve saatini taraflara tebliğ eder. Taraflardan birinin herhangi bir nedenle toplantıya katılmaması halinde Uzlaştırıcı Avukat tarafından yeni bir toplantı günü belirlenerek geçerli mazereti olmaksızın katılmaması halinde uzlaşma sürecinin sona ereceğini belirtir meşruhatla katılmayan tarafa bildirilir.Müzakerelerin Gizliliği ve Sonradan Delil Olarak Kullanamama

Madde 12- Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaşma toplantılarına taraflar, kanuni temsilcileri, müdafi, vekil ve uzlaştırıcı dışında kimse katılamaz. Uzlaştırma sırasında ileri sürülen bilgi ve belgeler, yapılan açıklamalar taraflarca izin verilmedikçe daha sonra açıklanamaz. Uzlaştırmanın başarısız olması nedeniyle daha sonra dava açılması veya davaya devam edilmesi halinde uzlaştırma sırasında failin bazı olayları veya suçu ikrar etmiş olması aleyhine delil olarak kullanılamaz.Uzlaşma Süresi, Uzlaştırma Tutanağı ve Rapor

Madde 13- Uzlaştırıcı Avukat başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde uzlaşmayı sonuçlandırır. Bu süre Cumhuriyet Savcısı ve mahkemece bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün daha uzatılabilir.

Uzlaştırıcı Avukat uzlaşma gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, uzlaştırma görüşmeleri veya verilen ek sürenin tamamlanmasını takiben en geç on gün içinde ekte bulunan uzlaştırma tutanağını hazırlayarak rapor olarak bir örneğini ilgili Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeye sunar.

Uzlaştırma görüşmeleri sonunda taraflar uzlaşmaya varırlarsa tutanakta uzlaşma konusu, yeri, tarihi, karşılıklı yerine getirilmesi kararlaştırılmış hususlar belirtilerek tutanak fail ve mağdur, varsa kanuni temsilcileri, varsa avukatları ve uzlaştırıcı tarafından imzalanır. Uzlaştırmanın başarısız olması halinde bunun nedenleri de kısaca raporda belirtilir. Gizlilik ilkesi gereği tutanakta veya Uzlaştırıcı Avukatın raporunda müzakerelerin içeriği, müzakerelerde yapılan beyan ve açıklamalar ile tarafların davranışları hakkında kesinlikle bilgi verilemez.Uzlaştırıcının Yükümlülükleri ve Uyması Gerekli Kuralları

Madde 14- Uzlaştırıcı Avukat uzlaşma görüşmeleri süresince taraflara eşit mesafede ve saygılı davranır, arabuluculuk için güvenli ve rahat bir ortam yaratır. Uzlaştırıcı Avukat tarafların incinme ve zarar görme olasılıklarına karşı hassas olur. Tarafların da birbirlerine saygılı davranmalarına azami özen gösterir.

Uzlaştırıcı Avukat bu sıfatla görev yaptığı olayla ilgili olarak daha sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenemez.Madde 15- Uzlaştırıcı Avukat bağımsız olmalıdır. Uzlaştırıcı avukat bağımsızlığını veya taraflarla arasında menfaat çatışması yaratabilecek veya bu izlenimi verebilecek durumları açıklamalı, gerekirse görevi kabul etmemeli veya başladıysa bırakmalıdır. Bu durumları, uzlaştırıcının, yakınlarının veya iş ortaklarının taraflardan biri ile herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması, uzlaşma görüşmelerinin sonucuna yönelik olarak doğrudan veya dolaylı herhangi maddi veya diğer menfaatinin bulunması, taraflardan biri için uzlaştırıcılık dışında herhangi bir yetkiyle görev yapması gibi durumlar sayılabilir. Bu ve benzeri durumların varlığı halinde, Uzlaştırıcı Avukat ancak tarafların açık rızası ile göreve devam edebilir.SON HÜKÜMLER

Yürürlük

Madde 17- İşbu yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 04.09.2005 tarih ve 394-2 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir
Old 03-03-2006, 09:10   #3
Av.Zeynep

 
Varsayılan

Evet,bu yönergede usul daha açıklayıcı bir şekilde belirtilmiş.Uzlaşma işlemlerine başladım,bitirdiğimde deneyimlerimi paylaşacağım;diğer meslektaşlarımın da bu konuda duyarlı olması bizi mutlu edecektir.Paylaşarak bu öğrenme sürecini hızlandırabiliriz.Saygılarımla...
Old 15-01-2008, 09:59   #4
av_sibelll

 
Karar

Ben uzlaştırıcı avukat olarak baro tarafından görevlendirildim. Ancak duruşmaya sanık katılmadı. Mağdur da uzlaşmak istemediğini beyan etti. Bende uzlaşma şartları oluşamdığından uzlaşmanın gerçekleşemeyeceğini beyan ettim. Ancak şimdi bu aşamadan sonra uzlaşma gerçekleşmediği için bunu raporla belirtmeli ve mahkemeye sunmalı mıyım? Bir de uzalaşma gerçekleşmediği için yine de bir ücrete hak kazanmıyor muyuz? Kazanıyorsak bu yargılama giderleri olarak mı ödeniyor yoksa CMK usülüne göre Cmk ödemeleri gibi mi ödeniyor? Bu konu hakkında bilgisi ve tecrübesi olan meslektaşlarımdan cevap bekliyorum. Şİmdiden teşekkür ederim.
Old 15-01-2008, 10:29   #5
av_sibelll

 
Varsayılan

Bu konu hakkındaki görüşlerini acil olarak bildirebilirseniz çok sevinirim. iyi günler...
Old 18-06-2008, 08:44   #6
av.sukran

 
Varsayılan

merhaba,
CMK gereğince uzlaştırmacı olarak tayin edilmişbulunmaktayım. Bu sebeple bir uzlaştırma raporu örneğine ihtiyacım var yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Old 18-06-2008, 08:57   #7
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

Sevgili Şükran,Barolar Birliği'nin internet sitesinden,dilediğiniz forma ulaşabilirsiniz.İyi çalışmalar...
Old 19-06-2008, 16:00   #8
Av.Elif ULU

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım
İlk defa Barodan uzlaşma avukatlığı için görev aldım. Sanık müdafii ile görüşmemde bana telefonla günü bildirmemin yeterli olacağını söyledi. Ancak ben bundan emin değilim. Ayrıca uzlaşma yapmam için verilen 30 gün zaten tebligatın gidip dönmesi ile gececeğinden 30 gün sonraya gün belirlediğimde, uzlaşma tutunağını mahkemeye sunmamla bu süre bitecektir. Bu durumda ne yapmam gerekecektir.Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar
Old 20-06-2008, 11:35   #9
av_sibelll

 
Karar

sayın meslektaşım eğer tebligatla sürenin geçeceğini düşünüyorsanız bende telefonla tarafları bilgilendirmenizi öneririm. Eğer uzzlaştırmaya katılmazlarsa sonuçları açıklarsınız. Eğer taraflar uzlaşmak isterlerse zaten bu süreye riayet ederler. O yüzden telefonla bildirmeniz en iyi yol gözükmekte bana göre. iyi çalışmalar
Old 24-06-2008, 10:24   #10
amon

 
Varsayılan

Anladığım kadarıyla uzlaşma konusunda uygulamada büyük bir sorun var. staj dönemimde bu konuyla ilgili bir araştırma yapmıştım. 2007 yılı içerisinde Diyarbakır barosunda sadece 1 avukat uzlaştırıcı olarak görevlendirilmişti.Bu nedenle avukat arkadaşların uzlaşma konusundaki deneyimlerini paylaşmaları bizler için çok yararlı olacaktır.
Old 25-06-2008, 11:17   #11
filorinalı 1

 
Varsayılan yönetmeliği inceleyin

öncelikle 2005 tarihli barolar birliği yönergesi hükümleri doğrultusunda yapılan bilgilendirmelerin büyük kısmının geçerli olmadığını belirtmek isterim. konuyla ilgili olarak RG 26.7.2007 T. ve sayı 26594 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümlerini incelemenizi öneririm. İlgili yönetmelik tüm ayrıntılarıyla sorduğunuz soruların yanıtlarını vermektedir. Yönetmelik Ekinde ilgili matbu evrak örnekleri de bulunmaktadır. (Ek-2 uzlaşma rapor örneği)
Old 03-05-2010, 17:11   #12
Av.İbrahim Hakkı KOÇ

 
Mesaj

UZLAŞTIRMA RAPORU ÖRNEĞİ
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma No :
Mahkeme Esas No :
Uzlaştırmacının :
Adı ve Soyadı :
T.C. kimlik numarası :
Adresi :
Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası :
Görevlendirme tarihi :
Görevi tebellüğ tarihi :
Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin
verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih :
Ek süre verilme tarihi :
Şüphelinin / Sanığın / Kanunî temsilcisinin :
Adı ve Soyadı :
T.C. kimlik numarası :
Adresi :
Müdafiin :
Adı ve Soyadı :
T.C. kimlik numarası :
Adresi :
Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası :
Mağdur / Suçtan zarar görenin /
Kanunî temsilcisinin :
Adı ve Soyadı :
T.C. kimlik numarası :
Adresi :
Vekilin :
Adı ve Soyadı :
T.C. kimlik numarası :
Adresi :
Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası :
Tercümanın :
Adı ve Soyadı :
T.C. kimlik numarası :
Adresi :
Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa
Türkiye’de göstereceği ikametgâhı :

Taraflardan biri yabancı ve Türkiye’de göstereceği
bir ikametgâhı yok ise ülkesindeki ikametgâhı :
Raporun düzenlendiği yer ve tarihi :
Uzlaşma konusu suç / suçlar :
Uzlaştırma sonucu :
.................................................. .................................................. .................................................. .......
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Tarafların üzerinde anlaştıkları edimin yerine getirilme şekli ve zamanı /
Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri :
.................................................. .................................................. .................................................. .......
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Yapılan giderler:İmzalar


Şüpheli / Sanık :
Mağdur / Mağdurlar :
Suçtan zarar gören :
Müdafi :
Vekil :
Kanunî temsilci :
Uzlaştırmacı :


ONAY ŞERHİ
Tarih, mühür ve imza
Cumhuriyet savcısı / hâkim


ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:


Tarih, mühür ve imza
Cumhuriyet savcısı / hâkimYanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
uzlaşma tutanağı Av.mdogan Meslektaşların Soruları 3 20-12-2016 02:32
Ahlaksız Uzlaşma Merhaba Kadın Hakları Çalışma Grubu 14 27-10-2008 14:48
uzlaşma suçu kabul etmek midir? ege Meslektaşların Soruları 2 16-12-2006 10:22
Soruşturma evresinde uzlaşma mağdur tarafından kabul edilip uzlaşma tamamlanmadan bub İNCİ Meslektaşların Soruları 2 29-11-2006 16:13
Uzlaşma Ve Tarfların Kötü Niyetli Hareketi arif0275 Meslektaşların Soruları 1 12-07-2006 13:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09002495 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.