Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İstanbul BAM 2017/74 E. - 2017/127 K. - 07.03.2017 T. kararının tam metni ricası

Yanıt
Old 29-09-2018, 11:13   #1
Av. Koç

 
Dikkat İstanbul BAM 2017/74 E. - 2017/127 K. - 07.03.2017 T. kararının tam metni ricası

Merhabalar meslektaşlarım, başlıkta bilgilerini sunduğum bölge adliye mahkemesi kararının tam metnine ulaşamıyorum. Bir sitede var ancak kararın tam metni şeklinde değil. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Old 01-10-2018, 15:39   #2
Nestor

 
Varsayılan

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
27. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/74
K. 2017/127
T. 7.3.2017
• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( İş Güvencesi Tazminatlarının Belirlenmesi İstemi - Feshin Haklı veya Geçerli Nedene Dayandığını İspat Yükümlülüğünün İşverene Ait Olduğu/Geçerli Fesih/Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması ve Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi Mecburiyeti - İşverenin Fesih Bildiriminde Gösterdiği Sebeple Bağlı Olması Gerektiği/Biçimsel Koşula Uyulmadan Yapılan ve Sebep İçermeyen Davalı İşverenlik Feshinin Geçersiz Olduğu )
• GEÇERSİZ FESİH ( Feshin Geçersizliği İşe İade ve İş Güvencesi Tazminatlarının Belirlenmesi İstemi - Geçerli Fesih/Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması/Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi Gerekliliği )
• FESİHTE BİÇİMSEL KOŞUL ( Feshin Geçersizliği İşe İade ve İş Güvencesi Tazminatlarının Belirlenmesi İstemi - Geçerli Nedene Dayalı İşveren Fesihlerinde Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu/Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi Gerektiği )
4857/m.17, 18, 19
ÖZET : Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir.

Feshin haklı veya geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.

İş Kanunu 19. maddesi gereğince geçerli nedene dayalı işveren fesihlerinde, fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması ve fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu fesih bildirimi, 4857 sayılı İş Kanunu 19. maddenin aradığı şekilde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyan bir bildirim değildir.

İşverenin, fesih bildiriminde gösterdiği sebeple bağlı olması ve davada işverence başka bir sebebe dayanılamayacağı dikkate alındığında fesihte biçimsel koşula uyulmadan yapılan ve sebep içermeyen davalı işverenlik feshi geçersiz olup, mahkeme kararı isabetlidir.

DAVA : İlk Derece Mahkemesi kararının davalı tarafça istinaf kanun yolunda incelenmesi istenmiş olmakla Dairemizce yapılan inceleme sonucunda:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : A- Davacı Talebinin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin 11/07/2011 ile 02/02/2016 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde toplu iş sözleşmesi uzmanı olarak çalıştığını, iş akdinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın işverence feshedildiğini, yapılan fesih işleminin usul ve yasaya aykırı olduğunu 4857 sayılı kanunun 19. maddesi "işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır" uyarınca gerekçesiz feshin başlı başına işe iade sebebi olduğunu belirterek davacının işe iadesine ve iş güvencesi tazminatlarının belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B- Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekiline dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmiş, herhangi cevap dilekçesi vermemiş olan davalı taraf vekili duruşmadaki beyanında davayı etmediklerini belirterek davanın reddinisavunmuştur.

C- İlk Derece Mahkemesi Kararının özeti:

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda, fesih işleminin 4857 sayılı yasaya uygun yapılmadığı ve fesih bildiriminde fesih sebebinin açık ve kesin olarak bildirilmediğinden bahisle davanın kabulüyle feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve iadenin mali sonuçlarına karar verilmiştir.

D- İstinaf Sebepleri:

Davalı vekili süresinde sunduğu istinaf dilekçesinde özetle, davacının iş akdinin işyeri gereklerinden kaynaklanan sebeplerle feshedildiğini, geçerli nedenin varlığına ilişkin araştırma yapılmadığını ve savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

E- Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 ve devamı maddeleri uyarınca ve özellikle istinaf incelemesinin kapsamının öngörüldüğü 355. maddeye göre resen gözetilecek kamudüzenine aykırılık halleri dışında istinaf incelemesi istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır.

Açılan dava, davalı bünyesinde çalışan davacının iş akdinin feshi işleminin geçersizliği ve işe iade talebine ilişkindir. Davacının iş güvencesi hükümlerinden faydalandığı ve bu konuda ihtilaf bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, bu konudaki normatif dayanaklar 4857 sayılı İş Kanununun 17-18 ve devamı maddeleridir.

Feshin haklı veya geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene ait olup, İş Kanunu 19. maddesi gereğince geçerli nedene dayalı işveren fesihlerinde, fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gereklidir. Fesih bildiriminin geçerli neden fesihlerinde yazılı olarak yapılması feshin şekil şartı olduğundan, bu şarta uyulmaması halinde yapılan fesih geçersizdir.

Davalı işverenlikçe davacıya gönderilen fesih ihbarnamesinde "İş akdiniz 02/02/2016 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi uyarınca işyeri gereklerinden kaynaklanan sebeplerle geçerli nedenle feshedilmiştir. Yasal haklarınız tarafınıza ödenecektir, şeklinde bir bildirim yapılarak iş akdi sonlandırılmıştır.

İşyeri gereklerinden kaynaklı sebep açıklaması ile yapılan bu fesih bildirimi 4857 sayılı İş Kanunu 19. maddenin aradığı şekilde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyan bir bildirim değildir. Somut olarak hangi sebebe dayalı fesih yapıldığını belirtir açıklama yoktur.

İşverenin, fesih bildiriminde gösterdiği sebeple bağlı olması ve davada işverence başka bir sebebe dayanılamayacağı dikkate alındığında fesihte biçimsel koşula uyulmadan yapılan ve sebep içermeyen davalı işverenlik feshinin geçersiz olduğu anlaşılmakla, bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararının isabetli olduğu; davalının istinaf talebinde işyeri gerekliliği geçerli nedenine dayandığı ve araştırma yapılmadığına yönelik itirazlarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ileri sürülen istinaf sebepleri ile re'sen bakılacak kamu düzenini ilgilendiren hususlar gözetildiğinde ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle;

1- ) Davalının istinaf başvurusunun HMK'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- ) Alınması gerekli 31,40 TL istinaf karar harcından peşin alınan 29,20 TL nin mahsubuyla bakiye 2,20 TL harcın davalıdan tahsiliyle hazineye gelir kaydına,

3- ) İstinaf başvurusu nedeniyle davalının yaptığı giderlerin üzerinde bırakılmasına,

4- ) Taraflarca yatırılıp kullanılmayan gider avansı varsa karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgili tarafa iadesine,

Dair, Dairemizin bu kararına karşı 5521 S.K.nun 8/3. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğinden itibaren 8 gün içinde Yargıtay'ın ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere temyiz yasa yoluna başvuru hakkı açık olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu, 07.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
SAFRANBOLU SHM, 21.11.2017 saat 11:20 de duruşma savunman Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 19-11-2017 22:57
Nazilli 14/11/2017 Duruşma Av.Ömer Ş. Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 13-11-2017 12:54
14/11/2017 tarihli duruşma Uşak sevda mert Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 13-11-2017 09:36
Istanbul Adliyesi 26.10.2017 DURUŞMA Av.Mert Deveci Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 1 31-10-2017 19:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03735209 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.