Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

nitelikli çocuk istismarına teşebbüs

Yanıt
Old 18-08-2009, 20:21   #1
esra başyiğit

 
Varsayılan nitelikli çocuk istismarına teşebbüs

çocukların nitelikli istismarının teşebbüs aşamasında kalması bu konuyla özel olarak ilgilenenler var mı?
Old 24-08-2009, 11:52   #2
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan


1- Basit Cinsel İstismar


Kanunun 103. maddesinin 1. fıkrasında cinsel istismar suçunun temel şekli düzenlenmiştir. Bu suç tipini basit cinsel istismar olarak da adlandırmak mümkündür. Buna göre; “ Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi … cezalandırılır”. Maddede ayrıca cinsel istismar da tanımlanmıştır. Buna göre cinsel istismar, a- Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ile, b- diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışları, ifade etmektedir (m. 103/1). Şu halde;

* Onbeş yaşını tamamlamamış çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
* Onbeş yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
* Onbeş yaşını tamamlamış algılama yeteneği gelişmiş ve fakat on sekiz yaşını tamamlamamış çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
cinsel istismarı oluşturmaktadır. Buna göre, onbeş yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklara karşı rıza üzerine gerçekleştirilen cinsel davranışlar madde kapsamında cezalandırılan suçu oluşturmamaktadır.

Maddi unsur: Suçun maddi unsurunu cinsel istismara yönelik cinsel davranışların gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Cinsel davranışlar, yukarıda belirtildiği gibi, cinsel amaçla veya cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçekleştirilen her türlü davranışı ifade etmektedir. Buna göre, cinsel istismar mağduru olabileceği belirtilen çocuklara karşı gerçekleştirilen söz atma, sarkıntılık ve tasaddi mahiyetindeki fiiller suçun maddi unsurunu oluşturacaktır.

Manevi unsur: Suçun manevi unsuru kasttır. Failin, mağdura (çocuğa) karşı cinsel amaçlı veya cinsel arzuları tatmine yönelik cinsel davranışları gerçekleştirmesi suçun oluşumu için yeterlidir.

Hukuka aykırılık unsuru: Maddede cinsel istismar suçu düzenlenirken cinsel saldırıdan değil, cinsel davranıştan söz edilmiştir. Bunun sebebi, 103. maddenin 1. fıkrasında cinsel istismarın mağduru olarak gösterilen çocukların, kendilerine yönelik cinsel davranışlara gösterecekleri rızanın geçerli olmayacağını belirtmek ihtiyacıdır. Buna göre, “erişkin kişilere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışların kişinin rızasına aykırı olması gerekir. Aksi takdirde, yani kişinin rızasının bulunması hâlinde, ceza hukuku sorumluluğunu gerektiren davranışlardan söz edilemez. Erişkin kişilere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından rızanın varlığı, ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık, onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından, rızanın varlığı ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Başka bir deyişle, kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından bu çocuğun rıza açıklamasında bulunması, fiili suç olmaktan çıkarmayacak ve kişinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Bu bakımdan, onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte maruz kaldığı fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan kişilere karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, cinsel istismar olarak kabul edilmiştir.

Onbeş yaşını tamamlamış ve maruz kaldığı fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışların cinsel istismar olarak nitelendirilebilmesi için, bunların cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nitelendirme, cinsel saldırı ve cinsel istismar fiilleri açısından ortaya konan ayırım ölçütüne aykırı olmakla birlikte; suçun mağdurunun çocuk olması ve bu fiiller karşısında direncinin zayıflığı göz önünde bulundurularak, söz konusu fiillerin de bu madde kapsamında suç olarak tanımlanması yoluna gidilmiştir” (bkz: madde gerekçesi).

2- Nitelikli Cinsel İstismar

Yeni Ceza Kanununun 103. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi” nitelikli istismarı oluşturmaktadır. Bu durumda faile, maddede öngörüldüğü şekliyle 1. fıkradakine nazaran daha fazla cezaya hükmedilecektir. Nitelikli cinsel istismar biçimde gerçekleşen cinsel davranışlar da, cinsel bir amaçla veya cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olabilir.

3- Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Çocukların cinsel istismarında teşebbüs ve iştirak bakımından genel hükümler geçerlidir.
Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde gerçek içtima hükümlerine göre hareket edilerek, cinsel istismar ve kasten yaralama suçları bakımından ayrı ayrı kovuşturma yapılacaktır.

Maddenin 3. ve 4. fıkralarında düzenlenen suçun nitelikli halleri ile 6. ve 7. fıkralarda düzenlenen suçun netice sebebiyle ağırlaşmış hallerinde bileşik suç hükümlerine göre hareket etmek gerekecektir.
Cinsel istismar suçunda zincirleme suç (m. 43/3) hükümleri uygulanmayacaktır. Buna göre, bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerek aynı çocuğa karşı değişik zamanlarda gerçekleştirilen, gerekse tek fiille birden fazla kişiye karşı aynı zamanda işlenen cinsel istismar fiilleri bakımından gerçek içtima hükümleri uygulanarak, her bir ihlal bağımsız suç olarak cezalandırılacaktır.

4- Suçun Nitelikli Halleri

Çocukların cinsel istismarı suçunun, çocukla aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişiler tarafından, çocuğun vasisi, eğiticisi, öğreticisi, bakıcısı, çocuğa sağlık hizmeti veren, çocuğa karşı koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan diğer bir kişi tarafından veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi, kabul edilen ilk nitelikli hali oluşturmaktadır (m. 103/3).

Cinsel istismarın, onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte maruz kaldığı fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan kişilere karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi, cezanın artırılmasını gerektiren diğer nitelikli hali oluşturmaktadır (m. 103/4). Ancak, bunun için, uygulanan cebrin en fazla kasten yaralama suçunun temel şeklini oluşturacak boyutta olması gerekir. Bu bakımdan, beşinci fıkraya göre, cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

5- Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar

Cinsel istismar fiili mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmasına yol açması (m. 103/6) veya bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması (m. 103/7) bu suçun netice sebebiyle ağırlaşmış hallerini oluşturmaktadır. Failin bu ağır neticeler bakımından sorumlu tutulabilmesi için 23. maddede öngörüldüğü şekliyle en azından taksir seviyesinde kusurunun bulunması gerekmektedir.


Kovuşturma: Cinsel istismar suçunun gerek basit şekli gerekse nitelikli şekli re’sen kovuşturulmaktadır.
Old 22-04-2010, 21:46   #3
ayse1728

 
Varsayılan

Sayın Elvan Akkaya ,Konu hakkındaki ilginiz nedeniyle size danışmak istiyorum.mağdure 8 yaşında olup müvekkilim de 21 yaşındadır. Mağdurenin beyanına göre müvekkilim onu bir eve götürmüş ve sadece bacaklarını ellemiştir. Bunun üzerine mağdure annesi tarafından ilçede bulunan devlet hastanesine götürülmüş ve ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor aldırılmıştır. dava aşamasında söz konusu geçici raporun süresi geçmiş olup ildeki hastane den yeni bir rapor aldırılmıştır. Adli tıp talebimiz reddedilmiştir. ildeki hastaneden de aynı rapor gelmiştir. dosyada 8 yaşındaki mağdurenin beyanı dışında hiç bir delil yoktur. mahkeme 15 yıl cinsel istismardan, 2 yıl da hürriyeti tahditten ceza verdi. Henüz gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmedi ancak şaşkınlık içerisindeyim. Konuyla ilgili olarak istediğim gibi Yargıtay Kararı bulamadım yardım ederseniz çok sevinirim.
Old 23-04-2010, 15:09   #4
MURAT ACER

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım hastane raporu doğrultusunda karar verilmesi hukuken tartışmalıdır. Mağdure ile ilgili raporun İstanbul A.T.K. 6. İhtisas kurulundan aldırılması ve kurulda çocuk psikiyatri uzmanı bulunması gerekmektedir.Yargıtayın sırf bu nedenden bozduğu dosyalar mevcuttur.Sizin olayınızda açık bir bozma nedeni mevcuttur.Temyiz başvurunuzda raporla ilgili itirazlarınızı belirtmelisiniz.
Old 29-04-2010, 16:02   #5
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

Dosyanızdaki diğer ayrıntıları bilmemekle beraber;
suçun basit hali "Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır"

Cinsel istismar fiili mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmasına yol açması ise netice sebebiyle ağırlaşmış cinsel istismara girer.

Verilecek cezanın alt sınırı 3 yıldır. Mahkemenin verdiği ceza ise 15 yıl.

Her şeyden önce arada böyle bir fark doğuran iki madde arasındaki belirleyici rol; sağlık durumu raporudur. Bu raporun da normal bir devlet hastanesinden alınması ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı düşer. Adli Tıp Raporu alınmadan verilen mahkeme kararı Yargıtayca bozulacaktır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Teşebbüs sahibi mustafaaladag Meslektaşların Soruları 1 10-04-2008 07:56
Yaralamaya Teşebbüs Hak Hukuk Meslektaşların Soruları 3 11-05-2007 23:54
Nitelikli Dolandiriciliğa Teşebbüs advokat34 Meslektaşların Soruları 5 07-03-2007 21:35
İntihara teşebbüs nc_atli Hukuk Soruları Arşivi 3 13-10-2006 10:31
yaralamaya teşebbüs mü? balancee Hukuk Soruları Arşivi 8 17-08-2006 01:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06171107 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.