Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

İlginç Bir Kamulaştırma Sorusu...

 
Old 13-09-2006, 17:30   #1
iustinianus

 
Varsayılan İlginç Bir Kamulaştırma Sorusu...

sayın meslektaşlar...
size bir sorum olacak.bundan 15 yıl önce yapılmış bir kamulaştırma işlemi dahilinde bir taşınmaz idareye bağışlanma suretiyle tapuda terkin ettirilmiştir.ancak sözkonusu kamulaştırmaya rağmen ilgili taşınmaz 12 yıl boyunca hiçbir kamu hizmetine tahsis edilmemiştir.bugün ise taşınmazın eski maliki ilgili taşınmazın hiçbir kamu hizmetine tahsis edilmemesi nedeniyle geri almak istemektedir.ancak idare ilgili taşınmazı sözkonusu eski malikten bağışlama olarak kabul etmiş ancak yine aynı kişiye bedel karşılığında iade etmek istemektedir.sizce bu hukuka uygun bir istem midir?bilindiği gibi malikin geri alma hakkı kamulaştırılan malın 5 yıl içinde kamu hizmetine tahsis edilmemesi halinde doğar ve kişi geri alma hakkını doğumundan itibare 1 yıl içinde kullanmak zorundadır.sanırım burada malikin geri alma hakkı değil,kamu malının özelleştirilmesi sözkonusu.ama yanılıyor da olabilirim.cevaplarsanız çok sevinirim.saygılarımla...
Old 15-09-2006, 13:23   #2
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Bence burada bir kamulaştırma işlemi söz konusu değildir.Çünkü Kamulaştırma Kanunu'nun 3.maddesi Kamulaştırmanın şartlarına değinirken bir bedel tespitinin olması gerektiğini bildirmiştir.
Madde 3.
İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.
Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk tüzelkişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda birinden az olamaz. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. Taksitlere, peşin ödeme gününü takip eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır.
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli, her halde peşin ödenir.
(Ek fıkra: 24/04/2001 - 4650/1. md.) İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz.
Kamulaştırma işlemi olarak kabul edilse bile malik artık geri alma hakkını kaybetmiştir.Bende sizin gibi malikin geri alma hakkı değil,kamu malının özelleştirilmesinin söz konusu olduğunu düşünüyorum
Old 15-09-2006, 16:39   #3
iustinianus

 
Varsayılan bğış olarak alınan taşınmazın özelleştirilmesi

sanırım haklısınız.ama ilgili taşınmaz kamulaştırma isteği üzerine idareye bedelsiz olarak devredilmiştir yani bağışlanmıştır.ancak malikin taşınmazını geri almak istediği ihtimalde idarenin taşınmazı acaba bedel karşılığında eski malikine bedel karşılığında devretmesi ya da özelleştirmesi doğrumudur acaba?
Old 15-09-2006, 17:04   #4
*sinequanon*

 
Varsayılan

Kanımca bedelsiz kamulaştırma düşünülememeli.Kamulaştırma varsa bedeli de vardır.Yani olayda kamulaştırma değil sadece bağış var gibi algılanmalıdır.Dolayısıyla kişi kamulaştırmaya bağlı geri alma hakkını da kullanamaz.Gayrimenkul ancak belediyeden satın alınabilir.

Saygılar...
Old 17-09-2006, 11:27   #5
krizantem

 
Varsayılan

Peki... Diyelim ki kamulaştırılması icap eden bu yerin,( örneğin bu taşınmaz üzerinden şehirlerarası yol geçirilmiş olsun ) kamulaştırma bedeli ödenmediği takdirde ,tapuda malik olarak görünen kişi tarafından duvar , tahta çit gibi manialarla kapatılması geçişe engel olunması mümkün müdür? Ya da böyle bir durumda idare ne gibi yaptırımlar uygulayabilir?
Old 17-09-2006, 15:38   #6
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Tam olarak bilmemekle beraber bu durumda idarenin kamulaştırmasız el atması durumu vardır.Sanırım 2001 yılında çıkarılan bir kanunlar bu zamana kadar yapılan tüm kamulaştırmasız el atmalar yasallaştı ve her ne kadar hukuk düşüncesiyle bağdaşmasada AİHM bizi bu konuda çok sıkıştırıyordu.Kamulaştırmasız el atmada idarenin bedel ödememe gibi bir lüksü yoktur bazı durumlarda bu kurum gerekmektedir.
Old 19-09-2006, 09:41   #7
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Sayın soruyu soran, acele kamulaştırmalarda ve trampalı kamulaştırmalarda, hazine yararına vaad sözleşmelerinde, bağışlama sözleşmelerinde kamulaştırma yapılabilir... Türk hukukumuzda kamulaştırma kural olarak bir bedele tabi olmakla beraber bedelsiz kamulaştırma da yapılabilir. kanunun 3. maddesi emredici değil, açıklayıcı hükümdür.

Sorunuzun cevabını kamulaştırma hükümlerine göre değil de bağışlama hükümlerine göre araştırmanızı tavsiye ederim, bağışlama şartlı yapılmışsa akit tablosuna bu şartlar işletilmiş mi, ayrıca dikkat edin. Saygılar
Old 19-02-2007, 16:56   #8
aytac_06

 
Varsayılan

Kişi kendi istegi ile (okul,yol,park vs.) gibi şeyler yapılması için şartlı olarak bağışlamıssa bunu tapu üzerine veye herhangi bir belge ile şart koşmussa 2 sene 3 sene gibi dava açarak alma hakkı vardır.Bedelsiz olarak şartsız bağışlama varsa bedelsiz olarak alması mümkün değildir.Her hangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadığı için Kamulaştırma kanununun 23. maddesinde geçen 5 yıllık hak düşürücü süre ile herhangi bir alakası yoktur.saygılarımla
Old 24-02-2007, 20:23   #9
recepbarlas

 
Varsayılan

Bağışlama şartsız ise bir daha geri alamaz.Şartlı ise şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmalı.Aksi takdirde alamaz.
Old 04-03-2007, 17:21   #10
iustinianus

 
Varsayılan

ilginiz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum
Old 04-03-2007, 19:00   #11
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın iustinianus

Şimdi ben size 'geri alamazsınız' desem bana kızarsınız. En iyisi, 2 Yargıtay Kararının arkasına saklanayım. Bu konunun istikrar kazandığını gösteren biri eski tarihli, biri yeni tarihli 2 karar aşağıda sunulmuştur. Saygılarımla
Alıntı:
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/12446
K. 1995/13658
T. 13.9.1995
• İMAR PLANI YAPILIRKEN BEDELSİZ VE ŞARTSIZ YOLA TERKEDİLEN ARAZİ ( Yolun Daraltılması Halinde Geri Alınamayacağı )
• YOL İÇİN TERKEDİLEN YERİN GERİ VERİLMESİ TALEBİ ( Amaca Uygun Kullanım Olmaması Halinde )
• TAŞINMAZIN İADESİNİN İSTENEMEMESİ ( İmar Planı Yapılırken Bedelsiz Olarak Yola Terkedilip Amaca Uygun Kullanılamayan )
3194/m.13,18
ÖZET : İmar planı yapılırken, kendi isteği ile ve bedelsiz olarak herhangi bir koşul ileri sürmeksizin, bir kısım yerini yola terk eden kişi; imar planı değişikliğiyle yolun daraltılması halinde, kalan bölümün geri verilmesini isteyemez.

DAVA : Taraflar arasındaki, imar uygulaması sonucu davacı tarafından yol olarak terk edilen taşınmaz malın yeniden davacının taşınmazına eklenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Dava, imar uygulaması sırasında davacı tarafından yol olarak terk edilen bir kısım taşınmaz malın yeni imar planı ile eski yolun daraltılması sebebi ile yeniden davacının taşınmaz malına eklenmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Önceki imar planı ile davacının taşınmaz malından bir kısmı kendi rızası ile bedelsiz olarak yola terk edilmiştir. Yola terk yapılırken herhangi bir şart ileri sürülmemiştir. İmar planında yapılan değişiklikle yolun daraltılması yol dışında kalan bölümün davacıya geri verilmesini gerektirmez.

Davanın bu nedenle reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı İdare vekilinin temyiz itirazı yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ) ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine,13.9.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/12736
K. 2005/12637
T. 24.11.2005
• YOL NEDENİYLE TAPUSU TERKİN EDİLEN TAŞINMAZ BÖLÜMÜ ( Eski Maliki Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı ve Karşılığı İstenemeyeceği - İmar Planında Değişiklik Yapılarak Başka Parsellerle Şuyulandırılmasının Sonuca Etkili Olmadığı )
• İMAR UYGULAMASI ( Malikinin de Muvafakatı İle Yolda Kalan ve Davacı Üzerindeki Tapusu Terkin Edilen Taşınmaz - İmar Planında Değişiklik Yapılarak Başka Parsellerle Şuyulandırılması/Eski Maliki Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı ve Karşılığı İstenemeyeceği )
• TAPUSU TERKİN EDİLEN TAŞINMAZ BÖLÜMÜ ( Yol Nedeniyle/Eski Maliki Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı ve Karşılığı İstenemeyeceği - İmar Planında Değişiklik Yapılarak Başka Parsellerle Şuyulandırılmasının Sonuca Etkili Olmadığı )
2942/m. 35
ÖZET : İmar uygulaması sırasında malikinin de muvafakatı ile yolda kalan ve davacı üzerindeki tapusu terkin edilen taşınmaz bölümü için eski maliki tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez. Yolda kalan bu bölümün imar planında değişiklik yapılarak başka parsellerle şuyulandırılması sonuca etkili değildir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki imar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parselden malikinin muvafakatı ile yol olarak ayrılan ve tapudan terkin edilen bölümün tekrar davacı üzerine tapuya tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, imar mevzuatı gereğince düzenlenmeye tabi tutulan parselden malikinin muvafakatı ile yol olarak ayrılan ve tapudan terkin edilen bölümün tekrar davacı üzerine tapuya tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Kamulaştırma Kanununun 35. maddesi uyarınca imar uygulaması sırasında malikinin de muvafakatı ile yolda kalan ve davacı üzerindeki tapusu terkin edilen taşınmaz bölümü için eski maliki tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez. Yolda kalan bu bölümün imar planında değişiklik yapılarak başka parsellerle şuyulandırılması sonuca etkili değildir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 24.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

( Alıntı : Kazancı İçtihat Bankası )
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlginç Sınav Sorusu Av.Duygu Keleş Hukuk ve Felsefe 61 22-06-2012 16:51
Zor Bİr Sinav Sorusu!!! serdar bastik Hukuk Lisans Eğitimi 10 05-05-2008 16:58
Garip bir kamulaştırma sorusu Av.Suat Ergin Meslektaşların Soruları 9 14-08-2006 03:52
hangi lider sorusu obaykan Site Lokali 0 10-07-2006 11:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03801894 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.