Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Yargitay Kararlarinin Bulunmasi

 
Old 02-03-2007, 01:17   #1
Av.Cihan Nuri

 
Varsayılan Yargitay Kararlarinin Bulunmasi

ARKADAŞLAR.. yargıtayın sitesinde kararı birtürlü bulamadım. bunun kolay bir yolu yokmu?? (içtihat proğramları haricinde)

arkadaşlar birde aramak istediğim yargıtay kararı:
yargıtay 6. HD 16.4.1981 E 470 K 6333

kira ödemelerinde yakıt aidatının kiracı tarafından ödenmesi kararlaştırıldığı durumlarda, kiracının bu aidatını ödemediği takdirde kira ücretinin öedenmemiş sayılacağı ve tahliye sebebi olacağı belirtilmiş. bu konu hakkında ilgili Yargıtay kararı varmıdır???TEŞEKKÜR EDERİM
Old 02-03-2007, 01:36   #2
Kemal Yıldırım

 
İnceleme Özet Olarak Bulabildim Sadece!

6 HD., 16.4.1981, 470/6333: “Taraflar arasında mevcut 1.8.1979 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira akdinin özel şartlar bölümünün 5. maddesinde Ağustos 1980 ayından itibaren kiranın % 20 zamlı olarak ödeneceği kabul edilmiştir. Tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılmış olan bu şart kira akdi yenilendikçe geçerli olup bundan sonra yenilenen her sene için kiranın % 20 arttırılması gerekir... Bu nedenle Ağustos 1980 kira parasından eksik ödeme varsa temerrüde esas olur.”

Saygılar...
Old 02-03-2007, 01:59   #3
Av.Cihan Nuri

 
Varsayılan

tam metin bulamazmıyız acaba..???? Yargıtay'ın sitesinden bulunmuyor mu??
Old 02-03-2007, 08:52   #4
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

Yargıtay'ın sitesinden, ve birkaç siteden baktım. Akşama kadar bekleyebilirseniz üyelerimizden programı olanlar yardım edeceklerdir.

Bu arada
Alıntı:
bulunmuyormu??
"bulunmuyor mu?" ve
Alıntı:
yargıtayın
Yargıtay'ın şeklinde düzeltirseniz...

Saygılar...
Old 02-03-2007, 19:05   #6
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Bende Kazancı var, birkaç değişik şekilde baktım ama bulamadım.
Old 03-03-2007, 03:42   #7
Av.Cihan Nuri

 
Varsayılan yakıt aidatının ödenmemesi halinde tahliye sebebi

ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. bu Yargıtay kararını borçlar özel kitap ının dipnotunda bulmuştum. dikkatimi çekti.

konu: kira ödemelerinde yakıt aidatının kiracı tarafından ödenmesi kararlaştırıldığı durumlarda, kiracının bu aidatını ödemediği takdirde kira ücretinin öedenmemiş sayılacağı ve tahliye sebebi olacağı belirtilmiş. bu konu hakkında ilgili Yargıtay kararı varmıdır???

teşekkürler...
Old 04-03-2007, 02:06   #8
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın cihan nuri

Dediğiniz karar çok eski tarihli olduğundan bulunmuyor. Ama doğum tarihi daha yeni olan küçük kardeş denebilecek 2 kararı aşağıda bilgilerinize sunuyorum. Saygılarımla

(Alıntı : Kazancı İçtihat Bankası)

YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/9197
K. 2003/9148
T. 22.12.2003
• TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Davacının Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi ve Mevcut Alacağının Tahsili Amacıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Sözleşmesinde Yakıt Parasının Kiracıya Ait Olduğunun Belirlenmesi ve 6570 Sayılı Yasanın Yerleşmiş İçtihatlarında da Yakıt Parasının Kira Aalcağı Olduğunun Belirlenmesi )
• TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Davacı Kiralayanın Talep Ettiği Yakıt Parasının Adi Alacak Değil Kira Alacağı Olduğunun Yerel Mahkemece Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
• YAKIT PARASI ( Kira Sözleşmesinde Yakıt Parasının Kiracıya Ait Olduğunun Belirlenmesi ve 6570 Sayılı Yasanın Yerleşmiş İçtihatlarında da Yakıt Parasının Kira Aalcağı Olduğunun Belirlenmesi )
7201/m.12,13
6570/m.5
ÖZET : Kira sözleşmesinde yakıt parasının kiracıya ait olduğu yazılı olduğuna ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'a ve yerleşik içtihatlar gereğince belirli olan yakıt parası, kira parasından sayılacağına göre, kiralayanın talep ettiği yakıt parası adi alacak değil kira alacağı mahiyetindedir. Davalı tarafından talep edilen yakıt parasının ödendiği kanıtlanamadığından, mahkemece alacağın kabulüne karar verilmesi gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-alacak davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve 8.735.000.000 TL. alacağın tahsiline ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere, temerrüt ihtarnamesinin Tebligat Kanunu'nun 12 ve 13, Tebligat Tüzüğü'nün 17 ve 18. maddeleri gereğince usulsüz tebliğ edilmiş olmasına nazaran tahliye isteminin reddine karar verilmesinde bir usulsüzlük olmamasına göre, temyiz eden davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı vekili, dava dilekçesinde, kiralananda kiracı olan davalının belediyeye ödenmesi gereken 8.735.000.000 TL ısıtma giderini süresinde ödememesi nedeniyle temerrüt ihtarnamesi gönderildiğini, buna rağmen davalının ödemede bulunmadığını belirterek, davalının kiralanandan tahliyesini ve 8.735.000.000 TL alacağın tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili, ihtarnamenin usulüne uygun tebliğ edilmediğini, ısıtma giderinin kiralayan tarafından ödenmesi durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre temerrüt ihtarnamesine konu edilebileceğini, oysa davacının ödemede bulunduğuna dair makbuz ibraz etmediğini, ısıtma giderlerinin ne şekilde tespit edilmesi gerektiği hakkında hakim müdahalesi talebi ile açılan davanın halen derdest olduğunu, bu davanın bekletici mesele yapılmasını, davanın reddini savunmuştur.
Taraflar arasında akdedilen 25.3.1994 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi idari şartnamesinin 14. maddesinde, kiracının otobüs terminali ısıtma ve diğer yönetim giderlerine payı oranında iştirak edeceği, her ayın sonunda hissesine düşen miktarı terminal işletme şefliğine veya belediye veznesine nakden yatıracağı kararlaştırılmıştır. Kiralanan Eskişehir Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan restaurant olup, Otogar Şube Müdürlüğü de kiracıların yakıt, aydınlatma ve genel giderlere Terminal Yönetmeliği'nin 43 ve 44. maddeleri gereğince m2 birim fiyatı bazında iştirak edeceklerini, gelir müdürlüğü tarafından yapılan hesaplama sonucu, otogar müdürlüğü tarafından tebliğ edilip, gelir müdürlüğüne yatırılacağını belirtmiştir. Kira sözleşmesinde yakıt parasının kiracı davalıya ait olduğu yazılı olduğuna ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu'nun 5. maddesi ve yerleşik içtihatlar gereğince belirli olan yakıt parası, kira parasından sayılacağına göre, davacının talep ettiği alacak adi alacak değil kira alacağı mahiyetindedir. Davalı tarafından talep edilen yakıt parasının ödendiği kanıtlanamadığından, mahkemece alacağın kabulüne karar verilmesi gerekirken, bundan zühul ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı görüldüğünden, hükmün alacağa ilişkin olarak bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle tahliye isteminin reddine ilişkin hüküm kısmının ONANMASINA, yukarıda ( 2 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle alacağa ilişkin hüküm kısmının BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/2962
K. 1995/3603
T. 3.4.1995
• TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle )
• TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Yakıt Parasının Ödenmemesi )
• KİRA PARASINDAN SAYILAN YAKIT GİDERİ ( Kira Sözleşmesinde Kiracıya Ait Olduğunun Belirtilmiş Olması )
• YAKIT GİDERİ ( Kira Sözleşmesinde Kiracıya Ait Olduğunun Belirtilmiş Olması )
• TEMERRÜT KONUSU ( Kiracının İhtarnamenin Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Ödeme Yapmaması )
• GERÇEK KİRA BEDELİ ( Kiralayana Ödenecek Miktar İle Yönetime Ödenecek Yakıt Parasının Toplamı )
818/m.260
ÖZET : Kira sözleşmesinde, taraflarca asıl kira parası belirlenerek yakıt bedelinin de kiracıya ait olduğu kararlaştırılmış ise, gerçek kira bedeli; kiralayana ödenecek miktar ile kiralayanın apartman yönetimine ödeyeceği ortak yakıt gideri toplamından oluşur. Bu nedenle kiracı, kira bedelinin yakıt parasına ilişkin bölümünü zamanında ödemediği takdirde kiralayan bunu istemek hakkına sahiptir. İhtarnamenin tebliğinden sonra otuz gün içinde ödeme yapılmadığına göre temerrüt gerçekleşir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye-alacak davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ile alacak istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı vekili; 16.8.1994 günlü dava dilekçesiyle, müvekkiline ait kiralananda 22.9.1993 günlü sözleşmeyle kiracı olan davalının, yazılı sözleşmenin özel şartlarının 1. maddesine göre ödenmesini kendi üzerine aldığı yakıt giderlerini, aktin başından bu yana ödemediğini, ihtarnamenin fayda sağlamadığını iddia ile bu davayı açmıştır.
Davalı vekili; yakıt giderlerinin ihtar süresi içinde ödenmiş bulunduğuna, davacının ihtarla ödeme isteminde bulunmadan önce yönetime ödeme yapmadığını, bu sebeplerle temerrüt olgusunun gerçekleşmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkeme; davacının ihtarname ile davalıdan istediği yakıt bedelinin apartman yönetimine ödenmemiş olduğunu, davacının ödeme yaptıktan sonra ancak rücu suretiyle davalıdan istekte bulunabileceğini gerekçe göstererek; davayı reddetmiştir.
Taraflar arasındaki 22.9.1993 tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmenin özel şartlarının 1. maddesinde, yakıt bedelinin kiracıya ait olması kaydiyle kira bedelinin 1.700.000.-TL. olduğu yazılıdır. Böylece, kiralananın müşterek ısıtma sistemli olan kiranın bir bölümünü teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Ortak ısıtmalı özelliğiyle kullanılmak üzere kiralanan bu yerin, yönetime mal sahibince ödenmesi icabeden ortak yakıt gideri payının kiracı tarafından ödenmesinin kararlaştırılmış olması, gerçek kira bedelinin, davacıya ödenecek miktar ile yönetime ödenecek yakıt gideri toplamından oluştuğunun kabulünü gerektirir. Bu yüzden davalı kira bedelinin yakıt parasına ilişkin kısmını zamanında ödemediği taktirde davacı bunu istemek hakkında sahiptir. Ayrıca, yönetime ödeme yapıp yapmamasının önemi olmadığı gibi davacının öncelikle yönetime ödeme yapmış olması şart değildir. Konunun o yönü kiralayan ile yönetimin kendi arasındaki ilişkiyle ilgilidir.
Davalı, yakıt giderinin kira bedeline dahil olmadığını savunmadığı gibi aylık yakıt bedelinin belli ve muayen olduğunda uyuşmazlık mevcut değildir. İhtarnamenin tebliğinden sonra 30 gün içinde ödeme yapılmadığına göre temerrüt olgusu gerçekleşmiştir. Bu sebeple kiralananın tahliyesine karar verilmesi, alacak isteminin konusunun kalıp kalmadığının da tartışılması gerekirken davanın reddedilmesi hatalı olmuştur .
Hüküm, bu nedenle,bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 3.4.1995 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-03-2007, 14:19   #9
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 6
Esas No.1981/470Karar No.1981/6333Tarihi16.04.1981
1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/8
ÖZET
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN HER TÜRLÜ TAHLİYE DAVALARI İLE BU DAVALAR İLE BİRLİKTE AÇILMIŞ KİRA ALACAĞI İLE TAZMİNAT DAVALARI SULH HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle karalananın boşaltılması ve 21.502 lira kira alacağının tahsili isteminden ibarettir. Mahkemece red karaı verilmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

1 - Davacı; dava dilekçesinde Haziran, Tummuz, Ağustos - 1980 aylarına ait kapıcı ve yakıt tutarı 11.500 lira ile Ağustos ayı kirasından noksan ödenen 152 liranın ödenmesi için 25.8.1980 tarihli temerrüt ihtarnamesinin tebliğ edildiğini ve süresinde ödeme yapılmadığını ve bu arada Eylül ayı yakıt ve kapıcı parası 4.000 lira Ekim ayı yakıt ve kapıcı parası 5.800 liranında ödenmediğini ileri sürerek temerrüt nedeniyle kiralanın boşaltılmasını ve 21.502 lira kira alacağnın tahsilini istemiştir.

25.8.1980 keşide tarihli olup, davalıya 3.9.1980 tarihinde tebliğ edilen temerrüt ihtarında Haziran, Temmuz ve Ağustos - 1980 aylarına ait kapıcı ve ısıtma gideri aylık 3.850 liradan üç aylık tutarı 11.550 ilar ile kira sözleşmesinin özel 5. maddesi hükmüne göre yeni kira dönemirnde kiralananın aylık kirasının 152 lira noksan ödendiğini bildirerek toplam 11.702 liranın 30 gün içinden ödenmesi veaksi halde aktin feshi ile kiralananın boşaltımasının isteneceği bildirilmiştir.

Taraflar arasında mevcut 1.8.1979 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira aktinin özel şartlar bölümünün 5. maddesinde Ağustoş 1980 ayından itibaren kiranın % 20 zamlı olarak ödeneceği kabul edilmiştir. Tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılmış olan bu şart ikar akti yenilendikçe geçerli olup bundan sonra yenilenen her sene için kiranın % 20 artırılması gerekir. Bu şart gereğince Ağustos 1980 ayına kira 6.960 liraya % 20 ilavasiyle 8.352 lira olmuştur. Dauvacı bu paradan 152 liranın eksik ödendiğini gerek temerrüt ihtarında ve gerekse dava dilekçesinde iddia etmiştir. Bu nedenle Ağustos 1980 kira parasından eksik ödeme varsa Temerrüte esas olur Davacıdan bu husustaki delilleri istenerek incelenmek giekirken istenilen paraların kira parası ile gilgisi olmadığından bahisle davanın rerdi yerinde değildir.

2 - Kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 1. maddesi gerğince ısıtma ve kapıcı parası kiracıya aittir. Kapıcı parası kiradan madut değil isede, ısıtma parası kira parasından maduttur. Davacı, Haziarn, Temmuz, Ağustos aylarına ait ödenmiyen ısıtma (yakıt) paralarınıda talep etmektedir. Yakıt parası taraflar arasında belli ve muayyen ise temerrüde esas olur. Ancak, davacı muhtelif aylar için yakıt parasını farklı istemektedir. Fark hususunda belli ve muayyen bir alacak olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak daha evvelce ödenen ve taraflar arasında ihtilafsız bulunan yakıt parası miktarı incelenerek bu miktar ödenmemişse yine temerrüde esas alınmak icap eder. Bu yolda bir inceleme yapılmadan istenilen bedelin kira bedeliyle ilgisi olmadığından bahisle red kararı verilmesi yerinde bulunmamaktadır.

3 - Davacı, temerrüt ihtarında söz konusu edilen 11.702 lira ile bu arada ödenmiyen ,Eylül , Ekim aylarına ait yakıt ve kapıcı parasınnın da tahsilini istemiştir. İstenen kira alacağı temerrüt nedeniyle açılan kiralananın boşaltılması talebiyle birlikte talep olunmuştur. HUMK.nun 8. maddesinin II/I . maddesi gereğince kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye ve bu davalrla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan dauvalar sulh hukuk mahkemelerinde görülür. Yukarıda belirtilen esaslar dairesinde yakıt parasının bu aylar için neden ibaret olduğu incelenip, adli alacak niteliğinde bulunan kapıcı parasının miktarıda incelenip bir karar verilmesi gerekkirken, bu cihet gözönünde tutulmadan alaacak davasının görevsizlik yönünden reddine usul ve kanuna aykırıdır.

4 - Harç alınmaması ve alınacak harcın miktarının belirtilmesi ve mahkeme masraflarınında miktar olarak belirtilip davacıya ait bulunduğunun kararda gösterilmemesi de, usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 16.4.1981 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-03-2007, 16:02   #10
Av.Cihan Nuri

 
Varsayılan

ARKADAŞLAR yardımlarınız için çok teşekkür ederim. şimdi tek iş ihtarname çekmeye kaldı.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
602.255 Adet Yargitay Karari ertanhukukprogramlari Ticari Duyurular 15 21-12-2007 19:20
Çalinti Kredİ Kartiyla AliŞverİŞ Yargitay Karari Seher Meslektaşların Soruları 1 19-02-2007 16:44
Yargitay Karari Ariyorum.. avukat1980 Meslektaşların Soruları 4 01-12-2006 18:14
Yargitay Karari Araniyor yazoglu Hukuk Soruları Arşivi 9 14-08-2006 17:00
Yargitay Kararlari Ceyhun Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04626393 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.