Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

göğüs protezi estetikmidir?

Yanıt
Old 17-12-2007, 15:30   #1
avmuhammet25

 
Varsayılan göğüs protezi estetikmidir?

bir bayanın göğüs kanserinden dolayı bir göğsü alınıyor ve yerine protez göğüs takılıyor.ssk dan protez parası talep edildiğinde ssk estetik amaçlıdır diye ödeme yapmıyor.Ben bir gazetede izmirde de aynı olay olduğunu mahkemenin de davayı kabul ettiğini okumuştum.Ancak ssk nın temyiz ettiği de yazıyordu.Acaba konuyla ilgili bi yargıtay kararı varmıdır? yardımlarınız için teşekkürler
Old 18-12-2007, 09:03   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Göğüs protezi konusu tartışmalı biraz. Bu durumun estetikten ziyade psikolojik olarak lüzumlu olduğunun ispatlanması gerektiğini düşünüyorum.

Saygılar.“KANUN NO: 506

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (*)

…………

BÖLÜM - III

HASTALIK SİGORTASI

SAĞLANAN YARDIMLAR
MADDE 32 - Sigortalıya, iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarda, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır :
A) Sağlık yardımı yapılması,
B) (Değişik: KHK/572 - 30.5.1997) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması, ve yenilenmesi (ağız protezlerine ilişkin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik esasları dahilinde sağlanır.)
(Ek paragraf: 4447 - 25.8.1999) Protez, araç ve gereç bedellerinin % 20’sini sigortalı öder. Ancak, ilgiliden alınacak katkı miktarı, ödeme tarihindeki 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin birbuçuk katından fazla olamaz.
C) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi,
……………..”
T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

E. 2001/197

K. 2004/491

T. 8.4.2004

• HASTALIK SİGORTASI KOLUNDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ( Davacının Elektronik Kol Protezi Kullanması Gerektiği - Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı )

• KOL PROTEZİ ( Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı - Sigortalıdan Katkı Payı Alınacağına İlişkin Bir Mecburiyet Bulunmadığı )

• SİGORTALIDAN KATKI PAYI ALINMAMASI GEREĞİ ( Elektronik Kol Protezi - Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı )

• SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KARARI ( Kol Protezinin Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin - Yasaya Aykırılığı )

• HARÇTAN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Açılan ve Kurumun Taraf Olduğu Davalar ve İcra Kovuşturmaları İle İlanlarının Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )

• SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUNU HARÇ MUAFİYETİ ( Kurumun Taraf Olduğu Davalar ve İcra Kovuşturmaları İle İlanlarının Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )

506/m.32,34

ÖZET : 1- Sosyal Sigortalar Kanununda hastalık sigortası kolundan sağlanan yardımlar arasında protez araç ve gerekçelerinin sağlanmasına, takılmasına ve onarılmasına yer verildiğinden, ayrıca, bu konuda kanunda gerek süre yönünden bir sınırlama ve gerekse de sigortalıdan katkı payı alınacağına ilişkin bir mecburiyet bulunmadığından ve davalı idarenin ... hastanesince 20.1.1993 tarihinde verilen raporla da, davacının elektronik tipte kol protezi kullanması gerektiğinin belirtildiğinden kuruma maliyetinin yüksek olduğundan bahisle elektronik kol protezinin sadece iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamında olanlara sağlanmasına ilişkin davalı idare Yönetim Kurulunun 16.6.1994 tarih ve 2202 sayılı kararı ve bu kararın duyurulması yolundaki 28.6.1994 tarihli 3-73 Ek ve 3-74 Ek sayılı Genelgeleri 506 sayılı Kanunun 32 inci maddesine aykırı bulunmaktadır.
2- 4972 sayılı Yasanın 26.7.1983 günlü, 2868 sayılı yasayla değişik 24. maddesinin ( C ) fıkrasında, Sosyal Sigortalar Kurumunca açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmış olup, buna göre Kurumun taraf olduğu davalarda her ne suretle olursa olsun harç ödemekle yükümlü tutulmasına yasal olanak bulunmamaktadır.
İstemin Özeti: Davacının, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 16.6.1994 günlü, X/2202 sayılı kararı ile 28.6.1994 günlü, 3-73 Ek ve 3-74 Ek sayılı Genelgelerinin iptali istemiyle açtığı dava sonucunda; dava konusu işlemlerin iptali yolunda Danıştay Onuncu Dairesince verilen 24.10.2000 günlü, E: 1997/6400, K: 2000/5362 sayılı kararının temyizin incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Yakup Bal'ın Düşüncesi: Dava konusu edilen 3-73 Ek Genelge motorlu ve motorsuz malül arabalarına ilişkin olup, uyuşmazlıkla ilgili olmamasına rağmen iptal edilmiştir.
Öte yandan davalı Kurumun taraf olduğu davalarda her ne suretle olursa olsun harç ödemekle yükümlü tutulmasına yasal olarak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyize konu kararın 3-73 Ek Genelge ve yargılama giderleri yönünden bozulması, diğer bölümünün onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Bilgin Arısan'ın Düşüncesi: Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 16.6.1994 tarih ve 2202 sayılı kararı ile 28.6.1994 tarih, 3-73 Ek ve 3-74 Ek sayılı Genelgelerinin iptali talebiyle açılan davayı red eden Danıştay 10. Dairesi kararının temyizen incelenerek bozulması talep edilmektedir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 32 inci maddesinde, sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarda sağlanan yardımlar düzenlenmiş, işlem tarihinde yürürlükte bulunan ( B ) fıkrasında, protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi bu yardımlar arasında sayılmıştır.
Aynı Kanunun 34 üncü maddesinde ise, hastalık hallerinde yapılacak sağlık yardımlarının sigortalının iyileşmesine kadar süreceği, kurumun, sigortalının iyileşmesine yarayacak, yahut iş göremezliğini az çok gidermesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçlerini, süreye bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
Kanunun bu hükümlerinden hastalık sigortası kolundan protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ile ilgili sağlık yardımlarının kurumca karşılanacağı, yapılan bu yardımların sigortalının iyileşmesine kadar sürdürüleceği anlaşılmaktadır.
Dava konusu 16.6.1994 tarih ve 2202 sayılı davalı idare Yönetim Kurulu Kararıyla, elektronik kol protezlerinin maliyetinin yüksek olmasından dolayı iş kazası halinde bu sigorta kolunun mesleki risk sigortası olması ve çalışma risklerini karşılaması sebebiyle bu sigorta kolundan temin edilmesi, hastalık sigortası kolundan üst ekstremite amputasyonu arızası olanlara ise maliyeti daha düşük olan mekanik kol protezi verilmesi, kullanım sürelerinin on yıl olarak belirlenmesi kararlaştırılmış olup, alınan bu karar 3-74 Ek sayılı Genelge ile davalı idareye bağlı birimlere duyurulmuştur. Ayrıca, davalı idare Yönetim Kurulunun dava konusu edilmeyen 16.5.1996 tarih ve 1657 sayılı kararı ile de; hastalık sigortası kolundan daha önce kurumlarınca temin edilen ve sigortalının kendi kusurları olmaksızın arızalanan Elektronik Kol Protezlerinin tespit edilen on yıllık kullanma süreleri içinde arızalanmaları halinde onarımlarının sigortalı tarafından % 25 katkı payının ödenmesi şartıyla kurumlarınca yapılması kararlaştırılmıştır.
Dava dosyasında mevcut belgelerden davacının yüksek gerilim tellerinin alçaktan geçmesi sebebiyle yaralanarak iki kolunun dirsekten itibaren kesildiği, sigortalı olarak çalıştığından hastalık sigortası kolundan 1987 yılında her iki önkol için protez kol takıldığı, SSK...Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen 20.1.1993 tarihli raporda, davacıya 5 yıl önce temin edilen mevcut protezin kullanılamaz durumda olduğundan, elektronik tipte kol protezi kullanılması lüzum göstermesi üzerine elektronik protezin temin edildiği, bu defa SSK ... Hastanesinin Sağlık kurulunca düzenlenen 20.3.1996 tarihli raporla da, davacıya her iki önkol dirsek altı amputasyonu teşhisi sebebiyle her iki önkol için elektronik protez dört kanallı kullanılmasına, sözkonusu cihazın işgörmezliğini az çok gidereceğine ve mevcut elektronik protezin eskimesinden davacının kusurunun olmadığına karar verilmesi üzerine, davacının idareye başvurarak mağduriyetinin giderilmesini istediği, bu isteğin, 16.5.1996 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca davacının kendi kusuru olmaksızın elektronik kol protezinin arızalandığı, % 25 katkı payının ödenmesi şartı ile tamir edileceğinden bahisle reddedildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda hastalık sigortası kolundan sağlanan yardımlar arasında protez araç ve gerekçelerinin sağlanmasına, takılmasına ve onarılmasına yer verildiğinden, ayrıca, bu konuda kanunda gerek süre yönünden bir sınırlama ve gerekse de sigortalıdan katkı payı alınacağına ilişkin bir mecburiyet bulunmadığından ve davalı idarenin ... hastanesince 20.1.1993 tarihinde verilen raporla da, davacının elektronik tipte kol protezi kullanması gerektiğinin belirtildiğinden kuruma maliyetinin yüksek olduğundan bahisle elektronik kol protezinin sadece iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamında olanlara sağlanmasına ilişkin davalı idare Yönetim Kurulunun 16.6.1994 tarih ve 2202 sayılı kararı ve bu kararın duyurulması yolundaki 28.6.1994 tarihli 3-73 Ek ve 3-74 Ek sayılı Genelgeleri 506 sayılı Kanunun 32 inci maddesine aykırı bulunmaktadır.
Açıklanan sebeplerle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 32 inci ve 34 üncü maddeleri hükümlerine aykırı bulunan dava konusu Yönetim Kurulu kararı ile buna dayalı genelgeleri iptal eden Danıştay 10 uncu Dairesi kararı yerinde bulunduğundan hukuki mesnedi bulunmayan temyiz talebinin reddi ile Danıştay 10 uncu Dairesi kararının tasdiki gerekeceği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 16.6.1994 günlü, X/2202 sayılı kararı ile 28.6.1994 günlü, 3-73 Ek ve 3-74 Ek sayılı Genelgelerinin iptali istemiyle açılmıştır. Danıştay Onuncu Dairesi 24.10.2000 günlü, E: 1997/6400, K: 2000/5362 sayılı kararıyla; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 32.maddesinde, sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarda sağlanan yardımların düzenlendiği, işlem tarihinde yürürlükte bulunan ( B ) fıkrasında, protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesinin bu yardımlar arasında sayıldığı, anılan Yasanın 34. maddesinde ise, hastalık hallerinde yapılacak sağlık yardımlarının sigortalının iyileşmesine kadar süreceği, kurumun, sigortalının iyileşmesine yarayacak, yahut iş göremezliğini az çok gidermesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçlerini, süreye bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlü olduğunun hükme bağlandığı, aktarılan bu düzenlemeden, hastalık sigortası kolundan protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ile ilgili sağlık yardımlarının kurumca karşılanacağı, yapılan bu yardımların sigortalının iyileşmesine kadar sürdürüleceğinin anlaşıldığı, dava konusu 16.6.1994 günlü, X/2202 sayılı davalı idare Yönetim Kurulu Kararıyla, elektronik kol protezlerinin maliyetinin yüksek olmasından ötürü, iş kazası halinde bu sigorta kolunun mesleki risk sigortası olması ve çalışma risklerini karşılaması nedeniyle bu sigorta kolundan temin edilmesi, hastalık sigortası kolundan üst ekstremite amputasyonu arızası olanlara ise maliyeti daha düşük olan mekanik kol protezi verilmesi, kullanım sürelerinin on yıl olarak belirlenmesinin kararlaştırıldığı, alınan bu kararın 3-74 Ek sayılı Genelge ile davalı idareye bağlı birimlere duyurulduğu, ayrıca, davalı idare Yönetim Kurulunun dava konusu edilmeyen 16.5.1996 tarih ve X/1657 sayılı kararı ile de; hastalık sigortası kolundan daha önce kurumlarınca temin edilen ve sigortalının kendi kusurları olmaksızın arızalanan Elektronik Kol Protezlerinin tespit edilen on yıllık kullanma süreleri içinde arızalanmaları halinde onarımlarının sigortalı tarafından % 25 katkı payının ödenmesi koşuluyla kurumlarınca yapılmasının kararlaştırıldığı, dava dosyasının incelenmesinden, davacının yüksek gerilim tellerinin alçaktan geçmesi nedeniyle yaralanarak iki kolunun dirsekten itibaren kesildiğinin, sigortalı olarak çalıştığından hastalık sigortası kolundan 1987 yılında her iki önkol için protez kol takıldığının, SSK ... Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen 20.1.1993 tarihli raporda, davacıya 5 yıl önce temin edilen mevcut protezin kullanılamaz durumda olduğundan, elektronik tipte kol protezi kullanılması lüzum göstermesi üzerine elektronik protezin temin edildiğinin, bu defa SSK ... Hastanesi'nin Sağlık Kurulunca düzenlenen 20.3.1996 tarihli raporla da, davacıya her iki önkol dirsek altı amputasyonu teşhisi nedeniyle her iki önkol için elektronik protez 4 ( dört ) kanallı kullanılmasına, sözkonusu cihazın işgörmezliğini az çok gidereceğine ve mevcut elektronik protezin eskimesinden davacının kusurunun olmadığına karar verilmesi üzerine, davacının idareye başvurarak mağduriyetinin giderilmesini istediğinin, bu isteğin, 16.5.1996 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca davacının kendi kusuru olmaksızın elektronik kol protezinin arızalandığı, % 25 katkı payının ödenmesi koşuluyla onarılacağı gerekçesiyle reddedildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda hastalık sigortası kolundan sağlanan yardımlar arasında protez araç ve gereçlerinin sağlanmasına, takılmasına ve onarılmasına yer verildiğinden, ayrıca, bu konuda Yasada gerek süre yönünden bir sınırlama ve gerekse de sigortalıdan katkı payı alınacağına ilişkin bir zorunluluk öngörülmediğinden, diğer taraftan, davalı idarenin ... Hastanesince 20.1.1993 tarihinde düzenlenen raporla da, davacının elektronik tipte kol protezi kullanması gerektiğinin belirtilmesi karşısında, kuruma maliyetinin yüksek olduğundan bahisle elektronik kol protezinin sadece iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamında olanlara sağlanmasına ilişkin davalı idare Yönetim Kurulunun 16.6.1994 günlü, X/2202 sayılı kararında ve bu kararın duyurulması yolundaki 28.6.1994 günlü, 3-73 Ek ve 3-74 Genelgelerinde sözü edilen Yasanın 32.maddesine uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu Yönetim Kurulu Kararının ve buna dayalı Genelgelerin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar vermiştir.
Davalı idare 24.10.2000 günlü, E: 1997/6400, K: 2000/5362 sayılı kararı temyiz etmekte ve dava konusu edilen Yönetim Kurulu Kararında ve Genelgelerde mevzuata aykırılık bulunmadığını, kendilerine yargı harcı yükletilemeyeceğini ileri sürerek bozulmasını istemektedir.
Danıştay Onuncu Dairesince verilen 24.10.2000 günlü, E: 1997/6400, K: 2000/5362 sayılı karar ve dayandığı gerekçe uyuşmazlığın esası yönünden hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden bulunmamaktadır.
Buna karşılık, 4972 sayılı Yasanın 26.7.1983 günlü, 2868 sayılı yasayla değişik 24. maddesinin ( C ) fıkrasında, Sosyal Sigortalar Kurumunca açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmış olup, buna göre Kurumun taraf olduğu davalarda her ne suretle olursa olsun harç ödemekle yükümlü tutulmasına yasal olanak bulunmamaktadır.
Bu durum nedeniyle, adı geçen kuruma karşı açılan ve kurum aleyhine sonuçlanan davada, önceden alınan başvurma ve ilam harcının davada haklı çıkması nedeniyle davacı tarafa iadesi gerekirken, yargılama gideri olarak davalı kuruma yükletilmesinde hukuka yarlık görülmemiştir.
Nitekim, bu konuda Danıştay Dava Dairelerinin kararları ile Danıştay İdari Dava daireleri Genel Kurulunun kararları arasında ortaya çıkan aykırılık, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 25.12.1997 günlü, E: 1996/1, K: 1997/1 sayılı kararı ile yukarıda belirtildiği şekilde giderilmiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz edilen kararın, dava konusu işlemlerin iptali ile ilgili kısmında usule ve hukuka aykırılık bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle kararın bu kısmının onanmasına, buna karşılık yargılama giderleri yönünden, temyiz isteminin kabulü ile Danıştay Onuncu Dairesinin 24.10.2000 günlü, E: 1997/6400, K: 2000/5362 sayılı kararının bu hususa ilişkin kısmının bozulmasına, 8.4.2004 günü oybirliği ile karar verildi.
danx
Old 19-12-2007, 23:04   #3
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Burada göğüs protezi takılmasının saiki önemlidir.Estetik amaçlı göğüs protezinde göğüs alınmadan protez işlemi yapılmaktadır.Somut olayda bayanın göğsü kanser hastalığı sebebiyle alınmıştır.Burada bir zaruret hali hasıl olmaktadır.Temel amaç estetik değildir.Bu sebeple SSKnın bu gideri karşılaması gerekmektedir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05402303 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.