Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Avukatların Vergi Beyannamelerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi

Yanıt
Old 20-10-2007, 14:44   #1
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan Avukatların Vergi Beyannamelerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi

376 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 26674
Resmi Gazete Tarihi 18/10/2007


Kapsam
Vergi Usul Kanununun1 mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 3402, 3463, 3574, 3675 ve 3736 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.


Elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.


1-Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.


Buna göre ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri;


-2007 yılına ilişkin olup, 25 Mart 2008 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,


-2008 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini


elektronik ortamda göndereceklerdir.


2- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.


Bu nedenle ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri;


-Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,


-Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,


-Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini,


-Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini


elektronik ortamda göndereceklerdir.


3-Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükellefler, elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerini, 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.


4-Bu Tebliğ ile elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğunun başladığı dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderileceği tabiidir.


5-Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Başkanlığımız internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.


Tebliğ olunur.


--------------------------------------------------------------------------


(1) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.


(2) 30/09/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.


(3) 03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.


(4) 02/03/2006 tarih ve 26096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.


(5) 01/02/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.


(6) 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Old 20-10-2007, 16:45   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Maliye
elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Gönderilmezse ne olacaktır? Bizzat götürülecek beyannameler kabul edilmeyecek midir?

Saygılarımla
Old 20-10-2007, 17:45   #3
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Önce bir düzeltme,
Haberdeki tebliğin kopyalama işlemi esnasında bir hata meydana gelmiştir.

"ilgili düzenlemeler 3402, 3463, 3574, 3675 ve 3736 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır." şeklinde geçen ifadeyi,

"ilgili düzenlemeler 340(2), 346(3), 357(4), 367(5) ve 373(6) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır." şeklinde düzeltiyorum. Parantez içindeki numaralar dipnot numarasıdır.

03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 346 sıra nolu V.U.K Genel Tebliği uyarınca,

“Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.”

hükmünü taşımaktadır.

Belki katılımcılardan mali hukuk uzmanları yorumlamak ve katkıda bulunmak isterler,

Saygılarımla.
Old 22-10-2007, 17:27   #4
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesine eklenen son fıkra;

(5398 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 21.07.2005) Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır.

Zorunluluğa uyulmaması halinde, 2007 için 1.390,00 ytl. Özel Usulsüzlük Cezası uygulanmaktadır.
Old 22-10-2007, 17:42   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Edindiğim bilgiye göre, biz kendi beyannamemizi elektronik ortamda gönderemeyecekmişiz. Bu işi muhasebeci yapmak zorundaymış... Yani her avukat bir muhasebeci ile çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bu bilgi doğru mudur?

Saygılarımla
Old 24-10-2007, 17:09   #7
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Vergi Dairesi ile yaptığım görüşmede, Sayın Ergin'in paylaştığı bilgiyi doğruladılar.

Çok enteresan bir durum, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ Seri:B Sıra No:1” tebliği ve eki tabloya göre, 2006 yılı itibarıyla serbest meslek faaliyetinde gayri safi hasılatları tutarı 83.000,00 YTL nin altında olan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma zorunluluğu yok, ancak V.U.K'nun 15 nolu sirküleri ve V.U.K 340 ve 346 sayılı tebliğlerine göre, beyannamelerin elektronik ortamda gönderme yetkisinin sınırlı olarak sayıldığını belirtiyorlar.

Buna göre a)Bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı kanuna göre ruhsat almış meslek mensubu çalıştırılmadığı,

b)Herhangi bir had ve sınırlamaya tabi olmaksızın yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalanmadığı,

c)Yıllık cironuz 7.102.000,00 YTL nin altında kaldığı takdirde, beyannamelerin elektronik ortamda doğrudan doğruya gönderilmesi sözkonusu değilmiş.

Anlaşılan tebliğlerin düzeltilmesi gerekiyor.

Saygılarımla.
Old 24-10-2007, 18:39   #8
aqua

 
Varsayılan

Beyoğlu Vergi Dairesi yetkilileri ile konuyu görüştüm. Geçmişteki yaşananlarıda anlattım.Şu ana kadar kendilerine başka bir tebliğ gelmediğini,muhasebiciler,avukatlar,doktorlar,diş hekimleri gibi meslek sahipleri konusunda bir çözüm olmasının gerektiğini kabul ettiler.01.11.2007 tarihinde elektronik ortama geçileceği ve beyannamelerin zorunlu bu şekilde yollanacağını ifade ettiler.Ama konu ile yoğun bir sorun olacağını düşündüklerini belirten yetkililer aybaşına kadar defterdarlıktan çözüme ilişkin bu serbest meslek gruplarına şifre verilebileceğini de sözlerine eklediler.
Old 24-10-2007, 20:05   #9
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Bu düzenleme, değişiklik yapılmadığı takdirde, aylık ne kadarlık mali yük getiriyor? Tespit eden var mı?

Saygılarımla.
Old 25-10-2007, 14:43   #10
ISTANAZ

 
Varsayılan

Bir müvekkile bu nedenle özel usulsüzlük cezası kesilmişti. Vergi mahkemesinde dava açtık. Dava lehimize sonuçlandı. Kararın gerekçesi şöyle: Anılan cezanın kesilebilmesi için mükellefe ilgili beyannameyi vermesi için belirli bir sürenin verilmesi, bu sürede beyannamenin verilmemesi, yanıltıcı veya eksik verilmesi durumunda hakkında kanunun ceza hükümlerinin uygulanacağı hususlarını içeren yazılı bildirim yapılması koşulu getirilmiş olup ( Vergi Usul kanunu 355/2 de belirtilen bildirimden bahsediliyor), olayda davacıya bildirim yapılmaksızın, beyanname verilmediğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Vergi dairesi bu karara Bölge İdare mahkemesi nezdinde itiraz etti. İtiraz reddedildi. karar düzeltme talebinde bulundu. Bu talep te reddedildi. Saygılarımla.
Old 30-10-2007, 23:15   #11
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Vergi Beyannamelerinin internet ortamında gönderilmesi

Bir de Sn. Ergin'in sorduğu bir soru gözden kaçtı;

Kim herkesi internet üzerinden beyanname vermeye zorlayacak? Örneğin ben bilgisayar kullanmayı bilmiyorum veya internete bağlı değilim ve internete bağlanmak böbreklerimde taş yapıyor. Hangi hakla böyle bir zorunluk getirilebilir. İnternete bağlanma ücretini kim ödeyecek.

Diğer meselede artık muhasebeye imza zorunluğu sınırına bağlı olmaksızın diye bir düzenleme getirildiğini anımsıyorum. Yarın bir daha bakayım ama tebliğ de hiç bir sınırla bağlı olmaksızın diye açıklıyor. Anımsadığım kadarı ile sadece müşavire imzalatma zorunluğu kalkmıyor (belli bir miktarın üzerineki gelirler).

Saygılar
Old 31-10-2007, 20:29   #12
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Sayın ISTANAZ,

Sizi kutlarım. Aldığınız kararlar çok güzel. Ancak,kararın gerekçesi ilginç? Beyanname vermek için idarenizin ayrıca süre vermesine gerek yok ki? Beyanname süreleri zaten kanun ile belirlenmiştir.

Acaba, dava konusu olay, beyanname değil de, bildirim ile mi ilgiliydi?Çünkü, konu başlığımız, " Vergi Beyannamelerinin internet ortamında gönderilmesi"

"Bir müvekkile bu nedenle özel usulsüzlük cezası kesilmişti." demişsiniz. Olay, tam olarak ne idi?

01. Beyanname vermemek mi bildirim vermemek mi?
02. Süresinde mi vermemek yoksa hiç mi vermemekdi?
03. Elektronik ortamda mı vermemek di, yoksa hiç vermemek veya posta yoluyla mı vermekti?
04. Son olarak da dava konusu olayın yılını ve ayını bir de beyanname türünü de açıklayabilir misiniz?

Biraz daha açabilirseniz seviniriz.
Old 04-11-2007, 17:26   #13
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Vergi Beyannamelerinin internet ortamında gönderilmesi

Vergi dairesine şifre almak için gittim. Bizim şifre alamayacağımızı, internet ortamından beyanname gönderme hakkı olan bir kişi aracılığı ile gönderebileceğimizi söylediler.

Yani defterinizi kendinizin tutmaya hakkınız var ama beyanname vermeye hakkınız yok. Bşir muhasebeci aracılığı ile beyannamenizi göndereceksiniz. Ankara'da muhasebecilerin 80-100 YTL civarında makbuz kestiklerini söylediler.

Saçmalığın daniskası.

Saygılar.
Old 05-11-2007, 16:04   #14
barisugan

 
Rahatsiz muhasebeci tutulması zorunlumu

bu konuda hala bir karışıklık söz konusu gibi şimdi ne olacak şayet internetten kendi başımıza beyannameyi gönderemeyeceğimize göre apar topar bi s.muhasebecimi bulacağız. en az 100,00 ytl istiyorlar. Bu konuda net bir cevap alamadım kimseden , haberi olan arkadaş olursa hepimizi bilgilendirmesi adına şimdiden teşekkürler.
(bir yerden duyduğuma göre bu işin arkasında smm odası filan varmış sanırım.)
Ayrıca şunu da eklemek istiyorum madem muhasebeci tutma zorunluluğeu getirilecek o zaman herkese avukat tutma zorunluluğu getirilsin. Kimse takip veya davayı AVUKATSIZ açamasın. Olurmu böyle bi mantık ...anlaşılır gibi değil.
Old 05-11-2007, 18:43   #15
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan Münferit beyanname gönderiminde yapılacak sözleşme

( VUK 340 sıra numaralı tebliğinden )
3- Elektronik beyanname göndermeye aracılık etme konusunda yetki almış meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için müşterisiyle (Ek :3)'de yer alan sözleşmeyi, beyannamelerini münferit olarak elektronik ortamda göndermek isteyen mükelleflerle de (Ek :4)'de yer alan sözleşmeyi imzalamak ve bu sözleşmelerde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdürler.

Defter tutulması yerine, beyannamelerin münferiden elektronik ortamda gönderilmesi sözkonusu ise Ek 4 sayılı sözleşmenin düzenlenmesi gerekiyor. Ek 4 sayılı Sözleşme örneği eklidir.

Sözleşme Numarası: .................

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme, kimlik bilgisi aşağıda yazılı olan kişiler arasında düzenlenmiştir.

1. TARAFLAR(*)

MESLEK MENSUBUNUN MÜKELLEFİN
Vergi Kimlik Numarası
T.C. Kimlik Numarası
Adı Soyadı / Unvanı
Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No / Ticaret Odası
Mühür / Kaşe Numarası //////////////////////////
Hizmet sözleşmesi Tarih ve No.
Adresi
Telefon Numarası
Faks Numarası
Elektronik Posta Adresi

2- KONU
Bu sözleşmenin konusu, mükellef (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) tarafından e-beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e-beyanname göndermeye aracılık etme yetkisine sahip meslek mensubuna sunulan bilgiler çerçevesinde, ilgili vergi dairesine e-beyanname gönderilmesi ve karşılığında elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve mükellefe tebliğ yerine geçen tahakkuk fişinin elektronik ortamda alınmasıdır.

3- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Meslek mensubu, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanacak genel tebliğ, sirküler ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyacaktır.

2.Meslek mensubu, mükellef veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda gönderilmesi ve karşılığında tahakkuk fişinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi dairesine karşı sorumludur.

3.Mükellef, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek mensubuna tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek mensubu kendisine iletilmeyen, eksik iletilen veya yanlış iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek mensubunun sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler çerçevesinde sınırlı olup, bu bilgilerin beyannameye doğru yansıtılmaması halinde ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

4.Mükellefin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensubuyla bu sözleşmeyi düzenlemiş olması, bu konudaki yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamını taşımaz. Meslek mensubu, mükellefin / vergi sorumlusunun talebi halinde, e-beyannamenin vergi dairesince alınıp kabul edildiğinden mükellefi haberdar etmek ve tahakkuk fişinin bir örneğini mükellefe / vergi sorumlusuna vermek zorundadır. e-beyanname gönderme işleminde meydana gelecek herhangi bir arıza veya teknik nedenden dolayı başarısız olunması halinde, beyanname mükellef / vergi sorumlusu tarafından kağıt olarak ve süresi içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

5.Meslek mensubu, sözleşmede öngörülen hususların yerine getirilmesi sırasında, öğrendiği bilgileri mükellefin izni dışında açıklayamaz ve bu yükümlülükle ilgili edinilen bilgi ve belgeler ile suretlerini üçüncü şahıslara veremez. Meslek mensubu, bu duruma aykırı hareketinden dolayı mükellefin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

6.Elektronik ortamda gönderilen ve Vergi İdaresi tarafından kabul edilip, meslek mensubunca da onaylanan beyanname, mükellef / vergi sorumlusu tarafından verilmiş beyanname olarak kabul edilecek ve mükellefin / vergi sorumlusunun kendi yaptığı beyanın sonuçlarını doğuracaktır.

7.Taraflar, karşı tarafa bildirmek şartı ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

İş bu sözleşme iki nüsha olarak ....../...../........ tarihinde ........................................'da düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.
Old 05-11-2007, 18:55   #16
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan Elektronik Beyanname gönderiminde ücret

2007 Yılı Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi'nden ilgili bölümler (30.12.2006 tarih ve 4 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.)

1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
A. Münhasıran Ticari Kazanç,Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri

1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup
201 181 167 154

3. DİĞER BEYANNAMELER
A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal
1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup
134 121 107 94

1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler.

2- Tarifedeki ücretler aylık olup, KDV hariç tutarlardır.

8- İl grupları aşağıdaki gibidir:

1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ.

2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Sakarya, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.

3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.

4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.

Doğru mu acaba ?

Yasa Maliye Bakanlığı'nı beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi usullerini tayin etmek için yetkili kılıyor. Ancak, vergiden ayrıca böylesine bir mali külfet yükleme konusunda da yetkili kılıyor mu ?
Old 05-11-2007, 21:50   #17
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Yetkİsİ Nedİr?

Bu noktada asıl tartışılması gereken yerine, muhasebeciler mi gönderecek gibi bir tartışma çok özür dileyerek ifade edeyim. "Yatan geminin dumanı neden doğru tütmüyor?" gibi bir soruyu tartışma gibi geliyor.

Sorunun özü ise, Vergi Usul Kanunununmükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkinin kapsamı ve sınırlarıdır.

"Mükerrer Madde 257 - (4369 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen madde) Maliye Bakanlığı;
1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya,
2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini (4962 sayılı Kanunun 17/A-c maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince(3) düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye,
3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,
4. (5228 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle değiştirilen bent)Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya,(4) (5398 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle eklenen ibare)kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye,
5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak levha kullandırma ve asma zorunluluğu getirmeye ve kaldırmaya,
6. (5398 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 21.07.2005) Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye,
yetkilidir.(1)
Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle bunlara ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezaî şartlar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmî Gazete'de yayınlanacak yönetmelikle belirlenir.
(5228 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle eklenen fıkra)Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur.
(4008 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen fıkra) Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş meslekî kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere yaptırmaya, ticarî kazançları (4369 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değiştirilen ibare) basit usulde(2) tespit edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
(5398 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 21.07.2005)Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer. "


Bu maddenin hukuksal olarak çözümlenmesinin, diğer sorunların da çözümlenmesini beraberinde getireceğini düşünüyorum.
Old 05-11-2007, 22:17   #18
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Sayın Yalçın Önder, "Vergi Beyannamelerinin internet ortamında gönderilmesi" konu başlığında, asıl tartışılması gereken nedir ?

Saygılarımla.
Old 05-11-2007, 22:44   #19
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Vergi Beyannamelerinin internet ortamında gönderilmesi


Tartışılan asıl sorunun dayanağı olan kanun maddesinin metninin, pratikte ortaya çıkarabileceği ek sorunlardan önce, daha çok hukuksal boyutlarıyla tartışmasını önermiş idim.

Örneğin bir kaçını en basitinden sıralamaya çalışayım:

01. Anayasa Hukuku: Anayasanın 73. maddenin 3. fıkrasında şu hüküm yer almıştır: «Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır». Anayasanın bu maddesine göre, vergide kanuniliğin, daha genel bir nitelendirme ile vergilendirme yetkisinin ana kaynağı “Ulus egemenliği”dir.

Anayasada, bir vatandaşlık görevi olarak kabul edilen vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin yasayla konulmasının, değiştirilmesinin veya kaldırılmasının öngörülmesi, mali yükümlerin yalnızca yasayla konulabileceği ve yasanın hiçbir şekilde bu konuda yürütme organını ve idareyi yetkili kılamayacağı anlamındadır.“

02. Vergi Hukuku: 213 Sayılı VUK’nun 25. Maddesine göre Vergi sistemimizde “İradi Beyan” sistemi benimsenmiştir. Aynı anlamda, Gelir Vergisi Kanunun 83. maddesi “Hilafına hüküm olmadıkça, Gelir Vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.”hükmündedir.Sistemin gereği olarak hiç kimse, hiçbir neden ile kendi iradesine ipotek koyacak kayıt ve koşullarla beyanname vermekten alıkonulamaz. Verginin iradi beyan sistemini internet vb. yollarla sınırlamak mümkün ve doğru değildir. Tebliğ vb. idari düzenlemeler ile beyan sistemini ve esasları ile usulleri değiştirilemez. Elektronik ortamda veya diğer adıyla internet yoluyla beyanname vermeye zorlamak iradi beyan sistemine engeller çıkarmaktır. Her mükellef ille de internetten beyanname vereceksin diyerek sanal ortama zorlanamaz. Üstelik beyannameleri vermek için davalı idare ile sözleşme yapmaya zorlanmak gibi bir gariplik hukuk ile bağdaşmaz. Çünkü sözleşme özgür iradeler ile taraflar arasında gerçekleşebilir. Oysa davalı idare yalnızca kendisinin tek taraflı olarak belirlediği matbu “sözleşme” ile beyanname vermenin önünde yasadan aldığı bir yetkisi olmamasına rağmen engel koymaya çalışmaktadır. Hele hele ülkemizde de henüz internet (bilişim) hukukunun henüz yerleşmediği ve halen tartışılmaya devam ettiği koşullarda mükelleflerin en temel ödevini internetten vermeye zorlamanın hem toplumsal ve hem hukuksal ve de hem de kanuni dayanakları yeterince olgunlaştırılmadan idari düzenlemeler denilen alt ve yardımcı unsurlarla, temel hukuksal unsurlar değiştirilemez ve yerine geçirilemez.

Ayrıca, VUK’nun 170. maddesi ise, halen yürürlülüktedir ve bir başka yasa ile kaldırılmamıştır.
Yürürlülükteki madde “Yazılı bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. Bu takdirde bildirmenin postaya verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi yerine geçer.
Bu maddenin hükümleri vergi beyannameleri hakkında da cari olur. ” hüküm gayet açıktır. Kanunun bu açık hükmünü idarenin bazı tebliğlerle kaldırılması mümkün değildir.
03. Ceza Hukuku: Anayasanın 38. maddesiyle bağlantılı olarak, “ve Türk Ceza Kanunun 2. maddesi ile de SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ düzenlenmiştir.

“ Madde 2 - (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.
(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. “

Bu evrensel hukuk ilkesi açısından “suç ve cezalarının ancak kanunla belirleneceği”, “İdari kararla suç ihdasının mümkün bulunmadığı” kurallarının kabulüdür. ” Özellikle 2. fıkra açısından ayrıca değerlendirilebilir.

04. “Bilişim” Hukuku: 5070sayılı Elektronik İmza Kanunun 5. maddesince “güvenli elektronik imza” ile imzalanan belgelerin hukuksal olarak geçerli olabileceği düzenlenmiştir.15 Ocak 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar'ın vereceği güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır. Kanuna uygun olarak oluşturulmuş e-imza, bilgisayarda veya elektronik ortamda gerçekleştirilen onay işlemlerine hukuki dayanak kazandırır. Bunun dışında elektronik ortamda yapılan işlemlerin hukuksal dayanağı yoktur. Davalı idare de henüz yasal zorunluluk olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar'ın vereceği güvenli elektronik imza ile onaylayabileceğimiz bir beyan sistemi oluşturamamıştır. Parola ve şifre gibi internet ortamında hiçbir güvencesi olmayan ortamda beyan vermeye zorlamanın hiçbir hukuksal mantığı olmadığı gibi, elle atılan imzaların yerine, şifre ve parolalar hukuksal olarak geçemez.

05. Uluslararası Hukuk : Üstelik bu durum, aynı zamanda, bizim de taraf olduğumuz bilgilerin açıklanması ile ilgili temel kuralların yer aldığı 108 sayılı “Kişisel Nitelikli Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Hakkında Sözleşme” hükümlerini de aykırıdır.

………. Daha da eklenebilir ve konunun derinleştirilmesine acilen ihtiyaç vardır …….
Old 06-11-2007, 16:22   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Az önce telefonuma İstanbul Barosu'ndan gelen mesajda "Vergi dairelerinden önümüzdeki haftadan itibaren avukatlara e-beyanname için şifre verilmeye başlanacaktır" denilmektedir.

Baro'nun web sitesinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yok...

Paylaşmak istedim.

Saygılarımla
Old 06-11-2007, 17:40   #21
barisugan

 
Mesaj İnternet ortamında beyanname verebilmek için şifre alma sorunu

Arkadaşlar baronun göndermiş olduğu mesajda önümüzdeki haftadann itibaren vergi daireleri avukatlara İnternet ortamında beyanname verebilmeleri için şifre verecekmiş.(çok iyi bir haber muhasebeci tutma zorunluluğu artık yok sanırım, umarım aksilik yaşanmaz) Peki vergi ve damga ödemelerini de netten yapabilecek miyiz? Bu konuda herhangi bir gelişme varmı.Teşekkürler şimdiden ilginize.
Old 10-11-2007, 17:46   #22
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

12 Kasım 2007 Pazartesi Saat 14:00 te Ankara Barosunun düzenleyeceği e-beyanname konferansı varmış, Ankaralı meslektaşlar gelişmeleri aktarırlar herhalde,

Saygılarımla.
Old 10-11-2007, 18:03   #23
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Belirlenen hadlerin altında kalanlardan, SM ve SMMM ile sözleşmesi olmayanlar;

340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ekindeki (EK-1) “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi” ile, şifre ve parola alabilirler.

Fakat, bunların defterlerinin incelenmesini önceliğe almaktadırlar.

Bu arada, diğer ödemeler gibi vergi ödemeleri de bankaların web sayfalarından yapılabilmektedir.
Old 10-11-2007, 18:14   #24
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
Belirlenen hadlerin altında kalanlardan, SM ve SMMM ile sözleşmesi olmayanlar....şifre ve parola alabilirler.

Dayanak Lütfen,

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
Fakat, bunların defterlerinin incelenmesini önceliğe almaktadırlar.

Yazsam bir türlü, yazmasam daha zor. Nasıl yani, geçersen 1, geçmezsen 2 akçe gibi mi?

Saygılarımla.
Old 12-11-2007, 13:22   #25
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Vergi Beyannamelerinin internet ortamında gönderilmesi

376 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince;1- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir...2- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir...3- Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükellefler, elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerini 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda gönderilecektir.4- Bu tebliğ ile elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğunun başladığı dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerinde elektronik ortamda gönderileceği tabiidir...denilmektedir.376 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca internet ortamında beyanname göndermek için şifre talep eden ilgili mükelleflerden Vergi Daireleri, "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi" ile birlikte Meslek Mensupları ile (SM, SMMM, YMM) sözleşme yapmalarını ve getirmelerini istemektedir.Konu ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Grup Müdürlüklerine ve Vergi Dairesine gönderdikleri Tamim'in (g) maddesinde; (1)"g) 37 Seri No.lu Tebliğde belirtilen hadleri aşmayan mükelleflerin 376 Seri No.lu Tebliğde belirtilen beyannameleri aracılık sözleşmeleri yapmaları halinde yetki almış meslek mensupları (SM, SMM ve YMM) aracılığı ile internet ortamında gönderme zorunlulukları bulunmaktadır."denmektedir.Tamim'den de anlaşılacağı üzere mükellef ile meslek mensubu arasında yapılacak olan aracılık sözleşmeleri beyannamelerin internet ortamında gönderilmesi için (şifre almada DÜZELTME) yeterli olacaktır.(1) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü, Usul Müdürlüğü, Tamim No : 2007/26www.alomaliye.com
Old 12-11-2007, 13:24   #26
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Vergi Beyannamelerinin internet ortamında gönderilmesi

Sn Barisugan;

Ödemeler şu anda netten yapılabilmektedir.

Saygılar.
Old 15-11-2007, 12:40   #27
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan Türkiye Barolar Birliği'nin duyurusu

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO :2007/95

Konu : Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda “meslek mensubu” aracılığı ile gönderilmesi isteğinin yarattığı sorunlara ilişkin gelişme.

Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasını düzenleyen 340, 346, 357, 367, 373 sayılı ve son olarak da 18.10.2007 tarih 376 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında meslektaşlarımızın ilgili vergi dairelerine yaptıkları, kullanıcı kodu, parola ve şifre taleplerine farklı yanıtlar alınmakta, bazı birimlerde söz konusu şifrelerin ancak meslek mensuplarına verilebileceği belirtilerek reddedilmekte ve böylelikle “serbest meslek mensubu” avukatların da vergi beyannamelerini serbest muhasebeci, mali müşavirler aracılığı ile göndermeleri sağlanmaktadır.

Bu uygulamaya yönelik eleştirilerimiz Maliye Bakanlığı yetkililerine iletilmiş ve son olarak da ekte örneğini sunduğumuz yazımız gönderilmiştir.

Bugün, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Akif Ulusoy ile saat 14:45 sıralarında yapılan telefon görüşmesinde kendisi, meslektaşlarımızın şifrelerini bizzat alabilmeleri konusunda gerekli düzenlemenin yapılmakta olduğunu, önümüzdeki hafta sorunun çözülmüş olacağını bildirmişlerdir.

Durumu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir Özok

http://www.ankarabarosu.org.tr/Pg_ht...&Dat aID=1793
Old 15-11-2007, 17:29   #28
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

"Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlara elektronik ortamda verilmesi gereken kendi beyannamelerini elektronik ortamda vergi dairesine verebilmek için kullanıcı kodu,parola ve şifre verilmesi uygun görülmüştür."

T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 15.11.2007 tarihli yazısından

http://www.izmirbarosu.org.tr/depo/m...0e%20beyan.pdf
Old 16-11-2007, 20:58   #29
OLCAYK

 
Varsayılan E - Beyanname

İstanbul Barosu' nun bir mensubu olarak baromdan gelen ilk mesaj " E-Beyanname için şifrelerinizi önümüzdeki hafta vergi dairenizden alabilirsiniz (12.11.2007' de başlayan hafta) ". İkinci mesaj " E-Beyanname için genelge önümüzdeki hafta için yayınlanacaktır" oldu.

Usul usul vergi daireme gittim, beyannamemi nasıl vereceğim diye sordum, aldığım cevap genelge açıklanana kadar muhasebeci tutmak zorundasınız oldu (Geçici vergi beyannamesi hariç). (Zira internet üzerinden beyanname vermek şuan sadece muhasebecilere ait bir hak ve yetki.) Yok canım daha neler dememe kalmadan evet aynen öyle cevabını bir daha aldım, çok büyük bir sabırla daireyi terk ettim

Şimdi; hakim, savcı, avukat,kaymakam, vs. vs. vs. olabiliyorken eğitimini aldığım bir alan ile ilgili neden aracı kullanmak zorunda kaldığımı ben anlayamadım. İktisat, vergi hukuku, maliye derslerini boşuna mı aldım? Ayrıca ticaret lisesi mezunuyum.

İsteyen muhasebeci ile çalışır, isteyen çalışmaz. Tıpkı kural olarak davanın vekil aracılığı ile takibinin zorunlu olmaması gibi.

Eğer her davayı avukat takip etmek zorundadır, işin ehli odur deniliyorsa, sayın maliye bakanlığının cevabının altına imzamı bende atarım.

Bu konuda aynı uygulama ile karşılaşan, yada yaklaşan KDV beyannamesi süresi karşısında ne yapılması gerektiğini bilen meslektaşlarım var mı?
Old 16-11-2007, 23:54   #30
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

28 nolu mesajda belirtilen Maliye Bakanlığı yazısı ile Vergi Dairenize müracaat ettiğinizde internet şifresi ve parolasını alabileceğinizi düşünüyorum. Zaten Vergi Dairelerine duyurulmuştur herhalde.

16.11.2007 tarihi itibarıyla, ben aldım.

Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yetkili icra dairesine dosyanın gönderilmesi Av.Zeynep Sevgi Meslektaşların Soruları 37 13-10-2017 10:07
İcra dosyasının aslının Yargıtay' a gönderilmesi Av. Gediz Eranıl Meslektaşların Soruları 6 16-12-2014 16:01
Vergi Beyannamelerinin Elektronik Yerine Elden Verilmesi taze mezun yalçın Mali Hukuk Çalışma Grubu 14 23-02-2011 01:54
Avukatların İnternet Adresleri Değişiyor! jurista Meslektaşların Soruları 0 21-11-2003 11:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12319207 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.