Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

icranın geri bırakılması

Yanıt
Old 16-04-2010, 11:07   #1
ALAMUT

 
Varsayılan icranın geri bırakılması

Merhaba, çekle icra takibine başlandıktan sonra 6 aylık bir zaman dosya işlem görmemiş. ama tebligat çıkartılamadığından da KESİNLEŞMEMİŞ bir dosya. bu şartlarda icranın geri bırakılması vey icra takibinin iptali istenbilir mi.
Old 16-04-2010, 11:37   #2
Av.Olcay Pehlivanlıoğlu

 
Varsayılan

Kesinleşmemiş bir takip olmasından dolayı icranın geri bırakılması kararı verilemeyeceği kanaatindeyim.

Saygılarımla
Old 16-04-2010, 12:19   #3
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Sayın Alamut mezkur çekle ilgili ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz var mı ?
Old 16-04-2010, 12:40   #4
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Takip kesinleşmediğinden İİK 71/2 ve 33/a maddeleri uyarınca icranın geri bırakılması istenemezse de, ödeme emri tebliği üzerine 5 gün içinde İİK 168 ve 169.maddeleri uyarınca çekin(alacağın)takibin kesinleşmesinden önce(takip talebi ile ödeme emri tebliği arasında ki dönemde) zamanaşımına uğradığı iddiasıyla icra hakimliğine başvurup takibin iptalini sağlayabilirsiniz.Hatta ödeme emri tebliğini beklemeden de takipten haricen haberdar olduğunuzu beyan ederek aynı başvuruyu yapıp sonuç alabileceğiniz kanaatindeyim.
Ayrıca aşağıda ki linkte de konu ayrıntılı olarak tartışılmıştı göz atmanızda fayda var:
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...323#post355323
Old 16-04-2010, 12:44   #5
ALAMUT

 
Varsayılan

ihtiyati haciz kararı var ve teminatı geri çekilmedi henüz
Old 16-04-2010, 12:52   #6
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Dosyada ki son işlem ile örneğin esas takibe geçildiği gün veya ödeme emrinin bila tebliği edildiği tarih ile sorunuzun sorulduğu tarih -bugün arasında 6 ay dolmuşsa takibin iptali istenebilir.
Old 16-04-2010, 12:55   #7
ALAMUT

 
Varsayılan

Sayın Ömeroğlu, tecrübem olmadığından cevabınıza karşı çıkıyormuşum gibi algılamayın lütfen. ancak kanun maddesinde takip kesinleştikten sonra ibaresi var? buna dair yargıtay kararı varsa özelimden bana göndereblir misiniz.
Old 16-04-2010, 13:16   #8
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/171

K. 2005/3024

T. 17.2.2005

• İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Ödeme Emri Tebliğ Edilmeyen Borçlu Hakkında Takip Kesinleşmediğinden Borçlunun Takibin Kesinleşmedisinden Sonraki Devre ile İlgili Zamanaşımı İtirazında Bulunamaması )

• ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Hamilin Keşideci ve Diğer Çek Borçlularına Karşı Müracaat Hakkının İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren Altı Ay Geçmekle Müruruzamana Uğraması )

6762/m.726

2004/m.33/a,71,169

ÖZET : Ödeme emri tebliğ edilmeyen borçlu hakkında takip kesinleşmediğinden adı geçen borçlu takibin kesinleşmesinden sonraki devre ile ilgili İİK.nun 71. maddesindeki zamanaşımı itirazında bulunamaz. Takibe konu çek ile ilgili hamilin keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat hakkının TTK.nun 726. maddesine göre ibraz müddetinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle müruruzamana uğrayacağı nazara alınarak İİK.nun 168/5. maddesi gereğince itirazın süresinde olduğunun tesbiti halinde İİK.nun 169/a madde koşullarında değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Takibe konu çek ile ilgili olarak son işlem 09.09.2002 tarihinde yapıldıktan sonra, icra takibinin yenilendiği 08.07.2004 tarihine kadar zamanaşımını kesen herhangi bir işlem İcra Müdürlüğünce yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ödeme emri tebliğ edilmeyen borçlu hakkında takip kesinleşmediğinden adı geçen borçlu takibin kesinleşmesinden sonraki devre ile ilgili İİK.nun 71. maddesindeki zamanaşımı itirazında bulunamaz. Takibe konu çek ile ilgili hamilin keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat hakkının TTK.nun 726. maddesine göre ibraz müddetinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle müruruzamana uğrayacağı nazara alınarak İİK.nun 168/5. maddesi gereğince itirazın süresinde olduğunun tesbiti halinde İİK.nun 169/a madde koşullarında değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken İİK.nun 71-33/a maddesi nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 17.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Sayın Alamut,linke göz atmanızda fayda olduğunu yineliyorum.Dediğiniz gibi kanunun sözünü ettiğiniz 71 ve 33.maddeleri takibin kesinleşmesinden sonraki dönemi düzenliyor.Peki ya takbin kesinleşmesinden önceki dönem ??Şöyle düşünelim alacaklı 6 ay dolmadan icra takibi yaptı süreyi kesti(TTK 662 gereği).Ve takip ile icra dosyasındaki her işlem ile 6 ay kesilip yeniden işlemeye başlayacak(BK136/2).Takip talebinden sonra alacaklı ödeme emri tebliği talep etti ve ödeme emri tebliğ edilemedi varsayalım. Süre bu taleplerle kesilip yeniden işlemeye başlıyor.Son talepten sonra da dosya örneğin 1 yıl hiç işlem görmedi.Zamanaşımı en son takip talebi ve ödeme emri tebliği talebi ile kesilmişti ve şimdi 6 ay doldu.Yani icra takibi(daha doğru deyişle takibe konu çek alacağı) henüz kesinleşmediği dönemde zamanaşımına uğradı.Bu durumda ortada kesinleşmiş bir takip olmasa da zamanaşımına uğramış bir alacak var.Ve siz bu hususu İİK 169 gereği 5 günlük hakdüşürücü süre dolmadan icra hakimliğinde ileri süreceksiniz.Yani uygulanacak hüküm sözünü ettiğiniz 71/2 değil İİK 169 olacak.Umarım ikna edebilmişimdir
Old 16-04-2010, 13:27   #9
ALAMUT

 
Varsayılan

okuyayım hazmedeyim güzelce yazacam yine tşekkür ediyorum
Old 10-05-2010, 08:57   #10
ALAMUT

 
Varsayılan sayın ömeroğlu

açıklamalarınız beni çok aydınlatı. geç oldu cevabım kusura bakmayın. özelden yazmak isterdim size ama nasıl yazacağımı bilemedim. uygun görürseniz fikirlerinizdnn yararlanmak istiyorum. bana özelden yazarsanız sevinirim. saygılarımla
Old 04-01-2012, 10:41   #11
avasilturk

 
Varsayılan

Sevgili arkadaşlar,
İcranın geri bırakılması ile ilgili olarak dayanak olarak sunulan pekçok yargıtay kararında temel olarak İİK.nun 71 ve 33/a maddesine atıf mevcuttur.

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası:

Madde 33/A - (EKLENMİŞ MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/18) (YÜR. TAR.: 06.06.1965)
İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.02.2004 RG NO: 25380 KANUN NO: 5092/11) (KOD 1) icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.

demekte İİK 71 ise
Merciin karariyle takibin talik veya iptali:

Madde 71 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/42) (YÜR. TAR.: 06.06.1965) (KOD 2) (KOD 1)
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.02.2004 RG NO: 25380 KANUN NO: 5092/11) (KOD 3) icra mahkemesinden istiyebilir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

hükmüne yer vermektedir. İİK nun 71. maddesine göre icra takibinin kesinleşmesinden sonraki evrede borcun zamanaşımına uğradığı iddiası İİK.nun 33/a maddesine dayanacaktır. İİK.nun 33/a maddesinin daha ilk cümlesi "İlamın zamanaşımına uğradığı..." ifadesi ile başlamakta ve bu madde ilamlar ile ilgili olduğu net olarak anlaşılmaktadır. Çeke dayalı icra takibinin ilam icrası olmadığı çok iyi bilinmesine rağmen, Yargıtayın'ın bu yönde verdiği kararların hatalı olduğunu ve bu maddelere dayalı karar verilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Saygılarımla.
Old 03-03-2012, 13:29   #12
Av.A.tamer

 
Varsayılan hukuk davasında yargılanmanın yenilenmesi ve icra takibinin geri bırakılması

Herkese iyi çalışmalar
Hukuk davasında H.M.K 375/1-C bendine göre yargılanmanın yenilenmesini talep edeceğim.Ancak yerel mahkeme kararı kesinleşmiş ve icra takibine konulmuş.Bu şartlarda hukuk mahkemesinde yargılanmanın yenilenmesi ile birlikte icra takibinin geri bırakılmasını isyetebilirmiyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İİK. 71/2 uyarınca icranın geri bırakılması için başvurma süresinin ne olduğu avalaattin61 Meslektaşların Soruları 5 07-11-2010 23:06
Zamanaşımı sebebiyle icranın geri bırakılması kararının çek şikayetine etkisi hukukav Meslektaşların Soruları 5 12-12-2009 13:43
Karşılıksız çek şikayeti- icranın geri bırakılması av.barisdalgic Meslektaşların Soruları 1 12-11-2009 10:20
Fuzuli işgal sebebiyle tahliye kararına dayanan takipte icranın geri bırakılması gerol Meslektaşların Soruları 2 08-05-2009 13:11
icranın geri bırakılması ne işe yarar eke Meslektaşların Soruları 1 22-11-2008 21:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06690407 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.