Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

El Atmanın Önlenmesi ve ecrimisil İİK 343

Yanıt
Old 31-05-2010, 23:35   #1
arkhon

 
Varsayılan El Atmanın Önlenmesi ve ecrimisil İİK 343

Müvekkilimin tapulu taşınmazlarını kullanan davalılar aleyhine mahkeme söz konusu taşınmazlara vaki müdahalenin menni ve ecrimisil'e hükmetti bizde ilamı takibe koyduk amacım iik 343.maddede yazılı tazyik hapsi tehdidini kullanarak davalı borçluları anlaşmaya razı etmek

Ancak 343.madde uygulaması ile ilgili olarak ortada büyük sorunlar ve soru işaretleri var icra müdürüde dahil kimsenin uygulama hususunda yeterli bilgisi yok borçlulara 53 ve 54 olmak üzere iki ayrı icra emri gönderildi ve ben icra mahkemesine 343.maddeye göre şikayet dilekçemi vermek üzereyim bu hususta bilgisi olan arkadaşların önerilerine ihtiyacım var.

Bir diğer sorun ise taşınmaz teslimine ilişkin örnek 54 icra emrine karşı borçlular taşınmazı teslim ettiklerini ve icra emrine uyduklarını nasıl bildirecekler bunun usulü nedir. Zira icra dosyasına verecekleri iki satır dilekçe ile müdahaleleri devam ettiği halde ben taşınmaza müdahaleden vazgeçtim diyebilirler bu şekilde bir savunma dinlenir mi
Old 01-06-2010, 17:18   #2
raskalnikow

 
Varsayılan

İcra Mahkemesi;borçlu mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik kararı verebilir. Ancak uygulamada bu kararı alan borçlular icra dosyasına mal beyanı dilekçesi sunarak, kararın infazını engelliyorlar. Genel olarak böyle siz hapsen tazyik talepli dilekçenizi mahkemeye sunun. Sonrası borçlulara kalmış.
Diğer konu takibin kesinleşmesi ile birlikte icra dairesinden taşınmazların fiilen boşaltılması ile tarafınıza teslimini talep edebilirsiniz. Biz müdahale etmiyoruz şeklinde bir dilekçe sunsalar bile fiilen müdahale devam ediyorsa fiilen boşaltma ve teslim talep edebilirsiniz. konularla ilgili yargıtay kararı bulmam durumunda size göndereceğim
Old 01-06-2010, 17:26   #3
raskalnikow

 
Varsayılan

TCK
MADDE 309 - (Değişik: 3038 - 11.6.1936) Hükmen yedi nezolunup da müstahiklerine teslim kılınan gayrimenkul malları tekrar zaptu işgal eden kimse iki aydan bir seneye kadar hapsolunur.

Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan merhun veya mahcuz veya her hangi bir sebeple vaz'ıyed edilmiş olan menkul malını alan veya tahrib veya telef eden kimse bir aydan bir seneye kadar hapsolunur.

Bundan evvelki fıkrada yazılı cürüm, muhafızının müsamahasından ileri gelmişse on liradan yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır.

Bu madde taşınmazın tarafınıza teslimi sonrasında davalılar tarafından tekrar el konulması durumunda yapacağınız savcılık şikayetine dayanak teşkil edebilir.
Old 01-06-2010, 17:28   #4
raskalnikow

 
Varsayılan

YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/14180
K. 2005/5939
T. 31.5.2005
• İCRAEN TESLİM OLUNAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( İnfaz İşleminin Sanıklara Tebliğ Edildiği Aynı Gün Haklarında Şikayetçi Olunması Karşısında Sanıkların Tebliğin Yapıldığı Gün İtibariyle Zapt ve İşgalden İbaret Eylemlerinin Saptanması Bakımından Mahallinde Keşif Yapılmasının Gerekmesi )
• EKSİK İNCELEMEYLE KARAR VERİLMESİ ( Arazi Teslimi Hakkındaki Kararın ve İnfaz Tutanağının İptali Hakkında Dava Açıldığının ve Derdest Olduğunun Bildirilmiş Olması Karşısında Esas Numarası da Belirtilmek Suretiyle Bildirilen Dava ve Sonucu Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
765/m.81,309
ÖZET : Sanıklar tarafından verilen ve dosyada mevcut bulunan 1.10.2003 tarihli dilekçede, arazi teslimi hakkındaki kararın ve infaz tutanağının iptali hakkında dava açıldığının ve derdest olduğunun bildirilmiş olması karşısında, esas numarası da belirtilmek suretiyle bildirilen dava ve sonucu araştırılmadan karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : İcraen teslim olunan yere tecavüzden sanıklar İsmail Dilek ve Ahmet Eğmen'in yapılan yargılamaları sonunda; TCK.nun 309/1, 81/2-3 ve 6479 Sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca 704.977.000'er lira ağır para cezası ile hükümlülüklerine dair KORGAN İcra Ceza Mahkemesinden verilen 17.12.2003 gün ve 2 esas 2 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 15.12.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : 1- İcra Müdürlüğünce 11.6.2003 tarihinde olay yerinde yapılan infaz işleminde sanıkların gayrimenkul etrafına çektikleri çitleri sökmeleri ve hayvanlarını bu arazide otlatmamaları hususunda ihtarat yapıldığı, teslime yönelik infaz işlemi yapılmadığı, bu işleme ait tutanağın sanıklara tebliğinden sonra 30.7.2003 tarihinde yapılan infaz işleminin sanıklara 5.8.2003 tarihinde tebliğ edilmiş olması ve aynı gün haklarında şikayetçi olunması karşısında, sanıkların tebliğin yapıldığı 5.8.2003 günü itibariyle zapt ve işgalden ibaret eylemlerinin saptanması bakımından mahallinde keşif yapılması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması,

2- Sanıklar tarafından verilen ve dosyada mevcut bulunan 1.10.2003 tarihli dilekçede, arazi teslimi hakkındaki kararın ve infaz tutanağının iptali hakkında dava açıldığının ve derdest olduğunun bildirilmiş olması karşısında, esas numarası da belirtilmek suretiyle bildirilen dava ve sonucu araştırılmadan karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 31.05.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/2458
K. 2005/3605
T. 5.5.2005
• HÜKMEN TESLİM OLUNAN TAŞINMAZA EL ATMAK ( Suçunun Oluşması İçin Zapt ve İşgal Kastıyla Sanıkların Şikayetçiye Teslimden Sonra Taşınmaza Yeniden Girmeleri Gerektiği )
• ZAPT VE İŞGAL KASTI ( Suçun Oluşması İçin Zapt ve İşgal Kastıyla Sanıkların Şikayetçiye Teslimden Sonra Taşınmaza Yeniden Girmeleri Gerektiği - Hükmen Teslim Olunan Taşınmaza El Atmak )
• TAŞINMAZA YENİDEN GİRME ( Hükmen Teslim Olunan Taşınmaza El Atmak Suçunun Oluşması İçin Zapt ve İşgal Kastıyla Sanıkların Şikayetçiye Teslimden Sonra Taşınmaza Yeniden Girmeleri Gerektiği )
2004/m.26
765/m.309
ÖZET : Hükmen teslim olunan taşınmaza el atmak suçunun oluşması için zapt ve işgal kastıyla sanıkların şikayetçiye teslimden sonra taşınmaza yeniden girmeleri gerekir. Sanıkların ve şikayetçinin beyanları nazara alındığında ağaç dikme ve duvar örme işlemlerinin men kararından önce olduğu, şikayetin bunların kaldırılmasına yönelik olup, icraya konu Asliye Hukuk Mahkemesinin ilamında bu konuda bir hüküm bulunmadığı, İcra Müdürlüğünce de bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de atılı suçun oluşmayacağının düşünülmemesi, isabetsizdir.

DAVA : Hükmen teslim olunan taşınmaza el atmak suçundan sanıklar Şaban Atılgan, İsmet Atılgan ve Ahmet Atılgan'ın TCK'nun 309/1 ve 647 sayılı Yasa'nın 4. maddeleri gereğince 436.140.000 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Yasa'nın 6. maddesi gereğince cezalarının ertelenmesine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanıklar vekili tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : Suça konu takip dosyası içerisinde yer alan 14.04.2003 tarihli gayrimenkul teslim tutanağının incelenmesinden, tecavüzlü yerin usulünce belirlenerek şikayetçiye teslim edilmediği, teknik bilirkişilerin raporunu ibraz ettikten sonra teslim işleminin yapılabileceği belirtilerek bilirkişilere raporlarını tanzim etmeleri için süre verildiği anlaşılmıştır. Atılı suçun oluşabilmesi için İİK'nun 26. maddesi uyarınca ilamdaki gayrimenkulün alacaklıya teslim edilmesi gerekir. Teslim olgusu gerçekleşmeden sanıklara bilirkişi raporu ve muhtıranın tebliğ edilmesi halinde atılı suçun oluşmayacağının gözetilmemesi,

Kabule göre de; atılı suçun oluşabilmesi için, zapt ve işgal kastıyla sanıkların şikayetçiye teslimden sonra taşınmaza yeniden girmeleri gerekir. Sanıkların ve şikayetçinin beyanları nazara alındığında ağaç dikme ve duvar örme işlemlerinin men kararından önce olduğu, şikayetin bunların kaldırılmasına yönelik olup, icraya konu Asliye Hukuk Mahkemesinin ilamında bu konuda bir hüküm bulunmadığı, İcra Müdürlüğünce de bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de atılı suçun oluşmayacağının düşünülmemesi,

SONUÇ : İsabetsiz bulunmaktadır. Temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün istem gibi BOZULMASINA, 05.05.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx
Old 01-06-2010, 17:35   #5
raskalnikow

 
Varsayılan

İİK
TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ

1- BORÇLUNUN ELİNDE İSE

MADDE 26- (Değişik: 3890 - 3.7.1940 / m.1) Bir taşınmaz veya bir gemi siciline kayıtlı olan geminin tahliye ve teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği sureti ile borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.

Borçlu taşınmazı veya gemi siciline kayıtlı olan gemiyi işgal etmekte iken bu emri tutmazsa ilâmın hükmü zorla icra olunur.

Alacaklıya teslim olunan taşınmazı veya gemi siciline kayıtlı olan gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.

Bunların içinde bulunup da ilâmda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşid bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun namına sağlam bir bankaya yatırılır. (Değişik son cümle: 4949 - 17.7.2003 / m.8) Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır. (*)
Old 20-03-2014, 15:06   #6
hakan111

 
Varsayılan

-Sağlık bakanlığı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın önlenmesi ve ecrimisile ilişkin davada davanın kabulüne karar verildi.
-Tarafımızca sadece el atmanın önlenmesi ve tahliye talepli icra takibi başlatıldı. vekalet ücreti ve icra vekalet ücreti talebimiz olmadı.
-Sağlık bakanlığı tehiri icra kararı aldı.
-Yargıtay 5. hukuk dairesi el atmanın önlenmesine ilişkin verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamaktadır dedi. Ancak ecrimisil yönünden kararı bozdu. -Yargıtay'ın bu kararı üzerine madem el atmanın önlenmesine dair kararda isabetsizlik yok, takibin devam etmesini istedik. İcra müdürlüğü kabul etti ve sağlık bakanlığı vekiline 7 günlük muhtıra gönderdi. kurum muhtıraya 7 gün içinde cevap vermedi.
-muhtıranın tebliğinden 2 ay sonra hacze gittim ancak icra müdürü burası hastane iik 135 uyarınca son kez 15 gün süre vermeliyiz dedi. tamam dedik 15 gün kesin süre verip tutanağa geçirttik.
-süre verdikten 19 gün sonra icra memuru işlemini şikayet edip muhtıra ve icra takibinin iptaline ilişkin dava açtılar.
-Bu arada görülen davada sağlık bakanlığının el atılan taşınmaza ilişkin hiç bir ayni hak iddiası yok, daha önce açtıkları tapu iptali ve tescil davası reddedildi ve kesinleşti. Ayrıca ilgili Yargıtay kararının el atmanın önlenmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır şeklindeki kısmına dair sağlık bakanlığının karar düzeltme talebide yok.
Old 28-04-2014, 11:10   #7
arkhon

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hakan111
-Sağlık bakanlığı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın önlenmesi ve ecrimisile ilişkin davada davanın kabulüne karar verildi.
-Tarafımızca sadece el atmanın önlenmesi ve tahliye talepli icra takibi başlatıldı. vekalet ücreti ve icra vekalet ücreti talebimiz olmadı.
-Sağlık bakanlığı tehiri icra kararı aldı.
-Yargıtay 5. hukuk dairesi el atmanın önlenmesine ilişkin verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamaktadır dedi. Ancak ecrimisil yönünden kararı bozdu. -Yargıtay'ın bu kararı üzerine madem el atmanın önlenmesine dair kararda isabetsizlik yok, takibin devam etmesini istedik. İcra müdürlüğü kabul etti ve sağlık bakanlığı vekiline 7 günlük muhtıra gönderdi. kurum muhtıraya 7 gün içinde cevap vermedi.
-muhtıranın tebliğinden 2 ay sonra hacze gittim ancak icra müdürü burası hastane iik 135 uyarınca son kez 15 gün süre vermeliyiz dedi. tamam dedik 15 gün kesin süre verip tutanağa geçirttik.
-süre verdikten 19 gün sonra icra memuru işlemini şikayet edip muhtıra ve icra takibinin iptaline ilişkin dava açtılar.
-Bu arada görülen davada sağlık bakanlığının el atılan taşınmaza ilişkin hiç bir ayni hak iddiası yok, daha önce açtıkları tapu iptali ve tescil davası reddedildi ve kesinleşti. Ayrıca ilgili Yargıtay kararının el atmanın önlenmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır şeklindeki kısmına dair sağlık bakanlığının karar düzeltme talebide yok.

Öncelikle 5.hukuk dairesindeki arkadaşların içtiği neyse bende ondan içmek isterdim.

Bir kamu hizmeti yürütmekle görevli kamu kurumunun kamusal bir hizmetin ifası için özel mülkiyete el atması halinde mülkiyetine el atılan malik, MÜDAHALENİN MENNİNİ İSTEYEMEZ.Bunun yerine Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat isteyebilir. Yani müdaheleye bir şey diyemez ha bu doğrumudur kesinlikle yanlış bir uygulamadır bu yargıtay içtihatları ile şekillenmiş eski v köklü bir içtihattır. Bu içtihat yakın zamanda kanunlara da eklenmiştir. (BKZ 2942 Sayılı yasanın geçici 6.maddesi) Bu rezil uygulama mülkiyet hakkının BAL GİBİ ihlalidir ama durum budur. Somut olayda işi içinden çıkılmaz hale getiren 5.HD sidir. Dosyanızdaki özel bilgilere sahip olmamakla birlikte 5.HD sinin bence Müdahalenin önlenmesi ile ilgili kısım için davayı reddetmesi ecrimisile ilişkin kısmı kabul etmesi gerekirken tam tersini yapmış olması garip ama Bakanlığın bu duruma fiilen direnmesi az evvel bahsettiğim kuraldan kaynaklanıyor yapılan iş onlarında kafasına yatmamış,

Son tahlilde elinizde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğuna göre bu yargı kararının doğruluğunu tartışabilirsekte uygulanması gerekip gerekmediğini asla tartışamayız, mutlaka uygulanmalıdır. Karar uygulanmıyorsa ilgililer ve kurumlar hakkında yargı kararına muhalefetten suç duyurusunda bulanabileceğiniz gibi uçu AİHM e kadar gidebilecek bir tazminat davası süreci de başlatabilirsiniz
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
el atmanın önlenmesi ve ecrimisil tazminatı av_sibelll Meslektaşların Soruları 7 22-06-2017 17:14
El atmanın önlenmesi kararlarının infazı av_fikret Meslektaşların Soruları 5 20-03-2014 15:07
suya el atmanın önlenmesi güzel_hukukçu Meslektaşların Soruları 0 02-03-2010 15:42
El Atmanın Önlenmesi Davası Kemosabe Meslektaşların Soruları 1 07-06-2009 18:04
El atmanın önlenmesi... av.knel Meslektaşların Soruları 1 30-06-2008 21:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08804107 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.