Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ecrimisil - fuzuli şagil

Yanıt
Old 17-11-2008, 17:00   #1
av.duyguf

 
Varsayılan ecrimisil - fuzuli şagil

Müvekkil, bir sigorta şirketi. Daha önce kiracı olarak bulunduğu bina, bir banka tarafından satın alınıyor ve binadaki tüm kiracılara tahliye emri gönderiliyor.

Müvekkilin eski vekilince, icra merciinde bir dava açılıyor ve davanın sonuna kadar tahliyenin tehiri kararı alınıyor. Zaten; karar kesinleşmeden de Müvekkil şirket, mecuru tahliye ediyor.

Banka, ecrimisil talepli bir dava açmış.

Biz savunmalarımızda hem bu mercii kararından bahsediyoruz, hem de yeni g.menkule ilişkin kira kontratosunu sunuyoruz. Ayrıca a.ş. olduğu için, adres değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesini, ve ayrıca sigorta şirketi olmadından mütevellit hazine müsteşarlığına yapılan bildirim yazısını dosyaya sunduk.

Davacı Banka diyor ki; bunlar bizi bağlamaz, tahliyenin gerçekleştiğine ilişkin bize bir bildirim yok, bu yüzden biz sizi fuzuli şagil sayar ve ecrimisil talep edebiliriz.

Bilirkişi raporu da aleyhe geldi. Gerçi raporda hukuki bir değerlendirme yok ancak hakim dosyayı bitirecek, belli etti.

Yine de , napabilrim diye düşünüyorum .????
Old 17-11-2008, 19:28   #2
Avukat Özkan ÖZBAŞ

 
Önemli

Tahliye yapılırken aahtar teslimi yapılmalıdır. Anahtar teslimi hukuki bir olaydır. Sizin anahtarları mal sahibine veya tevdi mahali tayi ettirip oraya veya notere teslim etmeniz gerekirdir.
Bu sebeple tahliye etmiş olmanıza rağmen anahtar teslimini ispat edemezseniz kira bedellerinden sorumlu olduğunuz kanaatindeyim.
Ancak kanaatimce banka tarafından tahliye için gönderilen ihtarnamede tahliye etmenizi istediği tarihten itibaren ecrimisil isteyemez. Zira o tahliye tarihi kendisi tarafından belirlenmiştir.
Old 17-11-2008, 21:43   #3
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

<H4>YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2006/3-76

K. 2006/109

T. 29.3.2006

• TAŞINMAZIN İHALE İLE SATIŞI ( Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )

• MÜLKİYETİ KAZANANIN HAKLARI ( İhale Sonucunda Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )

• ECRİMİSİL İSTEMİ ( Taşınmazı İşgal Eden Üçüncü Kişinin İhaleden Önceki Bir Tarihten Beri Kiracı Olduğunu Resmi Bir Belge İle Kanıtlayamaması Durumunda Söz Konusu On Beş Günlük Sürenin Bitiminden İtibaren İstenebileceği )

2004/m. 134, 135

4721/m. 705

ÖZET : Taşınmazın mülkiyetinin ihale sonucunda alıcı tarafından kazanılması durumunda, taşınmazı işgal edene İcra Dairesince tahliye emri gönderilerek taşınmazın on be,ş gün içinde boşaltılması bildirilir.
Taşınmazı işgal eden üçüncü kişinin ihaleden önceki bir tarihten beri kiracı olduğunu resmi bir belge ile kanıtlayamaması durumunda, söz konusu on beş günlük sürenin bitiminden itibaren ecrimisil talep etme hakkı doğar.
DAVA : Taraflar arasındaki "Ecrimisil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziosmanpaşa Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 1.7.2003 gün ve 2001/100-2003/613 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 16.2.2004 gün ve 2004/862-879 sayılı ilamı ile;
( ... Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava dilekçesinde 36.483 dolar ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 2.125.000.000 TL. ecrimisilin davalıdan tahsiline karar verilmiş olup, hükmü taraf vekilleri temyiz etmektedir.
Davalının temyiz itirazlarının reddine, Davacının temyiz itirazlarına gelince;
Dava dilekçesinde, davalının kiracı olduğu 9 no 'lu gayrimenkulu 16.4.1999 tarihinde icraen davacı tarafından satın alındığı iddia edilerek bu tarihten sonrası için ecrimisil talep edilmiş, mahkemece "davalının halen kiracı oldukları yolundaki itiraz ve ,şikayetleri hakkında verilen mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozulmuş, bozmaya uyularak verilen karar üzerine G.Osmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemesinin 2000/1175 Es-1398 K. sayılı ilamı ile davalı s.6. 'nün kiracılık ilişkisi kabul edilmeyip reddedilerek 25.8.2000 tarihinde kesinleşmiş ise de, ecrimisil başlangıcı olarak davalı S. Ö. 'nün 27.7.2000 tarihli ve davacı Bankaya, hitaben yazdığı belge içerisinde ecrimisil ödemeyi kabul ettiğinden 27.7.2000 tarihi esas alınmak suretiyle ecrimisile hükmedilmiştir."
Davalının dava konusu taşınmazda kiracı olduğu davacının bu taşınmazı 16.4.1999 günü düzenlenen ihale ile iktisap ettiği ve İcra İflas Kanununun 135. maddesine göre göndermiş olduğu tahliye emrinin'21.5.1999 günü davalıya tebliğ edildiği hususları çekişme konusu değildir.
İcra iflas Kanunun 135. maddesi ile "gayrimenkul borçlu tarafından ve hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise, on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkartılıp gayrimenkul alıcıya teslim olunur" hükmü getirilmiştir.
O halde davalıya bu madde uyarınca gönderilen tahliye emri 21.5.1999 günü tebliğ edildiğine göre, davacının davalıyı zorla çıkartmaya hak kazandığı tarih olan ( tahliye emrinin tebliğ tarihinden 15 gün sonrası ) 7.6.1999 tarihinden itibaren davalının işgalinin haksız olduğunun kabulü ile bu tarihten sonrası için hesaplanan ecrimisile hükmedilmesi gerekir.Mahkemece, kiracılığın tesbitine yönelik şikayet ve mahkemece red kararı ile davalının ecrimisil ödemeyi kabul ettiği yönünde davacı bankaya sunduğu 27.7.2000 tarihli belge esas alınarak ecrimisile hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle; taşınmazın ihale tarihinde mülkiyetinin alıcıya geçmesine ( İİK m. 134/ı ) , mülkiyetin alıcıya geçmesi için tapu siciline tescilin gerekli olmamasına ( MK m. 705 ), ihale ile mülkiyeti alıcıya geçen taşınmazın nefi ve hasarının ( yararı ve zararı ) alıcıya geçeceğine ( BK m. 183 ), alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi ile alıcının icra dairesinden üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceğine ( İİK m. 135/2 ), bu durumda alıcının öncelikle İİK m. 135/2 deki unsurları içeren bir muhtırayı taşınmazı işgal eden üçüncü kişilere göndermesi ve 15 günlük süre tanımasının gerekmesine, üçüncü kişinin taşınmazın ihalesinden önceki bir tarihten beri kiracı olduğunu resmi bir belge ile belgelendirmemesi durumunda. 15 günlük sürenin bitiminden itibaren ecrimisil talep hakkının doğacağının açık bulunmasına ( Prof. Dr. Baki Kuru, İcra İflas Hukuku İstanbul-Kasım 2004 sf.578 vd. ) göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA. istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 29.03.2006 gününde, oybirliği ile karar verildi.

</H4>
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Müşterek Mülkiyet - Kiracı /Fuzuli Şagil - Tahliye Talebi av.asen öznur Meslektaşların Soruları 9 22-07-2013 13:11
Fuzuli İşgal peace Meslektaşların Soruları 4 14-10-2008 15:49
fuzuli şagil ersen Meslektaşların Soruları 3 08-07-2008 14:23
Hazine-Ecrimisil-Fuzuli Şagil Av. Şehper Ferda DEMİREL Meslektaşların Soruları 4 22-04-2008 23:39
fuzuli işgal-ecrimisil Nuriye Değer Meslektaşların Soruları 1 26-03-2007 22:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03907704 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.