Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mal Rejimi Mi Miras Hakkı Mı( Dava Devam Ederken Taraflardan Birisi Ölürse)

Yanıt
Old 23-02-2007, 12:27   #1
ANTEPLİ

 
Varsayılan Mal Rejimi Mi Miras Hakkı Mı( Dava Devam Ederken Taraflardan Birisi Ölürse)

Selam arkadaşlar.Taraflar arasında devam eden boşanma davası sırasında davalı kadın yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca,edinilen ve davacı koca adına kayıtlı taşınmazın 1/2 oranında pay sahibi olması gerekirken,davacı koca ölmüştür.
Ölümle boşanma davası konusuz kaldığına göre ve mal rejimi boşanma,butlan ve ölümle sona erdiğine göre; şimdi davalı kadın,miras hukuku uyarınca bu taşınmazın sadece 1/4'ündemi hak iddia edecek,yoksa kendi payı olan 1/2 dışında davacı kocasının 1/2 payının 1/4'ünü de mi alacaktır.Bu sorumun cevabı hem görülmekte olan davam için hem de bu soruyu yönelttiğim onlarca meslektaşımı aydınlatma bakımından çok faydalı olacaktır.Özellikle mahkeme kararı ve içtihat ağırlıklı cevap verilirse,mahkemeyi ikna etmem daha kolay olacaktır.teşekkürler.
Old 23-02-2007, 13:02   #2
Av.Bektaş Salim Topbaş

 
Varsayılan

öncelikle merhaba sayın antepli.mk181 maddeyi incelemenizi öneririm.boşanma davası devam ederken davacı koca ölüyor.bu durumda yasal mirasçılardan birisi bile davaya devam edebilir.eğer davada davalı eşin kusuru ispatlanırsa boşanma sanki ölümden önce vuku bulmuş gibi sonuç doğurur.yani sağ kalan eş mirasçı olamayacaktır.
Şayet mirasçılar davayı takip etmez veya davayı takip eder de eşin kusuru olmadığı sonucuna varılırsa eş mirasçı olabilecetir.
Eşin mirasçı olduğunu kabul edersek miras taksimi şu şekilde olur.1 ocak 2002 ye kadar olan sürede edinilen mallar mal ayrılığı sistemine bu tarihten sonra edinilen mallar ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaktır.ölen eşin şahsi malları terekeye dahildir.Burada sağ kalan eşin edinilmiş mallara katılma rejimi neticesi sahip olduğu 1/2 pay ile eşin füruu ile mirasçı olması nedeniyle hak sahibi olduğu 1/4 pay birbirine karıştırılmamalıdır.kısa bir örnekle şöyle açıklanabilir.2002 den sonra, ölen eşin 8 birim değerinde mal edindiğini düşünelim.yeni rejim gereği sağ kalan eş 8 birimlik malın 4 birimini alacaktır.geri kalan 4 birim ise terekeye dahildir.sağ kalan eşin terekeden de 1/4 pay sahibi olması nedeniyle 1 birim de buradan alacağı vardır.yani sağ kalan eş neticede 5/8 almış oluyor.
umarım ipucu mahiyetinde de olsa faydalı olabilmişimdir.saygılarımla.
Old 23-02-2007, 13:27   #3
ANTEPLİ

 
Varsayılan

teşekkür ederim sayın meslektaşım bende sizinle aynı fikiri paylaşıyorum.(ayrıca 181.mad.istisnayı dikkate almadan soru yöneltmiştim.)ancak bu husuta emsal karar ya da içtihada ihtiyacım var.Mahkeme benimle aynı düşüncede değil çünkü
Old 23-02-2007, 13:45   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/15035
K. 2005/254
T. 11.1.2005
• BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ÖLEN DAVACI ( Manevi Tazminat Talebi/Annesinin Davaya Devam Etmesi - Davalının Kusuru/İsteğin Reddi Gereği )
• MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Davacı/Annesinin Davaya Devam Etmesi - İsteğin Reddi Gereği/Davalının Kusuru )
• MİRAS HAKKI ( Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Davacının Manevi Tazminat Talebi/Annesinin Davaya Devam Etmesi - İsteğin Reddi Gereği )
4721/m.174/2, 181
ÖZET : Devam edilen dava madde gerekçesinden de anlaşıldığı üzere "davalının kusurlu olduğunun ve mirasçı olmayacağının saptanmasına" yöneliktir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı Sevinç 26.05.2003 tarihli dilekçesinde boşanma ve Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesine dayalı olarak manevi tazminat istemiştir. Davacı 27.05.2003 günü vefat etmiş olup; davaya Türk Medeni Kanununun 181. maddesine dayanarak annesi Ömriye devam etmiştir.

Devam edilen dava madde gerekçesinden de anlaşıldığı üzere "davalının kusurlu olduğunun ve mirasçı olmayacağının saptanmasına" yöneliktir. Manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/9267
K. 2002/10370
T. 20.9.2002
• VEKALETNAMEYE BARO PULU YAPIŞTIRILMAMASI ( Vekilin Huzuru İle Davaya Devam Olunamayacağı )
• DAVACININ ÖLÜMÜ ( Boşanma Davası Sürerken - Türk Medeni Kanunu'nun 181/2. Maddesine Göre İşlem Yapılması Gereği )
• BOŞANMA ( Dava Sürerken Davacının Ölümü - Türk Medeni Kanunu'nun 181/2. Maddesine Göre İşlem Yapılması Gereği )
4721/m. 181/2
1136/m. 27
ÖZET : 1. Boşanma davası sürerken davacı ölürse, Türk Medeni Kanunu'nun 181/2. maddesine göre işlem yapılması gerekir.

2. Vekaletnamesine baro pulu yapıştırılmamış vekilin huzuru ile davaya devam olunamaz.

DAVA : Taraflar arasındaki ( Boşanma ) davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 - Davacı vekilinin vekaletnamesine 10.5.2000 tarihli 4667 sayılı Kanunla değişik Avukatlık Kanununun 27. maddesi gereğince baro pulu yapıştırılmamıştır. Bu madde uyarınca eksiklik giderilmeden davacı vekili Erdoğan Durmuş'un huzuru ile davaya devamla esas hakkında karar verilmesi doğru değildir.

2 - Dosyaya ibraz olunan belgede davacının öldüğü yazılıdır. 4721 sayılı Kanunun 181/2. maddesi hükmü de gözetilerek bu çerçevede işlem yapılması ve sonucu uyarınca hüküm kurulması için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 20.9.2002 tarihinde sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi.


Not: Kararlar Kazancı'dan alınmıştır.
Old 23-02-2007, 15:22   #5
gencerx07

 
Varsayılan

ama burada su var.edinilmiş mallarda yarısı terekeye yarısı size kalır demek doğru değil.çünkü mal rejimi gereği edinilmiş malların değerinin yarısını talep edecektir.bu sebeple mallerın hepsi terekeye kalır ve buradan değerini talep eder ve ayrıca hakkın olan 1/4 yasalmiras payını alır
Old 23-02-2007, 15:39   #6
üye15184

 
Varsayılan eğer boşanma davası açılmamışken ölüm halinde mal paylaşımı nasıl olacak?

Konuya benzerliği açısından benim de aklıma şu ihtimal geldi;
Eğer boşanma davası hiç açılmadan, yani eşler evli iken eşlerden biri vefat etse ve kalan eş, murisin önceki evliliğinden olan iki çocuğuyla mirasçı olduğunu farz edelim.
Bu durumda mirasçılar muristen hangi oranda mirasçı olacaklar? Evli iken dul kalan eş, önce 1/1/2002 tarihinden sonra alınan malvarlığı değerinin 1/2'sini aldıktan sonraki kalan kısıma, diğer mirasçılarla birlikte bir daha mı ortak olacak?
Bu sorun önemli. Çünkü benim çevremde 1/1/2002 tarihinden sonra ikinci evliliğini yapan çok erkek var ve bu kişilerin önceki evliliklerinden olan çocuklarının mirasçılık oranın tespiti bakımından bu sorun çok önemli.
Old 23-02-2007, 20:11   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

1. Aile birliği ölümle sona erer ve boşanma davasının konusu kalmaz. Bu takdirde sağ kalan eş ölenin mirasçısı olur ve miras haklarından yararlanır ve varsa katkı payı alacağını da mirasçılardan talep eder.
Bir olasılık ölenin mirasçılarından birisi boşanma davasına miras hakları devam edebilir. Sağ kalan eş bu dava sonucunda kusurlu bulunursa ölenin yasal mirasçısı olamaz, fakat koşulları varsa katkı payı alacağını mirasçılardan talep edebilir.

Bu durumda ;

a.Ölen eşin mirasçısının boşanma davasına devam etmesi halinde o davaya kusur araştırması yönünden devam edilir.
Sonunda sağ kalanın mirasçı olup olmayacağı belirlenir.

b.Mal rejiminin tasfiyesi
Katkı payı alacağı ise ayrı bir davanın konusunu teşkil eder. Eğer boşanma davası ile birlikte açılan bir tasfiye davası varsa o davanın boşanma davasından tefriki sağlanıp bağımsız bir dava olarak devam edilmeli, açılmamış ise diğer mirasçılar aleyhine mal rejiminin tasfiyesi ve katkı payı davası açılmalıdır.

2. Ölüm halinde mirasçılık ve katkı payı ilişkileri Ali İhsan ÖZUĞUR
Mal Rejimleri Seçkin Yayınları , Ankara 2006 sh. 77 de şöylece açıklanmaktadır. ( Bu kitabı temin ederek buradaki bilgilerden yararlanabilirsiniz )


“ Katılma rejiminin ölümle sona ermesi halinde eşin miras hakkı da doğacağından öncelikle katılma alacağı hesabı yapılacak , daha sonra miras hakkının belirlenmesine geçilecektir. Çünkü katılma alacağı borcundan ölen eşin mirasçıları da sorumlu olacak ve katılma alacağı tereke mevcudundan karşılanmadığı takdirde katılma alacaklısı eş, diğer mirasçılara müracaat edecektir.
Örneğin ; miras bırakan eş ölmüş geride eşi ve üç çocuğu kalmıştır.
Tereke mevcudu olarak (özetlenerek yazılmıştır )
350 bin YTL değerinde çalışma karşılığı birikimleri ile aldığı ev,
180 bin YTL değerinde babadan kalma iki büro,
100 bin YTL değerinde büroların kira geliriyle alınan yazlık,
62 bin YTL bankada nakit para kalmıştır.
Buna göre edinilmiş malların değeri toplamı 350+100+62= 512 bin YTL dir.Sağ kalan eş bunun yarısı olan 256 bin YTL katılma alacağına sahiptir. O halde sağ kalan eş terekeden öncelikle 256 bin YTL katılma alacağı alacaktır.
Terekenin başkaca borcu bulunmamaktadır. Buna göre terekenin aktifi bu borç düşüldükten sonra geri kalan 256+180= 436 bin YTL.dir. Sağ kalan eş bu miktar üzerinden dörtte bir miras hakkına sahiptir. Bunun karışılığı 109 bin YTL dir.
Sonuç olarak sağ kalan eş terekeden 256 bin YTL katılma alacağı ve 109 bin YTL miras hakkı ki toplam 365 bin YTL alacaktır. Bakiye 327 bin YTL mirasta 109 ar bin YTL olarak üç çocuğa kalacaktır.
*******
Saygılarımla.


Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma davası devam ederken Nafaka ve şahsi münasebet tesisi istenebilir mi av.egemen Meslektaşların Soruları 11 19-02-2007 11:28
Ceza Davası Devam Ederken Küçükler adına Şikayetten Vazgeçme avegunduz Meslektaşların Soruları 1 19-11-2006 19:08
Ölmemiş birisi için hastane tarafından tutulan ölüm tutanağına karşı tazminat hakkı? Av. Caner Arıcı Meslektaşların Soruları 1 05-11-2006 17:56
Boşanma Davası Devam Ederken Yaşanan Olaylar Av. Salim Meslektaşların Soruları 14 08-10-2006 17:46
Evlilik birliği devam ederken tasfiye sorunu Av. Bülent Sabri Akpunar Aile Hukuku Çalışma Grubu 5 14-08-2006 17:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04555106 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.