Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AKDK. MADDE 2

     
 
4320 S.lı Ailenin Korunmasına Dair Kanun MADDE 2
(Değişik madde: 26/04/2007-5636 S.K./2.mad)

       Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı kararın uygulanmasını genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izler.

       Koruma kararına uyulmaması halinde genel kolluk kuvvetleri, mağdurların şikâyet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir.

       Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar.

       Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eş veya diğer aile bireyleri hakkında ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

       Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
 4  İçtihat    4 Bilgi    1  Türkçe    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 28-09-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AKDK. MADDE 2 İçtihatları

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasanın 2/4 maddesindeki özel gerçek içtima hükmü uyarınca, hem 4320 sayılı yasa hükümlerine göre verilen koruma kararına aykırı davranma, hem de T.C.Y.'nın 232/1 maddesine uyan kötü muamele suçlarını oluşturduğu gözetilerek her iki yasa ile ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurulması gerekir.
(Şerh No: 13052 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 10-02-2012)

Hakkında verilen tedbir kararından sanığın haberdar olup olmadığı araştırılmalıdır.
(Şerh No: 5120 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-04-2010)

4320 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle verilen tedbir nitelikli uzaklaştırma kararını ihlal eden eşin cezasının belirlenmesinde, her ihlalin ayrı suç olarak kabul edilmesi yanlış olup, tüm eylemler bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olduğundan TCK. m. 80 uyarınca cezanın arttırılması gerekir.
(Şerh No: 2169 - Ekleyen: Av.Emine ÇELİK - Tarih : 28-11-2009)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. "Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir" (HUMK. md. 427). Şu halde incelenen kararın niteliği ortaya konularak öncelikle kararın temyizinin kabil olup olmadığının çözümlenmesi gerekmektedir. 4320 sayılı kanun ile aileyi koruyucu tedbirlerin Aile Mahkemesi Hakimi tarafından (47...
(Şerh No: 174 - Ekleyen: Av.Gülsüm SEZEN - Tarih : 23-10-2009)

Bu Maddeye Not Girin

AKDK. MADDE 2 Şerhler, Notlar, Yorumlar

5636 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 2. Madde Gerekçesi
MADDE 2 - 4320 sayılı Kanunun uygulanmasında zabıta görevli kılınmış ancak bu göreve bir açıklama getirilmediğinden uygulamada tereddütler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tedbir kararının genel kolluk kuvvetlerince uygulanacağına ilişkin maddede değişiklik yapılmıştır. 4320 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa yapılan atfa; 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 inci...
(Şerh No: 5133 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010)

2. Maddenin değişiklik öncesi hali
Madde 2 - Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararının uygulanmasını zabıta marifetiyle izler. Koruma kararına uyulmaması halinde zabıta, mağdurların şikayet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir. Cumhuriyet başsavcılığı koruma kararına uymayan eş hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar. Bu davanın duruşması yer ve zaman ...
(Şerh No: 5132 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 2- Tasarının ikinci maddesine göre, koruma kararının bir örneği sulh hukuk mahkemesince Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunacak ve kararın uygulanması zabıta marifetiyle izlenecektir. Koruma kararına uyulmaması halinde, zabıta, kadının şikâyet dilekçesi vermesine gerek koşmadan re'sen Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına eş hakkında sulh ceza mahkemesinde kamu davası açacaktır. Söz konusu davanın duruşmanın Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne tabi tutulması suretiyle yargılamanın süratl...
(Şerh No: 1875 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

1 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26803 YÖNETMELİK Başbakanlık (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü)’tan: AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla şiddet uygulayan aile bireyleri hakkında alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam MADD...
(Şerh No: 212 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 25-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AKDK. MADDE 2 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AKDK. MADDE 2 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AKDK. MADDE 2 Türkçeleştirme Önerileri

(Değişik madde: 26.04.2007-5636 s.y./2. m.) Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın uygulanmasını genel kolluk güçleri aracılığıyla izler. Koruma kararına uyulmaması durumunda genel kolluk güçleri, baskıyla karşı karşıya olanların yakınma dilekçesi vermesine gerek kalmadan kendiliğinden soruşturma yaparak ilgili belgeleri en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırır. Cumhuriyet Başsavcılığı, koruma kararına uymayan eş ya da diğer aile bireyleri ile ilgili olarak sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar. Eylem başka bir suç oluştursa bile koruma kararına aykırı davranan eş ya da diğer aile bireyleri, ayrıca üç aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılır. Bu yasanın uygulanmasına ilişkin konular yönetmelikle düzenlenir.
(Şerh No: 2139 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-11-2009)

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

AKDK. MADDE 2 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6672 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03875709 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.