Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Yanıt
Old 18-02-2015, 10:23   #1
Av.Elvan Akkaya

 
Kitap Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Giriş
Avrupa Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye taraf diğer devletler;
Avrupa Konseyinin amacının, üyeleri arasında daha büyük bir birlik sağlanması olduğunu
göz önünde bulundurarak;
Her çocuğun, ailesi, toplum ve Devlet nezdinde, reşit olmamış birey konumunun
gerektirdiği koruma tedbirlerinden yararlanma hakkı olduğunu göz önünde bulundurarak;
Çocukların özellikle çocuk pornografisi ve fuhuş yoluyla olmak üzere cinsel suistimali ve
yurtdışında işlenen eylemler de dahil olmak üzere çocukların her türlü cinsel istismara
maruz bırakılmasının, çocukların sağlığını ve psikososyal gelişimini tahrip ettiğini
gözlemleyerek;
Çocukların cinsel suistimalinin ve çocuğa yönelik cinsel istismarın, özellikle de gerek
çocukların gerekse bu eylemleri gerçekleştirenlerin bilgi ve bilişim teknolojilerini giderek
daha çok kullandıkları göz önüne alındığında, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde
endişe verici boyutlara ulaştığını ve çocuklara yönelik bu tür cinsel suistimal ve cinsel
istismarın önlenmesi ve bununla mücadele için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu
gözlemleyerek;
Çocukların refahının ve yüksek menfaatlerinin tüm üye Devletlerce paylaşılan ve ayrım
gözetmeksizin yaygınlaştırılması gereken temel değerler olduğunu göz önünde tutarak;
Çocukların cinsel suistimalini durdurmaya yönelik tedbirlerin kapsamlı olarak
düzenlenmesi çağrısında bulunan, Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları 3.
Zirvesinde kabul edilen Eylem Planını (Varşova, 16-17 Mayıs 2005) hatırda tutarak;
Özellikle de, çocukların ve genç yetişkinlerin cinsel suistimali, pornografi ve fuhuş
faaliyetlerinde kullanılması ve ticaretinin yapılmasına dair R(91)11 sayılı Bakanlar Komitesi
Tavsiye Kararını, çocukların cinsel suistimale karşı korunmasına dair Rec(2001) 16 sayılı
Tavsiye Kararını ve Sibersuçlar Sözleşmesi (ETS No.185) ve bu sözleşmenin özellikle 9.
Maddesinin yanı sıra, İnsan Ticareti İle Mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesini
(CETS No.197) hatırda tutarak;
İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesini (1950, ETS No.5), yeniden düzenlenmiş
Avrupa Sosyal Bildirgesini (1996, ETS No.163) ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına dair
Avrupa Sözleşmesini (1996, ETS N o.160) hatırda tutarak;
Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmenin özellikle 34.
Maddesini, çocukların alınıp satılması, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisine dair İhtiyari
Protokolu, Birleşmiş Milletler’in Sınır Ötesi Örgütlü Suçlar Sözleşmesini tamamlayan,
Özellikle Kadın ve Çocuklar olmak üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Bastırılması ve
Cezalandırılmasına dair Protokolun yanı sıra, Çocuk İstihdamının en kötü örneklerinin
Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması için Acil Eyleme dair Uluslararası Çalışma Örgütü
Sözleşmesini de hatırda tutarak;3 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Avrupa Birliği Konseyi’nin çocukların cinsel suistimaliyle ve çocuk pornografisiyle
mücadeleye dair Çerçeve Kararını (2004/68/JHA), Avrupa Birliği Konseyi’nin ceza
davalarında mağdurların durumuna dair Çerçeve Kararını (2001/220/JHA) ve insan
ticaretiyle mücadeleye dair Avrupa Birliği Konseyi Çerçeve Kararını (2002/629/JHA) hatırda
tutarak;
Bu alandaki diğer uluslararası belgeler ve programları ve özellikle de Çocukların Ticari
olarak Cinsel Suistimaline karşı 1. Dünya Kongresinde kabul edilen Stockholm
Deklarasyonu ve Eylem Gündemini (27-31 Ağustos 1996), Çocukların Ticari olarak Cinsel
Suistimaline karşı 2. Dünya Kongresinde kabul edilen Yokohama Küresel Taahüdünü (17-20
Aralık 2001), Çocukların Ticari olarak Cinsel Suistimaline karşı 2. Dünya Kongresi hazırlık
Konferansında kabul edilen Budapeşte Taahhüdü ve Eylem Planını (20-21 Kasım 2001),
Birleşmiş Milletler’in “Çocuklara Uygun bir Dünya” adlı, S-27/2 sayılı Genel Kurur Kararını
ve 3. Zirvede kabul edilip Monaco Konferansında (4-5 Nisan 2006) yürürlüğe sokulan
“Çocuklar için ve Çocuklarla birlikte bir Avrupa Kurma” adlı üç yıllık programı gereken
biçimde dikkate alarak;
Faili kim olursa olsun, çocukları cinsel suistimale ve cinsel istismara karşı koruma ve
mağdurlara yardım etme ortak gayesine etkin bir biçimde katkı sağlamaya kararlı olarak;
Çocukların her türlü cinsel suistimali ve cinsel istismarıyla mücadelenin önleyici, koruyucu
ve ceza hukukuna ilişkin yanları üzerinde odaklanan kapsamlı bir uluslararası belgenin
hazırlanması ve özel bir izleme mekanizmasının oluşturulması ihtiyacını göz önüne alarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
Bölüm I – Amaçlar, ayrım gözetmeme ilkesi ve tanımlar
Madde 1 – Amaçlar
1 Bu Sözleşmenin amaçları şunlardır:
a çocukların cinsel suistimalini ve çocuğa yönelik cinsel istismarı önlemek ve bunlarla
mücadele etmek;
b cinsel suistimal ve cinsel istismar mağduru çocukların haklarını korumak;
c Çocukların cinsel suistimaline ve cinsel istismarına karşı ulusal ve uluslararası
işbirliğini yaygınlaştırmak.
2 İlgili hükümlerinin Taraflarca etkili bir biçimde uygulanmasını temin etmek üzere, işbu
Sözleşme özel bir izleme mekanizması oluşturmaktadır. 4 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Madde 2 – Ayrım gözetmeme ilkesi
Bu Sözleşme hükümlerinin Taraflarca uygulanması, özellikle de mağdurların haklarını
korumaya yönelik tedbirlerden faydalanmaları, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer
tür görüş, milli veya sosyal köken, herhangi bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk ve
arazi sahibi olma, doğumla, cinsel yönelimle, sağlık durumuyla, engelli olma veya diğer bir
statüyle bağlantılı olmaksızın, ayrım gözetilmeden temin edilecektir.
Madde 3 – Tanımlar
Bu Sözleşme maksatlarıyla:
a “çocuk” 18 yaşından küçük herhangi bir birey anlamına gelecektir;
b “çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarı”, bu Sözleşmenin Madde 18-23’ünde
atıfta bulunulan davranışları içerecektir;
c “mağdur” cinsel suistimale veya cinsel istismara maruz kalan herhangi bir çocuk
anlamına gelecektir.
Bölüm II – Önleyici tedbirler
Madde 4 – İlkeler
Tarafların her biri çocukların her türlü cinsel suistimalini ve cinsel istismarını önleyecek ve
çocukları koruyacak gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.
Madde 5 – Çocuklarla temas halinde çalışan bireylerin işe alınması, eğitilmesi ve
farkındalığının arttırılması
1 Tarafların her biri eğitim, sağlık, sosyal koruma, yargı ve yasaları uygulama ile ilgili
sektörlerde ve spor, kültür ve eğlence faaliyetleri alanlarında çocuklarla düzenli temas
içindeki bireyler arasında çocukların korunmasına ve haklarına ilişkin farkındalığın
geliştirilmesini teşvik etmeye yönelik gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
2 Tarafların her biri 1. maddede sözü edilen bireylerin, çocukların cinsel suistimali ve cinsel
istismarı, bu tür davranışları teşhis etme vasıtaları ve Madde 12.1’de sözü edilen olasılık
hakkında yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaktır.
3 Tarafların her biri, kendi iç hukuklarıyla uyumlu olarak, uygulanması esnasında çocuklarla
düzenli teması gerektiren mesleklere geçme koşullarının, söz konusu meslek adaylarının
çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarıyla ilgili suçlardan hüküm giymemiş
olmalarını temin edecek şekilde gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.5 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Madde 6 – Çocuklara yönelik eğitim
Tarafların her biri, çocukların ilk ve orta eğitim sırasında, cinsel suistimal ve cinsel
istismarın risklerinin yanı sıra, çocukların gelişme kapasitelerine göre uyarlanarak,
kendilerini koruma yollarına ilişkin bilgileri de almalarını sağlayacak gerekli yasal veya
diğer tedbirleri alacaktır. Ebeveynle birlikte işbirliği içinde sağlanacak olan bu bilgiler,
yerine göre, cinsellikle ilgili bilgilerin daha genel bir kapsamında verilecek ve özellikle de
yeni bilgi ve bilişim teknolojilerinin kullanımının getirdiği riskli durumlara dikkat
çekilecektir.
Madde 7 – Önleyici müdahale programları veya tedbirleri
Tarafların her biri bu Sözleşmede belirtilen suçlardan herhangi birini işleme korkusu içinde
olan bireylerin, yerine göre, söz konusu suçların işlenme riskini değerlendirmeye ve
önlemeye yönelik etkili müdahale programlarına veya tedbirlerine erişim sağlamalarını
temin edecektir.
Madde 8 – Genel Kamuya yönelik tedbirler
1 Tarafların her biri, çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarı olgusu ve alınabilecek
önleyici tedbirler konusunda bilgi sağlayacak, genel kamuya yönelik farkındalık ve bilinç
arttırma kampanyalarını yaygınlaştıracak veya icra edecektir.
2 Tarafların her biri bu Sözleşmede belirtilen suçları teşvik eden materyallerin dağıtımını
önlemeye veya yasaklamaya yönelik gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
Madde 9 – Çocukların, özel sektörün, medyanın ve sivil toplumun katılımı
1 Tarafların her biri; çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarıyla mücadeleye ilişkin
devlet politikaları, programları veya diğer girişimlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına,
gelişme kapasitelerine uygun olarak çocukların katılmalarını teşvik edecektir.
2 Tarafların her biri; özel sektörü, özellikle de bilgi ve bilişim, turizm ve seyahat, bankacılık ve
finans sektörünü ve aynı zamanda sivil toplumu, çocukların cinsel suistimalini ve cinsel
istismarını önlemeye yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanmasına katılmaya ve bu
alanda öz denetim veya eş-düzenlemeler yoluyla dahili normlar uygulamaya teşvik
edecektir.
3 Tarafların her biri; medyanın bağımsızlığı ve basın özgürlüğüne gereken saygıyı göstererek,
medyayı çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarının tüm yönleriyle ilgili uygun
bilgileri sağlamaya teşvik edecektir.
4 Tarafların her biri; çocukların cinsel suistimalini ve cinsel istismarını önlemeyi ve çocukları
bunlardan korumayı hedef alan sivil toplum tarafından yürütülen proje ve programların,
yerine göre bu amaçla fonlar oluşturulması da dahil olmak üzere, finanse edilmesini teşvik
edecektir. 6 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Bölüm III – Uzmanlık alanlarına ilişkin yetkili kurumlar ve koordinasyon kurumları
Madde 10 – Ulusal koordinasyon ve işbirliği tedbirleri
1 Tarafların her biri, özellikle de eğitim sektörü, sağlık sektörü, sosyal hizmetler, kolluk
kuvvetleri ve yargı makamları gibi çocukların cinsel suistimale ve cinsel istismara karşı
korunması ve bunlarla mücadeleden sorumlu farklı birimler arasında ulusal veya yerel
düzeyde koordinasyon sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.
2 Tarafların her biri:
a çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve korunmasına yönelik bağımsız yetkili ulusal
veya yerel kurumların kurulması veya belirlenmesi ve bu kurumlara spesifik
kaynaklar ve sorumluluklar verilmesinin sağlanması için;
b kişisel veri korumanın gereklerine gereken saygı gösterilmesi kaydıyla, çocukların
cinsel suistimali ve cinsel istismarı olgusunun gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi
amacıyla, sivil toplumla işbirliği içinde, ulusal veya yerel düzeylerde veri toplama
mekanizmaları veya merkezleri kurulması veya belirlenmesi için; gerekli yasal veya
diğer tedbirleri alacaktır.
3 Tarafların her biri çocukların cinsel suistimalini ve cinsel istismarını önlemede ve bunlarla
mücadelede daha başarılı olabilmek için yetkili devlet makamları, sivil toplum ve özel
sektör arasında işbirliğini teşvik edecektir.
Bölüm IV – Koruyucu tedbirler ve mağdurlara yardım
Madde 11 – İlkeler
1 Tarafların her biri mağdurlara, mağdurların yakın akrabalarına ve bunların bakımından
sorumlu kişilere gerekli desteği sağlayacak etkili sosyal programları oluşturacak ve çeşitli
disiplinleri içeren yapıları kuracaktır.
2 Tarafların her biri; mağdurun yaşının belli olmaması halinde ve mağdurun çocuk olduğuna
kanaat getirilmesini gerektirecek nedenler olması halinde, çocuklara sağlanan koruma ve
yardım tedbirlerinin, yaşı doğrulanıncaya kadar mağdura sağlanmasına yönelik gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
Madde 12 – Cinsel suistimal veya cinsel istismar şüphesinin bildirilmesi
1 Tarafların her biri, iç hukukun, çocuklarla temas halinde çalışmak durumunda olan belirli
meslek personeline getirdiği zorunlu gizlilik kurallarının, bu personelin, çocuğun cinsel
suistimal veya cinsel istismar mağduru olduğuna dair makul nedenlerin mevcut olduğu
durumları, çocukların korunmasından sorumlu birimlere bildirebilmelerine engel teşkil
etmesini önleyecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır. 7 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
2 Tarafların her biri, çocukların cinsel suistimale veya cinsel istismara uğradığına dair kötü
niyet taşımaksızın bir bilgisi veya şüphesi olan herhangi bir şahsın, , bu bilgileri yetkili
birimlere bildirmesini teşvik edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
Madde 13 – Yardım hatları
Tarafların her biri, gizlilik ve şahısların kimliklerinin açıklanmaması ilkesine sadık kalarak,
arayanlara bilgi vermek üzere, telefon veya internet yardım hatları gibi bilgilendirme
hizmetlerinin kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek üzere gerekli yasal veya diğer
tedbirleri alacaktır.
Madde 14 – Mağdurlara yardım
1 Tarafların her biri, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine
yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır. Bu maddeyle ilgili olarak
alınacak tedbirler çocuğun görüş, ihtiyaç ve kaygılarını gereken biçimde göz önüne
alacaktır.
2 Tarafların her biri, kendi iç hukukunun sağladığı şartlara göre mağdurlara yardımla
uğraşan sivil toplum örgütleri, ilgili diğer kuruluşlar veya diğer sivil toplum unsurlarıyla
işbirliği yapmaya yönelik tedbirler alacaktır.
3 Çocuğa bakan ebeveyn veya şahısların çocuğun cinsel suistimali veya cinsel istismarında
yer alması halinde, Madde 11.1’in uygulanmasına ilişkin müdahale usulleri aşağıdakileri de
içerecektir:
– olaya neden olan şahsın uzaklaştırılma olasılığı;
– mağdurun aile ortamından uzaklaştırılması olasılığı. Söz konusu uzaklaştırmanın
şartları ve süresi çocuğun yüksek menfaatlerine uygun olarak belirlenecektir.
4 Tarafların her biri mağdura yakın olan şahısların, yerine göre tedaviye yönelik yardımdan
ve özellikle de acil psikolojik bakımdan yararlanmalarını temin etmek üzere gerekli yasal
veya diğer tedbirleri alacaktır.
Bölüm V – Müdahale programları veya tedbirleri
Madde 15 – Genel ilkeler
1 Tarafların her biri, kendi iç hukukuna uygun bir biçimde, çocuklara karşı cinsel mahiyette
suçların tekrarlanma riskini en aza indirme maksadıyla, Madde 16.1 ve 2’de atıfta bulunulan
şahıslarla ilgili etkili müdahale programları veya tedbirlerini uygulayacak veya
yaygınlaştıracaktır. Bu tür programlara veya tedbirlere erişim cezaevi içinde veya dışında
yasal işlemler devam ederken, iç hukukun belirlediği koşullara uygun bir biçimde
sağlanacaktır.
2 Tarafların her biri, kendi iç hukukuna uygun bir şekilde, Madde 16.1 ve 2’de atıfta
bulunulan şahısların izlenmesinden sorumlu yetkili kurumlar arasında ve özellikle de sağlık
hizmetleri ve sosyal hizmetler, yargı kurumları ve diğer kurumlar arasında ortaklıkların
veya diğer işbirliği yollarının geliştirilmesini sağlayacak veya yaygınlaştıracaktır.8 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
3 Tarafların her biri, uygun programların veya tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, kendi iç
hukukuna uygun bir biçimde, bu Sözleşmede belirlenen suçların tehlike derecesini ve bu
suçların Madde 16.1 ve 2’de atıfta bulunulan şahıslarca muhtemel tekrarlanma riskini
değerlendirecektir.
4 Tarafların her biri, kendi iç hukukuna uygun bir biçimde, uygulanan programların ve
tedbirlerin etkililiğini değerlendirecektir.
Madde 16 – Müdahale programlarına ve tedbirlerine tabi olanlar
1 Tarafların her biri, kendi iç hukukuna uygun bir biçimde, bu Sözleşme uyarınca belirlenen
suçlar nedeniyle haklarında yasal süreç devam eden şahısların, savunmanın haklarına ve
adil ve tarafsız yargılamanın gereklerine zarar gelmeyecek ve ters düşmeyecek şartlarda ve
özellikle de masumiyet karinesine ilişkin kurallara gerekli saygı gösterilmek suretiyle,
Madde 15.1’de sözü edilen program veya tedbirlere erişim sağlamalarını temin edecektir.
2 Tarafların her biri, kendi iç hukukuna uygun bir biçimde, bu Sözleşme uyarınca belirlenen
suçlar nedeniyle hüküm giymiş şahısların Madde 15.1’de sözü edilen program veya
tedbirlere erişimlerini temin edecektir.
3 Tarafların her biri, kendi iç hukukuna uygun bir biçimde, müdahale programlarının veya
tedbirlerinin, cezai ehliyet yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere, cinsel suç işleyen
çocukların cinsel davranış sorunlarını ele almak üzere, bu çocukların gelişim ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde oluşturulmasını veya uyarlanmasını sağlayacaktır.
Madde 17 – Bilgilendirme ve onay
1 Tarafların her biri, kendi iç hukukuna uygun bir biçimde, Madde 16’da atıfta bulunulan,
kendilerine müdahale programları veya tedbirleri önerilen şahısların teklifin nedenleri
konusunda tam olarak bilgilendirilmelerini ve programa veya tedbire tüm bilgileri almış
olarak onay vermelerini temin edecektir.
2 Tarafların her biri, kendi iç hukukuna uygun bir biçimde, kendilerine müdahale
programları veya tedbirleri önerilen şahısların bu teklifleri reddedebilmelerini ve bu
şahıslardan hüküm giymiş olanların ise, teklifi reddetmelerinin doğuracağı sonuçlar
hakkında bilgilendirilmelerini temin edecektir.
Bölüm VI – Maddi ceza hukuku
Madde 18 – Cinsel istismar
1 Tarafların her biri, aşağıdaki kasti davranışların suç teşkil etmesinin sağlanması için gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a ulusal yasanın ilgili hükümlerine göre cinsel faaliyet için yasal yaşa ulaşmamış bir
çocukla cinsel faaliyetlerde bulunmak;9 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
b çocukla aşağıdaki koşullarda cinsel faaliyetlerde bulunmak:
– baskı, zorlama, tehdit kullanılması veya,
– aile içi de dahil olmak üzere, tanınmış bir güven, otorite veya nüfuzun suistimal
edilmesi veya,
– çocuğun, zihinsel veya fiziksel bir engeli veya bağımlı durumda olması nedeniyle,
özellikle zayıf durumunun suistimal edilmesi.
2 Yukarıdaki Madde 1 maksadıyla, tarafların her biri, çocukla hangi yaşın altında cinsel
faaliyetlere girişilemeyeceğine karar verecektir.
3 Madde 1.a hükümlerinin, küçük yaştaki çocuklar arasındaki, karşılıklı rızaya bağlı cinsel
faaliyetleri düzenleme amacı bulunmamaktadır.
Madde 19 – Çocuk fuhuşuna ilişkin suçlar
1 Tarafların her biri, aşağıdaki kasti davranışların suç teşkil etmesinin sağlanması için gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a çocuğu fahişe olarak çalıştırmak veya fuhuşa katılmasına neden olmak;
b çocuğu fuhuşa zorlamak veya çocuktan bu gibi amaçlarla kar elde etmek veya çocuğu
başka türlü suistimal etmek;
c çocuk fuhuşuna katılmak.
2 “Çocuk fuhuşu” terimi bu madde kapsamında, ödeme, taahhüt ya da karşılığın çocuğa
ya da üçüncü bir kişiye yapılmasına bakılmaksızın; para veya başka bir biçimde bedel ya da
karşılık verilerek ya da ödeme taahhüdü yapılarak çocuğu cinsel faaliyetler için kullanma
anlamına gelecektir.
Madde 20 – Çocuk pornografisine ilişkin suçlar
1 Tarafların her biri, aşağıdaki kasti davranışların, haksız yere gerçekleştirilmesi halinde, suç
teşkil etmesinin sağlanması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a çocuk pornografisi üretmek;
b çocuk pornografisi sunmak veya temin etmek;
c çocuk pornografisini dağıtmak veya iletmek;
d kendisi veya başka biri için çocuk pornografisi tedarik etmek;
e çocuk pornografisi bulundurmak;10 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
f Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çocuk pornografisine bilerek erişim
sağlamak.
2 Bu madde kapsamında “çocuk pornografisi”, çocuğu gerçek veya temsili açık bir cinsel
davranış içinde görsel olarak gösteren herhangi bir materyal veya çocuğun cinsel
organlarının esas itibariyle cinsel amaçlarla gösterilmesi anlamına gelecektir.
3 Tarafların her biri madde 1.a ve e’yi, kısmen veya tamamen uygulamama ve:
– gerçekte var olmayan bir çocuğun münhasıran temsili tasvirleri veya gerçeğe yakın
görüntülerini içeren ve;
– Madde 18.2’nin uygulanması kapsamındaki yaşa ulaşmış çocuklara ait pornografik
malzemeleri, söz konusu görüntüler ilgili çocukların rızasıyla elde edilmiş olmak
kaydıyla ve tamamen kendi özel kullanımları amacıyla üretme veya bulundurma
hakkını saklı tutabilir.
4 Tarafların her biri madde 1.f’yi kısmen veya tamamen uygulamama hakkını saklı tutabilir.
Madde 21 – Çocukların pornografik performans gösterilerinde yer almalarına ilişkin
suçlar
1 Tarafların her biri, aşağıdaki kasti davranışların suç teşkil etmesinin sağlanması için gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a çocuğu pornografik performans gösterilerine katılmak üzere çalıştırmak veya bu tür
gösterilere katılmasına neden olmak;
b çocuğu pornografik performans gösterilerine katılmaya zorlamak veya çocuktan bu
gibi amaçlarla kar elde etmek veya çocuğu başka türlü suistimal etmek;
c çocukların katıldığı pornografik performanslara bilerek katılmak.
2 Tarafların her biri 1.c maddesinin uygulamasını, çocukların madde 1.a veya 1.b’ye uygun
olarak çalıştırıldıkları veya zorlandıkları durumlarla sınırlama hakkını saklı tutabilirler.
Madde 22 – Çocukların kötü yola sevk edilmesi
Tarafların her biri, Madde 18.2’nin uygulaması kapsamında belirtilen yaşa ulaşmamış bir
çocuğun, katılmaya zorlanmasa bile, cinsel maksatlarla cinsel istismara veya cinsel
faaliyetlere tanık olmasına kasten neden olmanın suç teşkil etmesini sağlayacak gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.11 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Madde 23 – Çocuklara cinsel amaçlarla belirli faaliyetlere katılmalarının teklif edilmesi
Tarafların her biri, bir yetişkinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak Madde 18.2’nin
uygulanması kapsamındaki yaşa ulaşmamış bir çocukla, bu çocuğa karşı Madde 18.1.a veya
Madde 20.1.a’da belirtilen suçları işleme amacıyla kasten buluşma teklifinde bulunmasını,
ve bu teklifi müteakiben bu buluşmaya yönelik somut eylemlere geçmesinin suç teşkil
etmesini sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
Madde 24 –Yardım veya yataklık ve teşebbüs etme
1 Tarafların her biri, bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçlardan birinin işlenmesine yardım
veya yataklık etmenin, söz konusu girişimin kasten gerçekleştirilmesi durumunda, suç
teşkil etmesinin sağlanması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
2 Tarafların her biri, bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçları işlemeye yeltenmenin, söz
konusu girişimin kasten gerçekleştirilmesi durumunda, suç teşkil etmesinin sağlanması için
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır
3 Tarafların her biri, 2. fıkrayı, Madde 20.1.b,d,e ve f; Madde 21.1.c; Madde 22 ve Madde 23
kapsamında belirlenen suçlarla ilgili olarak kısmen veya tamamen uygulamama hakkını
saklı tutabilir.
Madde 25 – Yargı yetkisi
1 Tarafların her biri, söz konusu suçun aşağıdaki yerlerde veya şahıslarca işlenmesi halinde,
bu Sözleşme kapsamında belirlenen suçlar üzerinde yargı yetkisini oluşturmak üzere
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a kendi toprakları üzerinde; veya
b söz konusu Tarafın bandırasını taşıyan bir gemide; veya
c söz konusu Tarafın yasalarına göre tescilli bir uçakta; veya
d vatandaşlarından biri tarafından işlendiğinde; veya
e mutaden kendi toprakları üzerinde ikamet eden biri tarafından işlendiğinde.
2 Tarafların her biri, suçun kendi vatandaşlarından birine veya mutaden kendi toprakları
üzerinde ikamet eden birine karşı işlenmesi halinde, bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçlar
üzerinde yargı yetkisini oluşturmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
3 Tarafların her biri, Sözleşmeyi imzalarken veya parlamentodan geçirilmesi, kabulü, onayı
veya sözleşmeye taraf olduğunu belirten belgeyi sunarken, Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine hitaben yazılmış bir beyan ile, bu maddenin 1.e fıkrasında belirtilen yargı yetkisi
kurallarını uygulamama veya spesifik durumlarda veya şartlarda uygulama hakkını saklı
tuttuğunu beyan edebilir.12 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
4 Bu Sözleşmenin Madde 18, 19, 20.1.a ve 21.1.a ve b fıkraları uyarınca belirlenen suçların
kovuşturulmasında, 1.d fıkrası kapsamındaki yargı yetkisinin söz konusu eylemlerin suçun
işlendiği yerde cezalandırılacağı ile ilgili koşulun uygulanmasını engellememesi için,
Tarafların her biri gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
5 Tarafların her biri, Sözleşmeyi imzalarken veya parlamentodan geçirilmesi, kabulü, onayı
sırasında veya sözleşmeye taraf olduğunu belirten belgeyi sunarken, Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine hitaben yazılmış bir beyan ile, kendi vatandaşının kendi toprağında mutaden
ikamet ettiği durumlarda, Madde 18.1.b’nin ikinci ve üçüncü bentleri doğrultusunda
düzenlenen suçlarla ilgili olarak, bu maddenin 4. fıkrasının uygulanmasını sınırlama
hakkını saklı tutacağını bildirebilir.
6 Bu Sözleşmenin Madde 18, 19, 20.1.a ve 21’i uyarınca belirlenmiş suçların
kovuşturulmasında, Tarafların her biri, 1.d ve e fıkralarına ilişkin yargı yetkisinin,
kovuşturmanın ancak mağdurun vereceği bir rapora veya suçun işlendiği yerin Devletinin
vereceği bir suç duyurusuyla başlatılması koşuluna bağlı olmasını engellemek üzere, gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
7 Tarafların her biri, suç işlediği iddia edilen şahsın topraklarında bulunması ve bu şahsı
sadece milliyetine bağlı olarak başka bir Tarafa teslim etmediği hallerde, bu Sözleşmede
belirtilen suçlarla ilgili yargı yetkisini oluşturmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaktır.
8 Bu Sözleşmede belirtilen suçlarla ilgili bir suç iddiası üzerinde birden fazla Tarafın yargı
yetkisi iddiasında bulunması durumunda, ilgili Taraflar, yerine göre, kovuşturma için en
uygun yargı yetkisinin hangisi olduğunu belirlemek üzere birbirleriyle istişarede
bulunacaklardır.
9 Uluslararası hukukun genel kuralları saklı kalmak üzere, bu Sözleşme her bir tarafın kendi
iç hukuku uyarınca icra ettiği cezai yargı yetkisini geçersiz kılmaz.
Madde 26 – Kurumsal sorumluluk
1 Tarafların her biri:
a tüzel kişiyi temsil yetkisine;
b tüzel kişi adına karar alma yetkisine;
c tüzel kişilik dahilinde kontrol icra etme yetkisine sahip olmasına bağlı olarak,
tüzel kişilerin bu Sözleşmede belirlenen, tüzel kişi yararına, tüzel kişilik içinde önde gelen
bir konumu olan gerçek kişilerce, ya münferiden ya da tüzel kişiliğin bir organının parçası
olarak işlenen suçlardan sorumlu tutulabilmeleri için gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.
2 Madde 1’de belirtilen hallerin dışında da, Tarafların her biri, Madde 1’de atıfta bulunulan
gerçek kişinin yönetim veya denetim eksikliği sonucunda bu Sözleşmede belirtilen bir
suçun tüzel kişi yararına, tüzel kişinin yetkileri altında hareket eden bir gerçek kişi
tarafından işlenmesinin mümkün olması durumunda, tüzel kişinin sorumlu tutulmasını
sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.13 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
3 İlgili Tarafın yasal prensiplerine bağlı olarak tüzel kişinin cezai, medeni veya idari
sorumluluğu olabilir.
4 Söz konusu yasal sorumluluk, suçu işleyen gerçek kişilerin cezai yükümlülüğü saklı kalmak
üzere geçerli olacaktır.
Madde 27 – Yaptırımlar ve tedbirler
1 Tarafların her biri bu Sözleşmede belirlenen suçların, suçun ciddiyeti göz önüne alınarak,
etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlarla cezalandırılmasını sağlayacak gerekli yasal veya
diğer tedbirleri alacaktır. Yaptırımlar özgürlüklerin kısıtlanmasını içeren cezaları da
kapsayacak ve bu bağlamda, suçluların iadesini gerektirebilecektir.
2 Tarafların her biri Madde 26 uyarınca cezai yükümlülüğü olan tüzel kişilerin, özellikle
aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer tedbirleri ve cezai veya idari parasal yaptırımları da
içerecek şekilde, etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlara maruz kalmalarını sağlayacak
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a kamusal menfaatlerden veya kamu yardımından mahrum bırakılmak;
b ticari faaliyetlerden geçici veya sürekli olarak men edilmek;
c yargı denetimine tabi tutulmak;
d yargı hükmüyle tasfiye kararına muhatap olmak.
3 Tarafların her biri aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi maksadıyla gerekli yasal veya diğer
tedbirleri alacaktır:
a aşağıdakilere el konması ve müsadere edilmesinin sağlanması:
– Bu Sözleşmede belirlenen suçların işlenmesinde veya işlenmelerinin
kolaylaştırılmasında kullanılan mal, doküman ve diğer vasıtalar;
– Değeri söz konusu toplanan gelire veya mala tekabül eden, bu tür suçlardan elde
edilen gelir veya mallar;
b Bu Sözleşmede belirlenen suçların işlenmesinde kullanılan işyerlerinin, geçici veya
sürekli olarak kapatılmasının, iyi niyetli üçüncü tarafların hakları saklı kalmak üzere
sağlanması veya suçu işleyenin, geçici veya sürekli olarak, suçun işlenmesi sırasında
çocuklarla teması gerektiren mesleki veya gönüllü faaliyetlerden men edilmesi.
4 Tarafların her biri, suçu işleyenlerle ilgili olarak, ebeveynlik haklarının kaldırılması veya
hüküm giyen şahısların izlenmesi veya denetlenmesi gibi diğer tedbirleri de alabilir.14 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
5 Tarafların her biri, bu madde uyarınca el konan suç gelirinin veya malların bu Sözleşmede
belirlenen suçların mağdurlarına yönelik suç önleme ve yardım programlarının finanse
edilmesi için bir fona aktarılmasını sağlayabilirler.
Madde 28 – Ağırlaştırıcı şartlar
Tarafların her biri aşağıdaki şartların, suçun ana unsurlarını zaten oluşturmuyorlarsa, iç
hukukun ilgili hükümleriyle uyumlu olarak, bu Sözleşmede belirlenen suçlarla ilgili
yaptırımların belirlenmesinde ağırlaştırıcı şartlar olarak göz önüne alınmaları için gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a suçun mağdurun fiziksel veya zihinsel sağlığına ciddi bir biçimde hasar vermesi
halinde;
b suçtan önce veya suç esnasında işkence faaliyetlerinin veya ciddi şiddet eylemlerinin
gerçekleşmesi halinde;
c suçun özellikle hassas konumda olan bir mağdura karşı işlenmiş olması halinde;
d suçun bir aile ferdi tarafından, çocukla aynı yerde yaşayan biri tarafından veya
otoritesini suistimal eden bir kişi tarafından işlenmesi halinde;
e suçun birkaç kişi tarafından birlikte hareket edilerek işlenmesi halinde;
f suçun bir suç örgütü kapsamında işlenmiş olması halinde;
g failin aynı nitelikli suçlardan daha önce de hüküm giymiş olması halinde.
Madde 29 – Daha önceki mahkûmiyetler
Tarafların her biri yaptırımları belirlerken, bu Sözleşmede belirlenen suçlarla ilgili olarak bir
başka Tarafın verdiği mahkûmiyet kararlarını da göz önüne almayı mümkün kılacak gerekli
yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
Bölüm VII – Soruşturma, kovuşturma ve usul hukuku
Madde 30 – İlkeler
1 Tarafların her biri soruşturma ve ceza kovuşturmalarının çocukların yüksek menfaatlerine
uygun olarak ve çocuğun haklarına saygılı bir biçimde sürdürülmesini sağlamak üzere
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
2 Tarafların her biri mağdurlara karşı koruyucu bir yaklaşım içinde olacak, soruşturma ve
cezai kovuşturmaların çocuğun yaşadığı travmanın ağırlaştırmamasını ve gereğine göre
yargının cezai yaptırımından sonra çocuğa gereken yardımın yapılmasını sağlayacaktır.
3 Tarafların her biri soruşturma ve ceza kovuşturmalarına öncelik verilmesini ve gereksiz
gecikmeler olmaksızın sürdürülmesini sağlayacaktır.15 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
4 Tarafların her biri bu bölümde yer alan tedbirlerin, savunmanın haklarını ve İnsan
Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin Madde 6’sına uygun bir
biçimde adil ve tarafsız bir yargılamanın gereklerini ihlal etmemesini sağlayacaktır.
5 Tarafların her biri kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun bir biçimde:
– bu Sözleşmede belirlenen suçların etkili bir biçimde soruşturulup kovuşturulmasını
sağlamak ve yerine göre gizli operasyonların gerçekleştirilmesini mümkün kılmak
üzere;
– birimlerin veya soruşturma kurumlarının, özellikle de bilgi ve bilişim teknolojileri
vasıtasıyla iletilen veya sağlanan fotoğraf ve görsel-işitsel kayıtlar gibi çocuk
pornografisi malzemelerini inceleyerek Madde 20’de belirlenen suçların mağdurlarını
belirlemelerini sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
Madde 31 – Genel koruma tedbirleri
1 Tarafların her biri mağdurların tanık olarak özel ihtiyaçları da dahil olmak üzere,
soruşturma ve ceza kovuşturmalarının bütün safhalarında, özellikle de aşağıda belirtilenleri
gerçekleştirerek, mağdurların hak ve çıkarlarını korumaya yönelik gerekli yasal veya diğer
tedbirleri alacaktır:
a mağdurları, bu bilgileri almak istememeleri durumu hariç, hakları ve kendilerine
sunulan hizmetler, şikayetleriyle ilgili gelişmeler, iddianame, soruşturma ve
kovuşturma veya yasal işlemlerin genel gidişatı ve mağdurların bu kapsamdaki rolü
ve dava sonuçları konusunda bilgilendirmek;
b en azından mağdurların ve ailelerinin tehlikede olması durumunda, tehlikede olan bu
kişilerin, gerektiğinde, kovuşturulan veya mahkum edilen şahsın geçici olarak veya
tamamen serbest bırakıldığından haberdar edilmelerini temin etmek;
c mağdurların, iç hukukunun usul kurallarıyla uygun bir biçimde, doğrudan
kendilerince veya bir aracı vasıtasıyla seslerini duyurmasını, delil sunmasını,
görüşlerini, ihtiyaçlarını ve kaygılarını iletme vasıtasını seçebilmelerini ve bu
görüşlerin, ihtiyaçların ve kaygıların göz önüne alınmasını sağlamak;
d hak ve çıkarlarının gerektiği gibi temsil edilip dikkate alınması için mağdurlara uygun
destek hizmetlerini sağlamak;
e mağdurların teşhis edilmesine yol açabilecek herhangi bir bilginin kamuya
açıklanmasını önleme amacıyla iç hukuk uyarınca gereken tedbirleri alarak
mağdurların mahremiyetini, kimliklerini ve imajlarını korumak;
f gerek mağdurların gerekse ailelerinin ve onlar adına tanıklık edenlerin yıldırma,
misilleme ve yeniden mağdur edilme girişimlerine karşı emniyetlerini sağlamak;16 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
g Yetkili makamlar çocuğun yüksek menfaatlerini gözeterek başka bir düzenleme
yapmadıkça veya soruşturma veya kovuşturmanın bu tür bir teması gerekli kılması
durumu haricinde, mağdurlarla mağduriyete neden olanlar arasında mahkeme ve
kolluk kuvvetleri binalarında karşılıklı teması engellemek.
2 Tarafların her biri mağdurların yetkili makamlarla ilk temaslarından itibaren ilgili yargısal
ve idari süreçle ilgili bilgilere erişimlerini sağlayacaktır.
3 Tarafların her biri, mağdurların ceza davasının tarafı olduğu hallerde, gerekiyorsa bedelsiz
olarak, adli yardımdan yararlanmalarını sağlayacaktır.
4 Tarafların her biri, mağdur iç hukuka göre ceza davası sürecine müdahil konumunda
olduğunda ve ebeveynle mağdur arasında bir çıkar çelişkisi olması nedeniyle ebeveyn
sorumluluğuna sahip şahısların çocuğu yasal süreçte temsil etmekten men edilmesi halinde,
yargı makamlarının mağdura özel bir avukat tayin edebilmesi için gereken önlemi alacaktır.
5 Tarafların her biri, iç hukukunda yer alan koşullara uygun bir biçimde, grupların,
vakıfların, derneklerin veya kamu ya da sivil toplum kuruluşlarının bu Sözleşmede
belirlenen suçlarla ilgili ceza davası sürecinde mağdurlara danışmanlık hizmetiyle yardımcı
olmaları/destek vermeleri imkânını, yasal veya diğer tedbirlerle sağlayacaktır.
6 Tarafların her biri mağdurlara bu madde kapsamında verilecek bilgilerin yaşlarına ve
olgunluk düzeylerine uygun bir şekilde ve anlayabilecekleri bir dil ve üslupla sunulmasını
temin edecektir.
Madde 32 – Yasal işlemlerin başlatılması
Tarafların her biri bu Sözleşmede belirlenen suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmanın
mağdurun ihbarı veya suçlamasından bağımsız olmasını ve yasal işlemlerin mağdurun
beyanlarını geri çekmesi halinde bile devam edebilmesini sağlamak üzere gerekli yasal veya
diğer tedbirleri alacaktır.
Madde 33 – Zaman aşımı
Tarafların her biri Madde 18,19.1.a ve b ve Madde 21.1.a ve b uyarınca belirlenen suçlarla
ilgili zaman aşımı süresinin, mağdurun yetişkin yaşa gelmesinden sonra, yasal sürecin etkili
bir biçimde başlatılmasına yetecek bir süre daha ve söz konusu suçun ağırlığına uygun bir
dönem boyunca devam etmesini sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaktır.
Madde 34 – Soruşturmalar
1 Tarafların her biri soruşturmalardan sorumlu şahıs, birim veya bölümlerin çocukların cinsel
suistimali ve istismarıyla mücadele konusunda uzmanlaşmış olmalarını veya bu amaç için
eğitilmiş olmalarını sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır. Bu birim veya bölümlerin yeterli
finansal kaynakları olacaktır.17 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
2 Tarafların her biri mağdurun gerçek yaşıyla ilgili belirsizliğin ceza soruşturmasının
başlatılmasını engellememesini sağlayacak yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
Madde 35 – Çocukla yapılacak mülakatlar
1 Taraflar aşağıdakileri sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a bilgilerin yetkili makamlara bildirilmesini müteakiben, çocukla mülakat gereksiz bir
gecikme olmaksızın yapılacaktır;
b çocukla mülakat yapılması gerektiğinde, bunlar bu amaca göre tasarlanmış veya
uyarlanmış binalarda yapılacaktır;
c çocukla yapılacak mülakatlar bu amaçla eğitilmiş profesyonel personel tarafından
yapılacaktır;
d mümkünse ve yerine göre, çocukla bütün mülakatları aynı şahıslar yapacaktır;
e mülakat sayısı mümkün olduğunca sınırlı tutulacak ve ceza soruşturması için
kesinlikle gerekli olduğu durumlarda yapılacaktır;
f çocuğa hukuki temsilcisi veya, yerine göre, söz konusu şahısla ilgili olarak aksine
gerekçeli bir karar bulunmadıkça çocuğun seçtiği bir şahıs eşlik edebilecektir.
2 Tarafların her biri mağdurla veya yerine göre bir çocuk tanıkla yapılan bütün mülakatların,
Tarafın iç hukukuna uygun kurallarla, video kaydının yapılmasını ve yapılan kayıtların
mahkemede kanıt olarak kabul edilmesini sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaktır.
3 Mağdurun yaşı belirlenemiyorsa ve mağdurun çocuk olduğuna inanmaya dair nedenler
varsa, çocuğun yaşı tespit edilinceye kadar 1. ve 2. fıkralarda belirlenen tedbirler
uygulanacaktır.
Madde 36 – Ceza davası süreci
1 Tarafların her biri, hukuk mesleğinin özerkliğine hükmeden kurallara gereken saygı
gösterilerek, özellikle hâkimler, savcılar ve avukatlar olmak üzere davaya katılan bütün
şahıslara yararlanacakları, çocuk hakları ve çocukların cinsel suistimali ve çocukların cinsel
istismarıyla ilgili eğitimin sağlanmasını mümkün kılacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaktır.
2 Tarafların her biri, kendi iç hukukunun kurallarına uygun olarak, aşağıdakilerin sağlanması
için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır:
a hakimin duruşmanın halka kapalı yapılmasına karar verebilmesi;
b mağdurun, uygun iletişim teknolojileri kullanılmak suretiyle bizzat mahkeme
salonunda bulunmadan dinlenebilmesi.18 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Bölüm VIII – Verilen kaydedilmesi ve saklanması
Madde 37 – Ülkedeki hüküm giymiş cinsel suç faili mahkûmlara ilişkin verilerin
kaydedilmesi ve saklanması
1 Tarafların her biri bu Sözleşmede belirlenen suçların önlenmesi ve kovuşturulması
maksadıyla, iç hukukunun kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili hükümleri ve ilgili
diğer kural ve teminatlara uygun bir biçimde, bu Sözleşmede belirlenen suçlardan hüküm
giymiş şahısların kimliklerine ve genetik profiline (DNA) ilişkin verilerin toplanması ve
saklanması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
2 Tarafların her biri, Sözleşmeyi imzalarken veya parlamentodan geçirilmesi, kabulü, onayı
veya sözleşmeye taraf olduğunu belirten belgeyi sunarken, Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine 1. fıkra maksatlarıyla yetkili tek bir ulusal makamın adresini sağlayacaktır.
3 Tarafların her biri, 1. fıkrada sözü edilen bilgilerin bir diğer Tarafın yetkili kurumuna, kendi
iç hukukundaki ve konuyla ilgili diğer uluslararası belgelerdeki şartlara uygun bir biçimde
iletilmesini sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
Bölüm IX – Uluslararası işbirliği
Madde 38 – Uluslararası işbirliği için genel ilkeler ve tedbirler
1 Taraflar aşağıdaki amaçlarla, bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ve ilgili geçerli
uluslararası ve bölgesel belgelerin, ülkenin tekdüze mevzuatı veya mütekabil mevzuat ve iç
hukuk temel alınarak kabul edilen düzenlemelerin mümkün olan en geniş bir biçimde
uygulanması suretiyle birbirleriyle işbirliği yapacaklardır:
a çocukların cinsel suistimalini ve cinsel istismarını önlemek ve bunlarla mücadele
etmek;
b mağdurları korumak ve mağdurlara yardım sağlamak;
c bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmaları yapmak.
2 Tarafların her biri, kişinin ikamet ettiği Taraf Devletten başka bir Tarafın topraklarında bu
Sözleşme doğrultusunda düzenlenen suçtan mağdur olanların, ikamet ettikleri Devletin
yetkili kurumlarına şikâyet başvurusunda bulunabilmelerini sağlamak üzere gerekli yasal
veya diğer tedbirleri alacaktır.
3 Ceza davaları konusunda karşılıklı yardımı veya suçluların iadesini bir sözleşmenin
mevcudiyeti koşuluna bağlayan bir Taraf, böyle bir sözleşme imzalamadığı bir Taraftan adli
yardım veya suçluların iadesi talebi alırsa, bu Sözleşmede belirlenen suçlarla ilgili ceza
davaları veya suçluların iadesi konusunda karşılıklı adli yardım için bu Sözleşmeyi
hukuksal bir dayanak olarak kabul edebilir. 19 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
4 Tarafların her biri üçüncü ülkelerin yararına oluşturulan yardım programlarına, yerine
göre, çocukların cinsel suistimali ve çocukların cinsel istismarını önleme ve bunlarla
mücadeleyi de dahil etmeye çalışacaktır.
Bölüm X – İzleme mekanizması
Madde 39 – Taraflar Komitesi
1 Taraflar Komitesi, Sözleşmenin Taraflarının temsilcilerinden oluşacaktır.
2 Taraflar Komitesi Avrupa Konseyi Genel Sekreterince toplantıya çağrılacaktır. Komitenin ilk
toplantısı, Sözleşme, sözleşmeyi parlamentosunda kabul eden onuncu akit tarafın ülkesinde
yürürlüğe girdikten bir yıl sonra yapılacaktır. Komite bilahare, Taraflardan en az üçte biri
veya Genel Sekreterin talep etmesi halinde toplanacaktır.
3 Taraflar Komitesi kendi usul kurallarını belirleyecektir.
Madde 40 – Diğer temsilciler
1 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İnsan Hakları Komiseri, Avrupa Suç Sorunları
Komitesi (CDPC) ve Avrupa Konseyi’nin diğer hükümetler arası komitelerinin her biri
Taraflar Komitesine birer temsilci atayacaklardır.
2 Bakanlar Komitesi, Taraflar Komitesiyle istişarede bulunduktan sonra diğer Avrupa
Konseyi kurumlarını da Taraflar Komitesine temsilci göndermeye davet edebilir.
3 Sivil toplum temsilcileri ve özellikle de sivil toplum kuruluşları, Avrupa Konseyi’nin ilgili
kurallarınca oluşturulan usul uyarınca Taraflar Komitesine gözlemci olarak kabul
edilebilirler.
4 Yukarıda, 1-3. fıkralar uyarınca atanan temsilciler, Taraflar Komitesinin toplantılarına oy
hakkı olmaksızın katılırlar.
Madde 41 – Taraflar Komitesinin İşlevleri
1 Taraflar Komitesi bu Sözleşmenin uygulanmasını izleyeceklerdir. Taraflar Komitesinin
usule ilişkin kuralları, bu Sözleşmenin uygulanmasının değerlendirilmesine ilişkin usulleri
belirleyecektir.
2 Taraflar Komitesi, çocukların cinsel suistimalini ve cinsel istismarını önleme ve bunlarla
mücadele etme kapasitelerini geliştirmek amacıyla üye Devletler arasında bilgi toplama ve
analiz etmeyi, bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasını kolaylaştıracaktır.
3 Taraflar Komitesi aynı zamanda yerine göre aşağıdakileri de yapacaktır:
a herhangi bir sorunun ve bu Sözleşme uyarınca yapılan bir beyanın veya konulan bir
çekincenin etkilerinin tespit edilmesi de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin etkili bir
biçimde kullanılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmak;20 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
b bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin herhangi bir sorunla ilgili görüş bildirmek ve
önemli yasal konular, uygulanacak politikalar veya teknolojik gelişmeler konusunda
bilgi alışverişini kolaylaştırmak.
4 Bu madde uyarınca, Taraflar Komitesine görevlerini yerine getirmede Avrupa Konseyi
Sekreterliği yardımcı olacaktır.
5 Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CDPC) bu maddenin 1, 2 ve 3. fıkralarında sözü edilen
faaliyetler konusunda düzenli aralıklarla haberdar edilecektir.
Bölüm XI – Diğer uluslararası belgelerle bağlantılar
Madde 42 – Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocukların alınıp
satılması, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisine ilişkin İhtiyari Protokolle
bağlantı
Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocukların alınıp satılması,
çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisine ilişkin İhtiyari Protokolden kaynaklanan hak ve
yükümlülükleri etkilemeyecektir ve söz konusu Sözleşme ve İhtiyari Protokolünün
sağladığı korumayı arttırmayı ve söz konusu belgelerde yer alan standartları geliştirip
tamamlamayı amaçlamaktadır.
Madde 43 – Diğer uluslararası belgelerle bağlantılar
1 Bu Sözleşme, mevcut Sözleşmeye Taraf olan ülkelerin taraf olduğu veya olacağı ve bu
Sözleşmenin hükmettiği konularda şartlar içeren ve cinsel suistimal veya cinsel istismar
mağduru çocuklara daha büyük koruma ve yardım sağlayan diğer uluslararası belgelerin
hükümlerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri etkilemeyecektir.
2 Sözleşmenin Tarafları, bu Sözleşmenin hükümlerini tamamlama veya güçlendirme veya
Sözleşmenin içerdiği ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırma maksadıyla birbirleriyle ikili
veya çok taraflı anlaşmalar yapabilirler.
3 Sözleşmenin, Avrupa Birliği üyesi olan Tarafları, karşılıklı ilişkilerinde, spesifik bir olaya
uygulanabilir ve bu olayla ilişkili özel bir konuyu düzenleyen Avrupa Topluluğu veya
Avrupa Birliği kurallarının bulunması halinde, mevcut Sözleşmenin amaç ve gayelerine
halel getirmeksizin ve Sözleşmenin diğer Taraflar ile tam anlamıyla uygulanması hususu
saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği kurallarını uygulayacaklardır.21 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Bölüm XII – Sözleşmede yapılacak değişiklikler
Madde 44 – Değişiklikler
1 Taraflardan birince bu Sözleşmede değişiklik yapılması teklifi Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine bildirilecek ve Genel Sekreter tarafından da Avrupa Konseyi üyelerine,
sözleşmenin akit taraflarına, Taraf Devletlere, Avrupa Topluluğuna, Madde 45.1 uyarınca
bu Sözleşmeyi imzalamaya davet edilmiş herhangi bir devlete ve Madde 46.1 uyarınca bu
Sözleşmeye katılmaya davet edilmiş herhangi bir devlete bildirilecektir.
2 Taraflardan birince yapılacak değişiklik teklifi Avrupa Suç Sorunları Komitesine (CDPC)
bildirilecek, Komite de söz konusu değişiklikle ilgili görüşünü Bakanlar Komitesine
sunacaktır.
3 Bakanlar Komitesi değişiklik teklifini ve CDPC tarafından sunulan görüşü inceleyecek,
Avrupa Konseyi üyesi olmayıp Sözleşmeye taraf olan devletlerle istişareden sonra
değişikliği kabul edebilecektir.
4 Bu maddenin 3. fıkrası uyarınca Bakanlar Komitesince kabul edilen değişikliğin metni kabul
edilmek üzere Taraflara gönderilecektir.
5 Bu maddenin 3. fıkrası uyarınca kabul edilen değişiklikler, tüm Tarafların söz konusu
değişikliği kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirdikleri tarihten itibaren geçecek bir aylık
sürenin dolmasını izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir.
Bölüm XIII – Nihai maddeler
Madde 45 – Sözleşmenin imzalanması ve yürürlüğe girmesi
1 Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üyelerinin, Sözleşmenin hazırlanmasına katılmış olan Avrupa
Konseyi üyesi olmayan devletlerin ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin imzasına açılacaktır.
2 Bu Sözleşme üye ülkelerin parlamentolarından geçirilebilir, kabul edilebilir veya
onaylanabilir. Parlamentodan geçirilme, kabul veya onay belgeleri Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine sunulacaktır.
3 Bu Sözleşme, en az üçü Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere, Sözleşmeye imza koyan beş
tarafın bir önceki fıkra hükümleri uyarınca Sözleşmenin kendileri için bağlayıcı olduğuna
dair olurlarını ifade ettikleri tarihten itibaren geçecek üç aylık sürenin dolmasını izleyen
ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir.
4 Birinci fıkrada sözü edilen ülkelerin veya Avrupa Topluluğunun bilahare Sözleşme
hükümlerinin kendileri için bağlayıcı olduğunu ifade etmeleri durumunda Sözleşme, ilgili
ülkenin söz konusu Sözleşmeyi parlamentolarından geçirmelerine, kabul etmelerine veya
onaylamalarına ilişkin belgenin sunulmasından sonraki üç aylık sürenin dolmasını izleyen
ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir.22 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Madde 46 – Sözleşmeye katılma
1 Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu
Sözleşmenin Taraflarıyla istişarede bulunmasından ve oybirliğiyle onaylarını almasından
sonra, Sözleşmenin hazırlanmasına katılmamış olan ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan bir
Devleti, Avrupa Konseyi Kuruluş Belgesinin 20.d Maddesi uyarınca çoğunluk oyuyla ve
Bakanlar Komitesinde yer alma hakkına sahip Akit Ülke temsilcilerinin oybirliği ile bu
Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.
2 Sözleşmeye katılan ülkeler açısından Sözleşme, ilgili ülkenin söz konusu Sözleşmeye
katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulmasından sonraki üç aylık
sürenin dolmasını izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir.
Madde 47 – Ülke topraklarında uygulanma
1 Devletlerden herhangi biri veya Avrupa Topluluğu, Sözleşmeyi imzalarken veya
sözleşmenin parlamentodan geçirilmesine, kabulüne, onayına veya Sözleşmeye katılıma
ilişkin belgesini sunarken, söz konusu Sözleşmenin hangi ülke toprağında veya
topraklarında geçerli olacağını belirleyebilir.
2 Tarafların herhangi biri, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben
yapacağı bir beyanla, bu Sözleşmenin uygulanmasını, beyanda belirtilen başka herhangi bir
ülke toprağı için geçerli kılacak ve uluslararası ilişkilerinden ve adına taahhütte bulunma
yetkisine sahip olduğu toprakları içerecek şekilde genişletebilir. Sözleşme, söz konusu ülke
toprakları açısından, böyle bir beyanın Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten sonraki üç
aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir.
3 Yukarıdaki iki fıkra kapsamında yapılan beyanlar, böyle bir beyanda yer alan herhangi bir
ülke toprağı açısından, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulacak bir bildirim vasıtasıyla
geri çekilebilir. Söz konusu geri çekme, böyle bir bildirimin Genel Sekreter tarafından
alındığı tarihten sonraki üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe
girecektir.
Madde 48 – Çekinceler
Bu Sözleşmeyle ilgili olarak, açık bir biçimde belirlenen çekincelerin dışında herhangi bir
çekince konamaz. Çekinceler herhangi bir tarihte geri çekilebilir.
Madde 49 – Sözleşmeden çekilme
1 Tarafların herhangi biri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderilecek bir bildirim
vasıtasıyla bu Sözleşmeden çekilebilir.
2 Böyle bir çekilme söz konusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten sonraki
üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir.23 CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.X.2007
__________________________________________________ _______________________________________
Madde 50 – Bildirim
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi üye Devletlerine, Sözleşmeyi imzalayan
herhangi bir Devlete, Sözleşmenin Taraf Devletlerine, Avrupa Topluluğuna, Madde 45
uyarınca bu Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen herhangi bir Devlete, Madde 46 uyarınca
bu Sözleşmeye katılmaya davet edilen herhangi bir Devlete aşağıdaki hallerde bildirimde
bulunacaktır:
a herhangi bir imza;
b Sözleşmenin parlamentodan geçirilmesine, kabulüne, onaylanmasına veya Sözleşmeye
katılıma ilişkin herhangi bir belgenin sunulması;
c bu Sözleşmenin Madde 45 ve 46 uyarınca yürürlüğe girdiği tarih;
d Madde 44 uyarınca kabul edilen herhangi bir değişiklik ve söz konusu değişikliğin
yürürlüğe girdiği tarih;
e Madde 48 uyarınca konulan bir çekince;
f Madde 49 hükümleri uyarınca Sözleşmeden çekilme;
g bu Sözleşme ile ilgili diğer eylem, bildirim veya yazışmalar.
İşbu Sözleşme, aşağıda imzası bulunan ve Sözleşmeyi imzalamaya resmen yetkili olanlar
tarafından imzalanmıştır.
Tek nüsha olarak Avrupa Konseyi arşivlerine teslim edilmek üzere her iki metin de orijinal
kabul edilecek şekilde İngilizce ve Fransızca olarak 25 Ekim 2007’de Lanzarote’de
imzalanmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri onaylanmış nüshaları Avrupa Konseyi üye
Devletlerinin her birine, bu Sözleşmenin hazırlanmasına katkıda bulunmuş olan Avrupa
Konseyi üyesi olmayan Devletlere, Avrupa Topluluğuna ve bu Sözleşmeye katılmaya davet
edilmiş olan Devletlere iletecektir.

http://www.coe.int/t/dghl/standardse...ention_tur.pdf
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Cinsel Taciz/Cinsel İstismar/Cinsel Saldırı/ Yargıtay Kararları Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 0 10-11-2014 15:54
Avrupa Konseyi Kadına Karşı ve Ev İçi Şiddetle Mücadele ve Bunun Önlenmesi Sözleşmesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 4 29-09-2013 18:33
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi onaylandı safoli Hukuk Haberleri 3 14-03-2012 15:01
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Çocuk Hakları Çalışma Grubu 0 23-11-2011 13:02
Çocukların Cinsel sömürü ve İstismara Karşı Korunması sözleşmesi Av.Suna SOYDAŞ Hukuk Haberleri 0 12-09-2011 14:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06466007 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.