Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Perjeta isimli Kanser ilacı Endikasyon dışı ilaç başvurusu mahkeme kararı

Yanıt
Old 17-12-2014, 19:36   #1
Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ

 
Varsayılan Perjeta isimli Kanser ilacı Endikasyon dışı ilaç başvurusu mahkeme kararı

Meme kanseri müvekkil hastaya doktorları tarafından perjeta isimli ilaç reçete edilmiş ancak ilaç Türkiye de ruhsatlı olmadığından yurt dışından müvekkilin kendi imkanlarıyla satın alınabilmiştir. İlaç için Müvekkil hastanın doktorları sağlık bakanlığından endikasyon dışı ilaç başvuru talebinde bulunmuş ancak Sağlık Bak. İlaç ve tıbbi cihaz kurumu bu talebi reddetmiştir.

Bunun üzerine tarafımızca Bu red işlemi yargıya taşınmış ve dava kazanılmıştır. Yani Endikasyon dışı ilaç başvuru talebimizin reddine ilişkin karar iptal edilmiş dolayısıyla Mahkeme kararıyla endikasyon dışı ilaç talebimiz kabul edilir hale gelmiştir.
Müvekkil bu ilaca toplamda 150.000 TL civarında bir para ödemiştir. Bu ödemelerin geri iadesi açısından da İlgili kurumlardan birimlerden ayrıca paranın iadesini de talep etme aksi takdirde de dava yoluna başvurulması tarafımızca planlanmaktadır. Kararla ilgili bilgi almak isteyen meslektaşlarım özel mesajla bana ulaşabilirler. Av. Egemen BÜYÜKKARAGÖZ
Old 18-12-2014, 13:16   #2
olgu

 
Varsayılan

Bu doğrultuda verilmiş emsal karar bulunmaktadır, ancak siz de kendi kararınızı forumda paylaşırsanız ilginecek meslektaşlara yol gösterici olur.

Benim arşivimdeki forumdan bir meslektaşın davasına ait kararı aşağıda paylaşıyorum.

Alıntı:
T.C. ANKARA 10. İŞ MAHKEMESİ

Esas-Karar No: 2010/843 Esas - 2012/161

TÜRK MİLLETİ ADINA

T .C.

ANKARA

10. İŞ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/843 Esas

KARAR NO : 2012/161

HAKİM : HACER BAŞAĞAOĞLU 32150

KATİP : AYGÜL ÖZKAN ÇAMALAN 46830

DAVACI : ******* - TC 164***** ****** Kadıköy İSTANBUL

[VEKİLİ] : Av. HAKAN EREN - Eren Hukuk Bürosu Kasap Sk. No:10 Altınay İş Merkezi K:5 Esentepe Şişli/

İSTANBUL

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - Sgk İl Müdürlüğü Merkez/ SİVAS

[VEKİLİ] : Av. SEFERİYE FÜSUN AYDIN - Ziya Gökalp Cad. No:10 Kızılay Çankaya/ ANKARA

DAVA : Alacak

DAVA TARİHİ : 07/09/2010

KARAR TARİHİ : 29/03/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dilekçesinde 39 yıl 11 ay öğretmenlik yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olduğunu, göreve

devam ederken 1992 yılında meme kanseri teşhisi ile tedavi görmeye başladığını, kısmen sağlığına

kavuştuğunu 15 yıl sonra 2007 yılında lenf modu metastası ile karşılaştığını, tedavi gördüğünü, 2009

yılında akciğer metastası ile karşılaştığını, bu nedenle kemoterapi aldığını ancak kullandığı ilaçların

tedaviye cevap vermediğini, bunun üzerine doktorunun "Altuzan 400 mg" adlı dünyada yeni

kullanılan bu ilacı önerdiğini, söz konusu ilacın kalın bağırsak ve rektum kanseri dışında bedellerinin

Sağlık Bakanlığınca karşılanmadığını, bunun üzerine ilacı kendi imkanlarıyla aldığını, doktor

tavsiyesiyle söz konusu ilacı 24/08/2009 tarihinden itibaren kullanmaya başladığını, 12 seans

kullandığını ve hastalığın vücudundan tamamen kaybolduğunu, bu ilaç için toplam 27.800,00 TL

ödeme yaptığını, ilaç ve eczacılık genel müdürlüğü standart ilaç prosedürü uygulanmadığı

gerekçesiyle söz konusu ilacın kullanılmasına yönelik talebini red ettiğini, Sağlık Bakanlığına yaptığı

başvuru neticesinde ilgili genel müdürlüğün inceleme neticesinde hastalığın şifa ile sonuçlanması

üzerine 12/05/2010 tarihli yazı ile bu ilacın tarafınca kullanılmasına izin verdiğini, o günden sonra

kullandığı "Altuzan 400 mg" ilaçlarının bedelinin SGK tarafından karşılandığını, dava konusu meblağın

bu izin öncesi kullandığı 12 kutu ilacın bedeline yönelik olduğunu, ilaç bedeli olan 28.205,00 TL nin

tahsilini talep etmiştir.

Davalı kurum vekili cevap dilekçesinde, dava konusu ilaç bedellerinin davacının hastalığı için hekimin

uygun gördüğü, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ilacın endikasyon dışı kullanımı için izin verilmediği

döneme ait olduğundan Sağlık Bakanlığından görüş istendiğini, alınan 15/10/2010 tarih ve 70106

sayılı yazı ile ilacın kullanımının uygun görüldüğünün hastanın doktoruna bildirildiğini, 25/03/2010

tarih ve 27532 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2010 yılı SGK sağlık uygulama tebliği ile kurumca

finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin usul ve esaslarının belirlendiğini, buna göre bir ilacın Sağlık

Bakanlığı tarafından izin verilmedikçe endikasyon dışı olarak tedavide kullanılması halinde bedelinin

kurumca ödenmesinin mümkün olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda , davacı *******'ın 2008 yılında öğretmenlikten emekli olduğu, 1992

yılında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğu, hastalığın tedavisinde "Altuzan 400 mg" adlı ilacın

kullanıldığı, söz konusu tedaviden olumlu sonuç aldığı,davacının doktorunun Şubat 2010 tarihinde ilaç

ve eczacılık genel müdürlüğüne ilacın kullanımı için talepte bulunduğu ancak genel müdürlüğün

standart tedavi seçenekleri tüketilmediğinden söz konusu ilacın kullanımını uygun görülmediği ancak

Mayıs 2010 tarihinde söz konusu ilacın kullanımına onay verdiği, söz konusu ilacın kullanımından

olumlu sonuç alması hususuda gözönüne alınarak, dosyamızda mevcut 10/01/2012 tarihli onkoloji

uzmanı Dr.******'nun raporu ile 11/10/2011 tarihli hesap raporu mahkememizce uygun görülerek

davacının davasının kabulü cihetine gidilmiştir.

HÜKÜM:

Davacının davasının KABULÜ ile,

1-28.205,00 TL ilaç bedelinin 6/7/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan

alınarak davacıya verilmesine,

2-Davacı vekili için 3.352,55 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, karar kesinleştiğinde ve

talep halinde davacı tarafından yatırılan 436,00 TL harcın davacıya iadesine,

4-Davacı tarafından yapılan 447,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı tefhimden itibaren 8 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen

karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/03/2012

Katip 46830 Hakim 32150

T.C.

YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas Karar

2012/15285 2012/21976

Y A R G I T A Y İ L Â M I

Mahkemesi :Ankara 10. İş Mahkemesi

Tarihi :29.03.2012

No :843-161

Davacı : ******* adına Av. Hakan Eren

Davalı :Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Seferiye Füsun Aydın

Dava, tedavide kullanılan ilaç bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu

anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar

okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle

dayanağı maddî delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,

yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün

ONANMASINA , 15.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-12-2014, 16:13   #3
Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ

 
Varsayılan SAYIN OLGU nun Yazısına Cevaben

Sayın OLGU

Emsal var iddiası ile koyduğunuz içtihatların benim davayla aynı olmadığını okuyunca görmekteyiz.

Sizin eklediğiniz davalar iade talepli tazminat davasıdır.
Benim kazandığım dava ise Endikasyon dışı ilaç başvusuru talebinin Reddi işleminin İPTALİ davasıdır. Benim bildiğim kadarıyla tarafımın vekil olduğu bu karar emsal niteliktedir.

Sitedeki yazışmaların genel sorunun İyi okumamaktan kaynaklandığını düşünüyorum.

Ayrıca Sayın OLGU, İLGİLENEN MESLEKTAŞLARIMA da özel mesajla iletişime geçebileceklerini, kararla ilgili ayrıntılı bilgi verebileceğimi yukarıda belirtmiş idim. Herkese Kansersiz ve Hastalıksız Günler dilerim,, Saygılarımla Av. Egemen BÜYÜKKARAGÖZ - İstanbul Barosu
Old 18-12-2014, 18:11   #4
Admin

 
Varsayılan

Sayın Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ,

Siz de Sayın Olgu gibi kararı forumda paylaşırsanız herkese daha fazla faydalı olacağı kesin.

Sayın Olgu'ya paylaşımı için teşekkür ederiz.
Old 19-12-2014, 00:47   #5
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Büyükkaragöz,
Alıntı:
Yazan Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ
Meme kanseri müvekkil hastaya doktorları tarafından perjeta isimli ilaç reçete edilmiş ancak ilaç Türkiye de ruhsatlı olmadığından yurt dışından müvekkilin kendi imkanlarıyla satın alınabilmiştir. İlaç için Müvekkil hastanın doktorları sağlık bakanlığından endikasyon dışı ilaç başvuru talebinde bulunmuş ancak Sağlık Bak. İlaç ve tıbbi cihaz kurumu bu talebi reddetmiştir.

Bunun üzerine tarafımızca Bu red işlemi yargıya taşınmış ve dava kazanılmıştır. Yani Endikasyon dışı ilaç başvuru talebimizin reddine ilişkin karar iptal edilmiş dolayısıyla Mahkeme kararıyla endikasyon dışı ilaç talebimiz kabul edilir hale gelmiştir.
Müvekkil bu ilaca toplamda 150.000 TL civarında bir para ödemiştir. Bu ödemelerin geri iadesi açısından da İlgili kurumlardan birimlerden ayrıca paranın iadesini de talep etme aksi takdirde de dava yoluna başvurulması tarafımızca planlanmaktadır. Kararla ilgili bilgi almak isteyen meslektaşlarım özel mesajla bana ulaşabilirler. Av. Egemen BÜYÜKKARAGÖZ
Aynı konuyu Ağustos 2014'te hukuki net'te de paylaşmışsınız:
http://www.hukuki.net/showthread.php...ilac-basvurusu

Üzerinden 4 ay geçtiğinden merak ettim hâlen bedel iadesini alamadınız mı?

P.S: Her iki sitede de tamamen "meslektaşlarınıza faydalı olma amacıyla" hareket etmenize rağmen kararı eklememişsiniz. Ben de eklemeyi bilmiyor olabilirsiniz diye düşündüm; foruma karar ekleme konusunda bilgi eksikliğiniz varsa yardımcı olabiliriz...
Old 20-12-2014, 20:34   #6
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ
Sayın OLGU

İLGİLENEN MESLEKTAŞLARIMA da özel mesajla iletişime geçebileceklerini, kararla ilgili ayrıntılı bilgi verebileceğimi yukarıda belirtmiş idim. Herkese Kansersiz ve Hastalıksız Günler dilerim,, Saygılarımla Av. Egemen BÜYÜKKARAGÖZ - İstanbul Barosu

Ben 17.12.2014 tarihinde özel mesajla iletişime geçtiğim halde geri dönüşünüz de olmadı?

Mesajımda kararı THS Şerhine ekleyebileceğimizi ve yardımcı olacağımı da bildirmiştim.

Saygılarımla,
Old 21-12-2014, 00:54   #7
Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ

 
Varsayılan

Daha önceki yazılan yazımda birtakım yanlış anlaşılmalar olabilir düşüncesiyle yeniden yazma gereksinimi duydum, doğru bilgilendirme için, 4 aydır ilacın bedelini alamadınız mı sorusunun cevabı da; Biliğiniz üzere doğrudan dava değil önce bazı başvuru prosedürlerinin tamamlanması gerekiyor, Müvekkil hasta bazı evrakları henüz tamamladığından başvuruyu önümüzdeki günlerde yapabileceğiz,
gerekçeli kararın aynısını Buradan hala paylaşamamamın sebebi teknik sebeplerdir.Bir kaç güne kadar da kararı bilgilerinize sunacağım herkesle paylaşacağım. Zaten paylaşacak olduğumu da ilk yazımda belirtmiştim. bu konularda gerçekten ciddi mağduriyetler söz konusu umarım bir faydamız dokunur. kararı siteye eklemekte sizden yardım isteyebilirim..Herkese iyi çalışmalar dilerim
Old 21-12-2014, 12:39   #8
Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ

 
Varsayılan Iptal Karari

Bahsettiğim kararı aşağıdaki şekilde paylaşıyorum. İlgili kanser ilacı için Endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurumuzun reddine ilişkin işlemin İPTALİNE Karar verilmişitir. Bu konuda tek Bu kazandığımız davadan başka emsal benim bildiğim kadarıyla yoktur. Umarım Topluma Bir faydamız dokunabilir. ( Karar Davalı Kurumca Danıştaya taşınmıştır , henüz kesinleşmemiştir. )

T.C.
ANKARA
4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/1726
KARAR NO: 2014/976

DAVACI:………….

VEKİLİ: AV. EGEMEN BÜYÜKKARAGÖZ
Fahrettin Kerim Gökay Cad. 1. Hatboyu Sokak No: 1 D:4 Karadeniz Apt. Ziverbey
Kadıköy/İSTANBUL

DAVALI: SAĞLIK BAKANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ: ………….

DAVANIN ÖZETİ: Davacı tarafından, rahatsızlığının tedavisi için endikasyon dışı ilaç kullanımına izin verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 13..11.2013 tarih ve 506.01 sayılı işlemin, hukuka aykırı olduğu, ilacın doktoru tarafından tedavisi için kullanılmasını uygun bulduğu, tedavi hakkının engellendiği, başka bir hastanın talebi kabul edilirken kendi talebinin kabul edilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla iptaliistenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Talep edilen ilacın multiple seri tedavi alan hastalarda etkinliğinin bilinmediğinin komisyonca tespitiüzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA
Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce, daha önceden usulüne uygun olarak taraflara duyurulan ve 17.06.2014 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili Av. Egemen
Büyükkaragöz'ün, davalı idareyi temsilen Hukuk Müşaviri -----------‘nın geldiği görülerek taraflara söz verilip dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek işin gereği görüşüldü: Dava, davacının rahatsızlığının tedavisi için endikasyon dışı ilaç kullanımına izin verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 13..11.2013 tarih ve 506.01 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
1982 Anayasasının 56.maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında; "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3.maddesinin (k) bendinde; " Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddelerin üretiminin ve kalitesinin teşvik ve temini esas olup, her türlü müstahzar, terkip, madde, malzeme, farmakope mamulleri, kozmetikler ve bunların üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin ithal, ihraç, üretim, dağıtım ve tüketiminin, amaç dışı kullanılmak suretiyle fizik ve psişik bağımlılık yapan veya yapma ihtimali bulunan madde,
ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddeler ile diğer terkiplerin kontroluna, murakabesine ve bunların yurt içinde ve yurt dışında ücret karşılığı kalite kontrollerini yaptırmaya, özel mevzuata göre ruhsatlandırma, izin ve fiyat verme işlerini yürütmeye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.4.maddesinde; "Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilecek endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür." düzenlemesi yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, kanser rahatsızlığı bulunan davacının tedavisinde kullanılması için "taksan" ve "trastuzumab" ileberaber "Perjeta" kombinasyon tedavisi
planlandığı gerekçesiyle doktoru tarafından endikasyon dışı ilaç kullanımı için davalı idareden istenilen iznin dava konusu13..11.2013 tarih ve 506.01 sayılı işlem ile reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda, davacının kanser olduğu, rahatsızlığının tedavisinin yapıldığı hastanede görev yapan ve davacının tedavisini üstlenen Doç Dr. …… tarafından "taksan" ve "trastuzumab" ileberaber "Perjeta" kombinasyon tedavisi planlandığı, söz konusu ilacın temini içinde davalı idareye başvurduğu görülmektedir. Davacının tedavisinin planlanmasında ve bu tedavide uygulanacak ilacın belirlenmesi noktasında, söz konusu doktorum sorumluluğu bulunmakta olup talep edilen ilacın kullanılmasında ve kullanılması sonrasında çıkacak sonuçtan ayrıca, bu ilacın kullanımının gerekip gerekmediği hususunda sorumluluk, tedaviyi planlayan ve talepte bulunan doktordaolduğundan, 1982 Anayasasının 56.maddesi uyarınca söz konusu ilacın teminin
idarece yerine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, 1982 Anayasasının 56.maddesi uyarınca davacının tedavisinde kullanılması planlanan endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusunun kabul edilmesi gerekirken
aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 115,20-
TL yargılama gideri ile AAÜT uyarınca duruşmalı olarak belirlenen 1.500,00-TLavukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 19/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-12-2014, 12:59   #9
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu durumda, 1982 Anayasasının 56.maddesi uyarınca davacının tedavisinde kullanılması planlanan endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusunun kabul edilmesi gerekirken
aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Hukuka uyarlılık bulunmamaktadır olacak değil mi? İfade hatası yapılmış.

Şerhinizi de ekledim.

http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=15997
Old 21-12-2014, 13:16   #10
Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ

 
Varsayılan

evet Hukuka uyarlılık bulunmamaktadır şeklinde yorumlayabiliriz.Maddi hata olduğu açık.
Old 06-11-2017, 12:05   #11
vekilim77

 
Varsayılan Danıştay

Davanın Danıştay'da olduğunu, henüz kesinleşmediğini belirtmişsiniz. Sanırım bu tarih itibarıyla kesinleşmiştir.Kararı bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum.İyi çalışmalar dilerim.
Old 06-11-2017, 12:42   #12
Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ

 
Varsayılan

Bu davalar ile ilgili olarak neticeleri, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda olan bir davamın neticesi gelir gelmez paylaşacağım.... Üst kurula taşınmış davamda karar beklemekteyiz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Endikasyon dışı ilaçların kullanım prosedürlerine uyulmasa dahi SGK tarafından ödenmesi gerektiğine dair karar Avukat Hakan Eren Hukuk Sohbetleri 7 09-01-2020 10:05
Diş doktorunun yazdığı ilaç yüzünden şiddetli ilaç alerjisi yaşıyorum.Kusurlu kimdir? Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 1 03-02-2014 10:57
dava dışı 3. kişinin kişilik haklarını zedeleyen mahkeme kararı Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 19-12-2012 15:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04405308 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.