Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Danıştay Kararları arıyorum

Yanıt
Old 05-04-2013, 15:09   #1
av.elfida

 
Soru Danıştay Kararları arıyorum

Merhaba.
Danıştay 5. Dairesinin 18.06.1992 tarih ve E:1988/3376 K:1992/1884 sayılı kararı ile Danıştay 5. Dairesinin 09.10.1989 tarih ve E:1989/1713 K:1989/1677 sayılı kararlarını arıyorum.
Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
Old 05-04-2013, 16:36   #2
üye7160

 
Varsayılan

DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE 1988 /3376 Tarih : 18/06/1992


KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE BAKANLIK MÜŞAVİRLERİNİN GÖREV TAH
SİSLİ KONUTLARDA GÖREV SÜRESİNİN DEVAMINCA OTURACAĞI HK.

Dava, davacının oturmakta olduğu lojmandan tahliyesine ilişkin işlemin
iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, Kültür Bakanlığında müsteşar yardımcısı
olan davacıya 1981 yılında lojman verildiği, Kültür ve Turizm Bakan-
lıklarının birleştirilmesinden sonra görev tahsisli konutların dağıtı-
mı yapılırken davacının müsteşar yardımcılığı kadrosunun şahsa bağlı
kadro olarak devam etmekte olmasına dayanılarak 31.7.1985 tarihinde gi
riş tarihinden itibaren beş yıl oturduğu gerekçesiyle dava konusu işle
min tesis edildiği, gerek 4.5.1981 tarihli ve gerekse 23.9.1984 tarih-
li Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinde görev tah-
sisli konutlarda görev süresinin devamınca oturulacağının kurala bağ-
landığı, yeni yönetmelikte müsteşar yardımcılarının ve bakanlık müşa-
virlerinin görev tahsisli konuttan yararlanacaklarının hükme bağlandı-
ğı, ünvanı değişmeyen davacının görev tahsisli konuttan tahliye edile-
miyeceği, davacının görevinin idarenin ileri sürdüğü gibi Bakanlık Mü-
şaviri olarak kabul edilse bile 2 sayılı cetvelde Bakanlık müşavirliği
ne yer verildiğine göre bu görevden dolayı lojmandan tahliye edilmesi-
nin de mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemleri iptal edil-
miştir.
Davalı idare, davacıya eski yönetmeliğe göre Bakan kontenjanından sıra
tahsisli olarak lojman verildiğini, bu halde lojmanda oturma süresinin
beş yıl olduğunu ileri sürerek anılan kararın temyizen incelenerek bo-
zulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. Ankara 2.İdare Mahkemesince verilen 26.4.1988 günlü,
1988/514 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
Old 05-04-2013, 16:40   #3
üye7160

 
Varsayılan

DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE 1989 /1713 TARİH : 09/10/1989


KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNİN, GÖREV TAHSİSLİ KONUTLARDA OTURMAYI BEL-
Lİ BİR SÜREYLE SINIRLAMADIĞI HK.

Dava, davacının oturmakta olduğu Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü kamu konutundan çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali
istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, tarımsal araştırma kuruluşlarının reorganiz
asyonu sonucu 1.5.1987 tarihinden itibaren davacının çalıştığı kurumun
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü adını aldığı ve önceden bö-
lüm başkanlığı yapan davacının idari bünyede yapılan değişiklik sonucu
tahsise esas görevinin sona erdiği, bu nedenle davalı idare işleminde
hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, Kamu Konutları Yönetmeliğinin geçici 1. ve 3.maddelerine göre,
II sayılı cetvelde mühendis ünvanının da sayılmış olması nedeniyle ka-
mu konutundan yararlanmaya devam etmesi gerektiğini öne sürmekte ve
mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden davacının önceki idari yapıya göre Ça-
yır, Mer'a ve 200 tekni Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 1.3.1975 ile
20.6.1977 tarihleri arasında bölüm başkanı, 20.6.1977 ile 21.8.1985
tarihleri arasında baş mühendis olarak görev yaptığı, yeniden teşkilat
lanma sonucu Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü adını alan ku-
rumda 21.8.1985 tarihinden itibaren mühendis ünvanı ile çalıştığı ve
kendisine 1972 yılında göreve tahsisli kamu konutu verildiği anlaşıl-
mıştır.
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14.10.1986 günlü ve 19251 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan değişik geçici 1.maddesi "Kamu konutlarında oturan
lardan durumu bu yönetmelikle belirlenen esaslara uymayanlar; (2) sayı
lı cetvelde görev ünvanı yer almayanlar veya görevleri kurum ve kuru-
luşların yetkili makamlarınca (2) sayılı cetvele dahil edilecek ünvan-
lar arasında sayılmayanlardan, konutta beş yıllık oturma süresini dol-
duranlar ile bu süreyi doldurmaya en çok iki ayı kalanlar bu yönetme-
liğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde ... konutları boşalt
mak zorundadırlar..." hükmünü taşımaktadır.
Davacının, son görev ünvanının mühendis olması ve bu ünvanın Görev Tah
sisli Konutları belirten (2) sayılı cetvelin 11.grup 7/B maddesinde
yer almış bulunması nedeniyle Yönetmeliğin sözü geçen geçici 1.maddesi
uyarınca kamu konutundan yine görev tahsisli olarak yararlanmaya devam
etmesi gerektiği açıktır. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 8.maddesinin
6.fıkrasında yer alan "Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev ün-
vanı değişen personelin yeni görevi yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvel
de gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma
kararı, son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer" yolundaki hü
küm de, davacının bu hakka sahip bulunduğunu doğrulamaktadır. Belirt-
mek gerekir ki, görev tahsisli konutta oturma, yönetmelikte belli bir
süreyle sınırlandırılmamış, aksine yönetmeliğin 20.maddesinin "... gö-
rev ... tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin de-
vamı süresince oturulacaktır..." yolundaki hükmüyle geçici 1.madde ile
görev tahsisli konuttan yararlanmaya devam edecek olan kişilerin bu
görev ünvanı içinde bulundukları sürece görev tahsisli konuttan yarar-
lanmaya devam edecekleri açıkça vurgulanmıştır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İdare Mah-
kemesi kararının 2577 sayılı Kanunun 49.maddesinin 1/b bendi uyarınca
bozulmasına, uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin bulunduğundan
aynı maddenin (2) fıkrası uyarınca dava konusu işlemin iptaline karar verildi.
Old 20-08-2014, 12:55   #5
Av.Ferahfeza

 
Varsayılan

Merhaba, Danıştay'ın 5. Dairesinin 2013 yada 2014 te verdiği kamu lojmanlarının tahsis süresinin dolmasından sonraki yıllar için istenen işgaliye bedelinin alınmasının yasaya aykırı olduğu yönündeki kararını arıyorum. Teşekkürler
Old 16-02-2015, 00:19   #6
Av. Kader Karakurt

 
Varsayılan

Merhaba,

İdari personelin gerekli tüm koşulları taşımasına ve çalıştığı kurumda daha önce kendisi ile aynı konumda olup uzmanlığını alan başka bir personel olmasına rağmen uzmanlık başvurusu idare tarafından reddedilmiş olup buna ilişkin idari dava açacağım ama konu hakkında Danıştay kararı bulamadım. Elinde bu konuya uygun Danıştay kararı bulunan meslektaşım varsa ve paylaşımda bulunursa şimdiden teşekkür ederim...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Danıştay Kararları Av.Mehmet_Ali Meslektaşların Soruları 2 29-06-2010 16:00
Danıştay kararları arıyorum Av.Mehmet_Ali Meslektaşların Soruları 3 05-05-2010 16:50
Danıştay Kararları Av.Mehmet_Ali Meslektaşların Soruları 4 06-11-2009 16:13
Son danıştay kararları av.sally Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 3 11-03-2009 10:54
Danıştay Kararları Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 05-04-2005 18:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03350210 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.