Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ticari faiz

Yanıt
Old 21-10-2006, 14:35   #1
Cengiz Taner Doğan

 
Varsayılan Ticari faiz

Sayın Meslektaşlarım
Alacak davası sonucunda (davalı) taraf olarak davayı kaybettik.Mahkeme alacağın 2004 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüd faizi ile birlikte tahsiline karar verdi.Davacı vekilince mahkeme ilamı icraya verildi.
Takip talebinde asıl alacak gösterilmiş devamında, gecikme faizi olarak gösterilmiş (ayrıca oran yok, ayrıca işlemiş ticari temerrüd faizi diye belirtmesi gerekirdi) ayrıca asıl alacak ve faizi toplayarak toplam alacağa faiz istenmiş
iCRA EMRİNDE ise asıl alacak sonra işlemiş ticari faiz ve yine toplam alacağa
işleyecek ticari faiz,
Takip talebi ve icra emri birbiriyle çelişkili icra mahkemesine itiraz ettim.
Sorum şu; Ticari faiz bence yasal faiz anlamına geliyor diye düşünüyorum,Takip talebinde gecikme faizi icra emrinde işlemiş ticari fazi oranı belirtimemiş ayrıca asıl alacak ve faizin toplamına tekrar faiz istenmesi takibin iptal sebebi bu konuda yorumlarınızı ve yargıtay kararı varsa
bekliyorum.Saygılarımla.Av.Cengiz Taner DOĞAN
Old 21-10-2006, 23:41   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Ticari Faiz tabiri, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda değişiklik yapılmadan önce 3095 SK'nın 1/1. maddesine göre belirlenecek yasal faiz oranını ifade etmekteydi. Değişikliğin yürürlüğe girdiği 1.1.2000 tarihinden sonra ise 3095 Sayılı Kanunun 2/2. maddesinde açıklanan avans faiz oranını ifade etmektedir(11 HD, 2004/2192 E., 3206 K.29,03,2004)

Faize faiz yasağı gereği asıl alacağa faiz işletilerek bunun üzerine ayrıca faiz yürütülemez.Hükümde ayrıca gecikme faizi de hesaplanmışsa takipte yalnızca aeıl alacak için faiz istenilebilir.Takip talebi ile hükmün birbirine uymaması süresiz şikayet nedenidir.
Old 22-10-2006, 17:41   #3
Hoca

 
Varsayılan

Sayın Akpunar ve Sayın Doğan;
Mahkemelerce hükmedilen "ticari faiz' oranının "yüzde kaç?" olduğu konusunda tereddütüm var. Belirtilen yasa ve yargıtay kararında "avans" faizidir, denmiş.
Ticari faiz olarak TCMB tarafından iki farklı oran yayınlanıyor. Birisi "Reeskont faizi" diğeri "kısa vadeli avans" faizi. Bu gün için bu oranlar % 23 ve % 25.
Her iki işlem de Bankanın reeskont (tekrar iskonto) işlemlerinde uygulanıyor. Kısa vade'den anlaşılması gereken 3 ay ve daha kısa vadeler'dir diye biliyorum. Ancak bunlar bankacılık işlemleri ile ilgili. İşin bizi ilgilendiren yönü kısa vadeli avans faizinin (bu gün için % 25) sadece kambiyo senedi alacakları için (örnek 10) takiplerde istenebileceği, bunun dışındaki "ticari faiz oranı" deyiminden, reeskont oranı olan (bu gün için % 23) oranın anlaşılması gerekeceği yönünde bilgim var. Eksiğim ya da yanlışım varsa ve düzeltirseniz sevinirim. Saygılar ve iyi bayramlar.
Old 23-10-2006, 11:22   #4
kağanulaş

 
Varsayılan

Bu konuda Merkez Bankasının internet sayfasındaki açıklamalar gayet güzel. Sayın Akpunar'ın Reeskont faizi avans faizi farkıyla ilgili izahını daha net bir şekilde ifade etmişler. Sıkça sorulan sorular bölümünde alınmıştır:

Yasal Faiz Oranları

Bankamızın 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'da yer alan kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamakta, konunun Bankamızla bağlantısı, 3095 sayılı Kanun'un Bankamız reeskont ve avans faiz oranlarına yaptığı atıftan kaynaklanmaktadır.

Diğer taraftan, 3095 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle Bankamız reeskont faiz oranlarına yapılan atıf 01 Mayıs 2005 tarihi itibariyle kaldırılmış olup kanuni faiz oranı 01 Mayıs 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %12 olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu'nun 19 Aralık 2005 tarih ve 2005/9831 sayılı Kararıyla kanuni faiz oranı 01 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %9'a indirilmiştir.

3095 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Bankamız avans faiz oranlarına yapılan atıf ise halen yürürlüktedir.

3095 sayılı Kanun ve konuyu düzenleyen ilgili Kanun maddelerinin uygulaması ise T.C. Adalet Bakanlığı'nın görev alanına girmektedir.

Bankamızca vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanan yıllık iskonto faiz oranları ile avans işlemlerinde uygulanan yıllık faiz oranlarına "tcmb.gov.tr" adresli internet sitemizin "Hızlı Erişim" bölümünden ulaşılabilecektir.

Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/
Old 23-10-2006, 19:31   #5
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan Yasal Faiz , Ticari Temerrüt Faizi

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun iki ana faiz türünü kabul etmektedir. Bunlardan birincisi kanunun 1. Maddesinde öngörülen (yasal faiz) ikincisi ise 2. Maddede düzenlenen ( temerrüt faizi) dir.

1.Yasal faiz , hem ticari ve hem de
ticari olmayan işlerde temerrüt dışında oluşan örneğin akitten doğan faiz gibi hallerde uygulanan "ana para faizi " de denilen bir faizdir .

2. Temerrüt faizi ,
Bu faiz de ikiye ayrılmaktadır.

a. Adi temerrüt faizi ; 2/1 maddede öngörülen faiz , ticar
i olmayan işler için uygulanan temerrüt faizidir. Oranı 1. Maddede yazılı yasal faiz oranıdır.

b. Ticari temerrüt faizi ; 2/2 maddede öngörülen faiz ise ticari işlerde uygulanan temerrüt faizidir .

"Ticari işlerde * uygulanan temerrüt faizi " oranları 0
1.01.2000 tarihinden önceki yasal duruma göre " Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reoskont oranına göre " tespit edildiğinden eski dönemde bu faize " reoskont " faizi de denilmekte idi. Fakat 4489 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonucu "Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü avans faiz oranına göre" hesaplandığından reoskont faizi sözlerinin kullanılması anlamsız hale gelmiştir. Bu nedenle şu andaki yasal durum gereği , taleplerde ve kararlarda yukarıdaki tanımlar çerçevesinde "yasal faiz " veya " ticari temerrüt faizi ya da değişen oranlarda merkez bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü avans oranında faiz " sözlerine yer verilmesi daha uygun olacaktır.

-* Ticari iş
; TTK nun 3.md. sinde geçen , " Bu kanunda düzenlenen hususlarla,bir ticarethane,fabrika , veya ticari şekilde işletilen diğer bir kurumu ilgilendiren tüm muamele, fiil ve işler " dir. Tanımda ayrıca 21. md. hükmü de gözetilir.

3. Soruda geçen ticari faiz kavramına gelince, 01.01.2000 tarihinden sonra oluşan yasal düzenlemeler dikkate alındığında ; 3095 sayılı kanunda ticari faiz şeklinde bir tanıma yer verilmediğinden ,sadece " ticari faiz " olarak geçen bir sözün ne anlama geldiği yukarıdaki tanımlara göre belirlenir.

a. Eğer bu faiz hem temerrütten kaynaklanmış hem de ticari işle ilgili ise yasal faiz anlamına gelmez 3095 s.k. nun 2/2 maddesinde ifadesini bulan " ticari temerrüt faizi " anlamına gelir.

b. Ticari işle ilgili olsa dahi faizin dayanağı temerrüt değilse , ana para faizi ise veya temerrüt gerçekleşse dahi ticari işten kaynaklanmamış ise ticari faiz olarak ta adlandırılsa anlamı " yasal faiz " şeklinde olmalıdır.

FAİZ ORANLARI :


A)YASAL FAİZ
01.01.1998 -.................%50
01.01.2000-................. %60
01.07.2002- .................%55
01.07.2003-..................%50
01.01.2004-..................%43
01.07.2004-..................%38
01.05.2005-................. %12
01.01.2006 .................. %9

B) TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİ
(Ticari Temerrüt Faizi )
01.01.2000.................. %70
01.07.2002.................. %64
01.07.2003...................%57
01.01.2004.................. %48
01.07.2004...................%42
01.07.2005.................. %30
01.01.2006.................. %25
* * *

Old 24-10-2006, 11:36   #6
Cengiz Taner Doğan

 
Varsayılan Sayın Meslektaşlarım

Öncelikle konu ile ilgilendiğiniz için teşekkür etmek isitiyorum.
Ama benim için önemli olan öncelikle yorumlarız dı ben bir hukukçu olarak
şikayet yolu ile davamı icra mahkemesine zaten açtım ama burada vurgulamak istediğim konu (asıl alacak+ faiz)= toplamına tekrar faiz işletilmesinin YASAYA
AYKIRI OLDUĞU bunun da TAKİBİN İPTALİNİ gerektirdiği ayrıca mahkeme ilamında verilen karar gereği 2004 yılından itibaren alacağa işleyecek TİCARİ TEMERRÜD FAİZİ işleyeceği ancak (gerek takip talebinde gecikme faizi gerekse icra emrinde ticari faiz gösterilmesi) tamamiyle çelişkili bir durum bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.
İYİ BAYRAMLAR.
Av.Cengiz Taner DOĞAN
Old 24-10-2006, 23:26   #7
kağanulaş

 
Varsayılan

Sayın Doğan,
3095 sayılı Kanunun faize faiz yürütlmesine ilişkin hükmü aşağıda:

Mürekkep faiz
Madde 3 – Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez.
Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.


"Kanuna aykırılık" İİK madde 16'da bir şikayet nedeni olarak düzenlenmiştir. Alacaklı tarafça 3095 sayılı Kanunun 3. maddesine aykırı olarak faiz hesaplanmış ve takip bu hesaba göre yapılarak icra emri de buna göre düzenlenmiş olduğundan, alacaklı taraf mürekkep faiz talep ettiği alacağın 3095 sayılı Kanunda atıf yapılan istisna kapsamında olduğunu (TTK'da ayrık düzenlemelerden birine tabi olduğunu) ispat edemediği takdirde şikayetiniz kabul edilmelidir.

Bildiğim kadarıyla Ödeme ve icra emirlerinin takip talebiyle çelişmesi veya yasa ve yönetmeliklerdeki şekil şartlarına aykırı hazırlanmış olması takibin değil ödeme emrinin iptali nedeni sayılmaktadır. Ancak sizin olayınızda takibin faiz yönünden iptaline karar verilecek olması nedeniyle bu konu çok da önemli değil.
Old 25-10-2006, 18:08   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Doğan,

İcra takip talebinde "faize faiz yürütülmez" kuralı ihlal edilmişse eskiden, ödeme emri ipta edilmekteydi(Bir çok ödeme emrini iptal ettirdim)

Ancak bir süredir, İstanbul ve Şişli Mahkemelerinde artık ödeme emri iptal edilmemektedir."Düzeltilmesine" veya "toplam alacağa işleyecek...ibaresinin çıkarılmasına" şeklinde kararlar verilmektedir.(Bu şekilde de dosyalarım mevcuttur.)

Neticede sizin yaptığınız şikayet için de icra hakimliğinin vereceği karar bu yönde olacaktır. Yani takip veya ödeme emrinin iptalini beklemeyin...

Saygılarımla
Old 30-05-2008, 17:36   #9
eylul83

 
Varsayılan Ticari faiz

Ticaret mahkemesinde açmış olduğumuz maddi tazminat ve alacak davasında "..dava tarihinden itibaren ticari faiz" talep ettik.Ancak sitede daha önce açılmış konulara baktığımda dava dilekçesinde yalnızca "ticari faiz" ibaresi kullanılması durumunda yasal faize hükmedildiğini anladım.Acaba dava dilekçesindeki "ticari faiz" ibaresinden hangi faiz türü anlaşılması gerekir?
Old 30-05-2008, 18:04   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eylul83
Ticaret mahkemesinde açmış olduğumuz maddi tazminat ve alacak davasında "..dava tarihinden itibaren ticari faiz" talep ettik.Ancak sitede daha önce açılmış konulara baktığımda dava dilekçesinde yalnızca "ticari faiz" ibaresi kullanılması durumunda yasal faize hükmedildiğini anladım.Acaba dava dilekçesindeki "ticari faiz" ibaresinden hangi faiz türü anlaşılması gerekir?

Mesajınızı buraya taşıdım. Konu yeterince tartışılmış.

Saygılarımla
Old 30-05-2008, 18:07   #11
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Yücel Kocabaş'ın aşağıda linkini verdiğim yukarıdaki 5 nolu mesajı bana çok yardımcı oldu; size de yardımcı olur kanısındayım:

http://www.turkhukuksitesi.com/showp...07&postcount=5

Saygılarımla
Old 21-04-2011, 12:39   #12
Av.DM

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın Doğan,

İcra takip talebinde "faize faiz yürütülmez" kuralı ihlal edilmişse eskiden, ödeme emri ipta edilmekteydi(Bir çok ödeme emrini iptal ettirdim)

Ancak bir süredir, İstanbul ve Şişli Mahkemelerinde artık ödeme emri iptal edilmemektedir."Düzeltilmesine" veya "toplam alacağa işleyecek...ibaresinin çıkarılmasına" şeklinde kararlar verilmektedir.(Bu şekilde de dosyalarım mevcuttur.)

Neticede sizin yaptığınız şikayet için de icra hakimliğinin vereceği karar bu yönde olacaktır. Yani takip veya ödeme emrinin iptalini beklemeyin...

Saygılarımla


Yıl 2011 ve günümüzde toplam alacağa faiz yürütüldüğünde ödeme emri mi iptal ediliyor yoksa düzeltme yoluna mı gidiliyor acaba.. ve bu süresiz şikayete mi tabi acaba ..
Old 21-04-2011, 13:04   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.DM
Yıl 2011 ve günümüzde toplam alacağa faiz yürütüldüğünde ödeme emri mi iptal ediliyor yoksa düzeltme yoluna mı gidiliyor acaba.. ve bu süresiz şikayete mi tabi acaba ..
2010 yılında uygulama aynen devam ediyordu. 2011 de bir tecrübe yaşamadım. Ama artık değişeceğini sanmıyorum. Şikayet süresizdir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yasal ve Ticari Faiz uygulamaları jeny3435 Meslektaşların Soruları 6 28-05-2008 21:50
ben çözemedim ticari vekil mi ticari mümessil mi? evora Hukuk Soruları Arşivi 6 05-01-2007 02:36
Ticari İş bahar kesici Meslektaşların Soruları 6 10-11-2006 10:21
Ticari Faiz Oranı Nedir? şahin Hukuk Soruları Arşivi 3 26-04-2006 10:54
ticari senette pul Desarac Meslektaşların Soruları 4 23-02-2006 12:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04432392 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.