Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

apartman aidatlarında usulsüzlük görevli mahkeme

Yanıt
Old 21-09-2012, 11:42   #1
av.yağmur deniz

 
Varsayılan apartman aidatlarında usulsüzlük görevli mahkeme

merhabalar;başlıktatanda anlaşıldığı üzere kat maliklerinden usulsüz olarak aidat toplanmıştır.Aidatların hesabı verilememiş yönetici ceza davasında ceza almıştır.Bu aidatlar nedeniyle kat maliklerinin zararını tazmin için Kat Mülkiyetinden kaynaklanan alacak olması nedeniyle sulh hukukta tazminat davası açtım.Ancak hakim görevsizlik verdi.Durumu izah ettim yargıtay kararları sundum ancak usulsüzlük nedeniyle ceza davasından kaynaklanan bir alacağın tazmini olduğu için asliye hukukun görevli olduğu kanaatinde,sizce doğrumudur?davamız boşu boşuna uzayacak ..
Old 23-09-2012, 20:27   #2
Av. Aylin Kaya

 
Varsayılan

Müvekkilden fazla tahsil edilen aidatın iadesi için açmış olduğum dava sulh hukukta 2 aydır devam etmekte, bence görevli mahkeme sulh hukuk. Davanın cezai yönünün, asliye hukuk mahkemelerinin göreviyle ilgisi yok bence. Hakimin kurduğu bağı ben kuramadım.
Old 24-09-2012, 10:46   #3
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.yağmur deniz
usulsüzlük nedeniyle ceza davasından kaynaklanan bir alacağın tazmini olduğu için asliye hukukun görevli olduğu kanaatinde,sizce doğrumudur?davamız boşu boşuna uzayacak ..

Ceza davasını dayanak göstererek tazminat davası açmışsınız. Aidatın iadesi veya hakimin müdahalesi söz konusu değil.

Bence HMK 2 gereği görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir.

Kolay Gelsin...
Old 24-09-2012, 10:52   #4
Matrix

 
Varsayılan

Davanın tazminat davası olmasına binaen görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. Şayet; fazladan ödenen aidatların iadesi gibi bir talep ile açılmış olsa idi bu takdirde görevli mahkeme Sulh Hukuk olacaktı, diye düşünüyorum...
Old 24-09-2012, 12:44   #5
av.yağmur deniz

 
Varsayılan

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 27.12.2005 T., Esas:2005/9330, Karar: 2005/11767:
"Davacı vekili dava dilekçesinde, eski yönetici olan davalının yönetici olarak görev yaptığı dönemde dava konusu apartmanın ortak elektrik tüketim faturaları ile SSK prim borçlarını ödemeyerek ve bilgileri süresinde vermeyerek apartmanı zarara uğrattığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100.000.000.-TL maddi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, yargılama sırasında davacı 18.11.2003 günlü ıslah dilekçesi ile tazminat miktarını 10.373.653.597.- TL olduğunun belirtilmiş, mahkemece davacının istemiş olduğu miktarın mahkemenin görevini aştığı gerekçesi ile davanın görev yönünden reddine ve dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Dava, eski yöneticinin kusurundan doğan tazminat istemine ilişkindir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden dava konusu taşınmazda kat mülkiyetinin kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu tazminat niteliği itibariyle Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın Ek 1. maddesinde bu yasanın uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın -değerine bakılmaksızın- sulh mahkemelerinde çözümleneceği belirtilmiştir. Bu husus göz önünde bulundurarak tüm deliller toplanıp oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir."

Yargıtay 18. Hukuk Diresi, 01.07.2003 T., Esas:2003/3873, Karar: 2003/5735: "Dava, anataşınmazın eski yöneticisi olan davalının görev yaptığı dönemde yönetim görevini gereği gibi yerine getirmeyerek kat maliklerine verdiği zararın tazmini istemine ilişkin olup, uyuşmazlık Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanmaktadır.
Kat Mülkiyeti Yasasının Ek 1. maddesi, bu yasanın uygulanmasından doğan her türlü anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümleneceğini öngörmektedir. Mahkemece yasanın bu buyurucu hükmü gözetilerek; uyuşmazlığın -miktar ve değerine bakılmaksızın- Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmek üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davaya bakılarak esas hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir."

________________________________________
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1983/5-99

K. 1983/260

T. 18.3.1983

• TEMSİLCİLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yönetici Olduğu Sırada Topladığı Yönetim Gideri Paralarını Yöneticilik Görevi Çerçevesinde Kullanmayan Davalı )

• ALACAK DAVASI ( Yönetim Gideri İstenmesi )

• YÖNETİM GİDERİ ( Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Bina Yöneticisi İle Kat Malikleri Arasında Yönetim Giderinden Doğan Davada Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )

• KAT MALİKLERİ İLE BİNA YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ DAVA ( Davanın Yönetim Giderinden Kaynaklanması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )

• YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Maliklerine Karşı Aynen Vekil Gibi Sorumlu Olması )

634/m.33,38,39

ÖZET : Davalının yönetici bulunduğu sırada topladığı yönetim gideri paralarını yöneticilik görevi çerçevesinde kullanmadığı ve temsilcilik görevini kötüye kullandığı nedeniyle hesabı verilmeyen paranın kendisinden alınması kat malikleri tarafından dava edilmektedir. Yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetici kat malikleri kuruluna ana taşınmaz mal dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Bina yöneticisi ile kat malikleri arasında yönetim giderinden doğan davada sulh hukuk mahkemesi görevlidir.
DAVA : Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 13. Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 8.3.1982 gün ve 548-117 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 5. hukuk dairesinin 26.10.1982 gün ve 7277-9328 sayılı ilamı ile "... Davalının yönetici bulunduğu sırada topladığı yönetim gideri paralarını yöneticilik görevi çerçevesinde kullanmadığı ve temsilcilik görevini kötüye kullandığı nedeniyle hesabı verilmeyen ( 71010 ) liranın kendisinden alınması kat malikleri tarafından dava edilmektedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti yasasının 38. maddesi gereğince yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Ve anılan yasanın 39. maddesi uyarınca da yönetici kat malikleri kuruluna ana taşınmaz mal dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Gene anılan yasanın 39. maddesi uyarınca borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Durum böyle olunca yönetici ile kat malikleri arasından yönetim giderinden doğan bu davada özel yasa gereğince görevli mahkemenin sulh mahkemesi olduğu düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın görülmesi ve görev yönünün düşünülmemesi doğru bulunmamıştır..." gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Temyiz eden : Davalı vekili
KARAR : Tarafların iddia ve savunmalarına dosyadaki belgelere bozma kararında gösterilen gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire Bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı bozulmasına 11.3.1983 günü yapılan görüşmede yeterli çoğunluk sağlanamadığından 18.3.1983 gününde yapılan ikinci müzakerede oyçokluğu ile karar verildi.
Old 24-09-2012, 13:22   #6
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Kat mülkiyeti kanunun Ek 1 maddesi, kanunun uygulamasından kaynaklanan anlaşmazlıklar için delalet vermiştir.

Belirttiğiniz yargıtay kararı uygulama ile alakalı anlaşmazlık üzerine verilmiş. Misal elektrik parasını yatırsaydı, cezalı ödenmeyecekti...

Olayınızda ise, yöneticinin haksız fiili neticesinde ceza verilmiş, eş misal ile aidatları toplamış zimmetine geçirmiş, kaçmış veya çalmış...

Ancak ısrar edilmesi ve tartışılması gereken bir konu...
Old 04-10-2012, 13:00   #7
av.yağmur deniz

 
Varsayılan

görevsizlik kararı verildi maalesef; hakim,ceza davasından kaynaklı tazminat davası olduğu için genel mahkemelerin görevine girdiğini düşünüyor.Ben kesinlikle aksi kanaatteyim.Davayı açarken de bu ihtimali düşünmüştüm.Hatta veznedki memur dahi neden sulh hukukta açıyorsunuz avukat hanım demişt)alacağımız kat mülkiyetinden kaynaklansa da maddi tazminat yazmamaız nedeniyle sanırım hakim lafza takıldı.Kat mülkiyetinden kaynaklanan alacak desek belki sonuç farklı olacaktı.bakalım yargıtay ne diyecek..
Old 07-11-2019, 23:39   #8
sevda

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.yağmur deniz
görevsizlik kararı verildi maalesef; hakim,ceza davasından kaynaklı tazminat davası olduğu için genel mahkemelerin görevine girdiğini düşünüyor.Ben kesinlikle aksi kanaatteyim.Davayı açarken de bu ihtimali düşünmüştüm.Hatta veznedki memur dahi neden sulh hukukta açıyorsunuz avukat hanım demişt)alacağımız kat mülkiyetinden kaynaklansa da maddi tazminat yazmamaız nedeniyle sanırım hakim lafza takıldı.Kat mülkiyetinden kaynaklanan alacak desek belki sonuç farklı olacaktı.bakalım yargıtay ne diyecek..

Yargıtay' dan nasıl bir karar geldi meslektaşım, bilgi verir misiniz
Old 07-11-2019, 23:41   #9
sevda

 
Varsayılan apartman aidatlarında usulsüzlük görevli mahkeme

yargıtay görevsizlik kararına karşı nasıl bir karar verdi, yazar mısınız. Teşekkürler.
Old 16-11-2019, 01:08   #10
Avukat Ali DENİZ

 
Varsayılan

Bazı meslektaşlarım haksız fiil niteliğinde olması nedeniyle ceza davası ile ilintisi nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesi diye cevaplamışlar ama eşler arasındaki haksız fiiller Aile Mahkemesinde, İşçi ile işveren arasındaki ihtilaflar İş Mahkemesinde görülmektedir.
Dolayısıyla kanun sistematiği nazara alınarak görev belirlenmelidir.
Benim kendi kanaatim Yargıtay kararı ve Hukuk Genel Kurulu kararı doğru. Görevli Mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Kanun hükmü açık. Yargıtay kararı bunu destekler mahiyette.
Sonucu ben de merak ediyorum. Paylaşırsanız sevinirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
hmk tapuda isism tashihi görevli mhk- tapu kaydında düzeltme görevli mahkeme denizizm Meslektaşların Soruları 8 13-03-2015 18:31
görevli mahkeme Av.Gamze Korkmaz Meslektaşların Soruları 14 08-03-2013 00:15
görevli mahkeme aavukat07 Meslektaşların Soruları 12 09-12-2011 13:30
görevli mahkeme Av.Gamze Korkmaz Meslektaşların Soruları 2 19-06-2008 15:27
Soybağının Reddine İlişkin Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması - Görevli Mahkeme seyitsonmez Meslektaşların Soruları 3 05-01-2007 10:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04878092 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.