Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Ertelenmiş ve esasen vaki olmamış sayılmış ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınması

Yanıt
Old 16-02-2012, 16:21   #1
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan Ertelenmiş ve esasen vaki olmamış sayılmış ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınması

Meslektaşlarımıza yararlı olabileceği düşüncesi ile; müvekkilim hakkında verilmiş ve ertelenmiş, hatta 5 yıllık süre de geçtiğinden esasen vaki olmamış sayılan, sabıka kaydında görünmemesine rağmen arşiv kaydında bulunduğu için müvekkilin memur olmasına engel teşkil eden karar hakkındaki uyarlama talebimizi, talebimizin reddine dair kararı, bu karara itirazımızı, itirazımızın kabulüne dair karar ile mahkemenin talebimizi kabul ederek verdiği "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararını aşağıda paylaşıyorum.

Uyarlama talebimiz:

Alıntı:
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
A...


ESAS NO : 2004/...
KARAR NO: 2006/...


UYARLAMA TALEP EDEN
(HÜKÜMLÜ SANIK) : A.T.K.

MÜDAFİİ : Av.Cengiz ALADAĞ
Fatih Cad. No:1 Kat:4/12 YALOVA

KONUSU : A... 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2004/... Esas, 2006/... Karar sayılı ve 26.01.2006 tarihli kararının, sonradan yürürlüğe giren ve CMK’nın 231. maddesinde 5560 ve 5728 sayılı kanunlar ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak uyarlanması ve müvekkil için daha lehe olan “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkil hakkında A... 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2004/... Esas, 2006/... Karar sayılı ve 26.01.2006 tarihli kararı ile 2 ay 20 gün hapis cezası verilmiş, verilen kısa süreli hapis cezası paraya çevrilerek ertelenmiştir.

2- Sonradan yürürlüğe giren ve CMK’nın 231. maddesinde değişiklik yapan 5560 ve 5728 sayılı kanunlar ile, “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi ceza hukukumuza girmiştir.

3- Yargılama safhasında “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi olsa idi, şikayetçi/katılan kurumun suçtan doğan zararını karşılamış ve sabıkası bulunmayan müvekkil hakkında, CMK 231. maddedeki koşullar oluşmuş bulunduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi mümkün olacaktı. Müvekkil şu hali ile erteli cezasının arşiv kaydına işlenmesi nedeni ile memuriyete girememektedir. CMK 231. maddesinde sonradan 5560 ve 5728 sayılı kanunlar ile yapılan değişikliğin müvekkil lehine olduğu açıktır.

4- Bu nedenlerle, Mahkemenizin 2004/... Esas, 2006/... Karar sayılı ve 26.01.2006 tarihli kararının, CMK’nın 231. maddesinde 5560 ve 5728 sayılı kanunlar ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak uyarlanması ve müvekkil için daha lehe olan “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verilmesini istemiyle bu başvuruyu yapmamız gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklandığı üzere, Mahkemenizin 2004/... Esas, 2006/... Karar sayılı ve 26.01.2006 tarihli kararının, CMK’nın 231. maddesinde 5560 ve 5728 sayılı kanunlar ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak uyarlanması ve müvekkil için daha lehe olan “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verilmesini saygı ile arz ederim. 29.04.2011


Sanık A.T.K. müdafii
Av.Cengiz ALADAĞMahkemenin red kararı:

Alıntı:
T .C.
A...
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2004/...
KARAR NO : 2006/...

HAKİM : ...
KATİP : ...
DAVACI : K. H.
KATILAN : ...
VEKİLİ : ...
SANIK : A.T.K.
…. adresinde oturur.
VEKİLİ : Av. C ENGİZ ALADAĞ , Fatih Cad. Sebahattin Üstem İş Merkezi No:1 Kat:4/12 YALOVA
SUÇ : Mühür altına alınan şeyler hakkında hırsızlık
SUÇ TARİHİ : 07/04/2004
ASIL KARAR TARİHİ : 26/01/2006
EK KARAR TARİHİ : 11/05/2011

Sanık A.T.K. vekili Av. Cengiz Aladağ'ın 29.04.2011 tarihli dilekçesi ile 26.01.2006 tarihli hükmün uyarlanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi talebinde bulunması üzerine dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
A... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı kararı ile sanık A.T.K.'nin 765 sayılı TCK.492/2, 522, 523, 647 sayılı kanun 4 maddeleri uygulanmak suretiyle 880,00 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın 647 sayılı kanun 6.maddesi gereğince ertelenmesine karar verildiği, bu kararın 20.02.2006 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.
Sanık A.T.K. vekili 29.04.2011 tarihli dilekçesi ile Mahkememizin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı kararının CMK.231 maddesinde 5560 ve 5728 sayılı kanunlar ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak uyarlanması ve lehe olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.
Sanık A.T.K. vekili her ne kadar uyarlama yapılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş ise de, mahkememizin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı kararı ile verilen cezanın 647 sayılı kanun 6 maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiş olması ve hükmün kesinleştiği 20.02.2006 tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde herhangi bir suç işlendiğine ilişkin ihbar bulunmadığından mahkememizin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı ilamının 765 sayılı TCK.95/2 maddesi gereğince esasen vaki olmamış sayılacağından, esasen vaki olmamış sayılan karara uyarlama yapılması söz konusu olamayacağından sanık vekilinin talebinin reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;
A... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı ilamının 765 sayılı TCK.95/2 maddesi gereğince esasen vaki olmamış sayılacağından, esasen vaki olmamış sayılan karara uyarlama yapılması söz konusu olamayacağından sanık vekilinin talebinin REDDİNE ,
Kararın sanık vekiline tebliğine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya mahkemeye verilecek dilekçe suretiyle A... Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 11/05/2011


İtiraz dilekçemiz:

Alıntı:
A... 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
YALOVA


ESAS NO : 2004/...
KARAR NO: 2006/...


EK KARARA İTİRAZ EDEN
(HÜKÜMLÜ SANIK) : A.T.K.

MÜDAFİİ : Av.Cengiz ALADAĞ
Fatih Cad. No:1 Kat:4/12 YALOVA

KONUSU : A... 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2004/... Esas, 2006/... Karar sayılı ve 11.05.2011 tarihli EK KARARINA İTİRAZ dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkil hakkında A... 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2004/... Esas, 2006/... Karar sayılı ve 26.01.2006 tarihli kararı ile verilen 2 ay 20 gün hapis cezası verilmiş, verilen kısa süreli hapis cezası paraya çevrilerek ertelenmiş ve tarafımızdan sonradan yürürlüğe giren ve CMK’nın 231. maddesinde değişiklik yapan 5560 ve 5728 sayılı kanunların müvekkil lehine oluşu gözetilerek kararın uyarlanması ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verilmesi talep edilmiş ise de, Mahkemenin 11.05.2011 tarihli ek kararı ile başvurumuz reddedilmiştir. Ek karar tarafımıza 26.05.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Mahkemenin ek kararı aşağıdaki nedenlerle usul ve yasaya aykırı olduğundan, ek kararın kaldırılması için yasal süresi içerisinde İTİRAZ EDİYORUZ.

1- MAHKEMENİN EK KARARDAKİ RED GEREKÇESİ HATALIDIR:

Mahkemece 11.05.2011 tarihli ek kararda, müvekkilin erteli cezasının 5 yıllık süre geçtiği için esasen vaki olmamış sayılacağı, esasen vaki olmamış sayılan karara uyarlama yapılması sözkonusu olamayacağı gerekçesi ile talebimizin reddine karar verilmiştir.

Oysa, dilekçemiz ekindeki Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2008/11-250 Esas, 2009/13 Karar sayılı ve 03.02.2009 tarihli kararında (EK-1) aşağıdaki hususlar belirtilmiştir:

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun kesinleşmiş infaz edilmekte olan ve hukuki yararı bulunması koşuluyla infaz edilmiş hükümlere de uygulanabileceği,” (EK-1, Sayfa 2, özet kısmı 1. bend ve Sayfa 7, 1. bend)

“Kesinleşmiş hükümlerde, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 veya 5271 sayılı Yasanın 50 ya da 51, maddelerinin uygulanıp uygulanmamasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda değerlendirme yapmaya engel oluşturmayacağı,” (EK-1, Sayfa 2, özet kısmı 6. bend ve Sayfa 9, 6.bend)

Yine Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin 2009/32516 Esas, 2009/33527 Karar sayılı ve 09.07.2009 tarihli kararı (EK-2) ile Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin 2009/26842 Esas, 2009/30590 Karar sayılı ve 25.06.2009 tarihli kararında (EK-3) benzer şekilde “Kaynağını uyarlama yargılamasının yöntemi ile buna ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve daire kararlarının oluşturduğu 5728 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin açık hükmüne göre; kesinleşmiş, infaz edilmekte ve hatta koşulları bulunmakta ise infaz edilmiş mahkumiyet kararları hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna ilişkin uyarlama hükmü veren mahkemece objektif koşulların değerlendirilmesi ile sınırlı bir inceleme yapılması halinde evrak üzerinde, subjektif koşulların değerlendirilmesi gereken hallerde ise duruşma açılarak yapılmalıdır.” denmektedir.

Müvekkil hakkında 765 sayılı TCK'na göre verilen ve paraya çevrilerek ertelenen ceza, 5 yıllık süre dolduğundan ADLİ SİCİL KAYDINDAN SİLİNMİŞ, ANCAK ARŞİV KAYDINA ALINMIŞTIR. MÜVEKKİL BU ARŞİV KAYDI NEDENİYLE MEMUR OLAMAMAKTADIR. Bu nedenle sonradan yürürlüğe giren ve müvekkil lehine olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uyarlama yolu ile uygulanmasını talep etmemizde HUKUKİ YARAR VARDIR. Yukarıda belirtildiği üzere, yasa hükmü ve Yargıtay içtihatları yönünden İNFAZ EDİLMİŞ HÜKÜMLER İÇİN BİLE UYARLAMA YAPILMASI MÜMKÜN İKEN, ERTELENMİŞ CEZA İÇEREN MAHKUMİYET KARARLARI İÇİN DE UYARLAMA YARGILAMASI YAPILMASI MÜMKÜNDÜR. Mahkemece bu husus gözetilmeden talebimizin reddi usul ve yasaya, yerleşik içtihatlara aykırıdır.

2- HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KOŞULLARI OLUŞMUŞTUR:

Müvekkil hakkındaki önceki hükmün kesinleşmesinden sonra yürürlüğe giren ve TCK.nun 7. maddesi uyarınca lehe olduğu için uygulanması gereken hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu ile ilgili yasanın aradığı tüm koşullar oluşmuştur. Bu nedenle önceki hükümde verilen ceza ertelenmiş, infaz edilmiş olsa bile hukuki yarar bulunduğu takdirde uyarlama yargılaması yapılması mümkündür. Müvekkil hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için tüm koşullar var iken Mahkemece talebimizin reddi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklandığı üzere, A... 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2004/... Esas, 2006/... Karar sayılı ve 11.05.2011 tarihli EK KARARINA İTİRAZ EDİYORUZ.

İtirazımızın kabulü ile, Mahkemece bu ek karardan dönülmesine karar verilmesini, bu talebimiz kabul görmez ise dosyanın itirazımızı incelemeye yetkili ve görevli A... Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini saygı ile arz ederim. 02.06.2011


A.T.K. müdafii
Av.Cengiz ALADAĞ


Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazın kabulüne dair kararı:

Alıntı:
T .C.
A...
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO : 2011/...
BAŞKAN : ...
ÜYE : ...
ÜYE : ...
KATİP : …

A... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/... esas 2006/... karar sayılı dosyada 11/05/2011 tarihinde verilen ek karara itiraz edilmiş olduğu görülmekle, C.savcısından yazılı mütalaa alındı, dosya incelendi.

G.G.D.
A.T.K. hakkında 26/01/2006 tarihinde verilen karar ile adli para cezasına çevrilen cezanın 647s.k. 6 m. Uyarınca ertelenmesine karar verilmiş ve kesinleşmiştir.
A.T.K. müdafisi Av. Cengiz Aladağ bu karar hakkında hükmün açıklanması geri bırakılması kararı verilmesini talep etmiştir. Mahkeme 11/05/2011 tarihli kararı ile talep hakkında C.savcısının mütalaası alınmadan, katılanın beyanı sorulmadan, dosya üzerinde talebin reddine karar verdiği görülmüştür.
Mahkeme kararında 765 s. TCK 95/2. md. uygulanabileceğinden talebi reddetmiş ise de, erteli cezanın sonuçları ile hükmün açıklanması geri bırakılması kararının sonucunun ayrı olduğundan, dosya içerisinde sanığın sabıka kaydının bulunmadığı görülmekle, CMK 231/6.b ve c maddelerindeki şartların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi, takdir haklarının kullanılması ve taraf beyanlarının alınması için öncelikle duruşma yaparak karar verilmesi gerektiği görülmekle aşağıdaki karara varılmıştır.

KARAR: Yukarıda açıklanan gerekçelerle,
1-İtirazın KABULÜNE,
A... 1.Ascm'nin 11/05/2011 tarih 2004/... es, 2006/... kr. Sayılı EK KARARIN KALDIRILMASINA,
2-Duruşma açılıp, yargılama yapılarak talep hakkında karar verilebilmesi için dosyanın A... 1.Ascm'ye gönderilmesine,
3-Kararın mahkemesince itiraz eden vekiline tebliğine,
Dair, dosya üzerinde kesin olarak karar verildi. 01/07/2011


Duruşma tutanağı:

Alıntı:
T.C.
A...
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO : 2004/...
DURUŞMA TARİHİ : 11/10/2011
CELSE NO : 1.

HAKİM : ...
KATİP : ...

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Katılan ... vekili Av. ... ile Sanık A.T.K. vekili Av. Cengiz Aladağ geldi.Açık yargılamaya başlandı.
Mahkememizin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı kararı, sanık vekilinin 29.04.2011 tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden uyarlama talebine ilişkin dilekçesi, mahkememizin 11.05.2011 tarih 2004/... Esas 2006/... karar sayılı ek kararı, Sanık vekilinin 02.06.2011 tarihli itiraz dilekçesi, A... 2 Ağır Ceza Mahkemesinin 01.07.2011 tarih 2011/... Değişik iş sayılı kararı okundu.
Katılan idare vekilinden soruldu:sanık vekilinin talebi yönünden bir diyeceğimiz yoktur eksiklikler giderilsin dedi.
Sanık A.T.K. vekilinden soruldu: Önceki dilekçeleremizi tekrar ederiz,müvekkilimin talimatla savunması alınmıştır dosya ikmal edilmiştir hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden tüm şartlar müvekkilim yönünden oluşmuştur talebimiz gibi karar verilmesini talep ederiz dedi.
Sanığın beyanının alınması için yazılan talimatın ikmalen gelmiş olduğu görüldü.okundu dosyasına konuldu.
Katılan ... vekilinden soruldu:Gelen talimata bir diyeceğimiz yoktur dedi.
Sanık vekilinden soruldu: Müvekkilimin de beyan ettiği gibi suçu öğrenci iken işlemiş ve başkaca bir suçu yoktur müvekkilim sosyal ve içtimai yönden düzgün bir kişidir memur olmak istemektedir KPSS den yüksek puan almasına rağmen arşiv kaydının bulunması nedeni ile memur olamamaktadır, Anayasa Mahkemesince arşiv kaydının silinmesine ilişkin maddeyi iptal edilmesine rağmen yürürlüğü için bir yıllık süre konulmuştur, bu süre dolmadığından dolayı henüz bu madde yürürlülükte olduğundan arşiv kaydı da silinememektedir bu nedenle müvekkilim hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ediyoruz dedi.
Sanığın sabıka kaydının çıkartılarak dosya içerisine konulmuş olduğu ve mahkememizin 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı dosyasından dolayı adli sicil kaydının bulunduğu başkaca kaydının bulunmadığı görüldü.
G.D.:
Yerine getirilmeyen ara kararlardan vazgeçilmesine karar verildi, tefhim olunarak açık duruşmaya devam olundu.
Katılan ... vekilinden esas hakkındaki diyeceği soruldu : Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda takdir mahkemeye aittir dedi.
Sanık vekilinden esas hakkındaki savunması ve son sözü soruldu : önceki savunmalarımızı tekrar ederiz talebimiz gibi karar verilsin dedi.
Dosya incelendi. Araştırılacak başkaca bir hususunun kalmadığı anlaşıldı. Açık duruşmaya son verildi.
G.D.: Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklanacağı üzere;
Hükümlü A.T.K. hakkındaki A... l Asliye Ceza Mahkemesinin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı hükümle verilen Erteli 880 YTL adli para cezası yerine geçmek üzere;
Sanık A.T.K.'nin üzerine atılan suçu kanıtlandığından takdiren 765 sayılı TCK.nun 492/2 maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına
Suça konu değer 275,00 YTL. olup hakimliğimizce pek hafif kabul edildiğinden sanığın cezasının 765 sayılı TCK.nun 522 maddesi gereğince takdiren 2 / 3 oranında indirimi ile 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına
Sanığın henüz kamu davası açılmadan suça konu bedeli ödediği anlaşıldığından cezasının765 sayılı TCK.nun 523 maddesi gereğince takdiren 2 / 3 oranında indirimi ile 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına
Başkaca artırmaya ve indirmeye kanunen ve takdiren yer olmadığına
Sanığın daha önceden sabıkasız oluşu ve sanığın kişilik özellikleriyle,pişmanlığı göz önüne alındığında yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından ve katılan ... zararı karşılanmış olduğundan CMK.231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,
CMK.231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren yer olmadığına,
CMK.231/10 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği, CMK.231/11 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasıtlı olarak yeni bir suç işlenmesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına ( ihtar edilemedi ),
Katılan ... vekili için takdir olunan vekalet ücreti ve yargılama gideri konusunda mahkememizin 26.01.2006 tarih 2004/1403 Esas 2006/48 karar sayılı hükmün geçerli olduğuna ve bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına,
Uyarlama talebi konusunda yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
Dair katılan ... vekili ile sanık vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda, hazır olanlar için hükmün açıklanmasından itibaren, 7 gün içerisinde tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya mahkemeye verilecek dilekçe suretiyle A... Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/10/2011

Mahkemenin "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair" ek kararı:

Alıntı:
T .C.
A...
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

CMK.m.231 KAPSAMINDA
EK KARAR
DOSYA NO : 2004/...
KARAR NO : 2006/...
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2004/...
HAKİM : ...
KATİP : ...
K ATILAN : ...
VEKİLİ : ...
S ANIK : A.T.K. ….... adresinde oturur.
VEKİLİ : AV. CENGİZ ALADAĞ , Fatih Caddesi No:1 K:4/12 YALOVA
SUÇ : Mühür altına alınan şeyler hakkında hırsızlık
SUÇ TARİHİ : 07/04/2004
ASIL KARAR TARİHİ : 26/01/2006
EK KARAR TARİHİ : 11/10/2011

Sanık vekili Av.Cengiz Aladağ'ın CMK 231/5 maddesinin uygulanması talebi konusunda duruşmalı inceleme yapılmasına karar verilmiş olması nedeniyle yapılan yargılama sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
A... l Asliye ceza mahkemesinin 26/01/2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı kararı ile sanık A.T.K.'nin mühür altına alınan şeyler hakkında hırsızlık suçundan 765 sayılı TCK.nun 492/2,522,523,647 SK.nun 4 maddesi uygulanmak suretiyle 880 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 647 SK.nun 6 maddesi gereğince bu cezanın ertelenmesine karar verilmiş olduğu ve bu kararın temyiz edilmeyerek 20.02.2006 tarihinde kesinleşmiş olduğu görülmüştür.
Sanık A.T.K. vekili Av.Cengiz Aladağ 29.04.2011 havale tarihli dilekçesi ile 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı kararımızın sonradan yürürlüğe giren ve CMK.nun 231 maddesinde 5560 ve 5728 SK.lar ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak uyarlanmasını ve sanık için daha lehe olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmesi üzerine mahkememizin 11.05.2011 tarih 2004/... esas 2006/... Karar sayılı kararı ile A... l Asliye ceza mahkemesinin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... karar sayılı ilamının 765 sayılı TCK.nun 495/2 maddesi gereğince esasen vaki olmamış sayılacağından,esasen vaki olmamış sayılan karara uyarlama yapılması söz konusu olamayacağından sanık vekilinin talebinin reddine karar verilmiş olup, bu karara sanık vkeili tarafından itiraz edilmesi üzerine A... 2 Ağır ceza mahkemesinin 01.07.2011 tarih 2011/... D.İş sayılı kararı ile erteli cezanın sonuçları ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının sonucunun ayrı olduğundan dosya içerisinde sanığın sabıka kaydının bulunmadığı görülmekle CMK.nun 231/6-b ve c maddelerindeki şartların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi,takdir haklarının kullanılması ve taraf beyanlarının alınması için öncelikle duruşma yapılarak karar verilmesi gerektiğinden bahisle itirazın kabulüne karar verilerek mahkememizin 11.05.2011 tarihli ek kararının kaldırılması üzerine hükümlü A.T.K. vekilinin CMK 231 maddesinin uygulanması talebine ilişkin duruşmalı inceleme yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan yargılama sonucunda hükümlü A.T.K.'nin kamu davası açılmadan önce katılan ... zararını ödemek sureti ile giderdiği ve sabıka kaydında başkaca sabıkasının bulunmadığı anlaşılmakla sanığın kişilik özellikleri ile pişmanlığı göz önüne alınarak yeniden suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizde olumlu kanaat oluşmuş olmakla,sanık A.T.K.'nin sabit olan mühürlenmek suretiyle muhafaza altına alınan sayaçtan elektrik hırsızlığı suçundan eylemine uyan 765 sayılı TCK.nun 492/2,522,523 maddeleri uygulanmak suretiyle cezalandırılmasına ve şartları oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekcçesi yukarıda açıklandığı üzere ;
Hükümlü A.T.K. hakkındaki A... l Asliye Ceza Mahkemesinin 26.01.2006 tarih 2004/... Esas 2006/... Karar sayılı hükümle verilen Erteli 880 YTL adli para cezası yerine geçmek üzere;
Sanık A.T.K.'nin üzerine atılan suçu kanıtlandığından takdiren 765 sayılı TCK.nun 492/2 maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına
Suça konu değer 275,00 YTL. olup hakimliğimizce pek hafif kabul edildiğinden sanığın cezasının 765 sayılı TCK.nun 522 maddesi gereğince takdiren 2 / 3 oranında indirimi ile 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına
Sanığın henüz kamu davası açılmadan suça konu bedeli ödediği anlaşıldığından cezasının 765 sayılı TCK.nun 523 maddesi gereğince takdiren 2 / 3 oranında indirimi ile 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına
Başkaca artırmaya ve indirmeye kanunen ve takdiren yer olmadığına
Sanığın daha önceden sabıkasız oluşu ve sanığın kişilik özellikleriyle,pişmanlığı göz önüne alındığında yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından ve katılan idare zararı karşılanmış olduğundan CMK.231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,
CMK.231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren yer olmadığına,
CMK.231/10 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği, CMK.231/11 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasıtlı olarak yeni bir suç işlenmesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına ( ihtar edilemedi ),
Katılan ... vekili için takdir olunan vekalet ücreti ve yargılama gideri konusunda mahkememizin 26.01.2006 tarih 2004/1403 Esas 2006/48 karar sayılı hükmün geçerli olduğuna ve bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına,
Uyarlama talebi konusunda yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
Dair katılan ... vekili ile sanık vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda, hazır olanlar için hükmün açıklanmasından itibaren, 7 gün içerisinde tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya mahkemeye verilecek dilekçe suretiyle A... Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/10/2011


Bu karar ile müvekkilin adli sicildeki arşiv kaydının silinmesi mümkün olmuştur. Benzer durumlarla karşılaşan meslektaşlarımıza yararlı olmasını dilerim.
Old 18-06-2015, 17:38   #2
Bronz Atlı

 
Varsayılan

Bu konuda araştırma yaparken sizin paylaşımınızla ilgili bir karar buldum üstad. Yargıtay aksi yönde karar vermiş.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/13669 E. 2008/4369 K.16.04.2008 tarihli kararında özetle "Sanığın beş yıllık deneme süresinde evvelce verilen ceza cinsinden veya hapis cezasını gerektiren yeni bir suç işlemediği anlaşıldığından tecilli mahkumiyetin esasen vaki olmamış sayılması gerektiği, bu süre de geçtikten sonra infaz kabiliyeti olmayan ve bu nedenle de uyarlama yapılmasında hukuki menfaati bulunmayan sanık hakkında verilen uyarlamaya ilişkin ek karar hukuken yok hükmündedir."
Old 22-06-2015, 10:41   #3
ehaci

 
Varsayılan

Üstad Cengiz Bey'in anlatmış olduğu şekilde ben de başvuru yaptım ancak mahkeme denetim süresi geçmiş cezanın yeniden denetime açılmasını ve yeniden suç işleme ihtimalini gözeterek talebin lehe olmadığına hükmetti. Şimdi itiraz edeceğim bakalım sonuç ne olacak
Old 22-06-2015, 11:00   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Bronz Atlı
Bu konuda araştırma yaparken sizin paylaşımınızla ilgili bir karar buldum üstad. Yargıtay aksi yönde karar vermiş.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/13669 E. 2008/4369 K.16.04.2008 tarihli kararında özetle "Sanığın beş yıllık deneme süresinde evvelce verilen ceza cinsinden veya hapis cezasını gerektiren yeni bir suç işlemediği anlaşıldığından tecilli mahkumiyetin esasen vaki olmamış sayılması gerektiği, bu süre de geçtikten sonra infaz kabiliyeti olmayan ve bu nedenle de uyarlama yapılmasında hukuki menfaati bulunmayan sanık hakkında verilen uyarlamaya ilişkin ek karar hukuken yok hükmündedir."

Yasa değişikliğinden önceki bir tarihe ait olduğu için bu kararın öyle olması normal.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık ücreti ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 57 23-02-2021 09:02
İcra Ceza Suçlarında Para cezası veya Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir mi? GÜLSÜM ÖNAL Meslektaşların Soruları 3 16-12-2012 12:39
İki ayrı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı.. av.ahmtnc Meslektaşların Soruları 5 24-11-2009 08:39
Askeri ceza, Mükerrer Firar ve Hükmün açıklanmasının geri bırakılması devrimali Meslektaşların Soruları 1 04-08-2008 23:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04847097 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.