Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

haciz kaldırmalarda neye dayanarak harç alınıyor?

Yanıt
Old 02-05-2011, 16:08   #1
SCARLETT

 
Varsayılan

merhaba ben şu anda Adana icralarında görev yapmaktayım. Sadece haciz kaldırmalarda yani alacakıl vekilinin feragat talebi olmadan sırf haciz kadırılıyor diye harç alındığına şahit oldum. Bunun yasal dayanağı da yok iken meslektaşlarımız neye dayanarak harç almaktadırlar ?
Old 03-05-2011, 07:33   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı - Yargıtay 12. Dairesi'nin görüşleri

İcra Takibinden Vazgeçme / Tahsil Harcı Alınması 492 s. Harçlar K. m. 23

Y.12.HD.Esas : 2004/9189 Karar: 2004/13126 Tarih: 24.05.2004
Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu başvuruda sadece hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ilişkin beyanı bulunmamaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır

Y.12. HD.E. 2007/7454,K. 2007/10088,T. 16.5.2007
“Somut olayda alacaklı İcra Dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.
Dairemizin yeniden oluşan ve istikrarla uygulanan son içtihatları açıklanan biçimde olup, bu durumda mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”
Old 03-05-2011, 10:57   #3
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Sayın Metin'in sunduğu Yargıtay kararlardan ikincisi için aynı konunun tartışıldığı bir başka başlıkta, şöyle bir yanıt vermiştik:


http://www.turkhukuksitesi.com/showp...2&postcount=23

Alıntı:

Ne diyor Yargıtay?
- Haczi kaldırıyorsunuz öyle mi, o zaman karine olarak bu alacağı tahsil ettiniz anlamına gelir. Tahsil harcı alınmalıdır.

Yargıtay'ın söylediği mealen bu.

Peki, "karine yolu ile" ya da varsayıma dayalı olarak mali yükümlülük (harç vergi vs.) yüklenebilir mi?

Bu sorunun yanıtı anayasamızda:
ANAYASA MADDE 73:
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Hukukumuzda "haciz kaldırma harcı" diye bir harç yoktur. Olan "tahsil harcı"dır. Tahsil harcı adı üstünde tahsilat ile alınır. (Bkz. Harçlar Kanunu)

Hukukçunun karar verme noktasında olduğu yer tam da burası:
Yargıtay görüşü mü üstündür, Anayasa hükmü mü?

Bakış açısı bu olmalıdır. Tüm üyelere saygılarımla...
Old 03-05-2011, 11:05   #4
radikal

 
Varsayılan

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Güncel Öneriler Listesinden.

66- Haczin Kaldırılması (Fekki) Taleplerinden Tahsil Harcı Alınacağı

…………esas sayılılarda görüldüğü üzere, taşınmaz veya motorlu taşıtların kaydı üzerine haciz şerhi işlendiği ya da fiilen haciz gerçekleştirildikten sonra alacaklının borçlu adına konulmuş bulunan bu hacizlerin kaldırılması (fekki) yönündeki taleplerinden tahsil harcı alınmadığı saptanmıştır.

Yargıtay 12. HD 16.05.2007 tarih ve 2007/7454 – 10088 E – K sayılı içtihadı uyarınca, alacaklının icra dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlu adına kayıtlı emval üzerine konulan hacizlerin kaldırılması talebi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden hacizlerin kaldırılabilmesi için 492 sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesine uygun olarak tahsil harcı alınması gerektiğinin bilinmesi.
Old 03-05-2011, 11:12   #5
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Bakanlığın bu görüşüne karşı eleştirilerimizi ve Yargıtay'ın görüş değişkliğinin eleştirisini şu şekilde yapmıştık:

(Bu eleştiriler güncelliğini koruduğu için aynen aktarılmıştır)

http://www.turkhukuksitesi.com/showp...8&postcount=25Alıntı:

Bu konuda yasal boşluk yok. Harçlar Yasası'nda hangi harçların, hangi hallerde alınacağı açıkça yazılıdır.

Mevzuatta "Haciz kaldırma harcı" diye bir harç da olmadığına göre ve Anayasa m.73 hükmüne göre de mali yükümlülükler ancak yasa ile (yorum yolu ile değil) konulabileceğine göre sorun "boşluk sorunu" değil görüş sorunudur.

Asla sizi kastedmeden söylüyorum; bazılarının bu konudaki görüşü "önce devlet menfaati gelir" yaklaşımındadır. Yasa, varsın aksini söylesin...

Oysa ki olması gereken "önce hukuk gelir - önce yasa gelir" yaklaşımıdır.

Bakmayın Adalet Bakanlığı'nın bugün (tavsiyeler bölümünde) "haciz kaldırılmasına tahsil harcı alınmaz" dediğine... Senelerce aksini söyledi... (Güncel olarak bugün, bakanlık tam aksini yine tavsiye etmektedir. H.E.)

Ve asıl trajikomik olan, yine bakmayın siz 12 HD'nin "haciz kaldırımasında tahsil harcı alınmalıdır" dediğine... Senelerce aksini söyledi...

Bakanlık görüşünü kendi adıma geçiyorum; görüşün muhatabı avukat olarak ben değilim... "Alınsın" dese de değilim, "alınmasın" dese de. Ben avukat olarak önce yasaya - anayasaya bakarım.

Ama Yargıtay'ın görüşü önemlidir benim için, yasadan üstün değilse de önemlidir ve dikkate alırım. Ama şunu sormadan da edemiyor insan: Ey 12 Hukuk Dairesi! Senelerce bakanlığa direndin, bakanlığın ısrarla "tahsil harcı alınmalıdır" görüşüne rağmen "hayır, haciz kaldırımasında tahsil harcı alınmaz" dedin de 2007 yılında nasıl olup ta görüşünü 180 derece değiştirdin?

Yargıtay dairesi görüş değiştiremez mi? Elbette değiştirir ama bunu bir gerekçesi olmalıdır. Bakıyoruz var mı değişiklik gerekçesi, yok.

Bunun sorgulanması gerekir. Son sözü söyleyenin (-ki Yargıtay oluyor) görüş değişikliğini izah etmesi beklenir.

Saygılarımla...
Old 03-05-2011, 11:51   #6
radikal

 
Varsayılan

Haciz kaldırma taleplerinde tahsil harcı alınmasının yasal bir dayanağı yok, ancak şu da bir gerçekki milyarlık hatta trilyonluk icra dosyalarından alacaklı alacağını haricen tahsil ederken harç alınmaması da hukuki, vicdani ve doğru da değildir. Bu durum, kamu kurumu eliyle devletin gelir kaybına neden olmak, devletten harç kaçırmak anlamına gelmez mi?
Şu anki harç oranlarında olmasa da belirlenecek daha az bir oranda harç ödenmesi gerektiği kanaatindeyim. Tabi bunun için yasal düzenleme şart.
Yıllardır değişiklik yapılmayı bekleyen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun tasarısında bu konuda bir hüküm var, ancak halen yasalaşmadı ne yazıkki. Tasarıdaki hali şu :

MADDE 36- 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra takibinden veya icra takibine konu alacağın tamamı ile bir kısmının tahsilinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının beşte biri alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.
Haciz ve satış şerhinin kaldırılması, muhafaza altındaki malların borçluya yediemin olarak teslimi talebinin zabıtnameye yazılması veya haciz kaldırılmış olsa bile takipten vazgeçilmesi durumunda harç alınırken haciz varmış gibi asıl alacak miktarı üzerinden tahsil harcının beşte biri alınır.”

MADDE GEREKÇESİ : Tasarının 36. maddesiyle, Harçlar Kanununun 23. maddesi değiştirilmiştir. Uygulamada oldukça sık rastlandığı bir şekilde haciz ve muhafaza yapıldıktan sonra alacağını tahsil eden alacaklının, borçlu ile anlaşarak ödenmesi gereken harcı ödememek için alacağını aldığını beyan etmek yerine haczin kaldırılmasını beyan ederek takibi sonuçsuz bıraktığı, bu şekilde dosyaların uzun süre icra müdürlüklerinde zamanaşımı tarihine kadar beklediği, devletin alacağı harcın da ödenmediği görülmektedir. Ayrıca, icra müdürlükleri arasında harç alınması veya alınmaması konusunda uygulamada birliktelik de bulunmamaktadır. Bu olumsuzlukları gidermek amacıyla maddede değişiklik yapılmıştır.
Old 15-06-2011, 15:06   #7
Av.MB

 
Varsayılan

Meslektaşlarım, eğer haciz kaldırma talebimizi yapıp harcı da ödersek, borçlu açacağı menfi tespit davasında bunu öne sürer, bak karine var, harcı da ödemişler demez mi ? Bu durumda belki alacağı da tahsil edemeyiz. Ben bu sonuca varıyorum...komik ama sonuç bu
Old 15-06-2011, 22:03   #8
tiryakim

 
Varsayılan

ANAYASA MADDE 73:
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Old 16-06-2011, 14:04   #9
Av.Kaan

 
Varsayılan

Biz Avukatlar yok muyuz biizz?

Tahsilat yapmadan haciz kaldırma talep eden meslektaşım var mı?

Tahsilat yapıyoruz, "kanunen" bunu dosyaya bildirip harcını yatırmakla yükümlüyüz, ama çoğu zaman bunu yapmıyoruz.

Sonra da, haciz fekki halinde harç alınması "kanuna" aykırıdır diyoruz.

Biz Avukatlar yok muyuz biizz? Başımız sıkıştı mı "kanun" deriz, işimize gelmedi mi görmezden geliriz.

Eğer, tüm meslektaşlarım bütün tahsilatlarını dosyaya bildirip harcını ödese, nadiren olabilecek durumlarda tahsilat olmadan da haczi kaldırmak istediğimizde kimse bizden harç istemezdi.

Farkında mıyız? Şikayet ettiğimiz tüm kurum ve memurları biz o hale getiriyoruz?
Old 16-06-2011, 15:00   #10
Av. Gülgün

 
Varsayılan

Sayın Av. Kaan,
Muhakkak ki bahsettiğiniz konuda haklılık payınız yüksek. Ancak tahsilat yapmadan da haciz kaldırma talep edilebileceğini düşünüyorum. Borçlu henüz ödeme yapmamış olsa bile alacaklı tarafa taahhütte bulunmuş ya da çek, senet,vs. vermiş ya da alacaklı tarafı bir şekilde haczi kaldırmaya ikna etmiş olabilir. Dolayısıyla, tahsilat olmadan bu harcı ödemek zorunda bırakılmak da mevzuata uygun değil diye düşünüyorum.
Old 16-06-2011, 17:29   #11
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Olan Hukuk

Sayın katılımcılar,
Görüşleriniz için teşekkürler...

Vekil ve Olan Hukuk:
Avukat "vekil" sıfatıyla görevini yaparken,pozitif hukuk kurallarına (Olan Hukuk'a) göre iddia ve savunmada bulunur.

Tartışma konusundan uzaklaşmayalım lütfen...

Alıntı:
merhaba ben şu anda Adana icralarında görev yapmaktayım. Sadece haciz kaldırmalarda yani alacakıl vekilinin feragat talebi olmadan sırf haciz kadırılıyor diye harç alındığına şahit oldum. Bunun yasal dayanağı da yok iken meslektaşlarımız neye dayanarak harç almaktadırlar ?

Yargıtay'ın
"...taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden..."

gerekçesi... Anayasa'ya ve yasaya aykırıdır.

Sn.EREN'in "Olan Hukuk'a" dayalı (AY.m.73,429 s.K) gerekçesi; benzeri aykırılıkları önleyecek niteliktedir. Aksi halde, Anayasa'nın " ...mali yükümlülükler ancak yasa ile konulabilir " hükmüne "yorum yolu" açılmış olur... Hukuk düzenimiz buna izin vermez!
Old 18-06-2011, 12:13   #12
Av. Hakan VARAN

 
Varsayılan

benzer bir durumda müvekkil bağlı bulunudğue yer icra dairesinde(iki icra dairesi bulunuyor bu arada) haciz kaldırma talebinde bulunuyor. 1. icra dairesi harç yatırılması gerektiğini söylüyor ancak 2.icra dairesi hiçbir harç talep etmeden işlemleri gerçekleştiriyor.
bunun üzerinde müvekkil 1. icra dairesi müdürünün işlemini şikayet ediyor. İCM verdiği kararda harç alınmaması gerekiğini ve icra müdürünün işleminin iptali gerektiği hükmüne varıyor.
harç alınmasının hukuki bir gerekçesi yoksa o zaman müdürlerin keyfi uygulamalarından kaynaklandığı sonucuna varılıyor
Old 28-12-2011, 09:27   #13
Av.A.tamer

 
Varsayılan

Merhaba;
Benimde buna benzer bir sorum olacak. Kesinleşen takip için borçlunun banka hesablarına 89/I gönderdik. Daha sonra anlaşamaya vararak 89/II göndermeden, hacizlerin kaldırılmasını talep ettik.İcra müdürü haczin fekkine %3.96 harç alınması halinde karar verdi. Borçlu haczin kaldırılmasından 15 gün sonra icra dosyasına parayı yatırdı. .Ancak icra müdürü tahsil sırasında &7.92 üzerinden tahsil harcı aldı.İtiraz ettik. Ancak itirazımız reddildi.Temyiz edeceğiz, bu konu ile alakalı yargıtay kararı var mı? Yardımcı olmanız dileğiyle iyi çalışmalar.
Old 28-12-2011, 09:40   #14
üye7160

 
Varsayılan

Tahsil harcını zaten fek işleminde alan icra müdürlüğü tahsil halinde yeniden mi harç kesti? zaten fek harcını tahsile karinedir mantığı ile tahsil harcı olarak alan icra müdürlüğü mükerrer harç kesilmesini neye dayandırmış? ilginç olan ise itirazın reddedilmiş olması..mutlaka temyiz etmelisiniz..
Old 28-12-2011, 10:29   #15
Av.A.tamer

 
Varsayılan

Galiba yanlış anlaşıldım. Mükerrer alınan bir harç yok.haczin kaldırılmasını talep ettiğimizde icra müdürü %3.96 oranında harç yatırılması halinde talep gibi işlem yapılmasına karar verdi.Ancak para dosyadan tahsil edileceği zaman %7.92 üzerinden harç kesildi.Harcın yarısının alınması gerekirken tamamının alınmasına itiraz ettik.
Old 28-12-2011, 13:10   #16
üye7160

 
Varsayılan

ama hacizleri kaldırdığınızı beyan etmişsiniz.yani harçsız mı kaldırdınız?
Old 28-12-2011, 14:17   #17
Av.A.tamer

 
Varsayılan

Evet.İcra müdürü talebimize karşılık Aynen şöyle karar verdi"Para üzerindeki haczin fekki alacağın tahsili halinde mümkün olacağından ve takip talebinde belirtilen miktar üzerinden %3.96 oranında harç yatırılması halinde talep gbi işlem yapılmasına karar verildi."Dolayısıyla harc para tahsil olunurken kesildi. Ancak %7.92 oranında kesildi
Old 28-12-2011, 14:21   #18
Av. Gülgün

 
Varsayılan

Sayın Tamer, sorunuzu "Haczin fekki için harç yatırıp haczi kaldırdığımız halde, tahsil harcını dosyada haciz devam ediyormuş gibi oran hesaplanarak ödedik." şeklinde anlarsak doğru mu yorumlamış oluruz?
Old 28-12-2011, 14:35   #19
av.yağmur deniz

 
Varsayılan

Yaklaşık 1 saat önce aynı olayla karşılaştım.İcra müdür yardımcısına maaş haczinin fekkinden dolayı harç almaması gerektiğini ısrarla söylememe rağmen ikna edemedim.Elimdeki yargıtay kararını gösterdim.Bunun eski tarihli olduğunu yaklaşık 7 ay önce uygulamanın değiştiğini ve harç alınması gerektiğini müfettiş incelemesinde durumun ortaya çıkacağını söyledi.Beni ikna ettiicra müdürünün o anda olmaması ve ufak bir meblağ olduğu için de fazla üstelemedim.Ama bu konun açığa kavuşması şart .1.98 üzerinden harç aldı.Geçen hafta başka bir icra müdürü de ihtiyati haciz kaldırma işlemi için 3,98 ten harç almıştı.Herikisinin de yanlış olma ihtimali olduğunu düşünüyorum.
Old 28-12-2011, 15:24   #20
Av.A.tamer

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gülgün
Sayın Tamer, sorunuzu "Haczin fekki için harç yatırıp haczi kaldırdığımız halde, tahsil harcını dosyada haciz devam ediyormuş gibi oran hesaplanarak ödedik." şeklinde anlarsak doğru mu yorumlamış oluruz?
Evet. Sayın Gülgün doğru yorumladınız.
Old 28-12-2011, 16:55   #21
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

492 s. Harçlar Kanunu:
(1) SAYILI TARİFE
I. İcra harçları:

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı,değer üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,96)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92)

Taşınmaza HACİZ konulduktan sonra...Fek edilirse...

1.(ANAYASA’ya aykırı (m.73) uygulama!)= %7,92 (Harçlar Kanununda “fek” harcı yok!).

2.Yasa değişikliği gerçekleşince = %,7,92’nin 1/5’i.

Saygılarımla
Old 10-09-2012, 14:06   #22
SEDAT BAYSAL

 
Varsayılan

Sayın avukat arkadaşlar bu konuda yargıtay 12.h.d.içtihadı bellidir. Neden vergi mahkemesine bu konu taşınmamaktadır. Merak ediyorum.
Old 14-03-2013, 14:04   #24
feyzaday

 
Varsayılan

Ayrıca Harçlar K. mad.28/b 'harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar' denilmektedir. İcranın yerine getirilmesinden maksat ise alacaklının alacağına tamamen kavuşması demektir. Harçlar Kanunu ile İİK kıyas kabul etmeyeceğine göre, uygulama nasıl bu şekilde Yargıtay görüşü ile değişebiliyor? Yasa değişikliği mi oldu?
Old 17-11-2014, 20:48   #25
Bozcalar

 
Varsayılan

YALNIZCA TÜM HACİZLERİN KALDIRILMASINDAN TAHSİL HARCI ALINIYOR LÜTFEN YANLIŞ ANLATMAYIN KONUYU...

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/6933
Karar: 2012/24073
Karar Tarihi: 10.07.2012
• ŞİKAYET
• HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ
• TAHSİL HARCI
• DİĞER TAŞINMAZLARDA HACZİN DEVAM ETMESİ
• HARİCİ TAHSİLE KARİNE OLMAMASI

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve Numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İrfan Sıvakcıgil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Şikayet konusu harç miktarı 6.067 TL olmakla, İİK 363 üncü maddesindeki kesinlik sınırının üzerinde kaldığı anlaşıldığından İzmir 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2011/768 E, 2011/819 K. Sayılı, 11.11.2011 tarihli temyiz talebinin reddine dair ek kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi, anılan mahkemenin aynı sayılı ve 19.09.2011 tarihli kararının temyiz incelemesine geçildi:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan takipte, alacaklının, borçluya ait hacizli taşınmazlardan birine konulan haczin kaldırılmasını talep ettiğini, icra müdürlüğünce, ancak tahsil harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılmasına karar verildiğini belirterek işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, haczin kaldırılması isteminin alacağın haricen tahsiline karine oluşturduğu gerekçesiyle istemin reddedildiği anlaşılmaktadır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23 üncü maddesinde <Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır> düzenlemesine yer verilmiştir.
Tüm hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.
Somut olayda, borçluya ait Konak'ta 3 adet, Çeşme'de 2 adet taşınmazın kayden haczedildiği, şikayete konu diğer taşınmazlar üzerindeki hacizlerin devam ettiği görülmektedir. Söz konusu taşınmazların bulunduğu yerler ve değerleri dikkate alındığında kalan parsellerin takip konusu borcu karşılayabilecek miktarlarda olduğu anlaşılmaktadır. Alacaklı vekilinin hacizli taşınmazlardan sadece birisine ilişkin haczin kaldırılması talebinde bulunması, başka bir ifadeyle diğer taşınmazlar üzerinde haczin devam etmesi halinde yukarıda açıklanan kural uygulanamaz. Bu durumda, bir taşınmaz yönünden haczin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine oluşturmaz.
O halde, mahkemece, şikayetin kabulüyle icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 13-03-2015, 14:10   #26
burakkoca

 
Varsayılan

Benimde başıma böyle bir olay Ankara 5. İcra Müdürlüğünde geldi. Üstelik ben yakalamanın bir araçtan kaldırılarak daha değerli bir araca konulmasını talep etmeme rağmen benden harç almak istediler. Bu keyfilikler den artık bıkmak üzereyim Adalet Bakanlığı personele çok acil bir eğitim vermeli ve yanlış karar verenleri maddi olarak cezalandırmalı.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Maaşına Haciz Konulan Memur Takibe Alınıyor av.sally Hukuk Haberleri 5 13-04-2012 22:13
Davadan Önce İhtiyati Haciz istendiğinde teminat neye göre belirlenir? advocat63 Meslektaşların Soruları 10 18-01-2011 16:39
Aynı alacak için ve aynı nedene dayanarak iki kez ihtiyati haciz kararı SHODAN Meslektaşların Soruları 2 03-01-2009 19:57
yatırılacak harç miktarı neye göre HEATHER Meslektaşların Soruları 1 10-05-2008 16:52
rehinde haksız yakalama ve haksız (150/c, haciz fekte) harç tahsilatına itirazım var savunman Meslektaşların Soruları 1 25-12-2007 22:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06322908 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.