Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ - Faturaların Garanti Belgesi Yerine Geçmemesi

Yanıt
Old 24-04-2011, 13:39   #1
tiryakim

 
Varsayılan SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ - Faturaların Garanti Belgesi Yerine Geçmemesi

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmeyecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe ''iş günü'' ibaresi eklendi ve iş günü; ''ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günleri'' olarak tanımlandı.

Yönetmelik hükümlerine ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumlu olacak.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmeyecek. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine kullanılabilecek.

Tüm ürünler için 30 iş günü olan azami tamir süresinde de değişiklik yapıldı. Malın tamir süresi, otomobil, kamyonet ve traktörün dışında dışında diğer ürünlerde 20 iş gününe düşürüldü.

Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkün olacak.

Bir ürünün arızasının 15 iş gününde giderilmemesi halinde, ürün tamir edilinceye kadar muadil bir ürünün tüketiciye verilmesine yönelik süre de 15 iş gününden 10 iş gününe indirildi.

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, yönetmelikte belirtilen kullanılmamış mallar için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne garanti belgesi onaylatmak zorunda olacak. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersiz sayılacak.

Garanti belgesi başvuruları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının internet sayfasından, elektronik imza ile yapılacak ve elektronik imza ile onaylanacak.

Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıl olacak.

Bu Yönetmelikte yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilecek. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenecek. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmayacak.

Yönetmelik, bugünden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecek.

SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Sanayi mallarının kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğin tanımlar bölümüne 'iş günü' ibaresi eklendi ve iş günü; 'ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günleri' olarak tanımlandı.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının internet sayfasından, elektronik imza ile yapılabilecek ve elektronik imza ile onaylanacak. Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek. Başvuru üzerine Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce, gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilecek.

Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olacak.

İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak belirtilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, Türk Standartları Enstitüsü ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Tüketicinin ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek veya değiştirilecek.

İmalatçı veya ithalatçılar; yönetmelikte yer alan mallara ait yedek parçalarını firma merkezinde veya belirleyecekleri en az bir servis istasyonunda tam olarak bulundurmak zorunda olacak. Birden fazla yetkili servis istasyonu ile hizmet verilmesi gereken mallara ait yedek parça stoku ise; tüketiciye verilecek hizmeti aksatmayacak miktar dikkate alınarak, imalatçı-üretici veya ithalatçı tarafından belirlenecek ve diğer servis istasyonlarında bulundurulacak.

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamayacaklar.
Yönetmelik, bugünden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak : HukukiHaber
Old 25-04-2011, 12:33   #2
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

24 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete


Sayı : 27914


YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
“k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.
Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, TSE ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve/veya değiştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi; garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren, 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik eki listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup vb. bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.
“h) Tüketicinin ürünle ilgili şikayet ve talepleri.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – İmalatçı veya ithalatçılar; ekli listede yer alan mallara ait yedek parçalarını firma merkezinde veya belirleyecekleri en az bir servis istasyonunda tam olarak bulundurmak zorundadırlar.
Birden fazla yetkili servis istasyonu ile hizmet verilmesi gereken mallara ait yedek parça stoğu ise; birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmiş olması kaydıyla ve tüketiciye verilecek hizmeti aksatmayacak miktar dikkate alınarak, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenir ve diğer servis istasyonlarında bulundurulur.
İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki, ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
24 Nisan 2011 PAZAR

Resmî Gazete


Sayı : 27914


YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
“k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.
Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.
Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki, ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.Old 26-04-2011, 10:01   #3
Admin

 
Varsayılan

Ben de bu konuyu tartışmaya açmayı istiyordum, foruma haberi gönderdiğiniz ve yönetmeliği de eklediğiniz için teşekkür ederim.

Değişikliğe Dair Yönetmeliğin 2. maddesi ile esas yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan "Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez." düzenlemesinin mantığını ve amacını hiçbir şekilde anlamış değilim.

Türkiye'de parekende sektöründe uzun yıllardır yerleşmiş teamül, faturanın Tüketicinin yasadan kaynaklanan haklarının korunması için gerekli ve yeterli bir belge olarak kabul edilmesidir. Bu anlayış hem firmalara, hem tüketicinin zihnine yerleşti: Bir ürün aldığınızda faturasını saklarsınız ve bir sorun çıktığında bu fatura ile tüm haklarınızı kullanırsınız. Artık hiçkimse garanti belgelerine dikkat etmiyor, onları saklamıyor, hatta almayı dahi düşünmüyor, zira fatura resmi bir belge olarak Garanti Belgesinin sağladığı tüm hakları size sağladığı gibi, o belgede ihtiyaç duyulabilecek hemen her bilgiyi de (satın alma tarihi, ürün adı, satıcı, alıcı, ürün seri numaraları vs.) içeriyor. Üstelik Garanti belgesi gibi "bürokrasisi" olan bir belge de değil (örneğin üzerindeki boşlukların eksiksiz doldurulması, tarih atılması, kaşelenip imzalanması, sanayi bakanlığı tasdikinin aranması vs. gerekmiyor).

Satıcı firmalar da, faturalarının garanti belgesi yerine teşvik ediyor, zira bir sorun çıktığında, garanti belgesinin aksine, kendi kestikleri faturadaki bilgilerle veritabanlarından o satışa dair her türlü detaya (hatta ödemenin şekline kadar) ulaşmaları mümkün oluyor, dolayısıyla bir sorun olduğunda onlar da tüketiciden garanti belgesini değil, faturayı ibraz etmelerini istiyorlar.

Yıllardır yerleşmiş teamül buyken ve pratikte de bu uygulama sorunsuz şekilde yürüyorken, Sanayi Bakanlığının faturanın garanti belgesi yerine geçmeyeceğine dair yönetmelik düzenlemesi Tüketiciyi ciddi olarak mağdur edecek gibi gözüküyor.

Zira bu değişiklik sonucunda olacak olan şudur: Bir ürünle ilgili sorun çıktığında firmalar sizden sadece faturayı değil, HEM faturayı, HEM garanti belgesini talep edecekler ve birinden birini temin edemezseniz, sorununuzu çözmeyi veya size hizmet vermeyi reddedeceklerdir. Garanti Belgesinin saklamış olsanız dahi onu tek başına sunmanız, ithalatçı, imalatçı, üretici açısından yeterli olacaktır, ancak satıcı, bayi veya acenta için yeterli olmayacaktır, zira ürünün o satıcından alındığını ispat eden belge sadece faturadır. Dolayısıyla aldığınız ürünü, Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki ithalatçı, imalatçı, üreticiye götüremediğiniz ve doğal olarak aldığınız yere götürdüğünüzde, orası malın kendilerinden alındığını gösterir belge olan faturayı her halükarda talep edecek ve tek başına garanti belgesi ile işlem yapmayacaktır. Kaldı ki, para iadesi vs. gerektiği durumlar da fatura sunulması mali mevzuat açısından da zorunlu olduğundan, faturayı her halükarda saklama zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır.

Ama eskiden sadece faturayı saklamamız yeterliyken, yeni yönetmelik değişikliği ile Sanayi Bakanlığı firmaların eline Garanti Belgesi saklanmadığında veya düzgün doldurulmuş olmadığında, faturanız olsa dahi Tüketiciye hizmet vermeyi reddetme şansını tanımış oluyor. Elinizde faturayla malı aldığınız yere gittiğinizde, garanti belgesini saklamamışsanız, firmanın yönetmelikteki "Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez." maddesini gerekçe gösterip size hizmet vermeme hakkı doğuyor.

Tüketiciyi mağdur etme ve firmaları da sattıkları ürünlerine ait yasal sorumluluklardan kaçma hakkı vermek dışında, bu değişikliğin sağlayacağı bir yarar varsa,paylaşmanızı rica ederim. Ben düşündüm, bulamadım!
Old 26-04-2011, 13:11   #4
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik:


Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu:

Madde 5- İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Değişiklik sonrası:

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

Madde 5- İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(Değişik fıkra: 24.04.2011 T, 27914 s. R.G-Yürürlük: 24.05.2011) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.


(Değişik fıkra: 24.04.2011 T, 27914 s. R.G-Yürürlük: 24.05.2011) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer."


Aslında yönetmeliğin önceki haline göre de “servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura” dışındaki faturaların garanti belgesi yerine geçmesi söz konusu değildi ve yönetmelikteki değişiklikle sadece bu husus vurgulanıp daha açık hale getirilmiş (diye düşünüyorum).

Madde başlığı: “Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu”; yani tüketici değil satıcı hakkında bir yükümlülük maddesi.

Maddede tüketici açısından yapılan bir değişiklik yok; satıcıya, garanti kapsamında sattığı tüm emtia ile ilgili olarak garanti belgesi düzenlemek, tüketiciye vermek ve tüketiciye garanti belgesini verdiğini ispat yükümü getirilmiş durumda. Kanaatimce amaç, garanti belgesi olmadan satıcının emtiasını satmasını önlemek

Saygılar...

Old 26-04-2011, 16:47   #5
Av.Kaan

 
Varsayılan

Fatura garanti belgesi değildir. Dolayısıyla faturanın garanti belgesi yerine geçmemesi doğaldır.

Faturanın garanti belgesi yerine geçmemesi tüketicinin (garanti belgesi olmasa dahi) haklarını kullanmasını engeller mi?

Niye engellesin ki? Kanunen garanti söz konusu iken "Garanti belgesi yoksa mal garantisizdir" denemeyeceğine göre, vs haklar kanunlarla korunduğuna göre garanti belgesi olmaması sorun olmaz.

Old 26-04-2011, 16:51   #6
Admin

 
Varsayılan

Sayın Av.Nevra Öksüz,
Düzenlemenin eski şekline bakarsak, satıcı açısından bu zorunluluk zaten vardı:

Alıntı:
Madde 5- İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
Dolayısıyla maddenin yeni halinin satıcıya böyle bir yükümlülük getirmek için yapıldığı şeklinde yorumlamam mümkün olmuyor.

Maddeye sonradan eklenen "bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar" ifadesi satıcı aleyhine bir düzenleme gibi gözükse de uygulamada durum böyle olmayacaktır. Bu ispat hukuken sadece yazılı yapılabileceğinden, uygulamada tüm firmaların yapacağı ilk iş tüketiciye imzalattıkları (çoğu kez faturada, bazen sevk irsaliyesinde yazan) "malı eksiksiz teslim aldım" ibaresini, "malı ve garanti belgesini eksiksiz teslim aldım" şekline çevirmek olacaktır. Dolayısıyla bu cümle açısından satıcı aleyhine bir durum yoktur, tam aksine, asıl endişelenmesi gereken Tüketicidir, zira otomatik imzalayacağı bu metinden sonra bir sorun olduğunda Garanti Belgesi sunma zorunluluğu Tüketicinin omzuna yüklenmektedir.

Somut örnek üzerinden konuşalım: Bir TV satın alıyorsunuz ve faturadaki "Malı ve garanti belgesini eksiksiz teslim aldım" ibaresinin altını imzalamak zorunda bırakılıyorsunuz. Burada çoğu tüketici zaten eski alışkanlıkla garanti belgesini istemeyecek veya alsa dahi saklamayacak ve yılların alışkanlığı ile fatura ile işlem yapacağını düşünecektir. 3 ay sonra ürün bozuluyor, faturasıyla aldığınız yere gidiyorsunuz, satıcı size yeni yönetmelikteki "Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. " ifadesini hatırlatıyor ve "fatura yeterli değil, bakın faturanın altında da size garanti belgesinin teslim edildiği ifadesi var, garanti belgenizi de getirin" diyor. Ne yapacaksınız?

Eğer düzenleme sizin söylediğiniz gibi, satıcının sorumluluklarını arttırmak için yapılmışsa, bence son derece kötü kaleme alınmış ve eğer ben bir hukukçu olarak bile kuşkuya düşüyorsam, art niyetli bir satıcı bu maddeyi nasıl kötüye kullanabilir iki kere düşünmek lazım.
Old 26-04-2011, 17:05   #7
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Admin,

Alıntı:
Yazan Admin
Sayın Av.Nevra Öksüz,
Düzenlemenin eski şekline bakarsak, satıcı açısından bu zorunluluk zaten vardı:

Dolayısıyla maddenin yeni halinin satıcıya böyle bir yükümlülük getirmek için yapıldığı şeklinde yorumlamam mümkün olmuyor.

Maddeye sonradan eklenen "bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar" ifadesi satıcı aleyhine bir düzenleme gibi gözükse de uygulamada durum böyle olmayacaktır. Bu ispat hukuken sadece yazılı yapılabileceğinden, uygulamada tüm firmaların yapacağı ilk iş tüketiciye imzalattıkları (çoğu kez faturada, bazen sevk irsaliyesinde yazan) "malı eksiksiz teslim aldım" ibaresini, "malı ve garanti belgesini eksiksiz teslim aldım" şekline çevirmek olacaktır. Dolayısıyla bu cümle açısından satıcı aleyhine bir durum yoktur, tam aksine, asıl endişelenmesi gereken Tüketicidir, zira otomatik imzalayacağı bu metinden sonra bir sorun olduğunda Garanti Belgesi sunma zorunluluğu Tüketicinin omzuna yüklenmektedir.

Somut örnek üzerinden konuşalım: Bir TV satın alıyorsunuz ve faturadaki "Malı ve garanti belgesini eksiksiz teslim aldım" ibaresinin altını imzalamak zorunda bırakılıyorsunuz. Burada çoğu tüketici zaten eski alışkanlıkla garanti belgesini istemeyecek veya alsa dahi saklamayacak ve yılların alışkanlığı ile fatura ile işlem yapacağını düşünecektir. 3 ay sonra ürün bozuluyor, faturasıyla aldığınız yere gidiyorsunuz, satıcı size yeni yönetmelikteki "Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. " ifadesini hatırlatıyor ve "fatura yeterli değil, bakın faturanın altında da size garanti belgesinin teslim edildiği ifadesi var, garanti belgenizi de getirin" diyor. Ne yapacaksınız?

Eğer düzenleme sizin söylediğiniz gibi, satıcının sorumluluklarını arttırmak için yapılmışsa, bence son derece kötü kaleme alınmış ve eğer ben bir hukukçu olarak bile kuşkuya düşüyorsam, art niyetli bir satıcı bu maddeyi nasıl kötüye kullanabilir iki kere düşünmek lazım.

Alıntı:
...Kanaatimce amaç, garanti belgesi olmadan satıcının emtiasını satmasını önlemek

demiştim. Yani demem odur ki; yönetmelik, satıcıya diyor ki garanti belgesini malı satarken tüketiciye/sattığın kişiye ver. Yeni düzenlemede eski düzenlemeden farklı hiçbir şey yok. Eskiden de satıcı, "garanti belgesi düzenlemek zorunda" idi, "garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle" yükümlü idi ve “servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura” dışındaki faturaların garanti belgesi yerine geçmesi söz konusu değil idi. Hiçbir şekilde değişiklik olmamasına rağmen tüketicinin/alıcının bundan zarar görmesi söz konusu olamaz (diye düşünüyorum ). Somutlaştırdığınız duruma ait olarak: eskiden de o fatura "hukuken" ve "mevzuat uyarınca" garanti belgesi değildi

Saygılar...
Old 26-04-2011, 17:12   #8
Admin

 
Varsayılan

Sayın Av.Kaan,
Alıntı:
Yazan Av.Kaan
Niye engellesin ki? Kanunen garanti söz konusu iken "Garanti belgesi yoksa mal garantisizdir" denemeyeceğine göre, vs haklar kanunlarla korunduğuna göre garanti belgesi olmaması sorun olmaz.
Garanti kanunla Tüketiciye sağlanmış bir hak ve elbetteki hiçbir belgeye dayalı olmaksızın kanunla korunuyor ancak burada fatura ya da garanti belgesi takdir edersiniz ki, hakkın varlığı anlamında değil, onun ispatı ve muhatapların belirlenmesi anlamında bir değere sahip.

Örnek vermek gerekirse, dün aldığınız bir bilgisayar kanunen 2 yıl garantilidir ama garanti belgesi veya faturayı saklamazsanız, bu garantinin süresini ve muhatabınızın kim olduğunu ispat etme şansınız yok. Satın aldığınız yere gittiğinizde, "nereden bilelim buradan aldığınızı, yan dükkandan da almış olabliirsiniz" diyerek sizi geri çevirebilirler, bu nedenle kanuni garantinin yanı sıra bunu ispat edecek belgeler olması açısından fatura ve garanti belgesinin önemi bulunuyor.

Ayrıca gelişmiş pekçok ülkenin aksine, Türkiye'de başta elektronik olmak üzere pek çok üründe paralel ithalat (grey market) serbestisi var, dolayısıyla elinizde durumu ispat eden bir belge olmaksızın bir ürünün garanti anlamında muhatabını bilmeniz veya bu yönde bir iddiada bulunmanız mümkün değil. Örneğin Almanya'da bir Samsung TV alırsanız, muhatabınız her zaman Samsung Almanya'dır ve Samsung elinizde hiçbir belge olmasa dahi size hizmet verir, çünkü o ürünü orada onlardan başka hiçkimse satamaz. Ürünün satış tarihi vs. de seri numarasından kendi sistemlerinde kayıtlı olduğundan, elinizde hiçbir belge olmasa bile tüm hukuki haklarınızdan sorunsuz yararlanırsınız.

Türkiye'de resmi şekilde kurulmuş ve Samsung firmasına bağlı bir "Samsung Türkiye" var ama burada bir Samsung TV aldığınızda, o ürün onların garantisi altında olmayabilir, çünkü Türk Sanayi Bakanlığı, o ürünü o markanın temsilcisi olmasa DAHİ, kendi servis ağlarını kuran başka şirketlerin getirmesine izin veriyor (paralel ithalat). O nedenledir ki, Türkiye'de bir Samsung TV alırsanız, ürününüz Samsung Türkiye garantisi altında değil, ismi uyduruyorum örneğin "Ali Yıldırım Ltd. Şti." garantisi altında olabilir ve doğal olarak da trajikomik şekilde (ama elbette onların kabahati olmaksızın) "Samsung" Televizyonunuzla ilgili "Samsung Türkiye" size hiçbir hizmet vermek zorunda değildir.

Türkiye'deki bu "garip" durum nedeniyle, en bilinen ürünlerin bile garantilerinin sorumlu muhataplarını tesbit anlamında işimiz yurtdışından çok daha güç ve bu nedenle de fatura ve garanti belgesi gibi belgelerin, kanunla sağlanan güvencelerin ötesinde büyük önemi bulunuyor.
Old 26-04-2011, 18:46   #9
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Somutlaştırdığınız duruma ait olarak: eskiden de o fatura "hukuken" ve "mevzuat uyarınca" garanti belgesi değildi
Sorun şu ki, eskiden garanti belgesinin saklanması sadece üretici/ithalatçiye karşı talepleriniz açısından önem taşıyordu (üretici/ithalatçi faturada yazmadığı, garanti belgesinde yazdığı için) ancak satıcı/acenta/bayinin de müteselsil sorumluluğu olduğundan, fatura ile tüm haklarınızı onlara karşı kullanabiliyordunuz. (ki pratikte de hiçkimse doğrudan üreticiye gitmiyor, ürünü satın aldığı yere gidiyordu)

Elinizde garanti belgesi olmasa dahi, fatura satıcı/acenta/bayiye karşı kanunun size verdiği tüm hakların ispatı anlamında yeterli delili sağlıyordu: Muhatabın kim olduğu belliydi, satış tarihi (dolayısıyla garanti süresi) faturadan çıkıyordu, malın niteliği, seri numarası faturada yazıyordu. Dolayısıyla bir ürünü faturasıyla satın aldığınız yere götürdüğünüzde, sizden garanti belgesi istemelerinin hiçbir mazereti olmuyordu, ve zaten hiçbir satıcı da istemiyor, istisnai olarak sorun çıkaran satıcı olursa, Hakem heyetleri de elinizde garanti belgesi olmasa dahi sadece fatura ile lehinize karar veriyordu.

Bu değişiklikten sonra ise, kötü niyetli satıcı/bayi/acenta açısından faturaya ek olarak eksiksiz doldurulmuş/kaşelenmiş bir garanti belgesi sunumu tüketicinin sırtına kolaylıkla ek bir külfet olarak yüklenebilir diye düşünüyorum.
Old 27-04-2011, 13:37   #10
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Admin,

Alıntı:
Yazan Admin
Sorun şu ki, eskiden garanti belgesinin saklanması sadece üretici/ithalatçiye karşı talepleriniz açısından önem taşıyordu (üretici/ithalatçi faturada yazmadığı, garanti belgesinde yazdığı için) ancak satıcı/acenta/bayinin de müteselsil sorumluluğu olduğundan, fatura ile tüm haklarınızı onlara karşı kullanabiliyordunuz. (ki pratikte de hiçkimse doğrudan üreticiye gitmiyor, ürünü satın aldığı yere gidiyordu)

Elinizde garanti belgesi olmasa dahi, fatura satıcı/acenta/bayiye karşı kanunun size verdiği tüm hakların ispatı anlamında yeterli delili sağlıyordu: Muhatabın kim olduğu belliydi, satış tarihi (dolayısıyla garanti süresi) faturadan çıkıyordu, malın niteliği, seri numarası faturada yazıyordu. Dolayısıyla bir ürünü faturasıyla satın aldığınız yere götürdüğünüzde, sizden garanti belgesi istemelerinin hiçbir mazereti olmuyordu, ve zaten hiçbir satıcı da istemiyor, istisnai olarak sorun çıkaran satıcı olursa, Hakem heyetleri de elinizde garanti belgesi olmasa dahi sadece fatura ile lehinize karar veriyordu.

Bu değişiklikten sonra ise, kötü niyetli satıcı/bayi/acenta açısından faturaya ek olarak eksiksiz doldurulmuş/kaşelenmiş bir garanti belgesi sunumu tüketicinin sırtına kolaylıkla ek bir külfet olarak yüklenebilir diye düşünüyorum.

Belirttiğiniz hususlar yine faturada yer alan/alacak olan ayrıntılar; satışı kimin yaptığı, ne zaman yaptığı (garanti süresinin başlama tarihi), malın niteliği faturada bellidir:

213 S.K. m.229: "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/19 md.) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

...Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz."

Tüketicilerin hakkını kullanması için satıcının garanti belgesinin ibrazını istemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtildiği üzere; yönetmeliğin dayanağı 4077 S.K. m.13'tür. Tüketicinin, haklarını kullanması için malın garanti belgesi kapsamında bir mal olması yeterlidir ve yönetmelik ekinde bu mallar ve garanti süreleri tek tek sayılmıştır:

4077 S.K. m.13: "İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir."

Ayrıca Yönetmeliğe göre garanti belgesi kapsamında olmasa da garanti belgesi alınan birtakım emtialar bulunmaktadır. Bu ürünlerde de garanti belgesinin ibrazına gerek yoktur; ürünün "garanti belgesi kapsamında" olması yeterlidir.

Yönetmeliğin uygulanmasında amaç, 1.maddede belirtildiği üzere: " Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.".

Varsayalım ki; satıcı sizin dediğiniz gibi davrandı (ki fatura ibrazına rağmen tüketicinin hakkını ifa etmeme durumu eskiden de şimdi de yine mümkün); satıcıya karşı dava ikame ettiğinizde satıcı "tüketici, garanti belgesini ibraz etmedi bana, o yüzden kabul etmiyorum" diyebilecek midir?

Saygılar...
Old 27-04-2011, 14:45   #11
Av.Tuğba Y.G.

 
Varsayılan

Ancak Syn Admin'in kuşkuları şu yönde sanırım;kanunda sadece "ürünün garanti kapsamında olması yeterli" diye belirtilirken,zamanla oluşacak teamül alıcının garanti belgesini sunma zorunluluğu haline dönüşecektir.Çünkü satıcı imzalı beyanı alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ,belgeyi verdiğini ispat edecektir.Kanunen ona zorunlu hale getirilen bu durumun devamı olarak o da bu belgenin geriye sunumunu zorunlu hale getirecektir.Üstelik bir de alıcıyı tam olarak hangi satıcıdan aldığını belgelemek için de fatura ibraz etmek zorunda bırakacaktır.
Nitekim Syn Av.Nevra Öksüz'ün de belittiği gibi;fatura ibrazına rağmen tüketicinin hakkının ifa edilmemesi durumu şimdi bile mümkünken..
Old 15-06-2011, 17:59   #12
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Maddeye sonradan eklenen "bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar" ifadesi satıcı aleyhine bir düzenleme gibi gözükse de uygulamada durum böyle olmayacaktır. Bu ispat hukuken sadece yazılı yapılabileceğinden, uygulamada tüm firmaların yapacağı ilk iş tüketiciye imzalattıkları (çoğu kez faturada, bazen sevk irsaliyesinde yazan) "malı eksiksiz teslim aldım" ibaresini, "malı ve garanti belgesini eksiksiz teslim aldım" şekline çevirmek olacaktır. Dolayısıyla bu cümle açısından satıcı aleyhine bir durum yoktur, tam aksine, asıl endişelenmesi gereken Tüketicidir, zira otomatik imzalayacağı bu metinden sonra bir sorun olduğunda Garanti Belgesi sunma zorunluluğu Tüketicinin omzuna yüklenmektedir.
Uygulamanın gelmesinden endişendiğim noktaya 2-3 ay içinde ulaştığını bugünkü tarihli aşağıdaki faturada görebilirsiniz:Yönetmelik bu cümle ile ne kastediyor ve kimi koruyor biz tartışmaya devam edebiliriz ancak satıcıların bu ifadeyi kendi lehine (=tüketici aleyhine) yorumladığı oldukça açık gözüküyor.
Old 15-06-2011, 20:32   #13
Av.Barış

 
Varsayılan

Sayın admin emin olun hakem heyetleri de tüketici lehine yorumlayacaktır. en azından benim bulunduğum heyet benim gibi yorumluyor.
Old 16-06-2011, 10:36   #14
Admin

 
Varsayılan

Sayın Av.Barış,
Alıntı:
Yazan Av.Barış
Sayın admin emin olun hakem heyetleri de tüketici lehine yorumlayacaktır. en azından benim bulunduğum heyet benim gibi yorumluyor.
İçimizi rahatlattığınız için teşekkür ederiz, bizim umudumuz da hakem heyetlerinin ve yargının konuyu böyle yorumlamasıydı.

Ancak konuya ilk eklediğim mesajda belirttiğim gibi, benim asıl eleştirdiğim Tüketicilerin Korunmasına ilişkin bir yönetmeliğe bu konuda tartışmalara yol açacak ve firmaların tüketici aleyhine yorumlayacağı böyle bir madde konulmuş olması.

Üstelik de yıllardır olan uygulama (yani faturanın tek başına garantiden yararlanmak için yeterli görülmesi) Türkiye'de tamamen yerleşmiş ve hem tüketiciler, hem satıcılar tarafından tamamen benimsenmişken.

Bu yönetmelik öncesi bir ürünü sadece faturası ile üretici ya da satıcıya götürerek garanti hizmetinden yararlanabiliyorken, yukarıdaki faturadan görüleceği üzere şimdi önce bir hakem heyeti ziyareti yapmamız gerekecek. Peki niye? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketiciyi korumaya(!) çalıştığı için!

Olumlu bir değişiklik yapmalarından vazgeçtim, "gölge etmeseler", tüketici için daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum.
Old 16-06-2011, 11:27   #15
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Admin,

Faturaya eski ve yeni yönetmelik mucibince geçerli olan "fatura garanti belgesi yerine geçmez" ibaresi eklenmiş sadece (diye düşünüyorum ); kısaca, bu ibarenin bir "yorum" olduğu kanaatinde değilim.

Saygılar...
Old 16-06-2011, 13:17   #16
Av.Barış

 
Varsayılan

firmalar satmış oldukları sanayi mallarının seri numarasını sistemlerine kayıt etmekte ve arıza sonrasında garanti süresinin yada garantisinin olup olmadığını bu sistem üzerinden kontrol etmektedirler. özellikler kullanmakta olduğumuz cep tlefonu, bilgisayar vs cihazların ayrı bir seri numaraları bulunmaktadır.

tabi ki sorunun bu tür cihazlar için çıkacağını sanmıyorum. ancak her ne kadar yönetmelik böyle desede ülkemizde alışılagelmiş uygulamada yönetmelikler kanunlara aykırı olarak çıkmaktadır. 4077 sayılı yasa yerinde durduğu sürece yönetmeliğe eklenen gereksiz maddelerin önemsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. sayın admin bence sizde önemsemeyin.
Old 25-06-2011, 11:32   #17
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Uygulamanın gelmesinden endişendiğim noktaya 2-3 ay içinde ulaştığını bugünkü tarihli aşağıdaki faturada görebilirsiniz:Yönetmelik bu cümle ile ne kastediyor ve kimi koruyor biz tartışmaya devam edebiliriz ancak satıcıların bu ifadeyi kendi lehine (=tüketici aleyhine) yorumladığı oldukça açık gözüküyor.

Sayın Admin,

Vatan Bilgisayar'dan aldığım bir ürün bozuldu ve bugün faturasıyla birlikte firmaya gittim; gitmeden önce bu forum aklıma geldiği için faturalarına bir bakayım dedim ve ne gördüm :

Fatura tarihi: 02.09.2010

Faturadaki ibareyi aynen yazıyorum: "Bu Faturadaki Ürünler Garanti Belgeleri ve Türkçe Kullanma Klavuzları ile Birlikte Teslim Edilmiştir. Fatura Garanti Belgesi Yerine Geçmez."

Aldığınız eski tarihli bir ürün varsa bakmanızı öneririm; vurguladığınız ibare, önceki faturalarında da yer alıyor.

Saygılar...
Old 13-06-2014, 11:20   #18
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan Yeni düzenleme

13.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren:

Garanti Belgesi Yönetmeliği m.5/f.2,3: "(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez."

Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler
MADDE 7 – (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

e) Garanti süresi,

f) Azami tamir süresi,

g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar."

http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=15577
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
SGK'da 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor av.sally Hukuk Haberleri 2 18-09-2008 14:01
Kan temininde yeni dönem Fatma KAPUÇAM Hukuk Haberleri 0 10-01-2007 09:55
Sosyal güvenlikte yeni dönem sancılı olacak Seyda Hukuk Haberleri 0 10-12-2006 10:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07499790 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.