Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Adli Sicil Arşiv kaydı silinebilir mi ?

Yanıt
Old 21-04-2010, 12:15   #1
Noyan Yiğit

 
Varsayılan Adli Sicil Arşiv kaydı silinebilir mi ?

2005 yılında bi müvekkil elinde sabıka kaydı ile bana geldi. Sabıka kaydında yaklaşık 15 tane 1988-1990 yıllarına ilişkin karşılıksız çek keşide etmek, çek karnesini iade etmemek ve toplu kaçakçılıktan mahkumiyete ilişkin kayıt vardı.
Bu kayıtları sildirmek istediğini söyledi. Ben de gerekli prosedürü takip ederek, mahkemelerine müracaat ettim. Sabıka kaydının silinmesine ilişkin kararları aldım. Kararlar "adli sicilden çıkartılması için kararın bir örneğinin Adli Sicil İstatistik Müdürlüğüne gönderilmek üzere C. Başsavcılığına yollanması" kararı ile Savcılığa gönderildi. Müvekkil en son dün bi sabıka kaydı almış. Sabıka kaydında şöyle diyor "Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil kaydı yoktur" altında "yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin Adli sicil arşiv kaydı vardır " yazıyor ve Üst bölümde 4 adet alt bölümde 2 adet kaldırılmış kayıtlara ilişkin bilgiler var.
Anladığım kadarı ile bu müvekkili tatmin etmemiş, diyor ki "Avukat bey sizin yaptığınız iş bi işe yaramadı ". Gerçekten müvekkil bu serzenişinde haklı mıdır?
Ben aynı kanaatte değilim. Sizlerin de fikirlerinizi almak istedim. Gerçekten yaptığımız iş bi işe yaramadı mı ? Çünkü bu işleri takip ederken canım çıktı
belki 10 tane mahkemeye dilekçe verip bunları takip ettim. Neticede de adli sicil kayıtları silinmiş ama "arşiv kayıtları" duruyor. Bu arşiv kayıtlarını sildirmek mümkün değil midir ? Yani müvekkil sabıka kaydı aldığında hiç sabıka kaydı yokmuş gibi "Adli sicil kaydı yoktur" kaydı olan ve arşiv kayıtlarının gözükmediği bir kayıt alması mümkün değil midir?
Bilgi ve emeğini paylaşan meslektaşlarını peşinen teşekkür ediyorum.Saygılarımla
Old 21-04-2010, 16:25   #2
wastelander67

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
Bu konuyla ilgili tecrübem olmamakla beraber. Adli Sicil Kanunu'nun Adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi başlığını taşıyan 12. maddesi şu şekildedir.

MADDE 12 - (1) Arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen silinir.

(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

Uygulamayı tam olarak bilmemekle beraber bu maddeye göre müvekkilinizin arşiv kaydı yoktur diye bir belge alması mümkün görünmüyor.
Saygılarımla.

****Düzeltme****
Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2.Maddesi gözümden kaçmış.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.

Sanırım müvekkilinizin silinmeyen arşiv kayıtları bu geçici ikinci maddede bahsedilen suçlarla ilgili kayıtlar.
Old 21-04-2010, 16:31   #3
ATARAS

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,

Yaptığınız işlemler sonucunda Adli Sicil Sabıka Kaydını sildirmişsiniz. Yapabileceğiniz bundan ibaret. Arşiv kaydının silinmesi konusunda kanunda yazılı haller dışında yapılacak bir işlem yok. Müvekkilinizin size teşekkür etmesi gerekir. Önemli olan, sabıka kaydı denilen belgeyi aldığı anda bu belgede, "şu mahkemenin şu sayılı kararına göre ceza almıştır" yazmaması. Siz bunu sağlamışsınız. İyi Çalışmalar...
Old 21-04-2010, 17:27   #4
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan

Sayın Yiğit

Müvekkiliniz "arşiv kayıtlı" adli sicil belgesi almış, tabi ki kayıtlar orada gözükecek. Normal sabıka kaydında bu kayıtların hiç biri gözükmez. Çoğu yer de kaydı bu şekilde talep etmektedir. Sadece bazı özel durumlarda arşiv kayıtlı sicil kaydı talep ederler. Sayın ATARAS'a katılıyorum. Siz vekil olarak gerekeni yapmışsınız.

Ben de bir müvekkilin adli sicil kayıtlarını aynı şekilde sildirmiştim, hele de mahkeme kararları eski tarihli ise gerçekten zor ve külfetli bir iş..

Size konuyla ilgili iki tane de içtihat ekliyorum.


T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi
Esas: 2006/7477
Karar: 2007/420
Tarih: 01.02.2007
ÖZET: Anayasa'nın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçların silinme koşulları gerçekleştiğinde adli sicil kaydından çıkarılır ve arşiv kaydına alınır. Bu nedenle, Anayasa'nın 76. maddesinde sayılan suçlardan olan "sahtecilik" suçunun "arşiv kaydının" silinmesi, ancak 5352 s. Adli Sicil ve İstatistik Yasası'nın 12. maddesindeki koşullar gerçekleştiği takdirde mümkündür.
(2709 sayılı Anayasa. m. 76) (5271 sayılı Ceza Muhakemesi K. m. 309) (5352 sayılı Adli Sicil K. m. 10, 12)
KARAR METNİ:
Sahte belgeyi bilerek kullanmak suçundan sanık Necmettin'in 765 s. TCK.nun 342/1, 59/2. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, (Ankara Sekizinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 14.05.1999 günlü ve 1998/275 esas, 1999/130 s. ilamını kapsayan kaydın 5352 s. Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2/2. maddesi gereğince arşiv kayıtlarından çıkarılmasına ait (Trabzon İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nin 24.07.2006 günlü ve 2006/101 değişik iş s. ek kararının,
Dosya kapsamına göre, 5352 s. Adli Sicil Kanunu'nun Geçici 2. maddesinin suç tarihi itibariyle aynı Kanun'un yürürlük gününden önceki kayıtların silinmesine ait koşulları düzenlenmiş olduğundan, Necmettin'in mahkumiyetine konu kaydın da bu kapsamda olduğu, dolayısıyla mülga 3682 s. Adli Sicil Kanunu'nun 8. maddesinde belirtilen şartlar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara ait adli sicil kayıtlarının mahkemelerce verilen silme kararlarına istinaden veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından adli sicil kaydından çıkartıldığı, anılan madde metinlerinde "affa uğramış olsalar bile" ibaresi bulunan, başta Anayasa'nın 76. maddesi ile özel kanunlarda (2839 s. Milletvekili Seçim Kanunu'nun 11. maddesi, 657 s. Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Sair Aletler Hakkında Kanun'un 7. maddesi vb. gibi) sayılan suç ve cezaların ise 5352 s. Kanun'un 10. maddesine istinaden, istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı Kanun'un 12. maddesinde sayılan şartlar dışında silinmesine kanuni olanak bulunmadığı, bu bağlamda; adı geçenin silmeye konu suçunun, Anayasa'nın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçlardan olması nedeniyle bahse konu kaydın mevzuat gereği adli sicil kaydından çıkartılarak arşiv kaydına alındığının anlaşılması karşısında, arşiv kaydının da silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 06.10.2006 tarih ve 45736 s. yazılı emirlerine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 06.11.2006 tarih ve YE.2006251323 s. ihbarnamesiyle Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:
Hükümlünün sabıka kaydını oluşturan suçun Anayasa'nın 76. maddesinde sayılan "sahtecilik" suçu olup, 5352 s. Adli Sicil ve İstatistik Yasası'nın 12. maddesinde yazılı koşulların gerçekleşmemesi halinde arşiv kaydının silinemeyeceği gözetilmeden, yazılı biçimde arşiv kaydının silinmesine karar verilmesi isabetsiz olup, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görüldüğünden Trabzon İkinci Asliye Ceza Mahkemesinin 24.07.2006 tarih ve 2006/101 değişik iş s. kararının (BOZULMASINA), gereğinin mahallinde ifasına, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına İADESİNE, 01.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak: YKD Haziran-2007 Sf : 1213
[Copyright © Ced Dağıtım Medya Yazılım - Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı]

T.C.
YARGITAY
9. Ceza Dairesi
Esas: 2008/10204
Karar: 2008/8987
Tarih: 09.07.2008
ÖZET: Anayasa'nın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçlara ait adli sicil kayıtları, koşulları oluştuğu takdirde sicil kaydından çıkarılarak arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydının ise silinmesi mümkün değildir.
(2709 sayılı Anayasa. m. 76) (5352 sayılı Adli Sicil K. m. 10, 12, geçici m. 2)
KARAR METNİ:
Hükümlü Rıza'nın, hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif suçundan, 765 s. Türk Ceza Kanunu'nun 159/1, 59. maddeleri gereğince 10 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, (Konya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 11.02.1994 günlü ve 1993/94 esas, 1994/34 s. kararı ile, Cumhurbaşkanı'na yokluğunda hakaret etmek ve saldırgan sarhoşluk suçlarından 765 s. Kanun'un 159/2, 59, 572/1, 647 s. Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 4. maddeleri gereğince 3.000.000 Türk Lirası ağır para ve 250.000 Türk Lirası hafif para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, (Konya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 09.06.1997 günlü ve 1997/144-124 s. kararının infazını müteakip, hükümlünün arşiv kaydının silinmesi talebi üzerine, 5352 s. Adli Sicil Kanunu'nun 12. maddesi gereğince talebin reddine dair, aynı mahkemenin 07.11.2007 günlü ve 2007/588 değişik iş s. kararına yapılan itirazın kabulü ve arşiv kaydının silinmesine ilişkin, (Konya İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 23.11.2007 günlü ve 2007/628 değişik iş s. kararı ile ilgili olarak;
Dosya kapsamına göre, 5352 s. Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2. maddesi, suç tarihi itibarıyla aynı Kanun'un yürürlük gününden önceki kayıtların silinmesine ait koşulları düzenlemiş olduğundan, mahkumiyetine konu kaydın da bu kapsamda olduğu, dolayısıyla mülga 3682 s. Adli Sicil Kanunu'nun 8. maddesinde belirtilen şartlar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara ait adli sicil kayıtlarının mahkemelerce verilen silme kararlarına istinaden veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyon tarafından adli sicil kaydından çıkartıldığı, anılan madde metinlerinde "affa uğramış olsalar bile" ibaresi bulunan, başta Anayasa'nın 76. maddesi ile özel kanunlarda (2839 s. Milletvekili Seçim Kanunu'nun 11. maddesi, 657 s. Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 6236 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Sair Aletler Hakkında Kanun'un 7. maddesi vb. gibi) sayılan suç ve cezaların ise 5352 s. Kanun'un 10. maddesine istinaden, istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı Kanun'un 12. maddesinde sayılan şartlar dışında silinmesine kanuni olanak bulunmadığı, bu bağlamda; adı geçenin silmeye konu suçunun, Anayasa'nın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçlardan olması nedeniyle bahse konu kaydın mevzuat gereği adli sicil kaydından çıkartılarak arşiv kaydına alındığının anlaşılması karşısında, arşiv kaydının da silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı'nın 13.05.2008 tarih ve 27723 s. yasa yararına bozma talebine atfen Yargıtay C.Başsavcılığı'nın 06.06.2008 tarih ve 2008/116151 s. tebliğnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Konya İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13.11.2007 gün ve 2007/628 D.İş s. kararının CMUK.nun 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay C.Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 09.07.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak: YKD Ekim-2008 Sf : 2074
[Copyright © Ced Dağıtım Medya Yazılım - Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı]


Kolaylıklar dilerim.
Old 22-04-2010, 11:00   #5
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Dostlar teşekkür ediyorum. Bu "müvekkil milleti" ni memnun etmek zor gerçekten.Çarşaf gibi 2 sayfa sabıka kaydı vardı vatandaşın. Şimdi adli sicil kaydı yoktur yazıyor en azından sabıka kayıt bilgilerinde ama yine yaranamıyorsunuz.Saygılarımla.
Old 22-04-2010, 11:48   #6
Av.Kaan

 
Varsayılan

Yeni kanuna tabi suçlar bakımından evet arşiv kaydı silinemez (ölüm vs hariç)

Peki: şu hususa göre tekrar bir değerlendirme yapsanız:

Alıntı:

"Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı Maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir. "

Old 22-04-2010, 15:40   #7
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Sayın Av.Kaan, Sayın av.Hülya Büyükoğlu meslektaşımızın iletisine eklediği Yargıtay içtihatları meseleye ışık tutuyor gibi. Bizim müvekkilin arşiv kaydında yer alan kayıtlar da Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan "taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis ile ..." kapsamına giren suçlardan. Müvekkilin 15 adet sabıka kaydı var idi. Diğerleri bu kapsama girmediği için tamamen silinmiş, arşiv kaydına alınmamış, ancak 6 adet suça ilişkin kayıt Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılı suçlardan olduğundan sabıka kaydı silinmiş olduğu halde arşive alınmış. Resmi kurum ve kamu kurumuna ibraz edilecek bir sabıka kaydı istendiği içinde arşiv kaydını da gösteren sabıka kaydı verilmiş.

Geçici madde 2 den de anlaşıldığı üzere Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için arşiv kaydının silinmesi söz konusu olabiliyor. Yargıtay içtihatlarında anlaşılacağı üzere ilgililerin yaptığı müracaat üzerine Ağır Ceza Mahkemeleri arşiv kaydının silinmesine karar vermiş, ancak Yargıtay bu kararları bozmuş. Öyle anlaşılıyor ki bizim müvekkilin arşiv kayıtları ya ölünce yada yaşarsa 2068 yılında silinebilecek ancak.

Esasen bu kanun maddeleri sorgulanmalı şöyle ki :

Müvekkil eskiden beri çok iyi tanıyorum. Ortağının kendisine attığı bir kazık nedeniyle mağdur oldu. Çekleri karşılıksız çıktı. 3 seneye yakın hapis yattı. Ancak "esasen dürüst ve namuslu bir insan" olduğu için hapisten çıktıktan 5-6 sene sonra kendi işini kurdu. Şimdi orta ölçekte bir sanayici oldu. Fabrika sahibi yanında 100 kişiye yakın insan çalışıyor. Ancak geçmişte yaşadığı bi sıkıntı aradan 22 sene geçmiş olmasına rağmen karşısına çıkıyor ve bankadan çek almaya kalksa alamıyor.Yaşamış olsa 80 sene bu olay karşısına çıkacak. Bu doğru bi uygulama mıdır bilemiyorum. Adam hapis de yattı cezasını çekti. Ancak cezası halen bitmemiş demek ki.
Old 14-04-2011, 14:48   #8
avukat 77

 
Çözüm adli sicil kanuna kısmi iptal

14 Nisan 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27905
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2008/44
Karar Sayısı : 2011/21
Karar Günü : 20.1.2011
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:
1- Ankara 9. İdare Mahkemesi (Esas Sayısı: 2008/44)
2- Şanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesi (Esas Sayısı: 2010/109)
İTİRAZLARIN KONUSU: 25.5.2005 günlü, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun;
1- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (3) numaralı fıkrasının son cümlesinin,
2- 10. maddesinin,
3- 12. maddesinin,
4- Geçici 2. maddesinin,
Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 12., 17., 20. ve 40. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Arşive alınan mahkumiyet kararlarının arşiv kayıtlarından çıkartılması istemiyle açılan davalarda, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptalleri için başvurmuşlardır.
II- İTİRAZLARIN GEREKÇESİ
A- Ankara 9. İdare Mahkemesinin Başvuru Kararının Gerekçe Bölümü Şöyledir:
“01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 9. maddesinin l/a bendinde “adli sicildeki bilgiler cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır” aynı maddenin 3. bendinin son cümlesinde “Adli para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.” ve yine aynı Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde ise, “Arşiv bilgileri ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen silinir” hükümleri yer almıştır.
Hukuk, devleti bütün faaliyetlerinde hukukun genel ilkeleri ile bağlayıcılığı ve üstünlüğü olan Anayasa hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır.
T.C Anayasasının 5. maddesinde, kişilerin ve toplumun, refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlandıran ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, yine Anayasanın 2. maddesinde sosyal hukuk devleti niteliği vurgulanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.
Öte yandan, Anayasanın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmü yer almıştır.
T.C Anayasasının 11. maddesinde de, “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, 1988 yılındaki evrakta sahtekarlık suçundan dolayı 19.07.1991 tarih ve E: 1991/49, K:1991/81 sayılı Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 1 ay müddetle hapis cezasına çarptırıldığı, Türk Ceza Kanununun 59. maddesi uyarınca cezası 1/6 oranında indirildiği ve neticeden 10.000 TL Ağır Para Cezası ile tecziyesine karar verildiği, davacının 26.03.2003 tarihli dilekçesi üzerine Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesince 26.03.2003 tarih ve E:2003/56 kararı ile adli sicil kaydının silinmesine karar verildiği, adli sicil kaydı silinen davacının arşiv kaydına alındığı, bu arşiv kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun 26.01.2007 tarih ve 1712 sayılı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü işlemi ile reddedildiği anlaşılmaktadır.
Olayda, davacının 1988 yılında işlediği suçtan dolayı 10.000 TL Ağır Para Cezası ile cezalandırıldığı, 26.03.2003 tarih ve E:2003/56 sayılı Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Adli Sicil kaydının silindiği ve adli sicil kaydının silinmesi ile işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasının sağlanıp tekrar topluma kazandırılması amaçlanmış olduğuna göre, aynı amacın arşiv kaydına alınmasına ilişkin 5352 sayılı Yasa hükümleri için de gözetilmesi gerekecektir.
Her ne kadar Adli Sicil Kanununda arşiv bilgilerinin kişinin kendisi veya vekaletnamede belirtilmiş olmak koşuluyla vekili, Cumhuriyet başsavcılıkları, hakim veya mahkemeler ve yetkili seçim kurulları tarafından istenebileceği belirtilmiş ise de, Adli Sicil Kayıtlarında sicil kayıtları silinen kişilerin arşiv kayıtlarının olduğu, arşiv sicil kayıtlarının hangi koşullarla silindiği 5352 sayılı Yasanın 12. maddesinde açıkça düzenlendiği ve bu arşiv kaydının da ya ilgilinin ölümü ya da kaydın girildiği tarihten itibaren 80 yılın geçmesiyle silineceği göz önüne alındığında, topluma kazandırma amacının gerçekleştirilemeyeceği açıktır.
Bu durumda, adli sicil kaydı silinen kişilerin Adli sicil bilgilerinin arşiv kaydına alınmasını ve 80 yıl boyunca arşiv kaydında tutulmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve insan haklarına saygılı, sosyal hukuk devleti ilkesini ihlal ettiği anlaşıldığından, 01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 9. maddesinin l/a bendinde “adli sicildeki bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır” aynı maddenin 3. bendinin son cümlesinde “Adli para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.” Aynı Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde ise, “Arşiv bilgileri ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen silinir” hükümlerinin, Anayasanın 2., 5., 10. ve 11. maddelerine aykırılık oluşturmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, 0l.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 9. maddesinin l/a bendinde “adli sicildeki bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır” aynı maddenin 3. bendinin son cümlesinde “Adli para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.” aynı Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde ise, “Arşiv bilgileri ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydının girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen silinir” hükümlerinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına, dosyada bulunan belgelerin onaylı birer örneğinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine, kararın taraflara tebliğine, 14.12.2.007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
B- Şanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesinin Başvuru Kararının Gerekçe Bölümü Şöyledir:
“İncelenen evrak kapsamına göre talep eden H.A.’nın silinmesini istediği arşiv kaydı 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun geçici 2. maddesi ile Mülga 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 8. maddesindeki şartların oluşması halinde madde metinlerinde “Affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan başta Anayasanın 76. maddesi ile bazı özel kanunlarda (2839sayılı Milletvekili Seçim Kanunun 11. maddesi, 657 s. K.nun 48. maddesi, 6136. s. K.7 .md.vb. gibi) sayılan suç ve cezalar hakkında 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun 10. maddesine istinaden istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alınmasına, aynı Adli Sicil Kanunu’nun 12. maddesine ilişkin olup 1993 yılında Özel Belgede Sahtecilik suçundan erteli ceza alan ve aynı zamanda doktor olan talep edenin adli sicil kaydını 11/07/2000 tarihinde İstanbul 5.Ağır Ceza Mahkemesine müracaatı ile sildirmesine karşın talep dosyasında ayrıntılı geçtiği üzere özetle, sonradan doktor olması ve yeniden suç işlememesine karşın memuriyetinde tıpda uzmanlık sınavında ve hayatının her aşamasında karşısına çıkarak kendisine mağdur ettiği ve bu durumun onurunu ve vicdanını uzun yıllar rencide eden ve her an hatırladıkça sanki o andaymışçasına pişmanlık ve üzüntü yaşadığından bahisle arşiv kaydının silinmesini istediği anlaşılan olayda her ne kadar mahkememizin 08/07/2010 tarih ve 2010/121 değişik iş sayılı kararı ile talebi kabul edilmiş ve arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, 12.08.2010 tarih 2379 sayılı Adlı Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünün yazısı üzerine Cumhuriyet Savcılığının talebi uyarınca kararımızın kaldırılması talep edilmiş ise de,
Kararın kaldırılmasına mesnet yapılan 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2.maddesi ile arşiv kaydına ilişkin 10. ve silinmesine ilişkin 12. maddelerinin;
a- Anayasamızın 5. maddesindeki Devletin Temel Amaç ve Görevleri içinde sayılan kişilerin sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlamaların giderilmesi ilkesine, talep edenin doktor olması, toplumda bir konumu olması, 1993 yılında işlemiş olduğu bir suçun erteleme şartlarını karşılamasına, bir daha hiç bir suç işlememesine ve adli sicil kaydının silinmesine karşın arşiv kaydında sürekli görünmesi nedeniyle tayin, terfi, tıpta uzmanlık sınavı ve benzeri resmi işlemler nedeni ile sürekli yüz kızartıcı mahiyette karşısına çıkması nedeni ile aykırı olması,
b- Anayasamızın 10/1. maddesindeki herkesin kanun önünde ayrım gözetilmeksizin eşitliği ilkesi ile 10/5. fıkrasındaki Devlet Organları ve İdare Makamlarının bütün işlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olmaları ilkesine, (a) fıkrasında yazılı resmi işlemler için müracaat etmesinde ve yükselmesinde sürekli karşısına getirilmesi nedeni ile eşit şartlarda hayat yarışına katılmasına engel teşkil etmesi,
c- Anayasamızın 11/2. fıkrasındaki kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı ilkesine, (a) ve (b) fıkralarındaki gerekçelerle aykırı olması,
d- Anayasamızın 12/1. fıkrasındaki herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olması ilkesine, (a) ve (b)fıkralarındaki gerekçelerle aykırı olması,
e- Anayasamızın 17/1. fıkrasındaki herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olması ilkesine, (a) ve (b) fıkralarındaki gerekçelerle aykırı olması,
f- Anayasamızın 20/3. fıkrasındaki herkesin kendisi ile ilgili verilerin silinmesini talep etme ilkesine, (a) ve (b) fıkralarındaki gerekçelerle aykırı olması,
g- Anayasamızın 40/1. fıkrasındaki Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyeti ihlal eden herkesin yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahip olma ilkesine, (a) ve (b) fıkralarındaki gerekçelerle aykırı olması nedenleri ile aykırılık teşkil ettiği,
Kaldı ki 2709 sayılı 1982 Anayasasının 76. maddesi lafzi ve ga-i yorumunda adli sicil kaydının silinmesi koşulları oluşmayan ilgili süreleri suç işleme tarihinden itibaren henüz dolmayan kişilerin işledikleri bir kısım suçlara yönelik affa uğramış olsalar bile millet vekili seçilemeyeceklerine yönelik olup, ömür boyu arşiv kaydında bulunduğundan bahisle ilk defa suç işledikten sonra kalan ömürlerinde suç işlemeyerek topluma yeniden uyum sağlayan ve kazandırılan insanları kapsamamaktadır. Aksini düşünmek bir insanın bir defa 76. maddeye giren suçlardan birini işledikten sonra, ömür boyu milletvekili seçilememe, 657 sayılı Yasa gereği memur olamama ve benzeri kısıtlamaları gündeme getirebileceğinden, ayrıca ilk defa suç işledikten sonra yeniden suç işleyen insanla arasındaki ayrımı ortadan kaldıracağından eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edecektir ve bu durumda yeniden suç işleyen insanla arasında hiç bir ayrım kalmadığını gören bir kısım insanlar madem farkımız yok yeniden suç işleyebilirim diye düşünebilecektir.
Profesör Doktor Faruk EREM’in “Bir Ceza Avukatının Anıları” isimli kitabının ön sözünde de belirttiği üzere “Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar” sözünden de anlaşılacağı üzere neticede herkes insan olup bir defa suç işledi diye, adli sicil kaydından çıkarılması koşulları oluşmasına karşın, arşiv kaydında ömür boyu sabıkalı görülmesini sağlamak Anayasanın yukarıda belirtilen ilgili maddelerine aykırılık teşkil edebilecek, insanlık onurunu zedeleyebilecek mahiyette görülmüş olduğundan 2709 sayılı 1982 Anayasasının 152/1. fıkrası gereği Anayasa Mahkemesine müracaat ve vereceği karara kadar davanın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekmiştir.”
III- YASA METİNLERİ
A- İtiraz Konusu Yasa Kuralları
1- 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun iptali istenen bent ve cümleyi de içeren 9. maddesi şöyledir:
“Adlî sicil bilgilerinin silinmesi
Madde 9- (1) Adlî sicildeki bilgiler;
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af,
Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.
(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.
(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.”
2- 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun iptali istenen 10. maddesi şöyledir:
“Arşiv bilgilerinin istenmesi
Madde 10- (1) Arşiv bilgileri;
a) Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,
b) Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler,
c) Yetkili seçim kurulları,
d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
Tarafından istenebilir.
(2) Kanunda açıkça belirtilmediği takdirde, kişi hakkında alınacak bir karar veya yapılacak bir işlemle ilgili olarak, bir yakınının adlî sicil ve arşiv kayıtları istenemez ve bu bilgiler, kişiyi herhangi bir haktan yoksun bırakmak için dayanak olarak kullanılamaz.
(3) Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilir.”
3- 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun iptali istenen 12. maddesi şöyledir:
“Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 12- (1) Arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.”
4- 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun iptali istenen Geçici 2. maddesi şöyledir:
“Geçici Madde 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.
(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.”
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Başvuru kararlarında, Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 12., 17., 20. ve 40. maddelerine dayanılmıştır.
IV- İLK İNCELEME
A-Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Sacit ADALI, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılmalarıyla E. 2008/44 sayılı dosyada 21.5.2008 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
B-Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN ve Celal Mümtaz AKINCI’nın katılmalarıyla E. 2010/109 sayılı dosyada 8.12.2010 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında ise öncelikle davada uygulanacak kural sorunu görüşülmüştür.
Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.
İtiraz yoluna başvuran Şanlıurfa 3. Asliye CezaMahkemesi, 5352 sayılı Kanun’un 10., 12. ve Geçici 2. maddelerinin iptalini istemektedir.
Kanun’un 10. maddesinde, arşiv bilgilerinin kimler tarafından ve hangi gerekçelerle istenebileceğine, arşiv bilgilerinin kişiyi herhangi bir haktan yoksun bırakmak için dayanak olarak kullanılamayacağına; 12. maddesinde, adli sicil ve arşiv kayıtlarının hangi hallerde silinebileceğine; Geçici 2. maddesinde ise 5352 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce işlenmiş, ancak 3682 sayılı Kanun’a göre süre yönünden silinme koşulları oluşmayan kayıtlar hakkında ne tür bir işlem yapılacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.
Başvuran Mahkemenin bakmakta olduğu davada talepte bulunan, hakkında mevcut olan arşiv kaydının silinmesini istemektedir. Bu durumda, arşiv bilgilerinin kimler ve hangi gerekçelerle istenebileceği hususlarını düzenleyen, bir başka ifadeyle arşiv kayıtlarının silinmesine ilişkin hükümler içermeyen 5352 sayılı Kanun’un 10. maddesinin davada uygulanacak kural niteliğinde bulunmadığı açıktır.
Bu nedenle, 5352 sayılı Kanun’un 10. maddesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu maddeye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniylereddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- BİRLEŞTİRME KARARI
25.5.2005 günlü, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun 12. ve Geçici 2. maddesinin, iptallerine karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin 2010/109 esas sayılı dosyanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2008/44 esas sayılı dosya ile birleştirilmesine, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2008/44 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 20.1.2011 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
VI- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin raporlar, itiraz konusu Yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Uygulanacak Kural Sorunu
İtiraz yoluna başvuran Ankara 9. İdare Mahkemesince, 5352 sayılı Kanun’un 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ve (3) numaralı fıkrasının son cümlesi ile 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptali istenmektedir.
5352 sayılı Kanun’un iptali istenen 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde, adli sicile kaydedilen bilgilerin, cezanın ve güvenlik tedbirinin infazının tamamlanmasından sonra; (3) numaralı fıkrasının son cümlesinde ise adli para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümlerin, adli sicil kaydına alınmaksızın doğrudan arşiv kaydına alınacağı hükmü yer almaktadır.
5352 sayılı Kanun’un 19. maddesi uyarınca arşiv kaydına alma işlemi, ancak 1.6.2005 tarihinden sonra işlenmiş ve karara bağlanmış suçlara ilişkin mahkumiyet kararları hakkında uygulanabilecektir. Bir başka ifadeyle, 5352 sayılı Kanun’un 9. maddesinin iptali istenen kurallarında öngörülen arşive alınma işlemi, 1.6.2005 tarihinden önce işlenmiş suçlardan dolayı verilen mahkumiyet kararları için uygulanamayacaktır.
Başvuran Mahkemenin bakmakta olduğu davada, davacının silinmesini istediği arşiv kaydına ilişkin mahkumiyet kararı, 5352 sayılı Kanun’un iptali istenen kuralları uyarınca değil, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5352 sayılı Kanun’dan önce yürürlükte bulunan 3682 sayılı Kanun’un 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince arşiv kaydına alınmıştır. Bu durumda, 5352 sayılı Kanun’dan önce yürürlükte bulunan 3682 sayılı Kanun uyarınca arşiv kaydına alınan bir kayıt hakkında, 5352 sayılı Yasa’nın 9. maddesinin iptali istenen kuralları davada uygulanacak kural niteliğinde bulunmamaktadır.
Bu nedenle 5352 sayılı Kanun’un 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (3) numaralı fıkrasının son cümlesinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bent ve cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniylereddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.
B- Sınırlama Sorunu
Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Kanun’un 28. maddesine göre, Anayasa Mahkemesine yapılacak başvurular, itiraz yoluna başvuran Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağı yasa kuralları ile sınırlıdır.
İtiraz yoluna başvuran Şanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 5352 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinin tümünün iptalini istemektedir.
5352 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinde, Kanun’un yürürlük tarihinden önce işlenmiş suçlara ilişkin tüm kayıtlar ile Anayasa’nın 76. maddesi ve özel kanunlarda belirtilen mahkumiyet kararlarının adli sicilden silinmesi ve arşiv kaydına alınmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle Geçici 2. maddede 5352 sayılı Kanun’dan önce işlenmiş suçlara ilişkin tüm kayıtlar için bir düzenleme söz konusudur. Oysa, başvuran Mahkeme “özel belgede sahtecilik suçu”na ilişkin arşiv kaydının silinememesinin Anayasa’ya aykırılığını ileri sürmektedir. Söz konusu suç Anayasa’nın 76. maddesi ile diğer özel kanunlarda belirtilen suçlar kapsamına girmektedir. Bu nedenle, 5352 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine ilişkin esas incelemenin, maddenin (1) numaralı fıkrasının “Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.” biçimindeki son cümlesi ile (2) numaralı fıkrasının “…Anayasa’nın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için…” bölümüyle sınırlı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
C- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
1- 5352 sayılı Kanun’un 12. Maddesinin İncelenmesi
Başvuru kararlarında, kişinin geçmişte işlediği bir suçun üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına karşın bunun sosyal ve mesleki yaşamında sürekli bir engel olarak karşısına çıkarılmasının sosyal hukuk devleti, eşitlik, adalet, herkesin maddi ve manevi varlığını geliştirmesi ilkelerine, cezalandırmanın suçluları yeniden topluma kazandırması amacına, kişinin kendisiyle ilgili verilerin silinmesini talep etme hakkına, Anayasa’yla tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin yetkili makama geciktirilmeden başvuru imkanının sağlanmasını isteme hakkına aykırı olduğu belirtilerek, iptali istenen kuralın Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 12., 17., 20. ve 40. maddeleriyle bağdaşmadığı ileri sürülmüştür.
a) Maddenin (1) Numaralı Fıkrasının İncelenmesi
5352 sayılı Kanun’un 9. maddesinde, aynı Kanun’un 4. maddesi uyarınca adli sicile kaydedilen bilgilerin hangi hallerde arşiv kaydına alınacağı belirtilmiştir. İtiraz konusu fıkrada ise aynı Kanun’un 9. maddesi gereğince arşive alınan kayıtların ilgilinin ölümü üzerine veya her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yıl geçtikten sonra silineceği hükmü yer almaktadır.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir. Yasaların kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu nedenle yasakoyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir.
Anayasa’nın 5. maddesinde, “İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama” Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmış; 17. maddesinin birinci fıkrasında ise herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.
İtiraz konusu kuralla, 5352 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar dışında, Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve adli sicile kaydedilmiş tüm mahkumiyet hükümlerinin infaz edilmesinden sonra arşiv kayıtlarında ilgilinin ölümüne kadar veya kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yıl süreyle muhafaza edilmesi öngörülmektedir.
5352 sayılı Kanun’un gerekçesinde de belirtildiği üzere, Türk Ceza adalet sisteminde öngörülen tekerrür, erteleme, temel cezanın belirlenmesi, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi kurumların hayata geçirilebilmesi, bir kişinin işlediği suçun ya da aldığı cezanın milletvekili seçilmesini engelleyen Anayasa’nın 76. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenlerden olup olmadığının saptanabilmesi ve mahkumiyete bağlı hak yoksunluğu öngören bazı özel yasalardaki hükümler nedeniyle mahkemelerce verilen mahkumiyet kararlarının kayıt altına alınmasında yasal ve anayasal bir takım gereklilikler bulunmaktadır. Ancak söz konusu gerekliliklerin, itiraz konusu kuralda öngörüldüğü üzere arşiv kayıtlarının kişinin ölümüne kadar ya da seksen yıl süreyle muhafaza edilmesi noktasında geçerli olmadığı açıktır.
Mahkemelerce verilen mahkumiyet kararlarının arşiv kaydına alınmasının gerekçesini oluşturan durumlar, bazı istisnalar dışında, kişi hakkında ömür boyu hak yoksunluğu getirmemektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ömür boyu hak yoksunluğu durumuna yer verilmemiş, hak yoksunluğu belli bir süreyle sınırlandırılmıştır. 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen bir mahkumiyet nedeniyle hak yoksunluğu, kural olarak, cezanın infazıyla sona ererken; Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkumiyete bağladığı hak yoksunlukları ise 5352 sayılı Kanun’un 13/A maddesi gereğince ilk mahkumiyet kararının infaz edilmesinden itibaren belli sürenin geçmesiyle birlikte yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluyla sona erdirilebilmektedir. Bir başka ifadeyle, arşiv kaydına alınmanın gerekçesini oluşturan kurumlar ilk mahkumiyet kararından belli bir süre geçtikten sonra kişi hakkında aleyhe bir sonuç doğurmadığı halde, söz konusu kayıtların kişinin ölümüne kadar veya kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yıl süreyle arşivde muhafaza edilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, tüm suçlara ilişkin arşiv kayıtlarının bu kadar uzun süre muhafaza edilmesi, suç ve cezaların nitelikleri veya ağırlıkları dikkate alınmadan tüm suçlar için geçerli tek bir sürenin belirlenmesi, bu sürenin arşiv kaydına alınmayı gerekli kılan amaçla orantılı ve makul olmaması nedeniyle Kural, adil ve hakkaniyete uygun bir düzenleme niteliğinde değildir.
Diğer taraftan, kişinin belli bir tarihte aldığı herhangi bir mahkumiyet kararına ilişkin kaydın kişinin ölümüne kadar ya da seksen yıl süreyle muhafaza edilmesi, Anayasa’nın 5. ve 17. maddelerinde belirtilen kişinin maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi ilkesi ve cezaların ıslah edici olma amacı ile bağdaşmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 5. ve 17. maddelerine aykırıdır. Kuralın iptali gerekir.
Kural, Anayasa’nın 2., 5. ve 17. maddelerine dayanılarak iptal edildiğinden, ayrıca Anayasa’nın 10., 11., 12., 20. ve 40. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
b) Maddenin (2) ve (3) Numaralı Fıkralarının İncelenmesi
5352 sayılı Kanun’un 12. maddesinin ikinci fıkrasında, fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtlarının, talep aranmaksızın; üçüncü fıkrasında ise kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydının tamamen silineceği hükmü yer almaktadır.
İlgili hakkında verilen mahkumiyet kararına dayanak olan eylemin sonradan yapılan yasal değişiklikle suç olmaktan çıkarılması, kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat ya da ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hallerinde, arşive alınan kaydın arşive alınmasını gerektiren hukuksal etki ve değerinin ortadan kalkması nedeniyle arşivden silinmesinin, Anayasa’nın 2. maddesinde öngörülen hukuk Devleti ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, itiraz konusu kurallar Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
Kuralların, Anayasa’nın 5., 10., 11., 12., 17., 20. ve 40. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.
2- 5352 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesinin İncelenmesi
Şanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesinin başvuru kararında, Kanun’un 12. maddesi için belirttiği gerekçelerle itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 5., 10., 11., 12., 17., 20. ve 40. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya aykırılığı konusunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İstemle bağlı kalmak koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykırılık incelemesi yapabileceğinden, iptali istenen kuralla ilgisi nedeniyle Anayasa’nın 2. maddesi yönünden de inceleme yapılmıştır.
İtiraz konusu kuralda, 5352 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce işlenmiş ancak yürürlükten kaldırılan 3682 sayılı Kanun’a göre süre yönünden silinme koşulları oluşmayan kayıtlar hakkında ne tür bir işlem yapılacağına ilişkin kurallar yer almaktadır. Buna göre, Anayasa’nın 76. maddesi ile özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla, 5352 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce işlenmiş suçlar için önceki Yasa’da öngörülen silinme sürelerini dolduran kayıtlar adli sicil kayıtlarından silinecek; süre yönünden silinme koşulunu doldurmayanlar ise arşive alınacak ve önceki Kanun’da belirtilen silinme sürelerini tamamladıktan sonra arşiv kayıtları da silinecektir. İtiraz konusu kural, 5352 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce işlenmiş suçlara ilişkin mahkumiyet kararlarının adli sicil ve arşivden silinmesini mümkün hale getirirken, Anayasa’nın 76. maddesi ile özel kanunlarda yer alan bazı suçlara ilişkin mahkumiyet kayıtlarını kapsam dışında tutmuştur.
5352 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasına ilişkin gerekçelerle, itiraz konusu Geçici 2. maddenin (1) numaralı fıkrasının “Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.” biçimindeki son cümlesi ve (2) numaralı fıkrasının “… Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için …” bölümü Anayasa’nın 2., 5. ve 17. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.
Kural, Anayasa’nın 2., 5. ve 17. maddelerine dayanılarak iptal edildiğinden, ayrıca Anayasa’nın 10., 11., 12., 20. ve 40. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
VII- İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez” denilmekte, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinin dördüncü fıkrasında da bu kural tekrarlanarak, beşinci fıkrasında Anayasa Mahkemesi’nin, iptal halinde meydana gelecek hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlâl edici mahiyette görürse yukarıdaki fıkra hükmünü uygulayacağı belirtilmektedir.
5352 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.” biçimindeki son cümlesi ve (2) numaralı fıkrasının “… Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için …” bölümünün, iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL HÜKÜMLERİNİN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE, 20.1.2011 gününde karar verilmiştir.
VIII- SONUÇ
A- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 25.5.2005 günlü, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun:
1- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (3) numaralı fıkrasının son cümlesinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bent ve cümleye ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,
2- Geçici 2. maddesineilişkin esas incelemenin, maddenin, (1) numaralı fıkrasının “Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.” biçimindeki son cümlesi ve (2) numaralı fıkrasının “… Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için …” bölümü ile sınırlı olarak yapılmasına,
C- 5352 sayılı Kanun’un;
1- 12. maddesinin,
a- (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- (2) ve(3)numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
2- Geçici 2. maddesinin, (1) numaralı fıkrasının “Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.” biçimindeki son cümlesi ve (2) numaralı fıkrasının “… Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için …” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
D- 5352 sayılı Kanun’un;
1- 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
2- Geçici 2. maddesinin, (1) numaralı fıkrasının “Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.” biçimindeki son cümlesi ve (2) numaralı fıkrasının “… Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için …” bölümünün,
iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL HÜKÜMLERİNİN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
OYBİRLİĞİYLE,
20.1.2011 gününde karar verildi.


Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLUÜye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTOÜye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Serruh KALELİ
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞÜye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜNÜye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Old 11-06-2011, 19:26   #9
muratoz

 
Varsayılan

merhabalar kararın yürürlüğe girdiği tarihte neler olacak karar tamam güzel yürürlüğe girdiği tarihte artık geçici 2 maddeye göre silinmeyen adli sicil arşiv kayıtları artık silinecekmi
Old 14-06-2011, 13:06   #10
semih kaya

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,
Pratikte çok karşılaşılmasa da küçük bir bilgi eklemenin benim gibi genç hukukçulara faydalı olabileceği kanaatindeyim: Adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebinde bulunan kişinin beyin fonksiyonlarını yitirdiği heyet raporu ile belirlenmişse söz konusu kayıt siliniyor.
Saygılarımla...
Old 18-06-2011, 00:12   #11
muratoz

 
Varsayılan

sayın kaya
yukarıda gördüğünüz karar ne için verildi...
geçici 2 madde ve 12 madde neden düzeltildi...
Old 30-04-2013, 16:18   #12
av.remzi

 
Varsayılan Sabıka karşılıksız çek sebebiyle dolandırıcılık ise;

Alıntı:
Yazan Noyan Yiğit
Sayın Av.Kaan, Sayın av.Hülya Büyükoğlu meslektaşımızın iletisine eklediği Yargıtay içtihatları meseleye ışık tutuyor gibi. Bizim müvekkilin arşiv kaydında yer alan kayıtlar da Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan "taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis ile ..." kapsamına giren suçlardan. Müvekkilin 15 adet sabıka kaydı var idi. Diğerleri bu kapsama girmediği için tamamen silinmiş, arşiv kaydına alınmamış, ancak 6 adet suça ilişkin kayıt Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılı suçlardan olduğundan sabıka kaydı silinmiş olduğu halde arşive alınmış. Resmi kurum ve kamu kurumuna ibraz edilecek bir sabıka kaydı istendiği içinde arşiv kaydını da gösteren sabıka kaydı verilmiş.

Geçici madde 2 den de anlaşıldığı üzere Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için arşiv kaydının silinmesi söz konusu olabiliyor. Yargıtay içtihatlarında anlaşılacağı üzere ilgililerin yaptığı müracaat üzerine Ağır Ceza Mahkemeleri arşiv kaydının silinmesine karar vermiş, ancak Yargıtay bu kararları bozmuş. Öyle anlaşılıyor ki bizim müvekkilin arşiv kayıtları ya ölünce yada yaşarsa 2068 yılında silinebilecek ancak.

Esasen bu kanun maddeleri sorgulanmalı şöyle ki :

Müvekkil eskiden beri çok iyi tanıyorum. Ortağının kendisine attığı bir kazık nedeniyle mağdur oldu. Çekleri karşılıksız çıktı. 3 seneye yakın hapis yattı. Ancak "esasen dürüst ve namuslu bir insan" olduğu için hapisten çıktıktan 5-6 sene sonra kendi işini kurdu. Şimdi orta ölçekte bir sanayici oldu. Fabrika sahibi yanında 100 kişiye yakın insan çalışıyor. Ancak geçmişte yaşadığı bi sıkıntı aradan 22 sene geçmiş olmasına rağmen karşısına çıkıyor ve bankadan çek almaya kalksa alamıyor.Yaşamış olsa 80 sene bu olay karşısına çıkacak. Bu doğru bi uygulama mıdır bilemiyorum. Adam hapis de yattı cezasını çekti. Ancak cezası halen bitmemiş demek ki.

suç vasfı değiştiğinden ve silinebilecek hale geleceğinden arşive alınmadan dahi silinebilir diye düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adli Sicil arşiv Kaydının silinmesi Staj.Av.Selçuk Meslektaşların Soruları 12 05-11-2015 19:13
adli sicil kaydı avhakanozen Meslektaşların Soruları 9 07-03-2009 10:53
adli sicil kaydı dadaş Meslektaşların Soruları 1 29-12-2008 22:42
adli sicil kaydı av.asen öznur Meslektaşların Soruları 3 26-06-2008 12:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07113290 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.