Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

istihkak davasında yetki

Yanıt
Old 23-03-2010, 14:42   #1
SKARA

 
Varsayılan istihkak davasında yetki

MERHABA

İCRA DOSYASI KADIKÖY HACİZ YAPILAN YER KARTAL (TALİMAT DOSYASINDAN) BU DURUMDA İSTİHKAKTA YETKİLİ MERCİİ HAKKINDA YORUMUNUZ NEDİR. ESAS DOSYASININ BULUNDUĞU YER Mİ?
Old 23-03-2010, 14:46   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan SKARA
MERHABA

İCRA DOSYASI KADIKÖY HACİZ YAPILAN YER KARTAL (TALİMAT DOSYASINDAN) BU DURUMDA İSTİHKAKTA YETKİLİ MERCİİ HAKKINDA YORUMUNUZ NEDİR. ESAS DOSYASININ BULUNDUĞU YER Mİ?

3.Kişinin açacağı istihkak davaları, mahcuzun bulunduğu yer mahkemesinde de açılabileceği gibi, esas takibin bulunduğu yerde de açılabilir(HUMK 512)
Old 23-03-2010, 16:37   #3
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Her ikisi de yetkilidir. Hangisinde istiyorsanız orada açın.
Old 18-10-2011, 14:00   #4
av.külcü

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
3.Kişinin açacağı istihkak davaları, mahcuzun bulunduğu yer mahkemesinde de açılabileceği gibi, esas takibin bulunduğu yerde de açılabilir(HUMK 512)
Sayın Meslektaşım,
Yeni HMK'da 512. maddeyi karşılayan bir madde yok. Bu kural halen geçerli mi?
Old 18-10-2011, 14:47   #5
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.külcü
Sayın Meslektaşım,
Yeni HMK'da 512. maddeyi karşılayan bir madde yok. Bu kural halen geçerli mi?

Güzel noktaya temas edildi

Ne diyor HMK :

Yetki

Genel kural

MADDE 5- (1) Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanundaki hükümlere tabidir.

Ancak bakıyoruz, istihkak davalarının hangi yer icra mahkemesinde açılacağına dair İcra ve İflas Kanunu ve sair her hangi bir mevzuatta hüküm yoktur. O halde tekrar HMK'ya dönelim:


Genel yetkili mahkeme

MADDE 6- (1) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Bu durumda davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Devamla ana yetki HMK 6'da düzenlenmiş, ancak tali yetkili yer, ne HMK'da ne de başka kaynaklarda gösterilmemiştir. Ancak yine de uygulamanın esas icra, haczi yapan istinabe olunan talimat icrası ve hatta talimat icrası ile mahcuzun bulunduğu yerin başka yarlerde bulunması halinde de o yer icra dairesinin yetkisinin devam edeceğini düşünüyorum. Zira icra takibine karşı açılacak her dava da esas icra dosyasının bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi kabul görmüştür. Görevi sadece haczi yapmak ve düzenlenen tutanağı esas icrasına göndermek olan talimat icrasının, 3. şahıs veya borçlu adresi olabileceği de göz önüne alındığında, usul ekonomisi ve yargılamanın kısa sürede bitirilmesi ana amaçlara da hizmet edeceği aşikardır. Yine de üzerinde düşünmek gerekir
Old 18-10-2011, 15:14   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. İbrahim YİĞİT
Güzel noktaya temas edildi

Ne diyor HMK :

Yetki

Genel kural

MADDE 5- (1) Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanundaki hükümlere tabidir.

Ancak bakıyoruz, istihkak davalarının hangi yer icra mahkemesinde açılacağına dair İcra ve İflas Kanunu ve sair her hangi bir mevzuatta hüküm yoktur. O halde tekrar HMK'ya dönelim:


Genel yetkili mahkeme

MADDE 6- (1) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Bu durumda davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Devamla ana yetki HMK 6'da düzenlenmiş, ancak tali yetkili yer, ne HMK'da ne de başka kaynaklarda gösterilmemiştir. Ancak yine de uygulamanın esas icra, haczi yapan istinabe olunan talimat icrası ve hatta talimat icrası ile mahcuzun bulunduğu yerin başka yarlerde bulunması halinde de o yer icra dairesinin yetkisinin devam edeceğini düşünüyorum. Zira icra takibine karşı açılacak her dava da esas icra dosyasının bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi kabul görmüştür. Görevi sadece haczi yapmak ve düzenlenen tutanağı esas icrasına göndermek olan talimat icrasının, 3. şahıs veya borçlu adresi olabileceği de göz önüne alındığında, usul ekonomisi ve yargılamanın kısa sürede bitirilmesi ana amaçlara da hizmet edeceği aşikardır. Yine de üzerinde düşünmek gerekir


Son paragrafı tam olarak anlayamadım. Netice itibariyle mahcuzun bulunduğu yer mahkemesi halen yetkili olacak mıdır?
Old 18-10-2011, 15:22   #7
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Son paragrafı tam olarak anlayamadım. Netice itibariyle mahcuzun bulunduğu yer mahkemesi halen yetkili olacak mıdır?

Esas dosyasının bulunduğu yer kesin de (İİK 97), yasal mevzuat gereği talimat biraz muallak geldi bana

Ama diyorum, Yargıtay vereceği istikrarlı kararlarla, usul ekonomisi ve yargılamanın hızlı yapılabilmesi gerekçeleri ile talimat icrasının da yetkili olacağını söylemeye devam edecektir her ne kadar yasal dayanağı olmasa da
Old 18-10-2011, 15:55   #8
av.külcü

 
Varsayılan

Teşekkür ederim arkadaşlar, bu bilgiler çok işime yarayacak zira davalı konumdayım ve yargılamanın talimat mahallinden çok asıl icra dairesinin mahkemesinde görülmesi daha çok işime geliyor. Yasada bu konuda açıklık bulunmamasını lehime çevirmeye çalışacağım
Old 16-03-2012, 10:39   #9
gorkemgg

 
Varsayılan

genel olarak mahkemelerde esas icra dairesinin bulunduğu yeri yetkili görüyorlar. başıma geldi istihkak iddiasında bulunan şahıs benden önce talimat icrasının bulunduğu yerde dava açmıştı, ben ise daha sonraki bir tarihte esas dairesinin bulunduğu yerde açtım. mahkemeler ise yetkili yerin esas icranın bulunduğu yer mahkemesi olduğuna karar verip dosyaları burada birleştirmişti.
Old 11-09-2012, 15:39   #10
av_yaseminceylan

 
Varsayılan

Bu konuda HMK'da bulunan genel yetki kuralına uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu sebep dışında, davaya esas icra müdürlüğünün olduğu yer icra mahkemesinde bakılması için bir sebep daha olduğunu düşünüyorum.

İİK. 79. maddesi uyarınca haczolunacak mallar başka yerde ise,haciz yapılmasını takip yapan yer icra müdürü, malların bulunduğu yer icradairesine yazar. Bu halde hacizle ilgili şikâyetler, istinabe olunan icradairesinin tabi bulunduğu tetkik merciince çözümlenir. Ancak yapılan hacizdeistihkak iddiasında bulunulursa İİK. 97ve 99. maddelerinin uygulanmasına asıl icra dairesince karar verilir ve buişleme ilişkin şikâyetler aynı Kanunun 79. maddesi kapsamında mütalaa edilemeyeceğinden asıl takibin yapıldığı yer tetkik merciince incelenir.

Yargıtay 12. H.D.’nin 17.02.1998 tarih, 1998/1095 E 1998/1556 K
“ ….. Ancak yapılan hacizde istihkak iddiasında bulunulursa İİK. 97 ve 99.maddelerinin uygulanmasına asıl icra dairesince karar verilir ve bu işlemeilişkin şikayetler aynı Kanunun 79. maddesi kapsamında mütalaaedilemeyeceğinden asıl takibin yapıldığı yer tetkik merciince incelenir……yetkisi İİK. 4. maddesi gereğince ve kesin yetki kuralı nedeniyle İskenderunİcra Tetkik Mercii Hâkimliğinindir. O halde merciceyetkisizlik kararı verilmesi gerekirken işin esası incelenerek yazılı şekildehüküm tesisi isabetsizdir. ”

Yargıtay 12. H.D.’nin 22.09.2005 tarih, 2005/13312 E 2005/17770 K
“ ……Ancak, yapılan haciznedeniyle istihkak iddiasında bulunulursa bu iddia ile ilgili İİK.nun 97 ve 99.maddelerinin uygulanmasına dair karar, asıl takibin yapıldığı icra dairesinceverilir. Zira, anılan işlem İİK.nun 79. maddesi kapsamında değildir. Talimaticra dairesinin haczi tamamladıktan ve istihkak iddialarını tutanağageçirdikten sonra sözü edilen istihkak iddiası hakkında karar verilmek üzeredosyayı asıl icra dairesine göndermesi gerekir….”


Naçizane görüşüm bu yöndedir.
Old 26-08-2014, 14:42   #12
turkguler

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/4370
K. 2013/9857
T. 24.6.2013
• MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASI ( 6100 S. Kanun Yürürlüğe Girdikten Sonra Açılmış Olduğu - Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerektiği/İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu/Verilen Yetkisizlik Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
• MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerektiği - İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu/Bunların Dışındaki Bir Yerde Açılması Halinde İse Yetki İlk İtirazında Bulunulmuşsa Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
• YETKİSİZLİK KARARI ( Mahcuz Mala İstihkak Davası/İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu/Bunların Dışındaki Bir Yerde Açılması Halinde İse Yetki İlk İtirazında Bulunulmuşsa Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
• GENEL YETKİ KURALI ( Mahcuz Mala İstihkak Davasının Genel Yetki Kuralı Uyarınca İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu - Verilen Yetkisizlik Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
1086/m.512
2004/m.4,50,96
6100/m.5,6,19,331
ÖZET : Dava, üçüncü kişinin İİK'nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı istihkak davası niteliğindedir. Somut olayda dava, 6100 sayılı HMK yürürlüğe girdikten sonra açılmış olup, bu Kanun'da 1086 sayılı HUMK'nun 512. maddesine paralel bir düzenleme getirilmemiştir. Bu durumda İİK'nun yetkiye ilişkin 4, 50. maddeleri ve 6100 sayılı HMK'nun 5, 6. maddeleri uyarınca genel yetki kuralının uygulanması gerekir. Buna göre istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür. Davanın bunların dışındaki bir yerde açılması halinde ise, yetki ilk itirazında bulunulmuşsa HMK'nun 19, 331. maddeleri uyarınca yetkisizlik kararı verilmelidir. Mahkemece verilen yetkisizlik kararı usul ve yasaya uygundur.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı üçüncü kişi vekili, İstanbul 5. İcra Müdürlüğü'nün 2010/22542 sayılı takip dosyasında yazılan talimat uyarınca, Muratlı İcra Müdürlüğü'nün 2012/158 sayılı talimat dosyasında yapılan 24.09.2012 tarihli hacze konu menkullerin üçüncü kişi Şirkete ait olduğunu, haciz adresinin ve mahcuzların borçlu ile ilgisinin bulunmadığını belirterek yapılan haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı alacaklı vekili, üçüncü kişinin aynı mahcuzlarla ilgili asıl takibin bulunduğu yer mahkemesinde istihkak davası açtığını, bu davanın derdest olmasına rağmen bu kez kötü niyetli olarak şikayet başvurusunda bulunulduğunu, ancak 1086 sayılı HUMK'nun 512. maddesindeki düzenlemeye 6100 sayılı HMK'nda yer verilmediğini, bu nedenle talimat yolu ile yapılan hacizlerde de asıl icra müdürlüğünün bağlı olduğu yer mahkemesinde dava açılması gerektiğini belirterek davanın reddini ve tazminata karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Davalı borçlular, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığı gibi cevap da vermemiştir.
Mahkemece : “dava konusu uyuşmazlığın, üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasına ilişkin olduğu, 1086 sayılı HUMK'nun 512. maddesinde istihkak davaları için özel olarak düzenlenen yetki kuralına 6100 sayılı HMK'nda yer verilmediği, davalı alacaklının yetki ilk itirazında bulunduğu“ gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı üçüncü kişi vekili tarafından temiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK'nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı istihkak davası niteliğindedir.
Dava, 6100 sayılı HMK'nun yürürlüğe girmesinden sonra 27.09.2012'de açılmıştır.
1086 sayılı HUMK'nun 512/1. maddesinde eşyanın bulunduğu ya da icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde istihkak davasının açılabileceği açıkça düzenlenmişti. Bu özel yetki kuralı HUMK'nun 9. maddesindeki genel yetki kuralına ayrıcalık oluşturmakla birlikte genel yetki kuralını ortadan kaldırmadığı ve İİK'nun 50. maddesi gereğince de HUMK'nun yetkiye ilişkin hükümleri takip hukukunda da uygulandığı için hacizden doğan istihkak davaları genel yetki kuralınca, yasada ayrıca düzenlenmiş olmadıkça davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir, özel yetki kuralı uyarınca da; haciz icra takibinin yapıldığı yerde uygulanmış ise bu yer, talimat aracılığı ile uygulanmışsa hacizli malın bulunduğu yer ya da icra takibinin yapıldığı yer, haczi uygulayan talimat icra dairesi ile hacizli malın bulunduğu yer farklı ise hacizli malın bulunduğu yer icra mahkemesinde açılabilirdi ( HUMK'nun 512/1, 9, İİK'nun md. 97–99. maddeleri ).
Somut olayda dava, 6100 sayılı HMK yürürlüğe girdikten sonra açılmış olup, bu Kanun'da 1086 sayılı HUMK'nun 512. maddesine paralel bir düzenleme getirilmemiştir. Bu durumda İİK'nun yetkiye ilişkin 4, 50. maddeleri ve 6100 sayılı HMK'nun 5, 6. maddeleri uyarınca genel yetki kuralının uygulanması gerekir. Buna göre istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür. Davanın bunların dışındaki bir yerde açılması halinde ise, yetki ilk itirazında bulunulmuşsa HMK'nun 19,331. maddeleri uyarınca yetkisizlik kararı verilmelidir.
SONUÇ : Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde Usul ve Yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı üçüncü kişi vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle Usul ve Yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve aşağıda dökümü yazılı 42,30 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 18,00 TL'nin temyiz edenden alınmasına, 24.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-08-2014, 14:42   #13
turkguler

 
Varsayılan

İstihkak davası sadece asıl icra müdürlüğünün olduğu yerde açılabiliyor.
Old 01-09-2014, 14:49   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan turkguler
İstihkak davası sadece asıl icra müdürlüğünün olduğu yerde açılabiliyor.
Aktardığınız karara göre ise;(HMK'dan sonra)ayrıca davalının ikametgahı mahkemesinde de açılabilmektedir.

Alıntı:
Yazan Yargıtay
Buna göre istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
istihkak davasında yediemin ücreti h_i_s Hukuk Soruları 4 23-05-2008 12:48
İİK 99'a göre istihkak davasında hacze devam edilebilir mi? Av. Tuncer ÖZYAVUZ Meslektaşların Soruları 2 01-05-2008 17:53
istihkak iddiası ve istihkak iddiasının reddi evora Hukuk Soruları Arşivi 1 23-02-2007 01:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04581308 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.