Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Çocukla Kişisel İlişki Yargıtay Kararları

Yanıt
Old 09-07-2005, 20:11   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Çocukla Kişisel İlişki Yargıtay Kararları

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/6169
K. 2004/6954
T. 31.5.2004

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Dedenin Torunuyla Kişisel İlişki Kurabilmek Amacıyla Açtığı Davayı Sadece Anneye Yöneltmesi - Eşler Evli Oldukları İçin Velayet Hakkı Sahiplerinden Babanında Davaya Dahil Edilmesi Gereği )

• EKSİK HASIM ( Çocukla Kişisel İlişki Kurulması - Davanın Anne Baba Evli Oldukları İçin İkisine Birden Açılması Gereği )

• VELAYET HAKKI ( Dedenin Torunuyla Kişisel İlişki Kurabilmek Amacıyla Açacağı Davayı Bütün Velayet Hakkı Sahiplerine Birlikte Açması Gereği )

4721/m. 325, 336
ÖZET :Velayet hakkı sahiplerinden babanın da davaya dahili ile onun göstereceği kanıtlar toplanmadan eksik hasımla karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, torunuyla kişisel ilişki kurulmasına izin verilmesi istemiyle davalı gelini aleyhine dava açmış, mahkemece dava kabul edilmiş, karar davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere özelliklede hısımlara tanınabilir. ( TMK. md. 325 )

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. ( TMK. md. 336/1 )Dosya kapsamına göre kişisel ilişki kurulmak istenen küçük ( K )'nın anne ve babası evli olduğu halde dava sadece çocuğun annesine yöneltilmiş, babası davalı olarak gösterilmemiştir. Velayet hakkı sahiplerinden babanın da davaya dahili ile onun göstereceği kanıtlar toplanmadan eksik hasımla karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------
Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
----------------------------------------------------------------------------------

Av.Habibe Yılmaz Kayar
İstanbul Barosu
Old 08-06-2006, 12:01   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/20656
K. 2006/421
T. 26.1.2006

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Sebebiyle Çocuğun Huzuru Tehlikeye Girer veya Ana ve Baba Bu Haklarını 324/1. Maddesi Hükmünde Öngörülen Yükümlülüklerine Aykırı Olarak Kullanır veya Çocuk İle Ciddi Olarak İlgilenmezler ya da Önemli Sebepler Varsa Reddedileceği )

• ANA BABANIN ÇOCUĞA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Kişisel İlişki Sebebiyle Çocuğun Huzuru Tehlikeye Girerse Kişisel İlişki Kurma Hakkı Reddedilebilir veya Kendilerinden Alınabildiği )

• ÇOCUĞUN HUZURUNUN TEHLİKEYE GİRMESİ ( Kişisel İlişki Sebebiyle Çocuğun Huzuru Tehlikeye Girerse Kişisel İlişki Kurma Hakkı Reddedilebilir veya Kendilerinden Alınabildiği )

4721/m.324/1

ÖZET : Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını Türk Medeni Kanununun 324/1. maddesi hükmünde öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanır veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa İcrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 23.11.2005 günü temyiz eden E. vekili Av. M. geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.

2- Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını Türk Medeni Kanununun 32411. maddesi hükmünde öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanır veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir. ( TMK. md. 324/2 )

Davalı kocanın bu ağırlıkta bir eylemi kanıtlamadığı halde yaz tatilinde Temmuz ayında çocuğu ile kurduğu kişisel ilişkinin küçük orta eğitim süresine başlayıncaya kadar kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 450 YTL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
Old 21-06-2006, 11:51   #3
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/12054
K. 2005/14804
T. 25.10.2005

• HISIMLARIN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI ( Davacıların Torunlarını Görmek Torun Sevgisini Tatmak Ve Çocuğa Da Bu Sevgiyi Vermek Hakları Olduğu )

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Çocuğun Menfaatine Uygun Düştüğü Ölçüde Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Hakkı Diğer Kişilere Ve Özellikle Hısımlarına Da Tanınabileceği )

• BABAANNE VE DEDENİN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİSİ ( Davacıların Torunlarını Görmek Torun Sevgisini Tatmak Ve Çocuğa Da Bu Sevgiyi Vermek Hakları Olduğu - Kişisel İlişki Kurulabileceği )

4721/m.182/2,325/1

ÖZET : Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde, çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere ve özellikle hısımlarına da tanınabilir. Kişisel ilişkinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle, sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur.

Olayda, kişisel ilişki kurmak isteyen davacılar, babası ölmüş olan çocuğun babaannesi ve dedesi olup kişisel ilişki kurulduğunda çocuğun huzurunun tehlikeye gireceğine ve davacıların haklarını amacına aykırı kullanacaklarına dair delil yoktur. Davacıların torunlarını görmek, torun sevgisini tatmak ve çocuğa da bu sevgiyi vermek haklarıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde, çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere ve özellikle hısımlarına da tanınabilir ( TMK. md. 325/1 ). Kişisel ilişkinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle, sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur ( TMK. md. 182/2 )

Küçük Sıla, 1999 doğumludur. Annesi ve babası boşanmışlardır, boşanma kararı ile velayeti annesine verilmiştir. Karar 10.12.2002 tarihinde kesinleşmiş, çocuğun babası 15.2.2003 tarihinde ölmüştür.

Davacılar, çocuğun babaannesi ve dedesidir. Kişisel ilişki tesis edildiğinde çocuğun huzurunun tehlikeye gireceğine ve davacıların bu haklarını amacına aykırı olarak kullanacaklarına dair dosyada delil yoktur. Davacıların torunlarını görmek ve onunla uygun kişisel ilişki kurmak, torun sevgisini tatmak ve çocuğa da bu sevgiyi vermek haklarıdır. Uygun kişisel ilişki tesisi gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün gösterilen sebeplerle ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 25.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com
Old 21-06-2006, 11:52   #4
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5868
K. 2005/8446
T. 31.5.2005

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI ( Davalı Boşanmadan Sonra Davacıyı Ve Annesini Çocuğun Gözleri Önünde Silahla Ağır Biçimde Yaralamış Ve Çocuk Beş Yaşında Olduğundan Babaya Karşı Aşırı Korku Gelişmiş Olması Nedeniyle Kabulü Gereği )

• BABA İLE ÇOCUĞUN KİŞİSEL İLİŞKİSİ ( Kaldırılması Talebi - Davalı Boşanmadan Sonra Davacıyı Ve Annesini Çocuğun Gözleri Önünde Silahla Ağır Biçimde Yaralamış Ve Çocuk Beş Yaşında Olduğundan Babaya Karşı Aşırı Korku Gelişmiş Olması Nedeniyle Kabulü Gereği )

• ÇOCUĞUN HUZURU ( Bozulması ve Tehlikeye Girmesi Halinde Davalı Babayla Kişisel İlişkinin Kaldırılmasına Karar Verilebileceği - Davalı Boşanmadan Sonra Davacıyı Ve Annesini Çocuğun Gözleri Önünde Silahla Ağır Biçimde Yaralamış Olması )

4721/m.324/2

ÖZET : Davalı boşanmadan sonra davacıyı ve annesini çocuğun gözleri önünde silahla ağır biçimde yaralamış, çocuk beş yaşında olduğundan babaya karşı aşırı korku gelişmiş, babasıyla karşılaşmak istememeye başlamış, kişisel ilişki nedeniyle çocuğun huzuru ciddi biçimde bozulmuş ve tehlikeye girmiştir. Bu nedenle baba ile çocuğun kişisel ilişkisinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Toplanan delilerden; davalının boşanmalarından sonra davacıyı ve davacının annesini, çocuğun gözleri önünde silahla ağır biçimde yaraladığı, çocuk, beş yaşındayken gerçekleşen bu olay nedeniyle; çocukta babaya karşı aşırı derecede korku geliştiği ve babasının sürekli olarak annesine zarar verebilecek potansiyel olarak gördüğü, babasını görmek ve karşılaşmak istemediği babasıyla görüşmesi, çocuğu psikolojik açıdan olumsuz etkilediği, kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzurunun ciddi biçimde bozulduğu ve tehlikeye girdiği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 324/2. maddesi koşulları oluştuğundan, davanın kabulü ile baba ile çocuğun kişisel ilişkisinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
Old 21-06-2006, 22:59   #5
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/496
K. 2005/2747
T. 24.2.2005

• ÇOCUK İLE BABA ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Her Hafta Sonu Kurulmasının Annenin Çocukla Hafta Sonu İlişkisinin Tümden Kesilmesine Yol Açacağı - Ayın Belli Haftalarında Düzenlenmesi Gereği )

• BABA İLE ÇOCUK ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Her Hafta Sonu Kurulmasının Annenin Çocukla Hafta Sonu İlişkisinin Tümden Kesilmesine Yol Açacağı - Ayın Belli Haftalarında Düzenlenmesi Gereği )

4721/m.323

ÖZET : Müşterek çocuk ile baba arasında her hafta sonu kişisel ilişki kurulması, sonuç itibariyle annenin çocukla hafta sonu ilişkisinin tümden kesilmesine yol açar. Tarafların sosyal ve mali durumları, bölgesel koşullar ve çocuğun yaşı gözetilerek, ayın belli haftalarında kişisel ilişkinin düzenlenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre kocanın temyiz itirazları yersizdir.

2- Müşterek çocuk 5.2.1999 doğumlu A. ile baba arasında her hafta sonu kişisel ilişki kurulması sonuç itibarıyla annenin çocukla hafta sonu ilişkisini tümden kesilmesine yol açar. Tarafların sosyal ve mali durumları, bölgesel koşullar çocuğun yaşı gözetilerek ayın belli haftalarında kişisel ilişkinin düzenlenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Hükmün 2. bentte açıklanan nedenle davalı-davacı kadın yararına BOZULMASINA, davacı-davalı kocanın hükme yönelik itirazları bakımından hükmün 1. bentte açıklanan nedenle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın D.'e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran İ.' e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
Old 21-06-2006, 23:00   #6
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/1298
K. 2005/3171
T. 3.3.2005

• VELAYET DAVASI ( Taraflar Aynı Yerde Oturduğuna Göre Gece Yatısına Da Bırakacak Şekilde Kişisel İlişki Kurulması Gerekirken Gündüzün Belli Saatlerinde Kurulmasının Hatalı Olduğu )

• AYNI YERDE OTURAN ANNE İLE BABA ( Velayet - Gece Yatısına Da Bırakacak Şekilde Kişisel İlişki Kurulması Gerekirken Gündüzün Belli Saatlerinde Kurulmasının Hatalı Olduğu )

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Taraflar Aynı Yerde Oturduğuna Göre Gece Yatısına Da Bırakacak Şekilde Kişisel İlişki Kurulması Gerekirken Gündüzün Belli Saatlerinde Kurulmasının Hatalı Olduğu )

4721/m.323,324

ÖZET : Velayeti annesine verilen Aytül ile davalı baba arasında her ayın ilk Cumartesi günleri ve dini bayramların ikinci günleri 10.00 - 15.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurulmuştur. Taraflar aynı yerde oturmaktadır. Gece yatısına da bırakacak şekilde kişisel ilişki kurulması gerekirken gerekçeleri açıklanmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacının tazminat talebinin bulunmamasına ve kararda davalı kocanın maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddedildiğinin anlaşılmasına göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Velayeti annesine verilen 1988 doğumlu Aytül ile davalı baba arasında her ayın ilk Cumartesi günleri ve dini bayramların ikinci günleri 10.00 - 15.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurulmuştur. Taraflar aynı yerde oturmaktadır. Gece yatısına da bırakacak şekilde kişisel ilişki kurulması gerekirken gerekçeleri açıklanmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın 2. bentte gösterilen sebeplerle kişisel ilişki yönünden BOZULMASINA, hükmün diğer bölümlerinin l. bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
Old 21-06-2006, 23:02   #7
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/4450
K. 2004/5256
T. 26.4.2004

• YETKİLİ MAHKEME ( Kişisel İlişki Kurulmasıyla İlgili Bütün Düzenlemelerde Çocuğun Oturduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olması )

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Yetkili Mahkemenin Çocuğun Oturduğu Yer Mahkemesi Olması )

4721/m.326

ÖZET : Kişisel ilişki kurulmasıyla ilgili bütün düzenlemelerde çocuğun oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Medeni Kanununun 326/1 maddesine göre "kişisel ilişki kurulmasıyla ilgili bütün düzenlemelerde çocuğun oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir. " Şu halde Sarıkaya Aile Mahkemesi de yetkilidir. Yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 26.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
Old 21-06-2006, 23:03   #8
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/4429
K. 2004/5598
T. 29.4.2004

• ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Çocuğun Sağlık Eğitim Ve Ahlak Bakımından Yararlarının Esas Tutulacağı )

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI ( Engellenebileceği Durumlar )

4721/m. 182

ÖZET :Kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Medeni Kanununun 182/2. maddesi uyarınca kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Çocuğun huzurunu tehlikeye girmesi, ana ve babanın yükümlülüklerine aykırı davranmaları, çocuk ile ciddi olarak ilgilenmemeleri yada önemli sebeplerin varlığı halinde kişisel ilişki kurma hakkının reddedilmesi veya kendilerinden alınması mümkündür. 4782 sayılı Yasasının 5. maddesi uyarınca, uzman görüşüne de başvurularak bu hususların değerlendirilmeden delil olarak gösterilen Manisa Emniyet Müdürlüğünün 22.9.2003 tarihli soruşturma evrakı getirtilip, tüm deliller birlikte tartışılmadan, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 29.04.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
Old 21-06-2006, 23:06   #9
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/1093
K. 2003/2503
T. 26.2.2003

• ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Çocuğun Yaşı-Tarafların Anlaşmasının Hakimi Bağlamayacağı )

• ÇOCUĞUN BEDENİ VE FİKRİ GELİŞİMİ ( Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi - Hakimin Tarafların Anlaşmasıyla Bağlı Olmaması )

• BOŞANAN TARAFLARIN ANLAŞMASI ( Çocukla Şahsi Münasebetin Biçimi - Hakimin Tarafların Anlaşmasıyla Bağlı Olmaması )

4721/m.166, 182, 184

ÖZET : Somut olayda, mahkeme tarafından çocukla babası arasında ayda 3 gün ve gece yatılı olarak babasında kalacak şekilde kişisel ilişki tesisi çocuğun yaşı da dikkate alındığında bedeni ve fikri gelişmesine olumsuz etki yapacağından salt tarafların anlaşması doğrultusunda bu şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kişisel ilişki yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince anlaşmalı boşanmalarına karar verilmiştir.

Mahkemece tarafların çocuğu Sanemsu ile ayda 3 gün davalı babasının gece yatılı olarak kalacak şekilde kişisel ilişki tesisi çocuğun yaşı nazara alındığında çocuğun bedeni ve fikri gelişmesine olumsuz etki yapacağı gibi, tarafların anlaşmalarına uygunda değildir. Bu yön nazara alınmadan hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan gerekçe ile kişisel ilişki yönünden BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 26.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
Old 05-04-2007, 16:34   #10
AVUKAT ŞÜKRAN

 
Varsayılan çocukla kişisel ilişki

Henüz 2 yaşında olan çocuk ile babasının her ayın ilk cumartesi günü sabahtan pazar akşama kadar ,dini bayramların 2.günü sabahtan 3.günü akşamına kadar ve her yılın 1 Temmuz-1 Ağustos taraihleri arasında görüştürülmek suretiyle aralarında kişisel ilişki kurulmasına yönelik karar özellikle çocuğun yaşı ve annenin bakım ve şefkatine muhtaç bulunması karşısında (ki mahkeme de bu gerekçe ile küçüğün velayetini anneye vermiştir) ne kadar sağlıklıdır.Buna ilişkin yargıtay kararı olan meslektaşım varsa ve paylaşırsa sevinirim.Teşekkür ediyor ve iyi çalışmalar diliyorum.
Old 13-01-2009, 13:42   #11
Av.Elif ULU

 
Varsayılan

Bu konu hakkında benimde siz meslektaşlarıma bir sorum olacaktı. Müvekkilim halen evli olup, eşiyle ayrı yaşamaktadırlar. Her iki tarafta boşanma davası açmamışlardır. Ancak baba olan müvekkilim çocuğu ile görüştürülmemektedir. Evlilik birliğinin sürmesi babanın mahkemeden çocuğu ile kişisel ilişki kurma talebinde bulunmasına engel teşkil eder mi? Bu konuda her hangi bir bilgi bulamadım. Şimdiden teşekkürler.
Old 13-01-2009, 15:11   #12
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

197. maddeye göre birlikte yaşamaya ara verilmesi durumunda eşlerden biri çocukla kişisel ilişkinin düzenlenmesini isteyebilir. Boşanma davası açılması gerekmez.
Old 14-01-2009, 13:50   #13
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

III. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Madde 197
.- Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hale gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde bulunabilir.

Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hakim, ana ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır.

.
Old 13-07-2009, 17:30   #14
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Anneanne ve Dede İle Çocuğun Kişisel İlişkisinin Süresi

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/7288
K. 2008/7990
T. 4.6.2008

• ANNEANNE VE DEDE İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Babanın Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmesine Engel Olacağı - Çocukların Gelişimini Olumsuz Etkileyeceği )

• KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Anneanne ve Dede İle - Babanın Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmesine Engel Olacağı )

• VELAYET GÖREVİ ( Anneanne ve Dede İle Kişisel İlişki Kurulması Kararı - Çocukların Gelişimini Olumsuz Etkileyeceği/Babanın Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmesine Engel Olacağı )
4721/m.182

ÖZET : Kişisel ilişki kurulmasına karar verilen küçüklerin anneanne ve dede ile kişisel ilişki tesisi yaşları itibarıyla çocukların eğitim, bedeni ve fikri gelişmesini olumsuz etkileyebileceği gibi davalı babanın da velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacağından verilen karar bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de; şahsi münasebete ilişkin verilen kararların Yargıtay'da duruşmalı inceleneceğine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde hüküm bulunmadığından duruşma isteğinin reddine karar verilmiştir.

Evrak üzerinde işin esasının incelenmesine gelince;

KARAR : Kişisel ilişki kurulmasına karar verilen küçükler; M. 1997, S. 2000 doğumlu olup, her ayın ilk ve üçüncü haftası Cumartesi saat 09.00’dan Pazar saat 17.00’ye kadar anneanne ve dede ile kişisel ilişki tesisi yaşları itibarıyla çocukların eğitim, bedeni ve fikri gelişmesini olumsuz etkileyebileceği gibi davalı babanın da velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacağından daha uygun süreli kişisel ilişki düzenlenmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Bilişim
Old 04-11-2009, 08:15   #15
Av. Taner BAŞ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

Esas No.
2007/2-622
Karar No.
2007/598
Tarihi
19.09.2007

İLGİLİ MEVZUAT
4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/324

KAVRAMLAR
KİŞİSEL İLİŞKİ
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ
BABA İLE ÇOCUĞUN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI
BOŞANMA
VELAYET
NAFAKA
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET
KİŞİSEL İLİŞKİ SEBEBİYLE ÇOCUĞUN HUZURU TEHLİKEYE GİRER VEYA ANNE VE BABA BU HAKLARINI YASADA ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI KULLANIRLAR VEYA ÇOCUK İLE CİDDİ OLARAK İLGİLENMEZLER YA DA DİĞER SEBEPLERİN BULUNMASI HALİNDE HAKİM KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKINI REDDEDEBİLİR. YASADA SAYILI HALLER GERÇEKLEŞMEDEN DAVALI BABA İLE "KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA ŞİMDİLİK YER OLMADIĞINA" ŞEKLİNDE HÜKÜM TESİS EDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi'nce davanın reddine, karşı davanın kabulüne dair verilen 23.02.2006 gün ve 20051797 E., 2006/147 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 07.03.2007 gün ve 2007/1890 E. 2007/3479 K. sayılı ilamı ile;
( ... 1- Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davacı-karşılık davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme istemleri yersizdir.
2- Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını yasada öngörülen ( TMK. md. 324/1 ) yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer sebepler varsa hakim kişisel ilişki kurma hakkını reddedilir veya kendilerinden alınabilir ( TMK. md. 324/2 ).
Davacı-karşılık davalının öngörülen şekilde bir davranışı gerçekleşmediği halde küçük Atahan ile davacı-karşılık davalı babası arasında "kişisel ilişki kurulmasına şimdilik yer olmadığına" şeklinde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.
İşin temyiz aşamasında bu yönün gözden kaçtığı görülmekle, davacı-karşılık davalı kocanın bu kısma yönelik karar düzeltme isteğinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440-442. maddeleri uyarınca davacı-karşılık davalının karar düzeltme isteminin 2. bentte gösterilen sebeple kabulüne, dairemizin onama kararının bu bölümünün kaldırılmasına, hükmün 2. bentte gösterilen sebeple bozulmasına, davacı-karşılık davalının diğer karar düzeltme isteğinin 1. bentteki sebeplerle reddine ... ),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilemekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı ( karşı davalı ) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 19.09.2007 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
Old 28-05-2011, 16:10   #16
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/940
K. 2011/3073
T. 23.2.2011

• KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI TALEBİ (Torunlarla - Küçüğün Anne ve Babası Evli ve Sağ Olduğu Halde Husumetin Sadece Annesine Yöneltilmesi/Eksik Hasımla Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)

• VELAYET (Küçüğün Anne ve Babasının Evli ve Sağ Olduğu Birlikte Kullanacakları - Torunla Kişisel İlişki Kurulmasına İzin Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Sadece Gelinleri Aleyhine Yöneltilemeyeceği)

• TORUNLA KİŞİSEL İLİŞKİ TALEBİ (Küçüğün Anne ve Babasının Evli ve Sağ Olduğu - Husumetin Sadece Annesine Yöneltilmesi/Eksik Hasımla Karar Verilemeyeceği)

4721/m. 325, 336/1

ÖZET : Davacılar, torunlarıyla kişisel ilişki kurulmasına izin verilmesi istemiyle gelinleri aleyhine dava açmışlardır. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Kişisel ilişki kurulmak istenen küçüğün anne ve babası evli ve sağ olduğu halde husumet sadece çocuğun annesine yöneltilmiş olması, eksik hasımla karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacılar, torunlarıyla kişisel ilişki kurulmasına izin verilmesi istemiyle davalı gelinleri aleyhine dava açmış, mahkemece dava kabul edilmiş, karar her iki tarafça temyiz edilmiştir. Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere özellikle de hısımlara tanınabilir. (TMK.md.325) Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. (TMK.md.336/1) Dosya kapsamına göre kişisel ilişki kurulmak istenen küçüğün anne ve babası evli ve sağ olduğu halde husumet sadece çocuğun annesine yöneltilmiş, babası davalı olarak gösterilmemiştir. Velayet hakkı sahiplerinden babanın da davaya dahili ile onun göstereceği kanıtlar toplanmadan eksik hasımla karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ
: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı
Old 17-11-2011, 18:08   #17
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/9839
K. 2010/16099
T. 5.10.2010

• ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN DAVA ( Boşanma Davasının Açıldığı Öğrenilmeden Açıldığı/Boşanma Davasında Buna İlişkin Karar Verildiği İçin Bu Davanın Konusuz Kaldığı - Davalının Haksız Olduğu Gözetilmeden Vekalet Ücretinden Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )

• VEKALET ÜCRETİ ( Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Davada Boşanma Davasında Hüküm Kurulduğu İçin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı/Davacının Haklı Olduğunun Kanıtlandığı - Davalının Haksız Olduğu Gözetilmeden Davacı Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )

• BOŞANMA DAVASI ( Öğrenilmeden Önce Açılan Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Davada Boşanma Davasıyla Davacının Haklılığının Kanıtlandığı )

1086/m.417/1, m.438/7

ÖZET : Çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin dava, davalı kadın tarafından açılan boşanma davasının dava dilekçesinin tebliğinden önce açılmıştır. Davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Anılan boşanma davası yargılaması sırasında küçük ile baba arasında kişisel ilişki kurulması, keza nihai kararda çocukla baba arasında kişisel ilişki kurulması nedeniyle çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin davada davacının haklılığı kanıtlanmıştır. Dava açıldığında davalı tarafın haksız olduğu gözetilmeden vekalet ücretinden davacı tarafın sorumlu tutulması hukuka aykırıdır. Yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece davanın konusuz kaldığından bahisle "karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde hüküm kurulmuştur.

Çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin bu dava, davalı kadın tarafından açılan boşanma davasının dava dilekçesinin tebliği tarihinden önce açılmıştır. Anılan boşanma davası yargılaması sırasında 1.4.2009 tarihli ara kararı ile küçük Z. ile baba arasında kişisel ilişki kurulması, keza aynı dosyanın nihai kararında çocukla baba arasında kişisel ilişki kurulması nedeniyle bu davada davacının haklılığı kanıtlanmıştır. Dava açıldığında davalı tarafın haksız olduğu gözetilmeden vekalet ücretinden davacı tarafın sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırıdır. ( HUMK. md. 417/1 ) Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir. ( HUMK. m. 438/7 )

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda belirtilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 4 nolu paragrafının hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı
Old 14-08-2012, 14:27   #18
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/22307
K. 2011/12084
T. 13.7.2011

• KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Mahkemece Kurulan ve Kararın Kesinleşmesini Takip Eden İlk Üç Aylık Sürede Ayda Bir Cumartesi Saat 13.00'den Saat 18.00'e Kadar Şeklinde Belirlenen Kişisel İlişki Ayın Belirli Bir Haftasını Göstermediği İçin İnfazda Tereddüt Yaratacağı)

• İNFAZDA TEREDDÜT YARATAN KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Ayda Bir Cumartesi Saat 13.00'den Saat 18.00'e Kadar Şeklinde Belirlenen Kişisel İlişki Ayın Belirli Bir Haftasını Göstermemesi Nedeniyle)

• DEDE HAKKINDA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Babanın Yerine Dedenin İkame Edilerek Babaya Uygun Olabilecek Genişlikte Kişisel İlişki Düzenlenmesinin Doğru Olmadığı)

4721/m.182
ÖZET : Mahkemece kurulan ve kararın kesinleşmesini takip eden ilk üç aylık sürede ayda bir Cumartesi saat 13.00'den saat 18.00'e kadar şeklinde belirlenen kişisel ilişki; ayın belirli bir haftasını göstermediği için infazda tereddüt yaratacağı gibi; ilk üç aydan sonra her hafta Cuma günü saat 18.00'den Pazar günü 18.00'e kadar kişisel ilişki düzenlemesi de, annenin velayet hakkını gereği gibi kullanmasını engellemesi yanında, çocuğun ruhsal gelişimini de olumsuz etkileyecek niteliktedir. Babanın yerine dedenin ikame edilerek, babaya uygun olabilecek genişlikte kişisel ilişki düzenlenmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemece kurulan ve kararın kesinleşmesini takip eden ilk üç aylık sürede ayda bir Cumartesi saat 13.00'den saat 18.00'e kadar şeklinde belirlenen kişisel ilişki; ayın belirli bir haftasını göstermediği için infazda tereddüt yaratacağı gibi; ilk üç aydan sonra her hafta Cuma günü saat 18.00'den Pazar günü 18.00'e kadar kişisel ilişki düzenlemesi de, annenin velayet hakkını gereği gibi kullanmasını engellemesi yanında, çocuğun ruhsal gelişimini de olumsuz etkileyecek niteliktedir. Babanın yerine dedenin ikame edilerek, babaya uygun olabilecek genişlikte kişisel ilişki düzenlenmesi doğru değildir. Ayrıca; sömestr ( yarıyıl) tatilinde ve Temmuz ayında kurulan kişisel ilişki de; amaca uygun olmayacak şekilde uzun sürelidir. Çocuğun yaşı, alınan uzman raporları dikkate alınarak, davacı dedeyle torunu arasında daha uygun süreli ve infazda tereddüt yaratmayacak şekilde kişisel ilişki kurma kararı verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda açıklanan sebeplerle bozulmasına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı
Old 26-08-2013, 14:03   #19
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2012/2-799
K. 2013/389
T. 20.3.2013
• VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI DAVASI ( Velayet Altına Alınan Çocuğun Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanamayacağı/Çocuğun Yurt Anne Tarafından Yurtdışına Kaçırılacağından Bahisle Yurdışına Çıkış Yasağı Konulmasının Hatalı Olduğu - Yurtdışı Yasağı )
• ANNENİN VELAYET GÖREVİNİN KISITLANMAMASI GEREĞİ ( Eldeki Davada Çocuk İçin Yurtdışına Çıkış Yasağı Konulamayacağı - Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlandırmanın Demokratik Toplum Düzenine Uygun Olması Gerektiği/Velayet Hakkı )
• ANNENİN YABANCI UYRUKLU OLMASI ( Çocuğu Kaçırabileceğinden Bahisle Yerel Mahkemece Çocuk İçin Yurdışına Çıkış Yasağı Getirilmesinin Anayasal Temel Hak ve Özgürlükler ile Bağdaşmayacağı - Seyahat Özgürlüğününün Kısıtlanamayacağı )
• VELAYET ALTINA ALINAN ÇOCUĞUĞUN SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANAMAMASI ( Anayasal Teme Hak ve Özgürlüklerin Gözetilmesi Gerektiği - Velayeti Üzerine Bırakılan Yabancı Uyruklu Anne Yönünden Çocuk İçin Yurtdışına Çıkış Yasağı Getirilemeceği )
• ÇOCUĞUN YURT DIŞINA ÇIKARILMASI TEHLİKESİ ( Yerel Mahkemece Çocuk İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirilmesinin Anayasal Temek Hak ve Özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olduğu - Velayet ve İştirak Nafakası Davası )
• BABANIN ÇOCUKLA HER HAFTA SONU KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI ( Bu Kadar Sıkı Bir İlişkinin Çocuğu Olumsuz Yönde Etkileceyeceği/Çocuğun Yaşı İtibariyle Eğitimi ve Kişisel Gelişimine Uygun Olmadığı - Makul ve Adil Olmadığının Kabulü )
• KİŞİSEL İLİŞKİNİN MAKUL VE ADİL OLMAMASI ( Her Hafta Sonunu Baba ile Geçiren Çocuğun Veleyeti Kendisine Bırakılan Anneden Uzaklaşacağı/Çocuğun Karşı Tarafa Bağlanacağı - Velayeti Üzerine Alanın Haftasonu Planı Yapamaz Duruma Geleceği )
• KÜÇÜĞÜN YAŞI VE EĞİTİM DURUMUNUN GÖZETİLMESİ ( Çocuğun Bedeni ve Fikri Gelişimine Uygun Olmayan Velayetin Düzenlenmesi Kararının Hatalı Olduğu - Herhafta Sonu İçin Kişisel İlişki Kurulmasının Çocuğu Olumsuz Yönde Etkileyeceğinin Kabulü )
• KİŞİSEL İLİŞKİ İÇİN ÇOCUK İÇİN GÜÇLÜK VE SORUN ÇIKMAYACAK GÜNLERİN TERCİH EDİLMESİ ( Çocuğun Bütün Hafta Sonlarını Velayet Kendisine Verilmeyen Ebeveynle Geçirmesi; Gerek Velayete Sahip Taraf, Gerekse Çocuk İçin Sakıncalı Olacağı )
2709/m. 13,23
4721/m.182,324,325
ÖZET : Taraflar arasındaki “velayet ve iştirak nafakası” davasında, yerel mahkeme kararı, velayeti annede çocuğun her hafta sonu Cumartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 18.00'e kadar kişisel ilişki kurulması küçüğün yaşı itibarıyla eğitimini, bedeni ve fikri gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği ve çocuğun yurtdışına çıkarılmasının yasaklanması davalı-davacı annenin velayet görevini yerine getirmesine engelleyeceği gerekçesiye dairece bozulmuştur.Yerel mahkeme "her hafta çocukla kişisel ilişkinin çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceğinin söylenemeyeceği, uzmanların Türk Hukuku'nda düzenlenmeyen 'birlikte velayet taraftarı olduğu, sık ilişkinin buna hizmet edeceği, annenin yabancı olup çocuğu yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği” gerekçeleriyle kişisel ilişki yönünden önceki kararda direnmiştir.Dosya kapsamından; annenin yabancı ülke vatandaşı olduğu anlaşılmaktadır.Müşterek çocuğun anne tarafından yurt dışına kaçırılabileceği endişesiyle yurt dışına küçüğün çıkışının yasaklanması, anneye ait olan velayet görevini aksatması yanında sürekliliği itibariyle de temel hak niteliğinde olan seyahat özgürlüğüne aykırıdır.Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca ancak kanunla belirli bir süre ile sınırlanabilir ve seyahat özgürlüğünün sürekli olarak sınırlandırılması da mümkün değildir.Bu özgürlük ancak, çocuğun korunması amacıyla tedbiren geçici bir süre sınırlandırılabilir.Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne “Herkes kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeden ayrılmakta özgürdür hükmü bulunmaktadır.Bu hakların kullanılmasına, demokratik bir toplumda gerekli ve yasaya uygun kısıtlamalardan başka hiçbir kısıtlama getirilemez.Eldeki davada, annesi yabancı ülke uyruklu ancak kendisi Türk Vatandaşı olan küçük çocuğun yurt dışına çıkışını ve dolayısıyla seyahat özgürlüğünü yasaklamayı gerektirecek yasal koşulların bulunmadığı açıktır.Her hafta sonu babanın kişisel ilişki kurması yönünden ise, ziyaret günleri olarak, ebeveyn ve çocuk için güçlük ve sorun çıkarmayacak gün ve dönemler tercih edilecektir.Bu dönemler genellikle hafta sonları ve tatil günleridir.Çocuğun bütün hafta sonlarını velayet kendisine verilmeyen ebeveynle geçirmesi; gerek velayete sahip taraf, gerekse çocuk için sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Zira, tatil günleri ve hafta sonlarında kişi kendini psikolojik bakımdan daha rahat ve serbest hisseder. Çocuğun bu ayrıcalıklı günleri sadece bir tarafta geçirmesi; sıkıntılı günleri ise, velayeti üstlenenle geçirmesi, velayeti üstlenenden uzaklaşmasına, soğumasına, karşı tarafa bağlanmasına yol açabilir.Diğer yandan, her hafta sonu velayet kendisinde olmayan ebeveynle kalan çocuğu nedeniyle velayet kendisinde olan çocuğu teslim ve geri alma durumu nedeniyle hafta sonlarını planlayamaz duruma düşecektir. Öyleyse, kişisel ilişkide hafta sonları ve tatil günlerinin, çocuğun yaşı da gözetilerek, ebeveynler tarafından paylaşılması makul ve adildir.Yerel mahkemece, velayeti davalı-karşı davacı annede bulunan çocuk ile davacı-karşı davalı baba arasında her hafta sonu Cumartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 18.00'e kadar kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiş olması, küçüğün yaşı, eğitimini, bedeni ve fikri gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğinden doğru değildir.Tüm bu açıklamalar karşısında, yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulu'nca da yukarıdaki ilave gerekçelerle benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki “velayet ve iştirak nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. Aile Mahkemesi'nce velayete ilişkin asıl davanın reddine ve iştirak nafakasına ilişkin karşı davanın ise kabulüne dair verilen 27.04.2010 gün ve 2009/427 E., 2010/574 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 05.07.2011 gün ve 2010/16826 E., 2011/11499 K. sayılı ilamı ile;

( ... 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-davalı babanın temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı-davacı kadının temyiz isteminin incelenmesine gelince;

Velayeti davalı-davacı annede bulunan 7.12.2005 doğumlu M. ile davacı-davalı baba arasında her hafta sonu Cumartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 18.00'e kadar kişisel ilişki kurulması küçüğün yaşı itibarıyla eğitimini, bedeni ve fikri gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği gibi çocuğun yurtdışına çıkarılmasının yasaklanması davalı-davacı annenin velayet görevini yerine getirmesine engel oluşturur. Açıklanan yönler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır… ),

Gerekçesiyle hüküm velayet yönüyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; velayet yönünden mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Asıl dava, velayet; karşı dava ise, iştirak nafakası isteğine ilişkindir.

Davacı-karşı davalı ( baba ) vekili, müvekkili ile davalının evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelen M.'i, davacı babanın tanıyarak kendi soyadını verdiğini, M.'in anne yanında olması nedeniyle küçüğün ahlaki ve diğer birçok yönden iyi yetişmeyeceğini, müvekkilinin yaşam şartlarının çok iyi olduğunu belirterek, küçük M.'in velayetinin müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı ( anne ) vekili, davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, asıl davanın reddi ile müşterek çocuk için 500,00 TL iştirak nafakasına hükmedilmesini karşı dava ile talep etmiştir.

Dosya kapsamından; tarafların evlilik dışı ilişkilerinden 07.12.2005 doğumlu M. adında bir kız çocuğu sahibi oldukları, davacı babanın çocuğu 09.06.2006 tarihinde tanıyarak nüfusuna kaydettirdiği, davacı babanın daha sonra 2007 yılında bir başka bayanla evlendiği ve bu evliliğinden henüz çocuğunun bulunmadığı, davalı annenin yabancı ülke vatandaşı olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, yargılama aşamasında mahkemece ara kararı ile küçük çocuk M. ile davacı babası arasında kişisel ilişki kurulmasına ve küçük çocuğun yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verilmiştir.

Mahkemenin, anne yanında olmasının çocuğun yararına olacağı yönünde uzman raporu da dikkate alınarak asıl davada müşterek çocuğun velayetinin davacı babaya verilmesine yönelik istemin reddine, kişisel ilişki konusunda istemin kabulü ile; müşterek çocuk 07.12.2005 doğumlu M. T. ile davacı baba arasında, her hafta Cumartesi sabah 09:00 Pazar akşam 18:00, dini bayramların ikinci günü sabah 09:00, üçüncü gün akşam 18:00, küçük M. 6 yaşını doldurana kadar her yıl 1 Temmuz sabah 09:00, 20 Temmuz akşam 18:00, 6 yaşını doldurduktan sonra 1 Temmuz sabah 09:00 - 31 Temmuz akşam 18:00, resmi bayramların öğlen 12:00 akşam 18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurulmasına; davalı-karşı davacı ( annenin ) talepleri yönünden ise; küçük çocuk için belirlenen 500,00 TL iştirak nafakasının, karar kesinleştikten sonra da aynı miktarda davacı babadan alınarak velayeten davalı-karşı davacı anneye ödenmesine, müşterek çocuk M. T.'in yurt dışına çıkış yasağının karar kesinleştikten sonra da devamına dair verdiği kararın, taraf vekillerinin temyizleri üzerine, Özel Daire'ce iştirak nafakasına ilişkin kısmı onanmış; ancak kişisel ilişki yönünden yukarıda belirtilen nedenlerle hüküm bozulmuştur.

Mahkemece; “her hafta çocukla kişisel ilişkinin çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceğinin söylenemeyeceği, uzmanların Türk Hukuku'nda düzenlenmeyen 'birlikte velayet taraftarı olduğu, sık ilişkinin buna hizmet edeceği, annenin yabancı olup çocuğu yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği” gerekçeleriyle kişisel ilişki yönünden önceki kararda direnilmiştir.

Taraflar arasında karşı davadaki iştirak nafakasına ilişkin hüküm kesinleşmiş olup, uyuşmazlık dışıdır.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gelen uyuşmazlık;

1- Velayeti annede bulunan 7.12.2005 doğumlu M. ile babası arasında her hafta sonu Cumartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 18.00'e kadar kişisel ilişki kurulmasının küçüğün yaşı itibarıyla eğitimini, bedeni ve fikri gelişimini olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği;

2- Çocuğun yurtdışına çıkarılmasının yasaklanması kararının, annenin velayet görevini yerine getirmesine engel oluşturup oluşturmayacağı;

Burada varılacak sonuca göre, yerel mahkemece, kişisel ilişkinin düzenlenmesine ilişkin hükmün yerinde olup olmadığı, noktalarında toplanmaktadır.

Bu noktada, yerel mahkemenin direnme gerekçelerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinde yarar vardır.

a ) Yurt dışına çıkış yasağı yönünden yapılan değerlendirmede;

Müşterek çocuğun anne tarafından yurt dışına kaçırılabileceği endişesiyle yurt dışına küçüğün çıkışının yasaklanması, anneye ait olan velayet görevini aksatması yanında sürekliliği itibariyle de 1982 Anayasası'nda düzenlenen ve temel hak niteliğinde olan seyahat özgürlüğüne aykırıdır ( m.23 ).

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla belirli bir süre ile sınırlanabilir ( m.13 ).

Anayasa'nın 23. maddesine göre, ilke olarak seyahat özgürlüğünün sürekli olarak sınırlandırılması mümkün değildir. Bu özgürlük ancak, çocuğun korunması amacıyla tedbiren geçici bir süre sınırlandırılabilir.

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ( İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye ) Ek 4 No'lu Protokol’ün ( 1968 ) “bir devletin ülkesi içinde seyahat özgürlüğü ve ülkesinden ayrılma özgürlüğü” başlığını taşıyan 2. maddesinin ikinci fıkrasında; “Herkes kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeden ayrılmakta özgürdür.>

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; “Bu hakların kullanılmasına ulusal güvenlik veya kamu güvenliği yararına, kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi, sağlığın ya da ahlakın korunması için veya başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, demokratik bir toplumda gerekli ve yasaya uygun kısıtlamalardan başka hiçbir kısıtlama getirilemez.” ( Harrıs/O'boyle/Warbrıck: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Çevirenler: Mehveş Bingöllü Kılcı-Ulaş Karan, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi, Avrupa Konseyi-Ankara 2013, Sahife:762 ) denilmek suretiyle seyahat özgürlüğü, garanti altına alınmıştır.

Somut olayda, annesi yabancı ülke uyruklu ancak kendisi Türk Vatandaşı olan küçük çocuğun yurt dışına çıkışını ve dolayısıyla seyahat özgürlüğünü yasaklamayı gerektirecek yasal koşulların bulunmadığı her türlü duraksamadan uzaktır.

b ) Her hafta sonu kişisel ilişki kurulması yönünden yapılan değerlendirmede ise;

Kişisel ilişki kurma hakkı, anne/baba ile çocuğa belirli gün ya da saatlerde görüşme, birbirlerinden haberdar olma, birbirlerinin yaşamında olma, karşılıklı etkilenme yetkisi veren bir haktır. Bu hak, anne/baba için olduğu kadar çocuk için de bir haktır ( 2003 tarihli Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi m.4/1 ). İlişkide anne/babalık duygularının tatmini yanında çocuğun bedensel, fikri, ruhsal, eğitsel, kültürel gelişimine yönelik yararı da gözetilir. Anne/baba yararı ile çocuk yararı çatışırsa, çocuğun yararına üstünlük tanınır ( 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.182/II, 325 ve 324 ).

Ziyaret günleri olarak, ebeveyn ve çocuk için güçlük ve sorun çıkarmayacak gün ve dönemler tercih edilir. Bu dönemler genellikle hafta sonları ve tatil günleridir. Çocuğun bütün hafta sonlarını velayet kendisine verilmeyen ebeveynle geçirmesi; gerek velayete sahip taraf, gerekse çocuk için sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Zira, tatil günleri ve hafta sonlarında kişi kendini psikolojik bakımdan daha rahat ve serbest hisseder. Çocuğun bu ayrıcalıklı günleri sadece bir tarafta geçirmesi; sıkıntılı günleri ise, velayeti üstlenenle geçirmesi, velayeti üstlenenden uzaklaşmasına, soğumasına, karşı tarafa bağlanmasına yol açabilir.

Böyle bir durumda, velayeti üstlenen, çocuğuna fazla zaman ayıramayabilir, eğitim ve terbiye ile yetiştirme görevini layıkıyla yerine getirmesi de güçleşebilir. Ayrıca, boşanma durumunda çocuk, anne ve babasının boşandığını algılamakta güçlük çekebilir.

Öyleyse, kişilerin zaman bakımından daha uygun olan ve kendilerini daha rahat hissettikleri hafta sonları ve tatil günlerinde çocuklarıyla bir arada olabilmesi, bu güzelliği ve rahatlığı paylaşabilmeleri en doğal haklarıdır.

Diğer yandan, her hafta sonu velayet kendisinde olmayan ebeveynle kalan çocuğu nedeniyle velayet kendisinde olan çocuğu teslim ve geri alma durumu nedeniyle hafta sonlarını planlayamaz duruma düşecektir.

Öyleyse, kişisel ilişkide hafta sonları ve tatil günlerinin, çocuğun yaşı da gözetilerek, ebeveynler tarafından paylaşılması makul ve adildir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Yerel mahkemece, velayeti davalı-karşı davacı annede bulunan 7.12.2005 doğumlu M. ile davacı-karşı davalı baba arasında her hafta sonu Cumartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 18.00'e kadar kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiş olması, küçüğün yaşı, eğitimini, bedeni ve fikri gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğinden doğru değildir.

Öte yandan, yukarıda belirtildiği üzere, çocuğun yurtdışına çıkarılmasının yasaklanması; yabancı uyruklu olduğu anlaşılan davalı-karşı davacı annenin velayet görevini yerine getirmesine engel oluşturacağı gibi, çocuğun seyahat özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuracağı da aşikârdır.

Tüm bu açıklamalar karşısında, yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulu'nca da yukarıdaki ilave gerekçelerle benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı-karşı davacı ( anne ) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen ilave gerekçe ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı Kanun'un 440/1. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kazancı
Old Bugün  
Site Mübaşiri

 
 
Web www.turkhukuksitesi.com
 
 
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay Kararları adıge Hukuk Sohbetleri 5 28-07-2007 15:24
çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri yaşar Meslektaşların Soruları 3 23-12-2006 00:38
İnfaz Giderleri ( Çocukla Kişisel İlişki) Av.H.Sancar KARACA Meslektaşların Soruları 2 30-06-2006 15:50
yargıtay kararları sedaoner Hukuk Soruları Arşivi 0 17-03-2006 22:30
Çocukla Kişisel Sürenin Artırılmasına Ait Örnek Karar Var Mı? STARFISH Hukuk Soruları Arşivi 13 27-01-2004 15:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,17037392 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2013) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.