Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boş Bulunan Kat Malikinden Yakıt Bedeli ve Aidat Talebi

Yanıt
Old 05-05-2009, 22:47   #1
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan Boş Bulunan Kat Malikinden Yakıt Bedeli ve Aidat Talebi

TOKİ tarafından inşa edilen konutlar üzerinde oluşturulan geçici site yönetimi, herhangi bir ihtarda bulunmaksızın, konutlarda oturmayan malikler aleyhine başlattığı ilamsız icra takibi ile yakıt bedeli ve aidat talep etmekte ve geçmiş aylara (yıllara) ait bu giderlere aylık % 5 gecikme faizi işletmektedir.

1. Yazılı tebliğ ve ihtar olmaksızın faiz talebi mümkün müdür? Bu takibe karşı nasıl itiraz edilebilir?

2. Kat Mülkiyeti Kanunu açısından konutlarda oturmayan (boş bulunan) kat maliklerinden oturanlar gibi yakıt bedeli ve aidat talep edilmesi ne ölçüde mümkün olabilir?
Old 06-05-2009, 07:22   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

634/KMK
MADDE 20-
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

------------

1-Ortak giderler ve ödeme tarihleri, site yönetiminin hazırladığı ve kat maliklerine tebliğ ettiği bütçede belirlidir. Ödeme tarihleri muayyen olduğuna göre ayrıca bir ihtara gerek olmamalı. Tebliğ yoksa gecikme tazminatı talep edilemez bence.

2-Kat malikinin bağımsız bölümünden yararlanmaması, ortak giderlere katılmamasını gerektirmiyor.

3-İcra Müdürlüğüne itiraz (7 gün) edildiğinde, itiraz olunan kesim için takip duracaktır..

Saygılarımla...
Old 06-05-2009, 08:44   #3
alphukuk

 
Varsayılan

İşletme projesi tebliğ edilmemişse öenin tebliğinden itibaren faiz talep edilebilir

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/5064

K. 2007/7543

T. 24.9.2007

• ORTAK GİDER ( Kat Malikleri Kurulunun Kararı Veya İşletme Projesi Bildirilmemiş İse İcra Takibine İlişkin Ödeme Emrinin Tebliği İle Temerrüt Oluşacağı - Önceki Döneme İlişkin Faiz Taleplerinin Reddi Gerektiği )

• KAT MALİKİNİN BORCU ( Ortak Gider - Kat Malikleri Kurulunca Alınmış Bir Karar Olmadıkça Yasada Öngörülen Gecikme Tazminatının Üstünde Tazminat İstenemeyeceği )

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Veya İşletme Projesi Kat Malikine Bildirilmemiş İse Ortak Gider Payı Alacağına İlişkin İcra Takibinde Ödeme Emrinin Tebliği İle Temerrüt Oluşacağı - Faiz Başlangıcı )

634/m. 20


ÖZET : Kat malikleri kurulunun kararı veya işletme projesi davalıya bildirilmemiş ise, icra takibine ilişkin ödeme emrinin davalıya tebliğ edildiği tarihte temerrüt oluşur. Kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olmadıkça, yasada öngörülen gecikme tazminatının üstünde tazminat istenemez.
DAVA : Dava dilekçesinde, itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Davalı davaya konu edilen ortak gider payı alacağının dayanağı olan genel kurul toplantılarına katılmamış, bu toplantılarda alınan kararların veya bu kararlara göre düzenlenen işletme projelerinin davalıya usulünce bildirildiği de iddia ve ispat olunmamıştır. O halde davalının, aleyhinde yapılan icra takibinde adına çıkartılan ödeme emrinin tebliği tarihinde temerrüde düştüğü kabul edilerek daha önceki döneme ilişkin olan faiz taleplerinin reddedilmesi gerektiğinin dikkate alınmaması,
2-Kat maliklerinin kendi olumlu oyları ile alınmış bir kat malikleri kurulu kararına dayalı olmadıkça daha yüksek oranda gecikme tazminatından sorumlu tutulamayacakları da dikkate alınarak icra takibinden sonraki dönem için davalının Kat Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca aylık %10 oranında gecikme tazminatı ödemekle sorumlu tutulması gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 24.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 06-05-2009, 09:08   #4
alphukuk

 
Varsayılan

kat maliki kararın alındığı toplantıya katılmışsa borçtan ve ödeme gününden ahberdar olduğu için işltem projesinin tebliği şart olmaksızın ödemesi gereken günden itibaren gecikme faizi talepedilebilir.

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/7940

K. 2004/7817

T. 26.10.2004

• KAT MALİKİNİN ORTAK GİDER VE AVANS BORCU ( İşletme Projesi Tebliğ Edilmemiş ve Kararlara da Katılmamış Olması Halinde Gecikme Tazminatı - Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gerektiği )

• GECİKME TAZMİNATI ( Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gerektiği - Ortak Gider ve Avans Borcunu Ödemeyen Kat Maliki/İşletme Projesi Tebliğ Edilmemiş ve Kararlara da Katılmamış Olması )

• ORTAK GİDER VE AVANS BORCU ( İşletme Projesi Tebliğ Edilmemiş ve Kararlara da Katılmamış Olması Halinde Gecikme Tazminatı - Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gerektiği )

• İŞLETME PROJESİNİN KAT MALİKİNE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kararlara da Katılmamış Olması Halinde Gecikme Tazminatı - Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gerektiği )

634/m. 20


ÖZET : Ortak gider ve avans borcunu ödemeyen kat maliki bu konudaki işletme projesi kendisine tebliğ edilmemiş ve alınan kararlara da katılmamış olması halinde gecikme tazminatına icra takibi üzerine ödeme emrinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren hükmedilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
Somut olayda bilirkişi tarafından saptanan ortak gider borcunun, daha önce kendisine tebliğ edilmediği anlaşılan davalı hakkında, ödeme emrinin kendisine tebliğ tarihi yerine, ortak gider ve avans borcunun, kat malikleri kurulu kararlarında öngörülen ödeme tarihlerinden itibaren hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.
DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Dava dilekçesinde davalının Ağustos 2002 ile Nisan 2003 arasındaki ortak gider borçlarını ödememesi nedeniyle hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi istenilmiş, mahkemece bilirkişinin saptaması doğrultusunda davanın kısmen kabulüne ve takibin bu miktar üzerinden devamına, gecikme tazminatının da ortak gider borcunun ödenmesi gereken tarihlerden itibaren tahsiline karar verilmiştir.
Dosyada mevcut karar örneklerinin incelenmesinden davalının kat malikleri kurulunun ortak gider aidatlarının belirlendiği toplantılara katılmadığı anlaşılmış olup, bu toplantılarda alınan kararların kendisine tebliğ edildiği konusu da davacı tarafından bir belge ile kanıtlanmış değildir.
Yargıtay uygulamalarında, ortak gider ve avans borcunu ödemeyen kat maliki bu konudaki işletme projesi kendisine tebliğ edilmemiş ve alınan kararlara da katılmamış olması halinde gecikme tazminatına icra takibi üzerine ödeme emrinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren hükmedilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
Somut olayda bilirkişi tarafından saptanan ortak gider borcunun, daha önce kendisine tebliğ edilmediği anlaşılan davalı hakkında, ödeme emrinin kendisine tebliğ tarihi yerine, ortak gider ve avans borcunun, kat malikleri kurulu kararlarında öngörülen ödeme tarihlerinden itibaren hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 06-05-2009, 09:12   #5
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HUKUKDOKTORU
TOKİ tarafından inşa edilen konutlar üzerinde oluşturulan geçici site yönetimi, herhangi bir ihtarda bulunmaksızın, konutlarda oturmayan malikler aleyhine başlattığı ilamsız icra takibi ile yakıt bedeli ve aidat talep etmekte ve geçmiş aylara (yıllara) ait bu giderlere aylık % 5 gecikme faizi işletmektedir.

1. Yazılı tebliğ ve ihtar olmaksızın faiz talebi mümkün müdür? Bu takibe karşı nasıl itiraz edilebilir?

2. Kat Mülkiyeti Kanunu açısından konutlarda oturmayan (boş bulunan) kat maliklerinden oturanlar gibi yakıt bedeli ve aidat talep edilmesi ne ölçüde mümkün olabilir?
T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4074

K. 2003/4777

T. 5.6.2003

• ORTAK GİDER ALACAĞI ( Kat Maliklerinden Her Biri Sorumlu Olup Bağımsız Bölümünde Fiilen Oturmamış Ve Adına Tescil Edilmeden Önceki Döneme İlişkin Olsa Bile Payına Düşeni Ödemekle Yükümlü Olduğu )

• BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ADINA TESCİL EDİLMEDEN ÖNCEYE AİT ORTAK GİDER BORCU ( Kat Malikinin Bu Bölümün Kura İle Sahibi Olmasına Göre Sorumlu Olduğu )

• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE OTURMAYAN KAT MALİKİ ( Fiilen Oturmamış Olsa Bile Anataşınmazın Ortak Giderlerinden Sorumlu Olduğu - Daha Öncesinde Bu Yere Kura İle Sahip Olması Nedeniyle )

634/m.20


ÖZET : Kat maliklerinden her biri anataşınmazın ortak giderlerinden sorumlu olup, bağımsız bölümünde fiilen oturmamış ve adına tescil edilmeden önceki döneme ilişkin olsa bile payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, ortak gider alacağı ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, ortak giderin kaynağını oluşturan bağımsız bölümün tapu kaydına göre davalı tarafından 30.11.2000 tarihinde mülk edinildiğinden, bundan önceki giderlerden sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki belge ve bilgilerden kat irtifaklı anataşınmazda 1993 yılında kura çekilerek kooperatif üyelerinden her birine özgülenen bağımsız bölümlerin belirlendiği böylece ferdi mülkiyete fiilen geçilerek bu tarih itibariyle davalının B Blok 2 nolu bağımsız bölümün maliki olduğu, davacı tarafın iddiasına göre davalının bağımsız bölümünün bulunduğu blokun 1999 yılından beri fiilen kullanılmaya başlandığı davalının bu hususa ilişkin bir itirazı olmadığı gibi hakkındaki icra takibine yaptığı itirazda da bağımsız bölümün adına tescil tarihi olan 30.11.2000'den önceki giderlerden sorumlu olmayacağını, sonraki giderleri kabul ettiğini bildirdiği anlaşılmaktadır.
Kat Mülkiyeti Yasasının 20.maddesi uyarınca kat maliklerinden her biri anataşınmazın ortak giderlerinden sorumlu olup, bağımsız bölümünde fiilen oturmamış olsa bile payına düşeni ödemekle yükümlüdür. 1993 yılında kura çekilip anataşınmazda ferdi mülkiyete geçildiği ve davalının bağımsız bölümü de belli olduğuna göre bu bölümün tapuya tescilinden önceki ortak giderlerden de sorumlu olacağı gözetilerek, takip ve davaya konu edilen ortak gider alacağı ile ilgili tüm belge ve bilgiler toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 5.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 08-05-2009, 01:50   #7
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Kat maliki toplantıya katılmadığına ve işletme projesi de kendisine tebliğ edilmediğine göre, ödeme emrindeki faize itiraz mümkün demektir.
Fakat sadece faize yönelik itiraz, ana para borcunun kesinleşmesi anlamına gelecektir.
Halbuki, kat maliki yakıt parası ve aidat tutarlarının da doğru hesaplanmamış olabileceğini düşünmektedir.
Bu nedenle borcun tamamına yönelik bir itiraz, icra inkar tazminatına yol açabilir mi?
Ne önerirsiniz?
Old 17-01-2011, 16:45   #8
kapgan

 
Varsayılan

Merhaba,

Bir sitede işletme projesi yoktur.Kat malikleri kurulu kararınca bazı giderlerin(bakım onarım güzelleştirme) yapılması kararlaştırılmıştır.

Kararlaştırılan işler için ne kadar aidat ödeneceği kararda yoktur fakat son birkaç aydır yapılan giderlerin kat malikleri sayısına bölünmesi ile belirlenen bir miktar aidat olarak toplanmaktadır.

Bazı kat malikleri ödememektedir.

İcra takibine itiraz durumunda ne olur?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kat maliki+yakıt+kiracı tekinasl Meslektaşların Soruları 6 16-02-2012 12:19
İki Ayrı Parselde Bulunan Siteden bir binanın (bloğun) ayrılması talebi av_ramazan Meslektaşların Soruları 1 13-09-2011 13:31
Velayeti babada olan, ciddi sağlık sorunları bulunan kızım için nafaka talebi Güniz Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 17-06-2007 17:32
Kredi Kartı Aidat Bedeli Ve İşletilen Faiz ALİ TANRIKUT Hukuk Soruları Arşivi 0 28-08-2002 11:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04540205 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.