Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2008 Aralık Hak. Sav. Ceza ve CMK Sınav Soruları

Yanıt
Old 21-01-2009, 17:32   #1
AvTürk

 
Varsayılan 2008 Aralık Hak. Sav. Ceza ve CMK Sınav Soruları

109, 111 ve 115. sorulara dikkat!!!


101. Öğrenci A, fakülte yönetim kurulunun kendisi hakkında
verdiği bir karar nedeniyle kurula hakaret etmiştir.
Türk Ceza Kanunu’na göre, A’nın cezai sorumluluğu
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, tek kamu görevlisine hakaret etmekten dolayı
cezalandırılır.
B) A, kurul üyesi sayısınca hakaret suçundan dolayı
cezalandırılır.
C) A, şikâyet eden üye sayısınca hakaret suçundan
dolayı cezalandırılır.
D) A, zincirleme suç hükümlerine göre cezalandırılır.
E) A, fikrî içtima hükümlerine göre cezalandırılır.

102. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
nitelikli insan öldürme değildir?
A) Kasten insan öldürme fiilinin çocuğa karşı işlenmiş
olması
B) Kasten insan öldürme fiilinin beden bakımından
kendini savunamayacak durumda olana karşı işlenmiş
olması
C) Kasten insan öldürme fiilinin ruh bakımından
kendini savunamayacak durumda olana karşı işlenmiş
olması
D) Kasten insan öldürme fiilinin nişanlıya karşı işlenmiş
olması
E) Kasten insan öldürme fiilinin gebe olduğu bilinen
kadına karşı işlenmiş olması

103. Türk Ceza Kanunu’na göre, intihara yönlendirme
suçunun oluşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Başkasını intihara azmettirmek yeterlidir.
B) Başkasını intihara teşvik etmek yeterlidir.
C) Başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek
yeterlidir.
D) Başkasının intihar etmesi için vasıta sağlamak
yeterlidir.
E) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği
gelişmemiş olanı intihara sevk etmek yeterlidir.

104. A, B’ye ait sandığı kırarak içindeki değerli mücevheri
almıştır.
Türk Ceza Kanunu’na göre, A’nın cezai sorumluluğu
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, zincirleme suç nedeniyle cezalandırılır.
B) A, fikrî içtimaya göre cezalandırılır.
C) A, bileşik suç nedeniyle cezalandırılır.
D) A, mütemadi suç nedeniyle cezalandırılır.
E) A’ya iki ayrı suçtan dolayı ceza verilir.

105. Sınıfta çocuğunu döven öğretmeni ertesi gün
okul çıkışında tokatlayan babanın cezai sorumluluğu
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Meşru savunmadan yararlanabilir.
B) Zorunluluk durumundan yararlanabilir.
C) Haksız tahrikten yararlanabilir.
D) Kasıtlı yaralamanın tam cezasıyla cezalandırılır.
E) Tasarlanmış (taammüden) yaralamadan sorumlu
olur.

106. Türk Ceza Kanunu’na göre, zimmet suçuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soruşturma başlamadan önce zimmete geçirilen
malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın
tamamen tazmin edilmesi hâlinde verilecek
ceza indirilir.
B) Zimmete geçirilen malın kovuşturma başlamadan
önce gönüllü olarak aynen iade edilmesi veya
uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi
hâlinde verilecek ceza indirilir.
C) Zimmet suçunun malın geçici bir süre kullanıldıktan
sonra iade edilmek üzere işlenmesi durumunda
ceza indirilir.
D) Zimmete geçirilen malın, kovuşturma başladıktan
sonra ancak hükümden önce aynen iadesi ya da
uğranılan zararın tamamen giderilmesi hâlinde
verilecek ceza indirilir.
E) Zimmet suçunda etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi
için kısmen iade ya da uğranılan zararın
kısmen giderilmesi yeterli değildir.

107. Türk Ceza Kanunu’na göre, yağma ve nitelikli
yağma suçları dışındaki mal varlığına karşı suçlar
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçun, haklarında ayrılık kararı verilmemiş olan
eşlerden biri aleyhine işlenmesi durumunda ilgili
akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
B) Suçun, aynı konutta yaşayan kardeşlerden biri
tarafından diğerine karşı işlenmesi hâlinde ilgili
akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
C) Suçun, aynı konutta birlikte yaşamayan kardeşlerden
biri tarafından diğerine karşı işlenmesi durumunda
ilgili akraba hakkında şikâyet üzerine
verilecek ceza yarısı oranında indirilir.
D) Suçun, haklarında boşanma kararı verilmiş eşlerden
birinin aleyhine işlenmesi durumunda ilgili
akraba hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza
yarısı oranında indirilir.
E) Suçun, üst soy ve alt soy aleyhine işlenmesi durumunda
ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

108. A, düzenlediği bir toplantının etkili olmasını sağlamak
amacıyla toplantının yapılacağı meydandaki dükkânını
kapatması için B’yi tehdit eder. Bunun üzerine B de
dükkânını gün boyu kapatır.
Türk Ceza Kanunu’na göre, A’nın cezai sorumluluğu
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, sadece tehdit suçundan cezalandırılır.
B) A, tehdit ve iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarından
cezalandırılır.
C) A, sadece iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçundan
cezalandırılır.
D) A, sadece mala zarar verme suçundan cezalandırılır.
E) A, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan
cezalandırılır.

109. A, tehdit etmek amacıyla attığı taşlarla B’nin evinin
camlarını kırmıştır.
Türk Ceza Kanunu’na göre, A’nın cezai sorumluluğu
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarından
cezalandırılır.
B) A, tehdit ve mala zarar verme suçlarından cezalandırılır.
C) A, sadece konut dokunulmazlığını ihlal suçundan
cezalandırılır.
D) A, sadece mala zarar verme suçundan cezalandırılır.
E) A, sadece tehdit suçundan cezalandırılır.

110. Türk Ceza Kanunu’na göre, mal varlığına karşı işlenen
suçlarda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma,
dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas ve
karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan
sonra ve hakkında kovuşturma başlamadan önce
failin, azmettirenin ya da yardım edenin bizzat
pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı
aynen geri verme ya da tazmin suretiyle tamamen
gidermesi durumunda verilecek cezanın
2/3’üne kadarı indirilir.
B) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma,
dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas ve
karşılıksız yararlanma suçlarında hakkında kovuşturma
başladıktan sonra ve hüküm verilmezden
önce failin, azmettirenin ya da yardım edenin
bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı
zararı aynen geri verme ya da tazmin suretiyle
tamamen gidermesi durumunda verilecek
cezanın yarısına kadarı indirilir.
C) Yağma suçunda etkin pişmanlık cezada indirime
yol açmaz.
D) Kısmen geri verme veya tazmin hâlinde etkin
pişmanlık hükümlerinin uygulanması, mağdurun
bu yöndeki rızasına bağlıdır.
E) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren
kişinin cezasında, kovuşturma başlamadan
önce ve kovuşturma başlayıp hüküm verilmezden
önce farklı oranda indirim yapılır.

111. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sanığın duruşmadan
bağışık (vareste) tutulmasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bağışık tutma kararını mahkeme resen de verebilir.
B) Bağışık tutma kararı verilebilmesi için sanığın
mahkemece sorgusu yapılmış olmalıdır.
C) Bağışık tutma kararı verilebilmesi için mahkemenin,
sanığın duruşmada hazır bulunmasına gerek
görmemesi aranır.
D) Mahkemenin bağışık tutma kararına rağmen sanık
duruşmada hazır bulunabilir.
E) Mahkeme, bağışık tutulan sanığın duruşmada
hazır bulunmasına ve zorla getirilmesine her zaman
karar verebilir.

112. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerin
hangisinde kovuşturma sırasında istinabe yoluna
gidilemez?
A) Duruşmadan bağışık tutulan sanığın tekrar sorgusu
için
B) Hastalık, maluliyet nedeniyle duruşmada bulunamayacak
tanık veya bilirkişinin dinlenmesi için
C) Konutunun uzaklığı nedeniyle duruşmaya getirilmesi
zor olan tanık veya bilirkişinin dinlenmesi
için
D) Keşif yapılması için
E) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde zorunluluk
olmasa da tanık veya bilirkişi dinlenmesi için

113. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerin
hangisinde müdafi bulundurma zorunluluğu yoktur?
A) Sanık kendisini savunamayacak derecede malulse
B) Sanık, şuurunun incelenmesi için gözlem altına
alınmışsa
C) Sanığın duruşmanın düzenli şekilde yürütülmesini
tehlikeye sokacağı anlaşıldığı için duruşma
salonundan çıkarıldıktan sonra oturuma devam
edilirse
D) Kaçak hakkında duruşma yapılacaksa
E) Sanığın yüzüne karşı tanığın gerçeği söylemeyeceğinden
endişe edildiğinde sanık mahkeme
salonundan çıkarılarak oturuma devam edilecekse

114. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, eski hâle getirme
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Usul işlemi süresi içinde yapılsaydı esasa hangi
mahkeme hükmedecekse eski hâle getirme dilekçesi
hakkında da o mahkeme karar verir.
B) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin kararlara
karşı Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz
edilebilir.
C) Eski hâle getirme isteminin reddine ilişkin kararlara
karşı itiraz yoluna gidilebilir.
D) Dilekçe sahibi eski hâle getirme dilekçesinde, sürenin
geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları
varsa belgelerini de ekleyerek açıklar.
E) Eski hâle getirme dilekçesi kararın yerine getirilmesini
durdurmaz, ancak mahkeme kararın yerine
getirilmesini erteleyebilir.

115. Davaların (muhakemelerin) birleştirilmesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kaçakçılıkla ilgili davalar diğer davalar ile birleştirilemez.
B) Çocuk mahkemelerindeki davalar ile büyüklerin
davaları zorunluluk yoksa birleştirilemez.
C) İcra mahkemelerinin görevine giren davalarla diğer
ceza davaları birleştirilemez.
D) Asker kişilerin Askerî Ceza Kanunu’nda öngörülen
suçlarına asker olmayanların iştiraki hâlinde
bu kişiler hakkındaki davalar asker kişiler hakkındaki
davalarla birleştirilir.
E) Genel görevli ceza mahkemesinde görülmekte
olan bir dava hiçbir şekilde Yüce Divanda görülen
bir dava ile birleştirilemez.

116. İstanbul’da oturan ve diplomatik bağışıklıktan yararlanan
Türk kamu görevlisi, Fransa’da işlediği ve Türkiye’de
soruşturulması ve kovuşturulması gereken bir
suçtan dolayı arabasıyla Fransa’dan kaçar ve İpsala
kapısından Türkiye’ye girer, Bolu’da yakalanır ve Ankara’ya
götürülür.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yer yönünden
yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne Mahkemesi B) İstanbul Mahkemesi
C) Bolu Mahkemesi D) Ankara Mahkemesi
E) Edirne ve İstanbul Mahkemeleri

117. Yerleşim yeri Konya olan ancak İstanbul’da oturan A
Selanik’te, Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması
gereken bir suç işlemiş, Edirne’den yurda giriş
yapmış, trenle Ankara’ya giderken Eskişehir’de yakalanıp
Ankara’ya götürülmüştür.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yer yönünden
yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konya Mahkemesi B) İstanbul Mahkemesi
C) Edirne Mahkemesi D) Eskişehir Mahkemesi
E) Ankara Mahkemesi

118. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşma tutanağı
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tutanağı başkan veya hâkim imzalar.
B) Tutanağı Cumhuriyet savcısı imzalar.
C) Tutanağı zabıt kâtibi imzalar.
D) Tutanağa karşı sadece sahtecilik iddiası yöneltilebilir.
E) Başkanın mazereti varsa tutanak en kıdemli üye
tarafından imzalanır.

119. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, ortaya konulması
istenen bir delil aşağıdakilerin hangisinde
reddedilmez?
A) Delil, arama kararı veya emri olmadan konutta
yapılan bir arama sonucunda elde edilmişse
B) Delil ile ispat edilmek istenen olayın karara etkisi
yoksa
C) Delil ortaya koyma istemi, davayı uzatmak amacına
yönelikse
D) Delil ortaya koyma istemi geç bildirilmişse
E) Delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse

120. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tanıkla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hâkimin takdirine bağlı olarak tanıklar, ayrı ayrı
ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenebilir.
B) Sağır ve dilsiz tanıklar yeminsiz dinlenir.
C) Tanıkların dinlenmesi sırasında kaydedilen görüntü
ve sesler sadece adli yargı makamlarında
görülmekte olan davalarda kullanılabilir.
D) Tanıklar, hükmün verilmesine kadar sadece gecikmesinde
sakınca bulunan ya da kimliğin belirlenmesine
ilişkin hâllerde birbirleri ile ya da şüpheli
veya sanıkla yüzleştirilebilir.
E) Mağdur çocukların tanıklığı sırasındaki görüntü
veya seslerin kayda alınması zorunludur.
101. D
102. D
103. E
104. E
105. C
106. C
107. D
108. C
109. B
110. C
111. A
112. E
113. E
114. B
115. E
116. D
117. D
118. B
119. D
120. E
Old 22-01-2009, 19:14   #2
Tractatus

 
Varsayılan

109. sorunun cevabı D olmalı. Görünürdeki eylem zarar vermedir, failin zihnindeki amaç cezalandırılmaz...

111. sorunun cevabı bence de A. Sanığın kendisi veya müdaii talep etmeden mahkeme re'sen bağışık tutma kararı veremez.
Old 23-01-2009, 22:15   #3
bürokrat

 
Varsayılan

Sayın Tractatus
109. soruyu çözerken ben de aynı hataya düşmüştüm ancak TCK 106/3.fıkrası aynen şu şekilde düzenlenmiş:
Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Roma Hukuku Sınav Soruları elinde olan var mı? Av.Elif KALELİ Hukuk Lisans Eğitimi 26 16-03-2011 22:27
Askeri Hakimlik Sınav Soruları fatihlk Hukuk Sohbetleri 10 30-10-2008 20:33
deniz ticaret hukuku sınav soruları dark43 Hukuk Lisans Eğitimi 0 03-03-2007 13:53
ceza hukuku Sınav Soruları uğur ayrancı Hukuk Soruları Arşivi 12 04-02-2007 20:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08745599 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.