Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kooperatif Tasfiyesi

Yanıt
Old 09-05-2004, 01:49   #1
madagaskar

 
Varsayılan Kooperatif Tasfiyesi

Merhabalar

Sorun: 1997 yilinda bir yapi kooperatif yonetim kuruluna secilen muvekkiller 1 ay sonra sozlu olarak istifa ediyorlar.2000 yilinda haklarinda kooperatif olagan genel kurulunu toplamamak sucundan dava acildigini ogreniyorlar.
Kooperatifin tum isleriyle ilgilenen ve tum belgeleri elinde olan muteahhit,muvekkillerin istifasindan sonra kacimis oldugu anlasiliyor.Dolayisiyla ticaret sicili ve sanayi ve ticaret mudurlugunde hala koop.yon kur.uyesi olarak hala muvekkiller goruluyor.
Hicbir sekilde kooperatifin ortaklar defteri,yonetim kurulu karar defteri vs defterlerine ulasilamiyor,tamamiyla kayip.Bu halde ki bir yapi kooperatifi ne sekilde tasfiye olunabilir.?Bildigim kadariyla,bakanlik veya ortaklar mahkemeye basvurarak kooperatifin tasfiyesini isterler,mahkeme tasfiye memuru atar,tasfiye memuru ise bilancoya,aktif pasife bakar,detferleri inceler vs.ortada defterler yoksa koop.nasil tasfiye olacaktir.? koop.kanununa gore 3 yil ustuste olagan genel kurulu toplanmayan koop.ler kendiliginden fesh olur hukmu vardir.Bu hukmu olayimizda nasil degerlendirebiliriz....Saygilar.
Old 02-01-2009, 18:48   #2
tudaa

 
Varsayılan

siz kooperatifin tasfiyesini konu ediyorsunuz ancak benim tam tersi yönünde sizinde belirttiğiniz üzere 3 yıldan uzun süredir genel kurul toplantısı yapamayan bir kooperatifin ihyası konusunda ne yapmam gerektiği hususunda yardıma ihtiyacım var.Şöyle ki yaptığım araştırma doğrultusunda TTk 435 gereğince eksik olan organların tamamlanması için mahkemeye başvurulucak ve bu şekilde bir kayyum atanarak kayyum tarafından genel kurul yapılmasına dair düzenlemeler yapılmalı ancak bu davada öne süreceklerim neler ve başlangıçta mahkeme dışında yapmama gereken bir başvuru var mıdır ?
Bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim teşekkürler. şimdiden...
Old 03-01-2009, 00:12   #3
Av.Nevra BAŞKAL

 
Varsayılan

Sn. Tuuda,

Aşağıdaki Yargıtay kararı, ilenmesi gereken yol hakkında yardımcı olur sanıyorum.

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/6314
Karar : 2004/1181
Tarih : 12.02.2004

ÖZET : Kooperatifin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesi ile sona erer. Kooperatiflerin tasfiyesinde, tasfiye işlemleri ortaklarla üçüncü kişiler ve kooperatif arasında hukuken sona ermedikçe, kooperatifin sicilden silinmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, tüzel kişiliğin sona ermesi için, tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Bu nedenle, menfaati olanlar tüzel kişiliğin ihyasını isteme hakkına sahiptir. Tüzel kişiliğin ihyası için, tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet yöneltilerek dava açılması gerekir.


(1163 s. Koop. K. m. 81, 82)

KARAR METNİ :
Taraflar arasında görülen davada Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi´nce verilen 26.11.2002 tarih ve 2002/14236 - 2003/34 sayılı kararın Yargıtay´ca incelenmesi davalı Kooperatif Tasfiye Kurulu Memuru Polat vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatif aleyhine 31.05.1999 tarihinde tapu iptal, tescil ve alacak davası açtığı, 6.850.000.000.-TL alacağın tahsiline karar verildiğini, dava dilekçesinin usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen ve dava sonucu beklenmeden tasfiyesine karar verildiğini iddia ederek, yapılan tasfiyenin iptaline, davalı kooperatif ticaret siciline tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı kooperatif tasfiye memuru Polat, tasfiyenin usulüne uygun yapıldığını, sözü edilen davada usulüne uygun tebligat yapılmadığını, esasen bahse konu davada kooperatifin sorumluluğunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara göre, davacının davalı kooperatif ve dava dışı C... İnşaat A.Ş. aleyhine tescil ve alacak davası açtığı, 31.05.1999 tarihinde açılan bu davanın 06.11.2001 tarihinde sonuçlandığı, tasfiyenin 2001 yılında yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı S.S. M... Konut Yapı Kooperatifi´nin ticaret siciline tesciline karar verilmiştir.

Kararı, davalı kooperatif tasfiye memuru Polat temyiz etmiştir.

1-Dava, kooperatifin sicilden terkin kaydının kaldırılarak yeniden tüzel kişilik kazanması için açılmış ihya davasıdır.

Kooperatifin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesi ile sona erer. Kooperatiflerin tasfiyesinde, tasfiye işlemleri ortaklarla üçüncü kişiler ve kooperatif arasında hukuken sona ermedikçe, kooperatifin sicilden silinmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, tüzel kişiliğin sona ermesi için, tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Bu nedenle, menfaati olanlar tüzel kişiliğin ihyasını isteme hakkına sahiptir. Tüzel kişiliğin ihyası için, tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet yöneltilerek dava açılması gerekir.

Dava konusu olayda, kooperatifin yeniden ihyası davası sadece davalı kooperatifin tasfiye memurlarına karşı açılmıştır. O halde, davacı vekiline, ticaret sicil memurluğu hakkında da dava açması için önel verilip dava açmasının sağlanması, daha sonra da açılmış davanın eldeki davayla birleştirilerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Bozma sebep ve şekline göre, davalı tasfiye memuru Polat vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı tasfiye memuru Polat vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 12.02.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus


Sn. Madagaskar,

Kooperatifin (kendiliğinden) dağılmasına ilişkin bir Yargıtay kararı ekliyorum, ancak müvekkillerinizin sorumlulukları açısından 1163 s.k. nun 62. maddesini incelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/3954
Karar : 2003/10960
Tarih : 17.11.2003

ÖZET : Kooperatifin üç yıl ardarda olağan genel kurulunu yapamaması halinde kooperatife genel kurul yapabilmesi için uygun bir süre verilmesine gerek olmaksızın kooperatif kendiliğinden dağılmış sayılacaktır.

(1163 s. Koop. K. m. 81, 85)

KARAR METNİ :
Hasımsız olarak açılan davada Dalaman Asliye Hukuk Mahkemesi´nce verilen 09.04.2002 tarih ve 2001/151 - 2002/69 sayılı kararın Yargıtay´ca incelenmesi davacı Bircan G. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı temsilcileri, kooperatiflerinin kurulmasından sonra hiçbir faaliyeti olmadığını, genel kurul yapılamadığını, 1163 sayılı Kanun´un 85 nci maddesine göre dağılmış sayıldığına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, kooperatifin ortak sayısının yediden aşağı düşmesi halinde feshi isteminin ilgili bakanlıkça yapılması gerektiği, davacıların dava açma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı Bircan G. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava 1163 sayılı Kanun´un hükümlerine uygun olarak kurulmuş olan Yapı Kooperatifinin hiçbir faaliyette bulunmaması ve genel kurul yapamaması nedeniyle dağılmış sayılmasına karar verilmesi istemine ilişkindir.

1163 sayılı Kanun´un 81 nci maddesinde kooperatiflerin dağılma sebepleri düzenlenmiş olup, anılan maddeye 3476 sayılı Kanun ile eklenen 6 ncı bend uyarınca kooperatifin üç yıl ardarda olağan genel kurulunu yapamaması halinde kooperatife genel kurul yapabilmesi için uygun bir süre verilmesine gerek olmaksızın kooperatif kendiliğinden dağılmış sayılacaktır. Anılan maddenin düzenleniş şekline göre de bu davanın ilgili Bakanlık tarafından açılması gerekmemektedir.

Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında somut olay incelendiğinde davaya konu kooperatifin 1996 yılında kurulmasından sonra hiçbir faaliyetinin bulunmadığı, genel kurullarını yapamamış olduğu belirlenmiştir. Kooperatifin genel kurul yapamaması nedeniyle yöneticilerinin mahkum oldukları dolayısıyla bu davayı açmada hukuki yararları bulundukları kuşkusuzdur. O halde bu davanın ilgili Bakanlık tarafından açılması gerekli olmayıp, mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı Bircan G. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus

Kolay gelsin...
Old 06-01-2009, 21:44   #4
tudaa

 
Olumlu

Nevra Hanım tekrardan teşekkür ediyorum size bu yargıtay kararlarını eklemeniz elbetteki benim için çok faydalı olmuştur.
Bu konudaki araştırmalarımı gerek Ticaret Sicil Müdürlüğü' nden gerekse Sanayi Ticaret Bakanlığı' nın ilgili yönetmeliğinden faydalanarak yaptım ve bu gibi genel kurul toplantısı yapılamaması nedeniyle ticaret sicilde faal olarak görünmeyen bir çok kooperatifim olduğu bilgisine ulaştım .
Bu konuda kooperatifler hakkındaki kanun hükümlerinde de yer aldığı üzere faal olmayan kooperatifin yeniden canlandırılmasında '' Organsız kalan A.Ş ' nin organ eksikliğinin giderilmesine dair hükümleri uygulayacağız.

Öncelikle Kayyum marifetiyle genel kurulun yeniden yapılması için aynen a.ş lerde olduğu gibi yönetim kurulu veya denetçiler adına bu davayı açacağım mahkeme organsızlığın tespiti için sanayi ve ticaret il müdürlüğüne ve aynı zamanda ticaret sicile yazı yazarak bu durumun tespitini ve en son genel kurul toplantısının ne zaman yapıldığının bildirilmesini ve toplantı tutanaklarını isteyecek.

Sonrasında kayyumun tayin edilmesine karar verilmesinin ardından bütün ortaklara iadeli taahütlü mektup ve gazete ilanıyla yapılacak olan toplantıyı duyuracak.

Sanayi ve ticaret il müdürlüğünden komiser tayin edilmesi için başvuruda bulunulacak.

Bu genel kurulda bu yıla kadar geçmiş olan tüm yılların bilancosunun bu toplantıdan geçmesi gerekli.

Bu bölüm herşeyin yolunda gitmesi durumunda geçerlilik kazanacak olan ütopik düşüncelerim olarak da nitelendirilebilir.

Bu açılan davada aslolan organ eksikliği nedeniyle kayyum tayini olması nedeniyle eğer atanan kayyum genel kurul toplantısını yapamazsa bu takdirde sizin talebiniz olmasa bile kooperatifin tasfiye ve feshiyle sonuçlanması olası olduğunu yargıtay kararlarından öğrenmiş bulunmaktayım

Umarım yaptığım açıklamalar faydalı ve gerekli hususlar olarak nitelendirilmiştir.

Tekrar teşekkür ediyorum iyi çalışmalar diliyorum size.

Alıntı:
Yazan Av.Nevra BAŞKAL
Sn. Tuuda,

Aşağıdaki Yargıtay kararı, ilenmesi gereken yol hakkında yardımcı olur sanıyorum.

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/6314
Karar : 2004/1181
Tarih : 12.02.2004

ÖZET : Kooperatifin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesi ile sona erer. Kooperatiflerin tasfiyesinde, tasfiye işlemleri ortaklarla üçüncü kişiler ve kooperatif arasında hukuken sona ermedikçe, kooperatifin sicilden silinmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, tüzel kişiliğin sona ermesi için, tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Bu nedenle, menfaati olanlar tüzel kişiliğin ihyasını isteme hakkına sahiptir. Tüzel kişiliğin ihyası için, tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet yöneltilerek dava açılması gerekir.


(1163 s. Koop. K. m. 81, 82)

KARAR METNİ :
Taraflar arasında görülen davada Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi´nce verilen 26.11.2002 tarih ve 2002/14236 - 2003/34 sayılı kararın Yargıtay´ca incelenmesi davalı Kooperatif Tasfiye Kurulu Memuru Polat vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatif aleyhine 31.05.1999 tarihinde tapu iptal, tescil ve alacak davası açtığı, 6.850.000.000.-TL alacağın tahsiline karar verildiğini, dava dilekçesinin usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen ve dava sonucu beklenmeden tasfiyesine karar verildiğini iddia ederek, yapılan tasfiyenin iptaline, davalı kooperatif ticaret siciline tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı kooperatif tasfiye memuru Polat, tasfiyenin usulüne uygun yapıldığını, sözü edilen davada usulüne uygun tebligat yapılmadığını, esasen bahse konu davada kooperatifin sorumluluğunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara göre, davacının davalı kooperatif ve dava dışı C... İnşaat A.Ş. aleyhine tescil ve alacak davası açtığı, 31.05.1999 tarihinde açılan bu davanın 06.11.2001 tarihinde sonuçlandığı, tasfiyenin 2001 yılında yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı S.S. M... Konut Yapı Kooperatifi´nin ticaret siciline tesciline karar verilmiştir.

Kararı, davalı kooperatif tasfiye memuru Polat temyiz etmiştir.

1-Dava, kooperatifin sicilden terkin kaydının kaldırılarak yeniden tüzel kişilik kazanması için açılmış ihya davasıdır.

Kooperatifin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesi ile sona erer. Kooperatiflerin tasfiyesinde, tasfiye işlemleri ortaklarla üçüncü kişiler ve kooperatif arasında hukuken sona ermedikçe, kooperatifin sicilden silinmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, tüzel kişiliğin sona ermesi için, tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Bu nedenle, menfaati olanlar tüzel kişiliğin ihyasını isteme hakkına sahiptir. Tüzel kişiliğin ihyası için, tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet yöneltilerek dava açılması gerekir.

Dava konusu olayda, kooperatifin yeniden ihyası davası sadece davalı kooperatifin tasfiye memurlarına karşı açılmıştır. O halde, davacı vekiline, ticaret sicil memurluğu hakkında da dava açması için önel verilip dava açmasının sağlanması, daha sonra da açılmış davanın eldeki davayla birleştirilerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Bozma sebep ve şekline göre, davalı tasfiye memuru Polat vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı tasfiye memuru Polat vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 12.02.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus


Sn. Madagaskar,

Kooperatifin (kendiliğinden) dağılmasına ilişkin bir Yargıtay kararı ekliyorum, ancak müvekkillerinizin sorumlulukları açısından 1163 s.k. nun 62. maddesini incelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/3954
Karar : 2003/10960
Tarih : 17.11.2003

ÖZET : Kooperatifin üç yıl ardarda olağan genel kurulunu yapamaması halinde kooperatife genel kurul yapabilmesi için uygun bir süre verilmesine gerek olmaksızın kooperatif kendiliğinden dağılmış sayılacaktır.

(1163 s. Koop. K. m. 81, 85)

KARAR METNİ :
Hasımsız olarak açılan davada Dalaman Asliye Hukuk Mahkemesi´nce verilen 09.04.2002 tarih ve 2001/151 - 2002/69 sayılı kararın Yargıtay´ca incelenmesi davacı Bircan G. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı temsilcileri, kooperatiflerinin kurulmasından sonra hiçbir faaliyeti olmadığını, genel kurul yapılamadığını, 1163 sayılı Kanun´un 85 nci maddesine göre dağılmış sayıldığına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, kooperatifin ortak sayısının yediden aşağı düşmesi halinde feshi isteminin ilgili bakanlıkça yapılması gerektiği, davacıların dava açma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı Bircan G. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava 1163 sayılı Kanun´un hükümlerine uygun olarak kurulmuş olan Yapı Kooperatifinin hiçbir faaliyette bulunmaması ve genel kurul yapamaması nedeniyle dağılmış sayılmasına karar verilmesi istemine ilişkindir.

1163 sayılı Kanun´un 81 nci maddesinde kooperatiflerin dağılma sebepleri düzenlenmiş olup, anılan maddeye 3476 sayılı Kanun ile eklenen 6 ncı bend uyarınca kooperatifin üç yıl ardarda olağan genel kurulunu yapamaması halinde kooperatife genel kurul yapabilmesi için uygun bir süre verilmesine gerek olmaksızın kooperatif kendiliğinden dağılmış sayılacaktır. Anılan maddenin düzenleniş şekline göre de bu davanın ilgili Bakanlık tarafından açılması gerekmemektedir.

Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında somut olay incelendiğinde davaya konu kooperatifin 1996 yılında kurulmasından sonra hiçbir faaliyetinin bulunmadığı, genel kurullarını yapamamış olduğu belirlenmiştir. Kooperatifin genel kurul yapamaması nedeniyle yöneticilerinin mahkum oldukları dolayısıyla bu davayı açmada hukuki yararları bulundukları kuşkusuzdur. O halde bu davanın ilgili Bakanlık tarafından açılması gerekli olmayıp, mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı Bircan G. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus

Kolay gelsin...
Old 21-09-2010, 13:29   #5
nejan

 
Varsayılan

Sn Tudaa,
30 yıl önce kurulmuş ve uzun zamandır herhangi bir işlem yapılmamış bir kooperatif ile ilgili olarak, işlemlere başlamak üzere araştırma yaparken mesajınızı gördüm. Aradan 9 ay geçmiş, acaba nasıl bir noktadasınız, bahsettiğiniz işlemleri yapabildinizmi? Bu yol ve süreçle ilgili tereddütlerim var. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.
Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şirketlerin mahkeme kararıyla tasfiyesi konusu begümmarmara Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 2 01-04-2007 00:02
Limited Şirketin Hileli Tasfiyesi soner Meslektaşların Soruları 4 13-01-2007 13:25
limited şirket tasfiyesi enginer Hukuk Soruları Arşivi 0 28-11-2006 09:26
Mirastan Iskat ve mirasın tasfiyesi - Edinilmiş Mala Katılım rejiminin tasfiyesi Av.Mehmet Saim Dikici Aile Hukuku Çalışma Grubu 8 17-08-2006 20:53
kooperatif tasfiyesi alev atalayın Meslektaşların Soruları 1 15-08-2006 17:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03160906 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.