Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Nafakaya İlişkin İlamların İcrasında Zamanaşımı

Yanıt
Old 13-07-2008, 21:38   #1
alperdem

 
Varsayılan Nafakaya İlişkin İlamların İcrasında Zamanaşımı

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM...

Söz gelimi, bundan 12 yıl önce kesinleşmiş bir boşanma ilamında hükmedilen yoksulluk ve iştirak nafakalarının tahsili için herhangi bir hukuki adım atılmadığını düşünürsek...
1-Söz konusu ilamın icrası, birikmiş ve cari nafaka alacakları için mümkün müdür? 10 yıllık süre göz önüne alındığında mümkün görünmese de, alacağın aile hukuku kaynaklı olması ve irat şeklinde muacceliyet kazanması durumu değiştirir mi? zira aynı ilamda 12 yıl önce muaccel olmuş bir alacak da var, 1 ay önce muaccel olmuş bir alacak da...
2-Çocuklar için hükmedilen iştirak nafakası bakımından, ilamdan 6 yıl sonra çocuğun ergin olduğu varsayılırsa iştirak nafakası bu tarihe kadar faiziyle istenebilir mi?
3-Birikmiş nafaka alacağında kademeli olarak uygulanacak faiz bugünkü koşullarda yasal faiz midir yoksa 2005 değişikliğinden önce yasada yer alan reeskont faizi midir?
Değerli yorumlarınıza tesekkür ederim.
Old 14-07-2008, 16:51   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Aile hukukuna dair ilamlar zamanaşımına uğramaz, ne var ki nafakaya dair talepler kesinleşme gerekmeden icraya konulabilmektedir.Bu anlamda nafakaya dair talep hakkının hükmün tefhiminden itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabi olması gerekir.Velakin aşağıya alıntılayacağım kararda da belirtildiği gibi, nafaka ilamı borcun veya hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı periyodik olarak doğacağından, takipten geriye doğru 10 yıllık nafakanın istenebilmesi gerekir.

Çocuk reşit olana dek zamanaşımı içindeki nafaka talep edilebilir, takibin artık reşit olan kişi tarafından yapılması gerekir.

Faiz değişken yasal(adi) faizdir.Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1994/6513
K. 1994/7408
T. 6.6.1994
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkik Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 6.5.1994 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında Kartal 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.7.1982 tarih 1982/237-613 sayılı ilamına dayanılarak, 15.7.1992 tarihine kadar işlemiş 5.164.400.TL. nafaka alacağının tahsili için takip yapılmış, 53 örnek icra emri 29.3.1993 tarihinde tebliğ edilen borçlu mercie verdiği 31.3.1993 tarihli dilekçesinde, karar tarihinden beri eşi alacaklı ile birlikte oturduklarını, karar tarihinden takip tarihine kadar on yıldan fazla bir zaman geçip zamanaşımının gerçekleştiğini ileri sürerek icranın geri bırakılmasına karar verilmesini istemiş, mercice, takip dayanağı ilamın zamanaşımına uğradığından itirazın kabulüne, ancak dava açıldıktan sonra borcun ödenerek icra dosyasının infazen işlemden kaldırıldığından bahisle takibin iptali konusunda bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
1- BK.nun 135/2. maddesi hükmüne göre, alacak bir hüküm ile sabit olmuş ise zamanaşımı süresi on yıldır. Nafaka ilamı, bir borcun veya hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip tarihinden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir. Nafaka alacaklarında BK.nun 129. maddesinin uygulanması olanaksızdır. Nafaka alacağının tümünün zamanaşımına uğradığı yolundaki merciin görüşü isabetsizdir.
2- Borçlu; karar tarihinden beri alacaklı eşi ile birlikte oturduklarını ileri sürmüştür. Alacaklı infak ve iaşesi borçlu tarafından karşılandığı dönem içinde tahakkuk eden nafaka alacağını isteyemez. Bu nedenler, tarafların bu konuda gösterecekleri delillerin toplanıp, değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
Borcun itirazdan sonra ödenmiş bulunması, itirazdan açıkça feragat edilmedikçe, itirazın incelenmesine engel değildir. Mercice bu yönler gözetilmeden karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 6.6.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 15-07-2008, 08:17   #3
alperdem

 
Varsayılan

değerli meslektaşım Akpunar,
içtihat yeterince doyurucu, teşekkürlerimi sunarım.
Old 14-04-2017, 11:46   #4
Av. Eda Yıldırım İlhan

 
Varsayılan

Merhabalar, konuyu yeniden canlandırmış olacağım ama farklı bir Yargıtay kararı bulamadım ve bunun gibi bir kararı icraya koymam gerekiyor. Hala aynı mıdır acaba
Old 14-04-2017, 14:01   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Eda Yıldırım İlhan
Merhabalar, konuyu yeniden canlandırmış olacağım ama farklı bir Yargıtay kararı bulamadım ve bunun gibi bir kararı icraya koymam gerekiyor. Hala aynı mıdır acaba

Durum halen aynıdır.
Old 12-07-2017, 17:12   #6
nesrin_atıcıoğlu_law

 
Varsayılan trilyonluk birikmiş nafaka bedeli çıkıyor

benim de elimde benzer bir karar bulunmaktadır. boşanma davası 1998 yılında kesinleşiyor. ilamda müvekkil lehine 20,000,000 TL.(yeni para ile 20 tl.) yoksulluk nafakasına hükmediliyor ayrıca kararda nafaka bedeline her yıl bir önceki yılın %50 si oranında arttırılarak devamına diye de ekleniyor. müvekkil 2002 yılına kadar icra dosyasından nafakasını tahsil ediyor. ancak 2002 yılından bu yana herhangi bir ödeme yok. şuan söz konusu icra dosyasına da ulaşamıyoruz. zaten nafaka alacaklarında zamanaşımı olması nedeniyle 2007 yılından bu yana birikmiş olan nafakaları icra takibine konu edebiliyoruz. ilginç olan şu ki mahkemenin kararlaştırmış olduğu %50 arttırımı uyguladığımızda 2017 yılı itibariyle aylık nafaka 44.000 tl. toplam birikmiş nafaka alacağı ise 1.350.000,00 TL. gibi çok yüksek rakamlar çıkıyor. rakamlar bu kadar yüksek çıkması nedeniyle tereddüt yaşadım.
-1998 yılında verilen mahkeme ilamı zamanaşımına uğramış mıdır? yargıtay kararları uğramaz diyor.
-borçlu bu takibi herhangi bir sebeple iptal ettirebilir mi? malum ettirmesi durumunda ciddi bir karşı vekalet ücreti ile karşılamamız söz konusu olacak. nafakanın kaldırılması yönünde bir karar yok.
birikmiş nafaka bedelinin bu kadar yüksek çıkması nedeniyle kaygılanmakta haklı mıyım?görüşlerinizi bildirir misiniz teşekkürler
Old 13-07-2017, 10:54   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Nafaka ilamları diğer alacaklarda olduğu gibi 10 yıllık zamanaşımına tabidir.Ancak nafaka alacakları periyodik alacaklardan olması(her ay için yeniden doğması) nedeniyle alacağın tamamının zamanaşımına uğraması mümkün değildir. Talep tarihinden itibaren geriye doğru 10 yılı aşan kısmı zamanaşımına uğrar ,10 yıla kadar olan kısmı her zaman takip edilebilir.

Mahkeme ilamları aksi ispat edilinceye kadar geçerli ve hüküm ifade eden kararlardır. Nafakanın fazlalığı, katlanabilirlik sınırını aştığı , üfe oranında artış gereği gibi konular nafaka borçlusu tarafından açılacak nafakanın azaltılması davasında tartışma konusu olabilir. Diye düşünüyorum.
Old 14-07-2017, 13:32   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nesrin_atıcıoğlu_law
benim de elimde benzer bir karar bulunmaktadır. boşanma davası 1998 yılında kesinleşiyor. ilamda müvekkil lehine 20,000,000 TL.(yeni para ile 20 tl.) yoksulluk nafakasına hükmediliyor ayrıca kararda nafaka bedeline her yıl bir önceki yılın %50 si oranında arttırılarak devamına diye de ekleniyor. müvekkil 2002 yılına kadar icra dosyasından nafakasını tahsil ediyor. ancak 2002 yılından bu yana herhangi bir ödeme yok. şuan söz konusu icra dosyasına da ulaşamıyoruz. zaten nafaka alacaklarında zamanaşımı olması nedeniyle 2007 yılından bu yana birikmiş olan nafakaları icra takibine konu edebiliyoruz. ilginç olan şu ki mahkemenin kararlaştırmış olduğu %50 arttırımı uyguladığımızda 2017 yılı itibariyle aylık nafaka 44.000 tl. toplam birikmiş nafaka alacağı ise 1.350.000,00 TL. gibi çok yüksek rakamlar çıkıyor. rakamlar bu kadar yüksek çıkması nedeniyle tereddüt yaşadım.
-1998 yılında verilen mahkeme ilamı zamanaşımına uğramış mıdır? yargıtay kararları uğramaz diyor.
-borçlu bu takibi herhangi bir sebeple iptal ettirebilir mi? malum ettirmesi durumunda ciddi bir karşı vekalet ücreti ile karşılamamız söz konusu olacak. nafakanın kaldırılması yönünde bir karar yok.
birikmiş nafaka bedelinin bu kadar yüksek çıkması nedeniyle kaygılanmakta haklı mıyım?görüşlerinizi bildirir misiniz teşekkürler

Müvekkiliniz daha sonra evlenmediyse, Sayın Kocabaş'ın yorumuna aynen katılıyorum.

Hesaplamanızda bir yanlışlık olabilir. 600-650.000 TL çıkmaktadır.
Old 20-07-2017, 10:41   #9
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

1998'den beri 1,5'le çarparak gelince 2017 nafakasını ben de 44.000 buldum ve geriye doğru 10 yıl hesabı 1.350.000 sayın Ergin
Old 20-07-2017, 12:36   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
1998'den beri 1,5'le çarparak gelince 2017 nafakasını ben de 44.000 buldum ve geriye doğru 10 yıl hesabı 1.350.000 sayın Ergin

1999 yılından itibaren hesapladınız mı?
Old 20-07-2017, 13:06   #11
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
1999 yılından itibaren hesapladınız mı?
Yok zamanaşımına uğrayan kısımlarla ilgilenmedim. Zaten o yıllar çok düşük olduğu için toplasan 20.000 bile yapmıyor.

Soruya gelince nafakanın indirilmesi davası açsa bile mevcut uygulamaya göre hüküm en fazla dava tarihinden itibaren verilebilir.

Hakim belki hakkaniyet gereği bir zorlama yapabilir ama yine de bu hassasiyete sahip olup, aradaki dengeyi gözetmeye çalışan bir hakimin vekalet ücreti bakımından bir mağduriyet yaratmamayı da düşünmesi beklenir. Burada kadının uzun yıllar neden nafaka tahsili için çabalamadığı (adresini bulamama, tehdit vs.) sebepler de irdelenebilir.

Bence böyle bir karar çıksa bile takibin iptali değil ödeme emrinin iptali ile yeni birikmiş nafaka bedeli üzerinden ödeme emri gönderilmesi sonucu doğar ve vekalet ücreti de maktu olur.
Old 20-07-2017, 13:24   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Yok zamanaşımına uğrayan kısımlarla ilgilenmedim. Zaten o yıllar çok düşük olduğu için toplasan 20.000 bile yapmıyor.


Tersinden bakalım. Siz ve soru sahibi 1998 yılından itibaren her yıl %50 arttırdınız. Oysa karar 1998 yılında verilmiş(hangi ay?) ama artış 1 yıl sonra yani 1999 yılından itibaren başlayacak. O nedenle 19 defa %50 artırmak yerine, 18 defa artırmak yeterli olacaktır. İlk yıllardaki artış ve yıllık miktar önemli olmasa da, 18 veya 19. artışta aylık 28.000 veya 44.000 TL gibi rakamlara ulaşılmaktadır. Yani son aylık 44.000 Tl değil, 28.000 Tl olmalıdır.

Yine 10 yıllık zamanaşımı ve kararın hangi ay, hangi gün verildiği de hesaplamada göz önüne alınmalıdır. Ben ezbere bir hesap yapmıştım açıkçası.
Old 20-07-2017, 15:38   #13
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

99'dan itibaren arttırdık tabi ki 2017'nin de artış ayına girdiysek (19. artış) son nafaka 44.000

Ben ay verilmeyince artışı Ocak farzettim.
Old 20-07-2017, 17:49   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
99'dan itibaren arttırdık tabi ki 2017'nin de artış ayına girdiysek (19. artış) son nafaka 44.000

Ben ay verilmeyince artışı Ocak farzettim.

Old 02-08-2017, 16:22   #15
nesrin_atıcıoğlu_law

 
Varsayılan

karar kesinleşme tarihi09.10.1998 olup arttırıma 09.10.1999 dan itibaren başladım.aylık 44.000 tl. doğrudur. ayrıca ben önce ihtar çekip nafaka yükümlüsünün elinde herhangi bir belge olup olmadığını anlamak istedim. ihtar çekmemin ardından nafakanın kaldırılması davası açtı.şimdi cevap dilekçesi ile uğraşıyorum. tüm üstadlarıma tesekkurler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Nafakaya İlikin icra Takiplerinde İcra Vekalet Ücreti yefe Meslektaşların Soruları 15 01-07-2015 16:54
Nafakaya İtİraz.. iözkurt Meslektaşların Soruları 4 01-04-2008 14:47
iki tarafın da işsiz olması halinde nafakaya hükmedilebilir mi? avukat elif Meslektaşların Soruları 2 30-05-2007 16:16
nafakaya itiraz süresi mkaraca Meslektaşların Soruları 5 14-03-2007 23:33
Birikmiş Nafakaya Faiz? Tugba Hukuk Soruları Arşivi 0 20-11-2004 09:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04905295 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.