Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ihtiyar heyeti karar yeter sayısı

Yanıt
Old 28-04-2008, 13:30   #1
sincap

 
Acil ihtiyar heyeti karar yeter sayısı

Merhaba, başlıktaki sorunum için araştırma yaptığımda şu kararı buldum;

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/11998

K. 2001/13677

T. 13.9.2001

• KÖY İHTİYAR MECLİSİ KARAR ALMA YETERLİLİĞİ ( En Az Dört Kişinin Onaylamadığı Kararın İlamlı Takibe Konu Edilememesi )

• KARAR ALMA YETERLİLİĞİ ( Köy İhtiyar Meclisinin )

• İHTİYAR MECLİSİNİN KARAR ALMA YETERLİLİĞİ ( En Az Dört Kişinin Kararı Onaylaması Şartı )

• İLAMLI İCRA YOLU ( Köy İhtiyar Meclisi Kararlarının İcrasında - Kararın En Az Yarıdan Bir Fazla Oyla Verilmiş Olması Şartı )

442/m.22

ÖZET : 442 Sayılı Yasanın 22. maddesine göre köy ihtiyar meclisinin en az 6 üyeden oluşması ve kararların yarıdan bir fazla olan 4 kişi ile alınması gerekmektedir. Öğretmen ve köy imamının oy hesabında nazara alınamayacağına ilişkin yasal bir hüküm bulunmadığından ve takibe dayanak yapılan borç senedi üç kişi tarafından tasdik edildiğinden ilamlı takibe konu edilemez.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının bozulmasını mutazammın 16.4.2001 tarih ve 5629-6450 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 442 Sayılı Yasanın 22. maddesine göre köy ihtiyar meclisinin en az 6 üyeden oluşması ve kararların yarıdan bir fazla olan 4 kişi ile alınması gerekmektedir. Öğretmen ve köy imamının oy hesabında nazara alınamayacağına ilişkin yasal bir hüküm bulunmadığından ve takibe dayanak yapılan borç senedi üç kişi tarafından tasdik edildiğinden ilamlı takibe konu edilemez. Merciin icra emrinin iptali kararı bu nedenle doğru olduğundan borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 16.4.2001 tarih ve 2001/5629-6450 sayılı bozma kararının kaldırılmasına, mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 13.9.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.ama bu karar verildiğinde gayanak madde yürürlükten kaldırılmış durumda imiş.

basit olan bu sorumun cevabı konusunda yardımlarınızı bekliyorum...

İhtiyar heyeti karar sayısı nedir? nasıl belirlenir?

Teşekkürlerimle...
Old 28-04-2008, 18:02   #2
mylassos

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım;
altta yer alan Danıştay kararında belirtilen usul ve 442 sayılı kanunun 22. maddesinin yürürlükten kalkmasından sonra köy ihtiyar meclisinin sayısını belirleyen 2972 sayılı kanunun 30. maddesi sanırım sorunuza yanıt oluşturur.

kolay gelsin...


2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

MADDE 30 - a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre;
Nüfusu 1 000'e kadar olan köylerde 8
Nüfusu 1 001'den 2 000'e kadar olan köylerde 10
Nüfusu 2 000'den fazla olan köylerde 12
Üye seçilir. Seçilecek üye sayısı ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenir.
Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1 000'e kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu 1 001'den 2 000'e kadar olan köylerde ilk beş üye ve nüfusu 2 000'den fazla olan köylerde ilk altı üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur.
b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur.


DANIŞTAY

6. DAİRE

E. 1977/6650

K. 1978/1361

T. 5.4.1978

• İPTAL DAVASI ( Köye Mezarlık Yapımı İçin Köy İhtiyar Kurulu Tarafından Alınan Kamulaştırma Kararı )

• KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Kurulun En Az Dört Kişiyle Toplanması Gerekeceğinden İki Üye ve Muhtarla Toplanan Mecliste Alınan Kamulaştırma Kararının İptali )

• KAMULAŞTIRMA ( Köy İhtiyar Kurulunun En Az Dört Kişiyle Toplanması Gerekeceğinden İki Üye ve Muhtarla Toplanan Mecliste Alınan Kamulaştırma Kararının İptali )

6785/m.5

ÖZET :Köy ihtiyar meclisinin en az 4 kişiyle toplanması gerekeceğinden 2 üye ve muhtarla toplanan mecliste alınan kamulaştırma kararının iptali gerekir.
İstemin Özeti : Davacılar, paydaşı oldukları taşınmaz malın köy mezarlığı yapılmak maksadıyla kamulaştırılmasına ilişkin 5.9.1977 günlü 1977/6sayılı köy ihtiyar kurulu kararının usul ve kanuna aykırı bulunduğunu, kamulaştırma kararının yalnız köy muhtarınca alındığını, kamulaştırma kararının 6785 sayılı Yasanın 5. maddesine aykırı bulunduğu ileri sürülerek iptalini ve yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenilmesini istemektedirler.
Savunmanın Özeti: Kamulaştırma muamelesinin 6830 sayılı Yasaya uygun olarak davacılara tebliğ edildiği, kamulaştırma kararının köy ihtiyar kurulunca alındığı savunularak davanın reddi isteğidir.
Raportör N.K.'nın Düşüncesi: Davacıların taşınmaz malı köy ihtiyar meclisince köy mezarlığı yapılmak nedeni ile kamulaştırılmıştır.
6830 sayılı Yasanın 5. maddesinin 1. fıkrasının ( a ) bendinde, köy lehine kamulaştırmalarda, köy ihtiyar meclisinin karar vereceği, 6. maddesinin 1. fıkrasında da köy ihtiyar meclisleri kararlarının kazalarda Kaymakam, vilâyetlerde valinin tasdiki ile kesinleşeceği belirtilmiştir.
Olayda da, taşınmaz malın kamulaştırması köy ihtiyar meclisince yapılmış ....... Kaymakamınca da onanmıştır.
Bu nedenlerle 442 sayılı Köy Kanunu ile verilmiş görevlerden olan köy mezarlığı için taşınmaz malın kamulaştırılmasında 6830 ve 442 sayılı Yasa kurallarına bir aykırılık tespit edilemediğinden davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir.
Kanun Sözcüsü M.İ.M.'nin Düşüncesi: Köy namına yapılacak istimlaklerde umumi menfaat kararını ihtiyar heyetinin vermesi gerekmektedir.
Dosyada davacının dilekçe ekinde sunduğu istimlak kararının ihtiyar heyetince alındığı, ancak kararın altına muhtarlık mühürü ile aslı gibidir şerhi verildiği ve dolayısı ile davacıya istimlak kararının suretinin tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Davacı, işbu kararın yalnız muhtar tarafından imza edildiğini iddia ederken, muhtarlık aksini ileri sürmektedir.
Yüksek Dairece ara kararı ile istimlak kararının aslının getirtilerek esas hakkında karar verilmesi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, davacılara ait taşınmaz malın köy mezarlığı yapılması nedeniyle kamulaştırılmasına ilişkin 5.9.1977 günlü 1977/6 sayılı köy ihtiyar meclisi kararının, davanın özeti bölümünde öne sürülen nedenlerle iptali isteği ile açılmıştır.
442 sayılı Köy Yasasının 22. maddesinde; ihtiyar meclisine, son nüfus sayımına göre nüfusu 1.000 den az olan köylerde 8 ve 1.000 den fazla olan köylerde 12 kişi seçileceği, bunlardan nüfusu 1.000 den az olan köylerde en çok oy alanlardan başlanarak 4 ü asil, geri kalan 4 ü yedek, nüfusu 1.000 den fazla olan köylerde yine en çok oy alandan başlanarak 6 sı asil geri kalan 6 sı yedek üye olacağı; 23. maddede, köyün imamı ile öğretmenin veya başöğretmenin ihtiyar meclisinin tabi üyeleri olduğu belirtilmiştir.
Bu madde kurallarına göre köyün nüfusu ne olursa olsun köy ihtiyar meclisi en az 4 seçilmiş, 1 köy imamı ve 1 köy öğretmeni olmak üzere 6 üye ve bir muhtardan oluşmaktadır. Köy ihtiyar meclisinin toplanıp karar alabilmesi de 6 meclis üyesi ve bir muhtar olmak üzere 7 kişinin yarısından fazlası ile yani 4 kişi ile toplanması gerekmektedir.
Olayda ise, iptali istenilen köy ihtiyar meclisi kararı iki aza ve bir muhtar tarafından alınmıştır.
Açıklanan nedenlerle Köy Yasasına aykırı olarak teşekkül etmiş köy ihtiyar meclisince alınmış kararla taşınmaz malın kamulaştırılması 6830 ve 442 sayılı Yasalara aykırı görülmüştür.
Bu nedenlerle dava konusu 5.9.1977 günlü 1977/6 sayılı köy ihtiyar meclisi kararının iptaline, aşağıda dökümü yazılı 113.00 lira yargılama giderlerinin davalı köy muhtarlığından alınarak davacılara verilmesine 5.4.1978 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY YAZISI
Usulüne uygun olarak toplanan köy ihtiyar kurulunca verilen kamu yararı kararında 6830 sayılı Yasa hükümlerine aykırılık görülmediğinden davanın reddi gerekeceği oyu ile çokluk kararına karşıyım.
danx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Toplanti Ve Karar Yeter Sayisi _NALAN_ Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 3 21-05-2010 00:43
tüketici hakem heyeti icra takibinin iptaline karar verebilir mi? ISTANAZ Meslektaşların Soruları 2 18-10-2007 21:56
Cezalandırmak Yeter Mi? Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 0 05-07-2007 16:36
Toplantı ve karar yeter sayısı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ayanlar07 Hukuk Haberleri 3 30-12-2006 10:29
ihtiyar delikanlı, şanslı-slevin,gerçek savaş....ve niceleri.Krirtik yapalım hidayet55 Sinema ve Televizyon 1 22-10-2006 22:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10800004 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.