Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

şikayete,uzlaşmaya,önödemeye tabi suçlar listesi

Yanıt
Old 08-02-2008, 09:50   #1
dilekeyp

 
Varsayılan şikayete,uzlaşmaya,önödemeye tabi suçlar listesi

gelin birlikte şikayete,uzlaşmaya ve önödemeye tabi suç listeleri hazırlayalımben baslayayım.herkes katkıda bulunursa elimizde tamamlanmıs olan listelerin isimize yarayacağı kanısındayım.

2004.5237s TCK
(1) m.11, vatandaş tarafından yurtdışında işlenen suçlar, [1, ∞ )
(2) m.12, yabancı tarafından yurtdışında işlenen suçlar,
(3) m.86/II, Kasten Yaralama, BTM ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama
(4) m.89, Taksirle Yaralama, m.89/V bilinçli taksir hali hariç

(5) m.102/I, Cinsel Saldırı,
(6) m.102/II/2.c, Cinsel Saldırı, Eşe karşı organ vs bir cisim sokularak cinsel saldırı
(7) m.105/I, Cinsel Taciz

(8) m.106/I/2.c, Tehdit, Malvarlığına yönelik veya sair bir kötülük yapacağı şeklinde tehdit hali
(9) m.116/I-II, Konut Dokunulmazlığını İhlal, m.142/IV hırsızlık suçu işleme amaçlı olması halinde şikayet aranmaz
(10) m.117/I, İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal
(11) m.123/I, Kişilerin Huzur ve Sukununu Bozma

(12) m.125vd. Hakaret, m.131/I kamu görevlisine görevi nedeni ile hakaret hali şikayete tabi değil

(13) m.132Haberleşmenin Gizliliğini İhlal,
(14) m.133 Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması
(15) m.134 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

(16) m.144/I Hırsızlık, daha az cezayı gerektiren haller: Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla
(17) m.146/I Kullanma Hırsızlığı
(18) m.151 Mala Zarar Verme, m.142/IV gereği hırsızlık amacı ile mala zarar verme suçu işlenmesi halinde şikayet aranmaz
(19) m.155/I Güveni Kötüye Kullanma, Hizmet ilişkisi nedeni ile güveni kötüye kullanma halinde şikayet aranmaz
(20) m.156/I Bedelsiz Senedi Kullanma
(21) m.159 Dolandırıcılık suçu (daha az cezayı gerektiren haller)
(22)
(23) m.160 Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu
(24) m.167 mala karşı suçlarda, zarar gören & fail arasında yakın akrabalık ilişkileri

(25) m.209/I Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

(26) m.233/I Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli
(27) m.234/III Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması,Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutma suçu
(28) m.239/I/1.c Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması

(29) m.340, Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç (şikayete tabi suçlar)
(30) m.341, Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Suç
(31) m.342, Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç (hakaret)
Old 08-02-2008, 10:29   #2
Seyda

 
Varsayılan Uzlaşma

Uzlaşma kapsamındaki suçlar şunlardır:

1.Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar

2.Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;

a.Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, m.86,m.88)

b.Taksirle yaralama (m.89)

c.Konut dokunulmazlığını ihlal (m.116)

d.Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (m.234)

e.Ticari sır,bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç m.239) suçları.

Soruşturması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer yasalarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaşma yoluna gidilebilmesi için, yasada açık bir hüküm bulunması gerekir (CMK m.253/2). Ancak soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olsa bile, ''etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar'' ile ''cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda'' uzlaştırma yoluna giidilemez (CMK m.253/3).
Old 08-02-2008, 12:31   #3
filorinalı 1

 
Varsayılan şikayete bağlı her suç uzlaşma kapsamında değildir.

Sayın SEYDA'nın belirttiği üzere soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olsa bile "etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen" ve " cinsel dokunulmazlık konulu" suçlar uzlaşma kapsamında değildir. O nedenle bir liste oluşturmak istenirse bu ayrım gözden uzak tutulmamalıdır. Dolayısı ile konuyu açan katılımcımızın yapmış olduğu liste uzlaşma açısından hazırlanmamış olsa gerek.
Old 08-02-2008, 18:15   #4
dilekeyp

 
Varsayılan

.en basta vermis olduğum listenin baslığı çıkmamıs.o sikayete tabi suçlar listesİ


ÖNÖDEMEYE TABİ SUÇLAR

5237 sayılı TCK
Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu
182
5237 sayılı TCK
Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu
289/3
3167 Sayılı Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun
-13/1
-15
-16/1
91/5
Old 08-02-2008, 22:32   #5
judge21

 
Varsayılan Tck 104/1

Reşit olmayanla cinsel ilişki
MADDE 104. - (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Old 10-07-2010, 11:23   #6
YAHYA ÜNALDI

 
Varsayılan

iyi günler,şikayete bağlı suçları bir polis memuru işlese, (örneğin basit müdahale ile giderilecek yaralama , hakaret ..) yine şikayet süresi göz önüne alınır mı yoksa şikayet edilenin memur olması sebebiyle şikayette süre aranmaz mı?
Old 05-01-2011, 14:02   #7
pallanco

 
Varsayılan

Peki Kamulaştırma Kanunu 31. md.'deki suçların takibi şikayete bağlı mıdır ? Yoksa re'sen mi harekete geçilir ?
Old 05-01-2011, 20:51   #8
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan pallanco
Peki Kamulaştırma Kanunu 31. md.'deki suçların takibi şikayete bağlı mıdır ? Yoksa re'sen mi harekete geçilir ?

Re'sen soruşturulur kanısındayım. Kanunda bu kişilerin devlet memuru gibi cezalandırılacakları ve cezaya müessir hallere yer verilmiştir. Ancak, bu suçlarda muhakeme şartı olarak "şikayete" yer verilmemiştir. Saygılarımla.

Alıntı:

GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI

Madde 32 - Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç işleyenler, Devlet memuru gibi cezalandırılırlar. Şu kadar ki verilecek cezalar; o suç için muayyen olan cezanın yarısından az olmamak üzere iki katına kadar artırılır.
CEZALAR

Madde 33.- (Değişik: 4650 - 24.4.2001 / m.19) Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bu Kanunun 31 inci Madde sinin (a) bendine aykırı hareket edenler iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve iki milyar liradan dört milyar liraya kadar; (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket edenler ise, bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beşyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar ağır para cezasıyla, (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve ikiyüzmilyon liradan dörtyüzmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu Madde deki para cezaları her yıl 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci Madde si hükümleri uyarınca artırılır.
Old 19-02-2011, 17:40   #9
ÇAĞDAŞ

 
Varsayılan

TCK m. 86 nın 2. fıkrası kapsamında olmayan suçlar şikayete bağlı değildir. gözden kaçırılmaması gerekir.
M.86/1- Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır .
M.86/2- Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur
M.86/3 Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
İşlenmesi halinde, (Değişik ibare: 5328 - 31.3.2005 / m4) "şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şikayete Bağlı Suçlar gokhan_mh Hukuk Soruları 11 16-05-2011 21:09
Bilinçli Taksir'mi, Şikayete Bağlı Suç mu? Gemici Hukuk Sohbetleri 36 18-02-2008 12:39
Takibi Şikayete bağlı Suçlarda Müdahale Talebi Av.Nazlı Yolaç Meslektaşların Soruları 9 15-12-2007 21:20
Yargıtay, asılsız şikâyete tazminat cezası verdi ahmetsacit Hukuk Haberleri 2 29-09-2006 20:55
Dolandırıcılık, Takibi Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur ? A.ÇELİK Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06041193 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.