Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

cezai ve hukuki sorumluluk var mı

Yanıt
Old 24-12-2007, 14:05   #1
ali ekmekçi

 
Varsayılan cezai ve hukuki sorumluluk var mı

değerli meslektaşlarım merhabalar.

A şahsı muhtemelen bir resmi kuruma yazılmış bir dilekçenin kuruma yazılı kısmını makasla keserek kalan boşluğu yazıyı yazanı borçlandırıcak şekilde bilgisayar yazıcısıyla dolduruyor.doldurulan kısım haricinde saygılarımla yazıyor ve isim ve imza var.
A şahsı tabiki bu yazılar B şahsınca yazılmış gibi ilamsız takip yapıyor takibe B şahsı itiraz ediyor itirazında imzanın ve saygılarımla yazısının kendisine ait olduğunu ama diğer yazıların A şahsı tarafından doldurulduğunu beyanla itiraz ediyor.A şahsı itirazın kaldırılması davası açıyor dosya bilirkişiden geliyor ve raporda borçlandırıcı yazının sonradan doldurulduğu yazıyor.
1-Burada A şahsı bu yazının aynen kendisine bu şekliyle verildiğini söyleyecek tabiiki.Bu durumda İcra Mahkemesindeki itirazın kaldırılması davasını kazanması mümkünmüdür.
2-TCK nun aşağıdaki maddeleri karşısında cezai sorumluluk varmıdır
Resmi belgede sahtecilik
Madde 204
– (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Madde 205
– (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
Madde 206
– (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Özel belgede sahtecilik
Madde 207
– (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Madde 208.
– (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Açığa imzanın kötüye kullanılması
Madde 209
– (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.
Resmi belge hükmünde belgeler
Madde 210
– (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

3-Kıymetli evraktaki sonradan rızası hilafına doldurma durumunda aksinin yazılı belgeyle kanıtlanabileceği şeklindeki yerleşik Yargıtay görüşü bu olaya uygulanabilir mi

Kısacası A şahsına Vekil olarak ne kadar yardımcı olabiliriz.yargıtay kararlarınız varsa ne mutlu .İyi çalışmalar.
Old 24-12-2007, 14:47   #2
korayoz

 
Varsayılan

anlattıklarınız doğrultusunda senette yapılan değişiklik başkalarını aldatıcak nitelikte. bu durumda resmi belgede sahtecilik suçu oluşmuştur(m. 204). senetin kendisine bu şekilde verildiğine dayanabilirsiniz elvette ancak kim tarafından verildi, nasıl verildi sorularına nasıl cevap vericeksiniz . ikinci olarak senetin sahteliği kararı verilirse elvetteki bu belge itirazın kaldırılması sağlamayacaktır
Old 24-12-2007, 14:49   #3
mylassos

 
Varsayılan sahtecilik&dolandırıcılık

Sayın Ekmekçi;
1- İlk sorunuz bakımından aktardığınız olayda davanız anlaşıldığı kadarıyla icra mahkemesinde görülmekte. İcra mahkemesinin dar yetkisi nedeniyle sahteciliği ispatınız zor olacaktır. Bilirkişi raporunun içeriğini çok aktarmamışsınız ancak açık biçimde sahte düzenlendiğini gösteren bir rapor değilse, yasa gereğince beyaz senetler kabul edildiğinden davanız zora girebilecektir. Çünkü salt sonradan doldurma senedin sahte olduğunu ispatlamaz. Ayrı bir menfi tespit davasıyla yan delillerle(tanık vb.) sahteciliği ispat etmeniz daha kolay olacaktır.

2- Olayda doğaldır ki karşı tarafın cezai sorumluluğu mevcuttur. Belirtmiş olduğunuz TCK 209/2 yollamasıyla 207 yanında ilgili fail TCK 158/1-d hükmüyle de sorumluluk altındadır. Çünkü belgeyi sahte düzenleme yanında bununla kamu kurumlarını(icra dairesi) aracı kullanmak suretiyle B'yi dolandırmaya çalışmıştır.

Kolay gelsin iyi çalışmalar......
Old 24-12-2007, 15:22   #4
mylassos

 
Varsayılan sahtecilik&dolandırıcılık

Sayın Ekmekçi;
ben cevabımı yazarken sayın korayoz da cevap vermiş, kendisinin kanaati aksine olayda resmi değil özel belgede sahtecilik suçu oluşacağı kanaatimi koruyorum. Çünkü olayda senet adi senet olarak düzenlenmiş; belgenin ilk hali suç bakımından etkili değildir, meğer ki değiştirilmesi ayrı bir suç olsun. yine sonradan fark ettim A bakımından çare arıyorsunuz, cezai bakımdan söylediklerim halen baki, A şahsı kanaatimce belirttiğim suçlamalarla yüzyüze kalabilir.
Aşağıda yer alan İBK da ceza davası yönünden yararlı olabilir.
Hukuki açıdan çok açık biçimde senedin sahteliği kendisinden veya bilirkişi raporundan anlaşılmıyorsa, evraka dayalı inceleme yetkisi bulunan icra mahkemesinin senetteki imzanın doğruluğu karşısında itirazı kaldıracaktır kanaatindeyim.
Kolay gelsin...

YARGITAY

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU

E. 1988/1

K. 1989/2

T. 24.3.1989

• İMZALI VE YAZISIZ KAĞIDI SAHİBİ ZARARINA DOLDURMAK ( Tanıkla İsbat Edilememesi - TCK.m.509'a Dayanılarak Dava Açılması )

• TANIKLA İSBAT EDİLEMEME ( İmzalı ve Yazısız Kağıdı Sahibi Zararına Doldurmak - TCK.m.509'a Dayanılarak Dava Açılması )

• TÜRK CEZA KANUNU M.509'A DAYANILARAK ŞİKAYET ÜZERİNE AÇILAN DAVA ( İmzalı ve Yazısız Kağıdı Sahibi Zararına Doldurmak - Tanıkla İsbat Edilememesi )

• SENEDE KARŞI İDDİANIN SENETLE İSBATI ( Hukuk Usulünde İstisnalar Dışında )

• SERBEST DELİL İLKESİ ( Ceza Usulünde Uygulanabileceği )

• CEZA MAHKEMESİNİN YARGILAMAYA ARA VEREREK HUKUK DAVASI AÇILMASI İÇİN SÜRE VERMESİ

• MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNİ BAĞLAMASI ( Anlaşmaya Aykırı Doldurulan Senet - Tanıkla İsbat Edilememesi )

• GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İmzalı ve Yazısız Kağıdı Sahibi Zararına Doldurmak - TCK.m.509'a Dayanılarak Dava Açılması )

765/m.509

1086/m.287, 288

1412/m.218

ÖZET : CMUK.nun 255. maddesine göre, bir fiilin suç olup olmaması adi hukuka ilişkin bir sorunun çözümüne bağlı ise, ceza mahkemesi bu sorunu ceza işlerinde uygulanan serbest delil ilkesi çevresinde çözümler. Bununla beraber ceza mahkemesi, yargılamaya ara vererek hukuk davası açılması için ilgililere uygun bir süre verebilir ve hukuk mahkemesinden bu konuda bir karar çıkmasını da bekleyebilir. Ceza mahkemesi, ilgililere süre vererek hukuk mahkemesinden bir kararın çıkmasını beklediği takdirde, hukuk mahkemesi, ceza usulünde benimsenen serbest delil ilkesi hükümlerine göre değil, hukuk usulünde uygulanan istisnalar dışında senede karşı ancak senetle iddiaların ispat edilebileceği ilkesi uyarınca bir karar tesis etmek zorundadır. Bunun sonucu olarak hukuk mahkemesinin senet hakkında verdiği kararın ceza mahkemesini bağlayacağının tartışmasız olması gerekmektedir.
Her ne kadar CMUK.nun 255. maddesinde bir fiilin suç olup olmaması adi hukuka ilişkin bir sorunun çözümüne bağlı olduğu takdirde, ceza mahkemesi bu sorunu dahi ceza işlerindeki usul ve deliller için geçerli kurallara göre karar verir biçiminde ise de, bu somut uyuşmazlıkta ceza mahkemesi, bir fiilin suç olup olmamasını değil, bir hukuki işlemin, yani senet düzenlenmesi halinin suç olup olmamasını karara bağlamaktadır. Başka bir deyişle, sanık tarafından yapılan hukuki işlemin ve özellikle anlaşmaya aykırı düzenlendiği ileri sürülen senede ilişkin hukuki işlemin suç olup olmadığı incelenmektedir. Bu nedenle ceza hakimi, imzalı boş kağıdın aradaki anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiasının sübutunu hukuk usulünde öngörülen kuralları uygulamak suretiyle çözümlemek zorundadır.
İmzalı ve yazısız bir kağıda sahibinin zararına olarak hukukça hükmü haiz bir muamele yazıldığı veya yazdırıldığı iddiasıyla Türk Ceza Kanununun 509. maddesine dayanılarak şikayet üzerine açılan ceza davasında sanığa yüklenen bu eylem, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun cevaz verdiği ayrık durumlar dışında tanıkla isbat edilemez.
Old 24-12-2007, 15:49   #5
korayoz

 
Varsayılan

evt doğru kusura bakmayın özel belgede sahtecilik var ben resmi kurum kısmına bakıp geri kalan kısmına dikkat etmemişim.
Old 25-12-2007, 09:39   #6
Av.M.Aydın Bilen

 
Varsayılan

Sn.ali ekmekçi,
senede karşı senet kuralı ceza yargılamasında da uygulanır.Senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiasının da yine belge ile ispatı aranır.
Önceleri özel hukuk açısından geçerli bir senede dayanarak alacağını tahsil eden alacaklı ceza yargılamasındaki delil serbestisi ilkesi nedeniyle hüküm alabiliyordu.Bu çelişkinin giderilmesi için yargıtay içtihadı birleştirme yolunu gitmiştir.Dolayısıyla karşı tarafın elinde belge yoksa sizin müvekkiliniz açısından zaten sorun gözükmüyor.
Selamlar.
Av.M.Aydın Bilen
Old 25-12-2007, 10:19   #7
ali ekmekçi

 
Varsayılan

sn.karayoz,bilen ve myloss çok teşekkür ederim çok aydınlatıcı oldunuz.
Old 25-12-2007, 10:34   #8
korayoz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.M.Aydın Bilen
Sn.ali ekmekçi,
senede karşı senet kuralı ceza yargılamasında da uygulanır.Senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiasının da yine belge ile ispatı aranır.
Önceleri özel hukuk açısından geçerli bir senede dayanarak alacağını tahsil eden alacaklı ceza yargılamasındaki delil serbestisi ilkesi nedeniyle hüküm alabiliyordu.Bu çelişkinin giderilmesi için yargıtay içtihadı birleştirme yolunu gitmiştir.Dolayısıyla karşı tarafın elinde belge yoksa sizin müvekkiliniz açısından zaten sorun gözükmüyor.
Selamlar.
Av.M.Aydın Bilen
senede karşı senetle ispat kuralı hukuki işlemler içindir. bu şekilde senet üzerinde yapılan fiili değişiklikler hertürlü delille ispatlanabilir.
Old 25-12-2007, 11:09   #9
ISTANAZ

 
Varsayılan

Senede karşı senetle ispat kutalı ile ilgili söylenenlere katılıyorum. Ancak burada beyaza imza değil açıkça sahtecilik var. İmzanın başka bir dilekçeden kesilip alınması sözkonusu. Bu halde beyaza imza ve senede karşı senetle ispat kuralının bence önemi yok. Sahtecilik açısından ileri sürülen hususun araştırılması gerekir. Bu da teknik bilgi gerektiren bir durum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Icrada Taahhüt - Cezai Sorumluluk - Unsurlar devrimneval Meslektaşların Soruları 46 04-07-2014 10:45
Üçüncü Kişiye Ait Adreste Yapılan İhtiyati Hacizde Cezai ve Hukuki Sorumluluk preator44 Meslektaşların Soruları 3 13-04-2007 20:10
usulsuz tebligat-cezai sorumluluk? Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 3 22-03-2007 19:27
karşılıksız çekte cezai sorumluluk av.doanjan Meslektaşların Soruları 1 27-10-2006 22:12
Cezai Sorumluluk pinar.akcay Hukuk Soruları Arşivi 4 10-11-2002 17:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12412405 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.