Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Boşanma Protokolünün Tapuya Şerhi mümkün mü?

Yanıt
Old 25-11-2007, 17:56   #1
Av.Elvan Akkaya

 
Mutsuz Boşanma Protokolünün Tapuya Şerhi mümkün mü?

sevgili eşya hukuku çalışma grubu üyeleri;

Elimde geçen yıl kesinleşmiş bir boşanma kararı bulunmakta. Müvekkilem ve eşi aralarında bir protokol hazırlayarak boşanmak istediler.

Çifte ait % 50 paylı gayrimenkulde müvekkilem ve çocuklar birlikte oturuyorlar.
Çocukların velayeti annede. Biri 16 diğeri 13 yaşındalar. Prokolde çocuklar 18 yaşına geldiklerinde gayrimenkulü onlara devretmek üzere bir madde bulunmakta.
ancak bu protokolün tapuya şerh verilmesi talebimiz olmamıştı.
Şimdi müvekkilem eski eşinin evlenmesi ve tekrar çocuğu olması ihtimali nedeni ile çocukların bu hakkını garanti altına almak istiyor.
Tarafların şimdiden mülkiyet hakkını çocuklara devretmesi mümkün görünmüyor. Zira velayet hakkı annede olduğundan baba bu çözüme yaklaşmıyor.
benim düşüncem ise protokolün tapuya şerhi.
kişisel bir başvuru ile bu şerhin mümkün olmadığı kanaatindeyim.çünkü şerh hususunda numerus clausus sınırlı sayı ilkesi geçerli ve bu konu tapuya şerh edilebilecek konular arasında sayılmıyor.

soruma gelince;
1.boşanma kararını veren mahkemeye normal bir dilekçe ile başvurarak protokolün tapuya şerhini mümkün kılabilir miyim? tapu müdürlüğü mahkeme tarafından gönderilecek böyle bir kararı kişisel başvuru niteliğinde sayıp reddedemeyecektir.

2.şerhin etkisi benim amacıma uygun mudur? yani her iki taraf için de çocuklar 18 yaşına gelmeden evlenmeleri halinde yeni eşleri ve çocuklarının bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia etmesi şerh yoluyla engellenebilir mi?

biraz uzun bir soru oldu ancak şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

.
Old 29-01-2008, 00:20   #2
hakarar

 
Varsayılan

Elvan Hanım; protkolün tam içeriğini bilemediğiden, tereddütlerim var; ancak mvcut bilgiler çerçevesinde:
1 ) Mahkeme kararının bir üst yazıyla tapu dairesine bildirilmesini mahkemeden istemek, sonra da bunun şerhedilmesini istemek yoluna gidebilirsiniz.

2 ) Bu konuda pratik sorunlarla karşılaşırsanız, diğer önerim de şu olacak : Kesinleşmiş mahkeme kararı ile protokolün birer örneğini ekleyip, ilgili tapu dairesine noterden bir bildirim yaparak, söz konusu taşınmazı almaya kalkanlara karşı, söz konusu mahkeme kararının bildirilmesini; aksi halde ve zarar doğması durumunda bu zarardan dolayı tüm ilgilileri sorumlu tutacağınızı bildirip, uyarmanız. Böylesi bir durumda, hiç bir tapu memuru, noterden gelmiş uyarıya rağmen, müvekkilinizin yokluğunda işlem yapmayı göze alamaz.
Yardımcı olabilmiş olmak dileğiyle. Esen kalın.
Old 29-01-2008, 00:24   #3
hakarar

 
Varsayılan

Diğer sorunuzun şimdi farkına vardım. O nedenle de ekliyorum: Eşlerden birisinin mevcut çocuklar 18 yaşını doldurmadan başka birisiyle evlenmeleri ve çocuk sahibi olmaları halinde; ne diğer eşin yeni eşi ve ne de yeni çocukları bu konuyla ilgili bir hak iddia edemezler; çünkü, ortada kesinleşmiş bir mahkleme ilamı var ve tapuya güven yolu satın alma gibi bir durum söz konusu olmadığından, iyiniyet iddia ve savunmasında da bulunamazlar.
Old 29-01-2008, 20:53   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Böyle bir karar verilemez düşüncesindeyim. Talebin değerlendirilebilmesi için bu yönde Medeni Kanunumuzda bir dayanağının olması lazım. Bildiğim kadarıyla böyle bir imkan yok. Bu yöndeki taraf iradeleri kişisel hak doğurur ancak ayni hakka vücut vermez kanaatindeyim. 3. kişilerin hak ve alacakları şahsi hak niteliğindeki işlemle sınırlandırılamaz. Siz talebinizi neye dayandırmayı düşünüyorsunuz? Mahkeme bu kararı verebilmek için yasal dayanak bulmak zorundadır.

Belki şu denenebilir: Bir protokol ile eşler mülkiyeti çocuklara tapudan devir etmeyi ve Velinin, çocuklara intikal edecek taşınmaz üzerinde çocuklar reşit olana dek tasarruf etmemesi mahkeme hükmüne bağlanabilir. Bu durumda Veli sıfatı taşıyan eş, velayeti tanzim eden mahkeme hükmüne aykırı davranırsa suç işlemiş olur ve bunu göze alamaz. Başka bir yöntem düşünemiyorum. .)
Old 29-01-2008, 20:56   #5
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Mahkemenin şerh verilmesini istemesi de yasal nedenlerin varlığına bağlıdır. Burada 3. kişi lehine taşınmaz satım vaadi yapıldğı ve vaadin vadeye bağlandığı düşünülebilir. Bu durumda ilam niteliğindeki protokolün taşınmaz satım vaadi olarak şerh verilmesi istenebilir.
Old 29-01-2008, 21:00   #7
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Şerh beş yıllık etkiye sahip, yoksa sözleşme değil.
Old 29-01-2008, 21:08   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Şerh beş yıllık etkiye sahip, yoksa sözleşme değil.

Şerhin önemi zaten ayni hakka yakın bir koruma sağlaması yani 3. kişilere karşı hak dermeyan etme imkanı sunması değil midir? Kişisel hak zaten şerhsiz bir sözleşme ile de mümkündür. Değil mi?
Old 29-01-2008, 21:09   #10
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Evet öyle ama 5 yıllık şerh etkisi bu olayda yeterli en küçük çocuk 13 yaşında yani 5 yıl sonra vade küçük çocuk için doluyor.
Old 29-01-2008, 21:17   #11
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Evet öyle ama 5 yıllık şerh etkisi bu olayda yeterli en küçük çocuk 13 yaşında yani 5 yıl sonra vade küçük çocuk için doluyor.

Somut olay bakımından haklısınız. Yaşlarına göre 5 yıl yeterli.
Old 30-01-2008, 01:24   #12
hakarar

 
Varsayılan

Medeni Yasa'da belirtilmiş olan şerh verilme hallerini, yasa metinleri ile incelemkte yarar görüyorum.

I. SEÇENEK - "Evlilik birliğinin korunması" başlığı altında:
"V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması
MADDE 199.- Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine ge-tirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle il-gili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.
Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır.
Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetki-sini kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerhedilme-sine karar verir. "
Bu şerh olanağından, evlilik birliği sona erdiği için yararlanılamayacağı söylenilebilir. Kaldı ki, hak sahibi, boşanan taraflardan birisi değil, 18 yaşını bitirmiş olmak koşuluyla, çocuklardır.II. SEÇENEK
- EĞER, İLAMA KONU TAŞINMAZ, AYNI ZAMANDA AİLE KONUTU OLARAK DA KULLANILMAKTA OLAN BİR EV İSE :
" IV. Aile konutu ve ev eşyası, başlığı altında:

1. İptal veya boşanma halinde

MADDE 254.- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyasını kullanmaya hangisinin devam edeceği konusunda eşler anlaşabilirler. Konutta kalma hakkını elde eden eş, bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir.
Eşlerin aile konutunda kimin kalmaya ve ev eşyasını kimin kullanmaya devam edeceği konusunda anlaşamamaları halin-de, hakkaniyet gerektiriyorsa hakim, olayın özellikle-rini, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verir; bu kararında kalma ve kullan-ma süresini belirleyerek tapu kütüğüne şerhi için tapu memurluğuna bildirir.
Hakim aksine karar vermedikçe hak, belirlenen sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak, bu süre sona ermeden yararlanan tarafın durumunda değişiklik olması halinde, diğer taraf hakimden, kararın gözden geçiril-mesini isteyebilir."

Kanımca, eğer somut olaydaki taşınmaz aynı zamanda aile konutu ise, bu taşınmazla ilgili olarak;hem taraflar dan birisinin aynı zamanda orada oturmaya devam edeceği ve hem de madde metninde 'çocukların menfaati gözönünde bulundurularak..' dendiği için, bu hükümden çok rahatlık-la yararlanılabilir. Tek handikapı, madde metninde 'karar-
la birlikte şerh kararı da verilir' denmesidir; ancak, yine kanımca, böylesine önemli işlevi bulunan bir madde metnininin amaca uygun yorumlanmak suretiyle, aynı Aile Mahkemesinden, ilama dayalı şerh kararı istenilebilir.


III. SEÇENEK-

" 2. Şerhler başlığı altında :

a. Kişisel haklarda

MADDE 1009.- Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerhedilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerhedilebilir.

Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir."

Kanımca,meslektaşım Cengiz ALADAĞ'ın düşüncesinin tersine tam da bu maddeye dayanılarak da şerh verilmesi istenilebilir;çünkü, aslında ilam konusu bir tür şarta bağlı taşınmaz devridir. Şerh ise, o şartın gerçekleşmesi anında da hak sahibine, herkese karşı talepte bulunabilme olanağını sunacaktır.

IV. SEÇENEK -Yine aynı başlık altındaki,

"b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında

MADDE 1010.- Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu kütüğüne şerh verilebilir:

1. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mah-keme kararları, ......

...Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşın-maz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine kar-şı ileri sürülebilir."

Bu maddenin birinci bendindeki açık anlatım dolayı-sıyla, mahkeme kararı; yani ilam haline gelmiş hakların da tapuya şerh verilmesinin istenebileceği ve bu şerhin de şahsi hak sahibi tarafından,taşınmazı sonradan ele geçiren kişlere karşı ileri sürülebileceği, tartışmasızdır

SONUÇ : Hal böyle olmakla birlikte, soruyu soran meslek-taşıma, hepsinden çok daha pratik, zahmetsiz ve sonuç aldırıcı olacağını düşündüğüm,ilamı ekleyerek, durumu ilgili tapu müdürlüğüne noter yoluyla bildirmesi yöntemi olacaktır.

Yardımcı olabilmek umuduyla, tüm meslektaşlarıma esenlikler dilerim.
Old 28-02-2008, 15:37   #13
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

cevap veren zamanını ve bilgisini benimle paylaşan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

protokole dayalıboşanma ilamını aldığım aile mahkemesine başvurarak söz konusu protokoldeki taşınmaza ilişkin maddenin tapu kütüğüne şerhini talep ettim.

mahkeme bu talebimi yerinde görerek tapu müdürlüğüne bir müzekkere yazılmasına karar verdi.

daha sonra tapudan kaydı kontrol ettiğimde şu ibarenin yazıldığını gördüm; " Şerh: Kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır(BULANCAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 24.12.2007 tarih......... sayılı kararı. ÇOCUKLARI 18 YAŞINA GELDİKLERİNDE DEVİR)

tapu müdürü bana bu şerhin hiçbir hukuki kıymeti olmayacağını, çocuklara kayyum atanarak devir işlemini şimdi yapabileceğimizi söyledi. ancak velayet kendisinde bulunmayan taraf müvekkilin velayet hakkına dayanarak gayrimenkul üzerinde tasarrufta bulunacağından tedirgin olduğundan bunu yapamadık.

sizin açıklamalarınıza göre izlediğim yöntem doğru.sadece tapu müdürlüğünün şerhi bana biraz ilginç geldi.bu konuda herhangi bir değişiklik istememe gerek var mı sizce???
Old 28-02-2008, 19:16   #14
hakarar

 
Varsayılan

Bence gerek yok; çünkü, şerh zaten üçüncü kişileri uyarma işlevini ve üçüncü kişilerin iyi niyet savunmasının önüne geçme işlevini görecektir.
Buradaki şerh, zaten tapu devrini engellemeye değil, üçüncü kişlerin tapuya güvenerek, iyi niyetle mülkiyeti elde ettik, savunmasının önüne geçmeye yarayacak bir hukuki kurumdur.
Old 28-02-2008, 19:47   #15
hakarar

 
Varsayılan

Bir konu daha var; kesinleşmemiş mahkeme kararı!
Hatırladığım kadarıyla, sizin kararınız kesinleşmişti! Bence sadece o konuda tapuyu uyarabilirsiniz.
Old 21-10-2016, 11:58   #16
Aycepol

 
Varsayılan

Peki protokolde 1/2 hisse devri vaad edildiği ve madde aynen hükme geçerek boşanma kesinleştiği halde davalı koca tarafından evin 3. kişiye satılması halinde ne yapılabilir? Şerh yok. 3.kişi iyiniyetli görünüyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerhi ve Kaldırılması olgun Meslektaşların Soruları 2 26-06-2014 11:23
boşanma davası açıldıktan sonra aile konutu şerhi umiterkanli Meslektaşların Soruları 7 25-02-2012 15:58
Boşanma,2002den önce koop. girilen 2002den sonra tapuya tescil olan g.menkul av_mehmet Meslektaşların Soruları 2 14-11-2007 09:36
boşanma/tedbiren işletmenin devrinin önlenmesi mümkün mü? hidayet Meslektaşların Soruları 2 20-04-2007 14:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06977701 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.