Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik Kazası-SSK nın Rücu Hakkı-tedavi Masrafları-suçlu Olmamak-kusurlu Olmak

Yanıt
Old 03-07-2007, 20:01   #1
Nesrin D.

 
Varsayılan Trafik Kazası-SSK nın Rücu Hakkı-tedavi Masrafları-suçlu Olmamak-kusurlu Olmak

1 yıl önce 2 arkadaştan araç sahibi arkadaşına aracı onun sürmesini istiyor.yolun tehlikeli bir noktasında virajı alamayan sürücü şarampole yuvarlanıyor.aracın sahibi olan yanındaki arkadaşı yaralanıyor.herne kadar durumu ağır olmasa da 1 yıl tedavisi sürüyor.Kendisi kazadan dolayı arkadaşından şikayetçi olmuyor ve savcılık takipsizlik kararı veriyor.
şimdi kazayı yapan kişi SSK nın arkadaşına yaptığı tedavi masraflarının kendisinden alınıp alınmayacağını merak ediyor.
Neticede SSK kusurlu olan kişiye rücu eder.olayda sürücü suçsuz bulunmuş(takipsizlik kararı kesinleşmiş).Suçsuz bulunması aynı zamanda bu olay bakımından kusursuz olduğu anlamına da gelirmi.
olayda karşılıklı çarpışma gibi bir durum yok.tek bir aracın dikkatsizlik nedeniyle belki şarampole yuvarlanması söz konusu.
ayrıca kazanın olduğu viraj ölüm virajı olarak gazetelere manşet oluyor.çünkü 2 ay içinde aynı yerde 6-7 kaza oluyor.3 kişi ölüyor....fakat en son bu olayla karayolları yoğun çalışma başlatıp olduğu gibi yolu değiştiriyor.....
Sonuç olarak SSK nın yapmış olduğu tedavi masraflarını isteme hakkı varmı.ortada bir tazminat talebi ve bunun SSK tarafından ödenmesi de söz konusu değil...
Old 04-07-2007, 08:41   #2
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

"506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 39 - Kasdı veya suç sayılır hareketi ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun hastalanmasına sebep olan kimseye, bu Kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü giderler tazmin ettirilir."

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/5933
K. 2001/6028
T. 24.9.2001

• TRAFİK KAZASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayında Davalı Sürücü İle Kurum Sigortalısının Kusur Oranları Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporun İrdelenmesi Sonucunda Belirleneceği )
• KUSUR ORANI ( Trafik Kazası - Zararlandırıcı Sigorta Olayında Davalı Sürücü İle Kurum Sigortalısının Kusur Oranları Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporun İrdelenmesi Sonucunda Belirleneceği )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kazası - Zararlandırıcı Sigorta Olayında Davalı Sürücü İle Kurum Sigortalısının Kusur Oranları Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporun İrdelenmesi Sonucunda Belirleneceği )
• MÜCBİR SEBEP VEYA ZARAR GÖRENİN AĞIR KUSURU ( Trafik Kazası - Zararlandırıcı Sigorta Olayında Davalı Sürücü İle Kurum Sigortalısının Kusur Oranları Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporun İrdelenmesi Sonucunda Belirleneceği )
2918/m.86
506/m.39
ÖZET : Trafik kazası biçiminde gerçekleşen zararlandırıcı sigorta olayında davalı sürücü ile Kurum sigortalısının kusur oranları trafik konusunda uzman bilirkişi kurulundan alınacak raporun irdelenmesi sonucunda belirlenmelidir.

2918 Sayılı Kanunun 86. maddesi hükmüne göre kazanın bir mucbir sebepten veya zarar görenin ağır kusurundan ileri geldiği ispat edilirse işleten sorumluluktan kurtulur.

DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Hükmün, davalılardan Y.A. ile G.S. A.Ş. Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava, sonucu itibariyle davacı Kurumun hastalık sigortası kolundan yaptığı sosyal sigorta yardımlarının kusurlu 3.kişiler ile trafik kazasına karışan araçları sigortalayan olarak sigorta şirketlerinden tahsili için yaptığı ilamsız takibe davalılarca yapılan itirazın iptali, takibin devamı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı 506 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile İcra İflas Kanunu'nun 67. maddesidir.

506 Sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamında davalı sürücünün Kurum zararından sorumluluğu ancak saptanacak kusuru oranındadır. Bu yönde davalı sürücü ile sigortalının zararlandırıcı sigorta olayının vukuundaki kusur paylarının tesbiti için trafik konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınıp irdelenmeden eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması,

3-Davalılardan G.S. A.Ş. sigortalının kullandığı aracı sigortalayan sigorta şirketi olduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

2918 Sayılı Kanunun 86. maddesi hükmüne göre kazanın bir mucbir sebepten veya zarar görenin ağır kusurundan ileri geldiği ispat edilirse işleten sorumluluktan kurtulur. Sigorta şirketleri ise 2918 Sayılı Kanuna göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitleri dahilinde teminle mükellef olup, işletenin sorumluluğunun bulunmadığı hallerde sigorta şirketininde herhangi bir hukuki sorumluluğundan söz edilemeyeceği açıktır.

Bu durumda davalı G.S. A.Ş'nce sigortalanan aracı kullanan sigortalının kusurunun varlığı saptansa dahi sigorta şirketinin rücu alacağından sorumlu tutulması yasal olarak mümkün bulunmamasına rağmen aksinin kabulü ile davalı şirket bakımından davanın kabulüne karar verilmesi,

4-İcra takip tarihi itibariyle borçlu sürücünün kesinleşmiş bir kusuru ile likit bir alacak söz konusu olmadığı ve alacak miktarının tespitinin yargılamayı gerektirmesine rağmen davalıların icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalılardan sürücü ile G.S. A.Ş.'nin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 24.09.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.HD 10 <> E: 2004/3922 <> K: 2004/5369 <> Tarih: 15.06.2004

* TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALI
* KUSUR ORANLARI
* ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU
* KURUM HARCAMALARININ TAZMİNİ
* TRAFİK KAZA TUTANAĞI

Davanın yasal dayanağı, 506 sayılı Kanunun 39. maddesi olup, kusur esasına dayanmaktadır. Trafik kazası sonucu yaralanan sigortalı için yapılan Kurum harcamalarının tazminine yönelik davanın yargılaması sırasında, trafik kazasının oluşumunda sürücülerin kusur oranlarının, konuda uzman bilirkişi heyetinden alınacak raporla belirlenme gereği gözetilmeksizin trafik kaza tutanağını düzenleyen polisin tanzim etmiş olduğu kusur raporuna bağlı kalınarak karar verilmesi isabetsizdir. Öte yandan, sigorta şirketi yönünden faiz başlangıcı tarihinin, hiçbir duraksamaya sebebiyet vermeyecek açıklıkla belirlenmesi gerekir.

(506 s. SSK. m. 39) (2918 s. Trafik K. m. 98, 99, 108)

Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Şahin tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davanın yasal dayanağı, 506 sayılı Kanunun 39. maddesi olup, kusur esasına dayanmaktadır. Trafik kazası sonucu yaralanan sigortalı için yapılan Kurum harcamalarının tazminine yönelik davanın yargılaması sırasında, trafik kazasının oluşumunda sürücülerin kusur oranlarının, konuda uzman bilirkişi heyetinden alınacak raporla belirlenme gereği gözetilmeksizin trafik kaza tutanağını düzenleyen polisin tanzim etmiş olduğu kusur raporuna bağlı kalınarak karar verilmesi isabetsizdir. Öte yandan, sigorta şirketi yönünden faiz başlangıcı(temerrüt) tarihinin, hiçbir duraksamaya sebebiyet vermeyecek açıklıkla belirlenmesi gerekir. İlgililerce gerekli belgeler de ibraz edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98, 99 ve 108. maddeleriyle 03.05.1997 gün ve 22978 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliğinin 12, 13 ve 14. maddelerinde yazılı şekilde sigorta şirketine başvurulduğu halde gerekli ödeme yapılmamış ise, başvuru tarihinde sigorta şirketinin temerrüde düştüğünün kabulü gerekir. Gerekli belgeler ibraz edilmeksizin başvuruda bulunulmuş ya da hiç müracaat edilmemiş ise, sigorta şirketinin temerrüdünden bahsedilemez.Bu durumda faiz başlangıcının; sigorta şirketi aleyhine icra takibine girişilmişse takip tarihi, dava açılmış ise dava tarihi olarak kabul ve tespiti gerekir.

Dava konusu somut olayda, Kurumun sigorta şirketine borç tebligatının yapıldığı 12.04.2002 tarihini takip eden 8 iş gününün bitimi olan 20.04.2002 tarihinin faiz başlangıcı olarak kabul edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu harcama tarihinin esas alınması ve takip konusu alacak likit olmayıp yargılamayı gerektirmesine karşın, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
trafik sigortasında rücu Av.Ergün Vardar Meslektaşların Soruları 5 25-12-2008 18:26
kefilin rücu hakkı zamanaşımı hırs Meslektaşların Soruları 1 20-04-2007 16:47
Kasko Sigortası Olan İki Aracın Trafik Kazası/ Karşılıklı Rücu orhan üçyıldız Meslektaşların Soruları 1 06-03-2007 20:26
Zorunlu Mali Trafik Sigortasi - Trafik Kazası - Temlik sözleşmesi AV.SANEM Meslektaşların Soruları 5 21-02-2007 16:50
Suçlu Bağımlılar Tedavi Olmadan Serbest Bırakılmayacak Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 12-12-2003 17:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02840495 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.