Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

meslek oda aidatı

Yanıt
Old 16-04-2007, 10:34   #1
av.sahrakavas

 
Varsayılan meslek oda aidatı

Ayakkabıcılar odasına kayıtlı olarak ticaret yapan bir kişi vergi kaydını kapattırrarak mesleği terk ettiği halde oda kaydını sildirmezse aidat borcu tahakkuk ettiğinde itiraz edebilir mi?
Old 16-04-2007, 10:40   #2
Av.Demet

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
Bu gibi durumlarda sadece vergi kaydını kapatmak yeterli olmuyor.Mutlaka odadaki kaydın da silinmesi gerekiyor.Aidat borcu da, ilgili odanın yönetim kurulu tarafından alınmış karara dayandığından, ilam niteliği taşıyor. Dolayısıyla itiraz etmek söz konusu değil...

İyi Çalışmalar...
Old 16-04-2007, 16:25   #4
Mehmet Ovayolu

 
Varsayılan

Sayın Sahra, Her ne kadar vergi diresinden vergi kaydınızı silsenizde oda kaydınızın silinmemesi durumunda oda aidat borcu tahakkuk eder. Bu arada bu süre içinde de dernekler yasasına göre müvekkilinizin bağkurlu olduğunu ve bağkur prim borcununda tahakkuk ettiğini unutmayınız. Saygılar
Old 16-04-2007, 16:34   #5
AV.SERTANn

 
Varsayılan

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları ile ilgili 5362 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilmektedir....Meslektaşlarımızın da belirttiği gibi böyle bir karar olmadıkça üye işi terk etse dahi aiadat borcu birikir....
Old 17-04-2007, 14:12   #7
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

İtiraz edebilirsiniz.

Müvekkilim hakkında Vergi Dairesindeki mükellefiyet kaydını sildirmesine rağmen, Lastikçiler Odasının bu sürelere ait birikmiş aidat borcu için açtığı icra takibine itirazımız sonrasında, açtıkları itirazın iptali davası lehimize sonuçlandı. İtiraz ve savunmalarımız mahkemece aynen kabul edilerek davanın red gerekçesini oluşturdu.

Karar gerekçesi:

Esnaf Odası Ana sözleşmesinin 10. maddesinde üye olma şartları belirtilmiş ve aynı sözleşmenin 11.maddesinde ise, üyeliğin son bulma halleri belirtilmiştir.11. maddenin (d ) bendinde;

Vergi mükellefiyetini sildirenlerin 6 ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmedikleri takdirde, üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği " belirtilmiştir.

Vergi dairesi yazısına göre davalının vergi kaydını .......tarihinde sildirdiği, bu tarihten sonra tekrar vergi kaydı oluşturmadığı anlaşılmakla, üyeliğin sözleşmenin 11. maddesine göre kendiliğinden sona erdiği ve böylece takip konusu yapılan dönem için üyelik aidatı borcu olmadığı tespit edilerek davanın reddine,
Old 17-04-2007, 14:23   #8
av.sahrakavas

 
Varsayılan

Hülya Hanım yardımınız için teşekkürler.Ayrıca müvekkilim 20 yıl önce vergi kaydını sildirdiği halde bu sürelik aidat borcu tahakkuk etmiş.zamanaşımı iddiasında da bulunacağım.
Old 17-04-2007, 14:46   #9
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Rica ederim değerli meslektaşım.
Varolan bir alacağın (hakkın kullanılması),talebi zamanaşımına uğrayacağı düşünülürse; asıl itiraz nedenlerinizi belirttiğim yasal gerekçelerle zaten doğmamış bir hakkın ve alacağın takip konusu yapıldığını belirterek itiraz edin.
İtirazın iptali davası bile açılmayabilir.( açılmamalı )
Old 06-07-2011, 08:50   #10
Avsibel

 
Varsayılan

Müvekkil 20 yıl önce vergi kaydını sildirmiş fakat aleyhine oda aidatı olduğu gerekçesiyle ilamlı takip yapılmıştır. Takip ilamlı olduğundan menfi tespit davası açacağım.Bu menfi tespit davasında görevli mahkeme takip miktarına göre mi belirlenir.Diğer sayfalarda meslektaşlarım Asliye hukuk demişler tereddütte kaldım. SAYGILARIMLA.
Old 23-07-2011, 15:53   #11
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HÜLYA ÖZDEMİR
Rica ederim değerli meslektaşım.
Varolan bir alacağın (hakkın kullanılması),talebi zamanaşımına uğrayacağı düşünülürse; asıl itiraz nedenlerinizi belirttiğim yasal gerekçelerle zaten doğmamış bir hakkın ve alacağın takip konusu yapıldığını belirterek itiraz edin.
İtirazın iptali davası bile açılmayabilir.( açılmamalı )

Sayın Özdemir,

Meslek Odaları Anayasa 135'e göre "kamu kurumu niteliğinde olduğundan", alacakları aidatların hukuksal nitelendirilmesi sizce nedir ?
Old 25-07-2012, 12:49   #12
chatalog

 
Varsayılan

12. Hukuk Dairesi 1993/11198 E., 1993/14848 K.

· 53 ÖRNEK

· İTİRAZ OLANAĞI

· TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU KARARI

"İçtihat Metni"

T.C.

Y A R G I T A Y
Onikinci Hukuk Dairesi

E. 1993/11198
K. 1993/14848
T. 5.10.1993

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından
istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 31.8.1993
tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yıllık
oda aidatı alacağının tahsili için yapılan takipte, borçluya 53 örnek tebliğ
edilmiş, borçlu yasal süre içinde mercie verdiği itiraz dilekçesinde takip
dayanağı kararda 1988 ila 1992 yıllarına ait aidatlarının istenildiğini, oysa
o tarihlerde ticari faaliyetinin bulunmadığını, sanatını terk ettiğini vergi
dairesine bildirdiğini, mükellefiyetinin sona erdiğini ileri sürerek takibin
durdurulmasını istemiştir. Mercice, itirazın kabulüne, takibin iptaline karar
verilmiştir.

5590 sayılı Yasanın 78. maddesi hükmüne göre, takip konusu Yönetim Kurulu
Kararı ilam hükmündedir. İİK.nun 33. maddesi uyarınca borçlu, borcun
zamanaşımına uğradığı, itfa veya imhal edildiği itirazında bulunabilir.
Mercice borcun gerçekleşip gerçekleşmediği tartışma konusu yapılamaz. Mercice
bu yön gözetilerek itirazın reddine karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe
ile kabulü isabetsizdir.

S o n u ç : Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının
yukarıda açıklanan nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), 5.10.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Tam olmasa da konuya yakın bir Yargıtay Kararı'nı sunuyorum.Bu arada açacağınız Menfi Tespit davasını Ticaret Mahkemenizde açmanız gerektiğini düşünüyorum.

Saygılarımla
Old 31-07-2013, 12:41   #13
Av. V. Gözde Arıkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HÜLYA ÖZDEMİR
İtiraz edebilirsiniz.

Müvekkilim hakkında Vergi Dairesindeki mükellefiyet kaydını sildirmesine rağmen, Lastikçiler Odasının bu sürelere ait birikmiş aidat borcu için açtığı icra takibine itirazımız sonrasında, açtıkları itirazın iptali davası lehimize sonuçlandı. İtiraz ve savunmalarımız mahkemece aynen kabul edilerek davanın red gerekçesini oluşturdu.

Karar gerekçesi:

Esnaf Odası Ana sözleşmesinin 10. maddesinde üye olma şartları belirtilmiş ve aynı sözleşmenin 11.maddesinde ise, üyeliğin son bulma halleri belirtilmiştir.11. maddenin (d ) bendinde;

Vergi mükellefiyetini sildirenlerin 6 ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmedikleri takdirde, üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği " belirtilmiştir.

Vergi dairesi yazısına göre davalının vergi kaydını .......tarihinde sildirdiği, bu tarihten sonra tekrar vergi kaydı oluşturmadığı anlaşılmakla, üyeliğin sözleşmenin 11. maddesine göre kendiliğinden sona erdiği ve böylece takip konusu yapılan dönem için üyelik aidatı borcu olmadığı tespit edilerek davanın reddine,Hülya hanım söz konusu karar temyiz edildi mi acaba bilgi verebilir misiniz?
Old 31-07-2013, 13:14   #14
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Gözde Hanım,

Mahkeme kararı miktar itibarı ile kesin karardı.Bu nedenle Yargıtay denetiminden geçmedi ama, yasa hükmü çok açık.Odaların Vergi Dairesinde mükellefliğini sona erdiren üyeleri ile ilgili aidat talebi tamamen yasaya aykırılık. Ayrıca Vergi Dairesi ile eşgüdümlü çalışma ve bilgi akışı - teyidi teknik olarak sağlanabilecek iken, ticari hayatını resmi olarak sona erdirmiş bir üyeden ısrarla aidat talebinde bulunmak yersizdir.
Old 23-09-2013, 10:30   #15
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3973

K. 2013/5916

T. 9.4.2013

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Şirketin Mahkeme Kararı veya Şirket Ortaklarının Kararıyla Kendisini Fesih Etmediği ve Halen Faal Olduğu Gözetildiğinde Zamanaşımı Kapsamına Girmeyen Borçlar Yönünden Aidat Borcunun Ödenmesi Gerektiği )

• AİDAT BORCU ( Menfi Tespit Davası - Zamanaşımı Kapsamına Girmeyen Borçlar Yönünden Aidat Borcunun Ödenmesi Gerektiği )

• ZAMANAŞIMI ( Kapsamına Girmeyen Borçlar Yönünden Aidat Borcunun Ödenmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )

5174/m.77/3

ÖZET : Dava, menfi tespit davasıdır. Ticaret sicil müdürlüğünden getirtilen belgelerden, davacı şirketin mahkeme kararı veya şirket ortaklarının kararıyla kendisini fesih etmediği ve halen faal olduğu ve Oda üyeliğinin devam ettiği gözetildiğinde, zamanaşımı kapsamına girmeyen borçlar yönünden aidat borcunun ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur. Mahkemece bu husus gözardı edilerek yetersiz bilirkişi raporu uyarınca yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, menfi tespit istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davacı vekili dava dilekçesinde, H... Sigorta Limited Şirketinin davalı Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının üyesi olduğunu, 31.05.2005 tarihinde ticareti terk etmesi nedeniyle vergi kaydını sildirdiğini, üye aidat borcunun bulunduğu gerekçesiyle hakkında icra takibi yapıldığını, üye aidat borcunun bulunmadığının tespitini istemiştir. Mahkemece, icra takibinin 1995 yılı ile 2010 yılları dönemine ilişkin olduğunu, üye aidat alacaklarının 5174 sayılı Yasanın 77/3 maddesi uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabi olduğunu, 31.05.2005 öncesinin zamanaşımına uğradığını diğer borçların ise ticareti terk etmesi nedeniyle istenemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamında yer alan bilgi ve özellikle ticaret sicil müdürlüğünden getirtilen belgelerden, davacı şirketin mahkeme kararı veya şirket ortaklarının kararıyla kendisini fesih etmediği ve halen faal olduğu ve Oda üyeliğinin devam ettiği gözetildiğinde, zamanaşımı kapsamına girmeyen borçlar yönünden aidat borcunun ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur. Mahkemece bu husus gözardı edilerek yetersiz bilirkişi raporu uyarınca yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kurum Avukatının Baro Aidatı Adli Tip Meslektaşların Soruları 3 18-12-2006 09:38
Asansör Yapımı Aidatı Ve Diğer Problemler mguneysu Hukuk Soruları Arşivi 4 27-02-2004 17:57
Apartman Aidatı Hasan Hukuk Soruları Arşivi 2 27-07-2003 11:07
Baro Yıllık Aidatı 200 000 000 TL. Oldu. Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 24-01-2003 22:42
Baro Aidatı ... nus Meslektaşların Soruları 0 29-05-2002 11:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04384589 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.