Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Dava reddi sebebiyle vekalet ücreti

Yanıt
Old 24-09-2020, 12:08   #1
Glassator34

 
Varsayılan Dava reddi sebebiyle vekalet ücreti

Çok değerli meslektaşlarım,
Davalı vekili olarak takip ettiğim bir dava ıslah sonrası red olundu,dava değeri büyük olması sebebiyle;davacı tarafın ilam vekalet ücretin tahsilatından kurtulmak için üzerinde ki malları kaçırması kuvvetle muhtemel.Elimde şimdilik kısa karar var,herhangi bir tedbir kararı alınamayacağı düşüncesindeyim,alternatif bir yol var mıdır?
Old 28-09-2020, 23:54   #3
Maritime Expert

 
Varsayılan

Elinizdeki kısa karar ile ihtiyati haciz talebinde bulunun. Bu şekilde mal kaçırmanın önüne geçebilirsiniz.
Old 29-09-2020, 10:51   #4
Glassator34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Aylin Kaya
Kisa kararla ihtiyati haciz alamazsınız


Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin ihtiyadi haciz konusunda bir emsal kararı var ancak karar düzeltmede bozulmuş malesef.

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

Esas Yıl/No: 2016/13838

Karar Yıl/No: 2016/12427

Karar tarihi: 20.09.2016

ŞİKAYET DAVASI - KARARIN ALACAKLIYA TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN MADDE HÜKMÜNDE YER VERİLEN YASAL BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE TAKİP BAŞLATILDIĞI - ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda; alacaklı ile borçlu arasında görülmekte olan ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasındaki davada ... tarihinde karar verildiği gerekçeli kararın ... tarihinde alacaklı vekiline tebliğ edildiği, ... tarihinde de takip başlatıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kararın alacaklıya tebliğ tarihi olan ...'dan itibaren anılan madde hükmünde yer verilen yasal bir aylık süre içinde takip başlatıldığından şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 264)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili şikayetin de, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dava dosyasının ... tarihinde karara çıktığı, ancak gerekçeli karar yazılmadan kısa kararın duruşma zaptı dayanak gösterilerek yetkisiz ... Asliye Ticaret Mahkemesinden ... Değişik iş numarası ile ihtiyati haciz kararı alındığı, 15.02.2016 tarihinde fiilen haczin yapıldığı, taraflar arasındaki ... Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlandığı, görülmekte olan bir dava bulunmadığından İİK 264/1 maddesi uyarınca haczin infazından itibaren 7 gün içerisinde takip talebinde bulunulması gerektiği, alacaklı vekili tarafından yasal sürede esas takip başlatılmadığından ihtiyati haczin hükümsüz kaldığı, dosyadaki tüm hacizlerin fek edilerek, dosyaya yatırmış oldukları teminatın iadesi için İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulundukları, ancak İcra Müdürlüğü'nce; ihtiyati haciz kararının devam eden bir yargılama esnasında verildiği ve İİK 264/3 maddesi gereğince takibe geçme süresinin dolup dolmadığı tesbit edilemediğinden bu yöndeki taleplerinin reddine karar verildiği belirtilerek, usulsüz ... tarihli icra Müdürlüğü kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, yargılamaya konu olayda, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... tarihli kısa kararına dayanılarak ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen bir ihtiyati haciz kararı olduğu, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kısa kararla dosyadan el çektiği ve artık görülmekte olan bir davada ihtiyati haciz kararı verildiği hususundan söz edilemeyeceği, alacaklının 7 gün içerisinde ilamlı takip talebinde bulunması gerektiği belirtilerek şikayetin kabulüne karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK'nun 264/3 maddesi “İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün Mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur.'' hükmünü içermektedir.

Somut olayda; alacaklı ile borçlu arasında görülmekte olan ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasındaki davada ... tarihinde karar verildiği gerekçeli kararın ... tarihinde alacaklı vekiline tebliğ edildiği, ... tarihinde de takip başlatıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kararın alacaklıya tebliğ tarihi olan ...'dan itibaren anılan madde hükmünde yer verilen yasal bir aylık süre içinde takip başlatıldığından şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri gereğince BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 29,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 20.09.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 29-09-2020, 10:54   #5
Glassator34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Maritime Expert
Elinizdeki kısa karar ile ihtiyati haciz talebinde bulunun. Bu şekilde mal kaçırmanın önüne geçebilirsiniz.

Süre yönünden sıkıntı teşkil edecektir diye düşünüyorum.

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

Esas Yıl/No: 2017/10822

Karar Yıl/No: 2017/12741

Karar tarihi: 11.10.2017

ŞİKAYET DAVASI - İCRA TAKİBİNE BAŞLAMADAN ÖNCE İHTİYATİ HACİZ YAPTIRILMASI HALİNDE HACZİN TATBİKİ VEYA TUTANAK TEBLİĞİNDEN YEDİ GÜN İÇİNDE TAKİP TALEBİNDE BULUNULMASI LÜZUMU - OLAYDA YEDİ GÜNLÜK SÜRENİN GEÇİRİLDİĞİ - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: İcra takibine başlamadan önce ihtiyati haczi yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya mecburdur. Somut olayda, haciz tarihinden itibaren 7 günlük süre geçirilerek takip başlatıldığına göre şikayetin kabulüne ilişkin Mahkeme hükmü yerinde olup hükmün onanmasına karar verilmesi gerekirken bozulduğu görülmekle karar düzeltme isteminin kabulü gerekir.

(2004 S. K. m. 264) (8. HD. 20.09.2016 T. 2016/13838 E. 2016/12427 K.)

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kabulüne dair kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz'in 20.09.2016 gün ve 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Davalı vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Borçlu vekili şikayetinde, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/191 Esas sayılı dava dosyasının 26.01.2016 tarihli kısa kararı ile alacaklı lehine 342.670,91 TL alacağa hükmedildiğini, alacaklı vekilince iş bu kısa karar duruşma zaptı dayanak gösterilerek ... Asliye Ticaret Mahkemesinden 05.02.2016 tarih 2016/66 Değişik iş numarası ile ihtiyati haciz kararı alındığını, 15.02.2016 tarihinde fiilen haczin yapıldığını, taraflar arasındaki ... Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlandığını, görülmekte olan bir dava bulunmadığından İİK 264/1 maddesi uyarınca haczin infazından itibaren 7 gün içerisinde takip talebinde bulunulması gerektiğini, alacaklı vekili tarafından yasal sürede esas takip başlatılmadığından ihtiyati haczin hükümsüz kaldığını, dosyadaki tüm hacizlerin fek edilerek, dosyaya yatırmış oldukları teminatın iadesi için İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını, ancak İcra Müdürlüğü'nce; ihtiyati haciz kararının devam eden bir yargılama esnasında verildiği ve İİK 264/3 maddesi gereğince takibe geçme süresinin dolup dolmadığı tespit edilemediğinden bu yöndeki taleplerinin reddine karar verildiğini belirtilerek, usulsüz 24.02.2016 tarihli icra Müdürlüğü kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, yargılamaya konu olayda, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 26/01/2016 tarihli kısa kararına dayanılarak ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen bir ihtiyati haciz kararı olduğu, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kısa kararla dosyadan el çektiği ve artık görülmekte olan bir davada ihtiyati haciz kararı verildiği hususundan söz edilemeyeceği, alacaklının 7 gün içerisinde ilamlı takip talebinde bulunması gerektiği belirtilerek şikayetin kabulüne karar verilmiş, hükmün, alacaklı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemiz’in 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ve 20.09.2016 tarihli kararı ile ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/191 Esas sayılı dosyasındaki davada 26/01/2016 tarihinde karar verildiği gerekçeli kararın 25.02.2016 tarihinde alacaklı vekiline tebliğ edildiği, tebliğ tarihi olan 25.02.2016'dan itibaren İİK 264/3 madde hükmünde yer verilen yasal bir aylık süre içinde takip başlatıldığından şikayetin reddi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur.

Borçlu vekilinin karar düzeltme istemi üzerine dosya yeniden incelendi:

İİK 264/1 maddesi hükmüne göre icra takibine başlamadan önce ihtiyati haczi yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya mecburdur. Somut olayda, haciz tarihi olan 15.02.2016 tarihinden itibaren 7 günlük süre geçirilerek 29.02.2016 tarihinde takip başlatıldığına göre şikayetin kabulüne ilişkin Mahkeme hükmü yerinde olup hükmün onanmasına karar verilmesi gerekirken bozulduğu görülmekle; borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Daire’nin 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ve 20.09.2016 tarihli bozma ilamının kaldırılmasına; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre usul ve kanuna uygun Mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ONANMASINA ve 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 2,20 TL'nin temyiz edenden alınmasına, 11.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
Old 08-10-2020, 16:47   #6
Maritime Expert

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Glassator34
Süre yönünden sıkıntı teşkil edecektir diye düşünüyorum.

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

Esas Yıl/No: 2017/10822

Karar Yıl/No: 2017/12741

Karar tarihi: 11.10.2017

ŞİKAYET DAVASI - İCRA TAKİBİNE BAŞLAMADAN ÖNCE İHTİYATİ HACİZ YAPTIRILMASI HALİNDE HACZİN TATBİKİ VEYA TUTANAK TEBLİĞİNDEN YEDİ GÜN İÇİNDE TAKİP TALEBİNDE BULUNULMASI LÜZUMU - OLAYDA YEDİ GÜNLÜK SÜRENİN GEÇİRİLDİĞİ - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: İcra takibine başlamadan önce ihtiyati haczi yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya mecburdur. Somut olayda, haciz tarihinden itibaren 7 günlük süre geçirilerek takip başlatıldığına göre şikayetin kabulüne ilişkin Mahkeme hükmü yerinde olup hükmün onanmasına karar verilmesi gerekirken bozulduğu görülmekle karar düzeltme isteminin kabulü gerekir.

(2004 S. K. m. 264) (8. HD. 20.09.2016 T. 2016/13838 E. 2016/12427 K.)

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kabulüne dair kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz'in 20.09.2016 gün ve 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Davalı vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Borçlu vekili şikayetinde, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/191 Esas sayılı dava dosyasının 26.01.2016 tarihli kısa kararı ile alacaklı lehine 342.670,91 TL alacağa hükmedildiğini, alacaklı vekilince iş bu kısa karar duruşma zaptı dayanak gösterilerek ... Asliye Ticaret Mahkemesinden 05.02.2016 tarih 2016/66 Değişik iş numarası ile ihtiyati haciz kararı alındığını, 15.02.2016 tarihinde fiilen haczin yapıldığını, taraflar arasındaki ... Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlandığını, görülmekte olan bir dava bulunmadığından İİK 264/1 maddesi uyarınca haczin infazından itibaren 7 gün içerisinde takip talebinde bulunulması gerektiğini, alacaklı vekili tarafından yasal sürede esas takip başlatılmadığından ihtiyati haczin hükümsüz kaldığını, dosyadaki tüm hacizlerin fek edilerek, dosyaya yatırmış oldukları teminatın iadesi için İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını, ancak İcra Müdürlüğü'nce; ihtiyati haciz kararının devam eden bir yargılama esnasında verildiği ve İİK 264/3 maddesi gereğince takibe geçme süresinin dolup dolmadığı tespit edilemediğinden bu yöndeki taleplerinin reddine karar verildiğini belirtilerek, usulsüz 24.02.2016 tarihli icra Müdürlüğü kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, yargılamaya konu olayda, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 26/01/2016 tarihli kısa kararına dayanılarak ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen bir ihtiyati haciz kararı olduğu, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kısa kararla dosyadan el çektiği ve artık görülmekte olan bir davada ihtiyati haciz kararı verildiği hususundan söz edilemeyeceği, alacaklının 7 gün içerisinde ilamlı takip talebinde bulunması gerektiği belirtilerek şikayetin kabulüne karar verilmiş, hükmün, alacaklı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemiz’in 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ve 20.09.2016 tarihli kararı ile ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/191 Esas sayılı dosyasındaki davada 26/01/2016 tarihinde karar verildiği gerekçeli kararın 25.02.2016 tarihinde alacaklı vekiline tebliğ edildiği, tebliğ tarihi olan 25.02.2016'dan itibaren İİK 264/3 madde hükmünde yer verilen yasal bir aylık süre içinde takip başlatıldığından şikayetin reddi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur.

Borçlu vekilinin karar düzeltme istemi üzerine dosya yeniden incelendi:

İİK 264/1 maddesi hükmüne göre icra takibine başlamadan önce ihtiyati haczi yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya mecburdur. Somut olayda, haciz tarihi olan 15.02.2016 tarihinden itibaren 7 günlük süre geçirilerek 29.02.2016 tarihinde takip başlatıldığına göre şikayetin kabulüne ilişkin Mahkeme hükmü yerinde olup hükmün onanmasına karar verilmesi gerekirken bozulduğu görülmekle; borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Daire’nin 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ve 20.09.2016 tarihli bozma ilamının kaldırılmasına; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre usul ve kanuna uygun Mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ONANMASINA ve 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 2,20 TL'nin temyiz edenden alınmasına, 11.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

Tabii ki riskli bir yol ama hakimle görüşüp durumu anlatarak 1 hafta içinde gerekçeli karar yazdırılabilirdi. Çok zor ama bir ihtimal. Netice ne oldu bu olayda meslektaşım?
Old 09-10-2020, 08:41   #7
Glassator34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Maritime Expert
Tabii ki riskli bir yol ama hakimle görüşüp durumu anlatarak 1 hafta içinde gerekçeli karar yazdırılabilirdi. Çok zor ama bir ihtimal. Netice ne oldu bu olayda meslektaşım?

Gerekçeli kararı yazdırdım.Sonuç olarak kısa kararla ihtiyati haciz alınabiliyor,ancak takip süresi açısından 8.Hukuk Dairesi kararı sıkıntı yaşatıyor.
Old 10-10-2020, 21:26   #8
Maritime Expert

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Glassator34
Gerekçeli kararı yazdırdım.Sonuç olarak kısa kararla ihtiyati haciz alınabiliyor,ancak takip süresi açısından 8.Hukuk Dairesi kararı sıkıntı yaşatıyor.

1 hafta içinde gerekçeli karar ile esas takibe geçebildiniz değil mi meslektaşım? Gerekçeli kararın hızlı yazılması hususunu kalemle mi yoksa hakimle mi görüştünüz?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Zina Davasinin Reddi-vekalet ücreti ALAHUKUK Meslektaşların Soruları 2 21-11-2018 21:08
Reddi Miras ve Karşı Vekalet Ücreti Av.Erdem Çiçek Meslektaşların Soruları 0 11-07-2018 11:55
Vesayet talebinin reddi-vekalet ücreti avukat24 Meslektaşların Soruları 1 09-02-2016 10:54
Aynı dava içinde İki haklı ihtar nedeni ile tahliye talebinin reddi temerrüt nedeni ile tahliye talebinin kabulü halinde vekalet ücreti Av.Nehir Meslektaşların Soruları 2 23-02-2015 08:45
Boşanma davası görülürken birlikte yaşam sebebiyle davanın reddi ve yeni dava açmak fureynat Meslektaşların Soruları 2 14-11-2014 09:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04414511 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.