Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Damga Vergisinin İadesi

Yanıt
Old 15-10-2019, 11:02   #1
avayşe

 
Varsayılan Damga Vergisinin İadesi

Merhaba saygıdeğer meslektaşlarım;
Müvekkil ihale yolu ile belediyeye ait taşınmazı satın alıyor. ve arsa satış sözleşmesi bedeli adı altında damga vergisi ödüyor. daha sonra taşınmaz üzerindeki sgk haczi kaldırılamadığından ihale belediye tarafından fesh edilerek müvekkilin parası ödeniyor. fakat damga vergisini ödemeyeceklerini belirtiyorlar. damga vergisinin iadesi için ne yapmam gerekir? ya da iadesi mümkünmüdür?

Saygılarımla
Old 16-10-2019, 06:59   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba,

T.C.
DANIŞTAY
9. DAİRE
E. 2015/13104
K. 2019/2213
T. 20.5.2019
İSTEMİN KONUSU : İstanbul 7. Vergi Mahkemesi'nin 26/06/2015 tarih ve E:2015/1512, K:2015/1844 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları Tedarik Kısmı; 6. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen "İstanbul Boğaz Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi" ile 9. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen "İzmir Tersane ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi" nedeniyle alınan ihale kararlarına istinaden davacının ödediği damga vergisinin, ihalenin kazanılmaması durumunda iade ya da mahsup imkanının olup olmadığı hakkındaki özelge talep formunun cevabına yönelik İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemin iptali ve ödenen 176.475,61TL damga vergisinin iadesi istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Yürütülmesi zorunlu işlemlerin, idare edilenlerin hukukunda değişiklik yapan, onların hak veya menfaatlerini etkileyen işlemler olduğu, bu itibarla, idare edilenlere herhangi bir konuda bilgi veren veya açıklama yapan işlemlerle, bir idari işlemin hazırlık çalışması niteliğindeki inceleme ve araştırmalar sonunda hazırlanan raporların, görüş bildiren yazı ve işlemlerin yürütülmesi zorunlu olmadığından, dava konusu edilemeyeceği, olayda ise, davacı şirket tarafından "ihale için ödenen damga vergisinin ihalenin kazanılamaması halinde karar pulu damga vergisinin iade ya da mahsup imkanın olup olmadığı" hakkında özelge talep edilmesi üzerine, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından tesis edilen 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemle bahsi geçen durumda damga vergisinin iadesinin mümkün olmadığının belirtildiği ve davacı tarafından bu işlemin dava konusu edildiğinin görüldüğü, özelge ile amaçlananın, mükelleflerin idarenin görüşü doğrultusunda hareket etmelerinin sağlanması, vergi ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılacak sorunların baştan çözüme kavuşturulması olduğu, ancak bağlayıcı bir özelliğinin bulunmadığı, bu haliyle, dava konusu işlemin idari davaya konu olabilecek nitelikte yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlem yönünden, ortada yürütülmesi gerekli bir idari işlem olmadığı, ödenen damga vergisinin iadesi istemi yönünden ise, 176.475,61TL'lık damga vergisinin 07/05/2015 tarihinde ödendiği ve 30 günlük dava açma süresi geçtikten sonra 22/06/2015 tarihinde iadesi istemiyle davanın açıldığı gerekçesiyle davanın kısmen reddine, kısmen süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: İdarenin redde ilişkin cevabı üzerine açılan davanın süresinde olduğu, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca dava açma süresinin idarenin ret cevabından itibaren başladığı, iptal edilen ihale nedeniyle tahsil edilen damga vergisinin davacı aleyhine sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu iddialarıyla kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KADRİYE MORBEL'İN DÜŞÜNCESİ: Dava konusu olayda davacı şirketin, 07/05/2015 tarihinde ödediği damga vergisine karşı dava açmadan önce, 18/05/2015 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunduğu, istemin davalı idarece 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı kesin ve yürürtülebilir nitelikteki işlemle reddedilip, davacıya tebliğ edilmesi üzerine de 22/06/2015 tarihinde idari işleme karşı iptali ile ödenen 176.475,61TL damga vergisinin iadesi istemiyle süresinde dava açıldığı ve açılan davanın esasının incelenmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptali istemi yönünden davayı reddeden, ödenen verginin iadesi istemi yönünden süre aşımı nedeniyle reddeden vergi mahkemesi kararında usule ve yasaya uygunluk görülmediğinden temyiz isteminin kabulünün gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları Tedarik Kısmı; 6. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen "İstanbul Boğaz Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi" ile 9. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen "İzmir Tersane ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi" nedeniyle alınan ihale kararlarına istinaden davacının ödediği damga vergisinin, ihalenin kazanılmaması durumunda iade ya da mahsup imkanının olup olmadığı hakkındaki özelge talep formunun cevabına yönelik İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemin iptali ve ödenen 176.475,61TL damga vergisinin iadesi istenilmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde 30 gün olduğu ve vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda, tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresinin işleyeceği belirtilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen "İstanbul Boğaz Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi" ile 9. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen "İzmir Tersane ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi" nedeniyle alınan ihale kararlarına istinaden 07/05/2015 tarihinde davacının ödediği damga vergisinin, ihalenin kazanılmaması durumunda iade ya da mahsup imkanının olup olmadığı hakkındaki özelge talep formunun İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemi ile; "bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olmasının gerektiği, imzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olmasının, o kağıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kağıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelelerin feshedilmiş olmasının vergilendirmeyi etkilemeyeceği, bu itibarla ihale kararı alınmakla damga vergisi doğduğundan ihale kararının damga vergisine tabi tutulması gerektiği ve ödenen verginin iadesine imkan bulunmadığı" hususları belirtilmek suretiyle cevaplandığı, alınan bu cevap üzerine 22/06/2015 tarihinde hem söz konusu işlemin iptali hem de ödenen verginin iadesi istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının hak ve menfaatini etkileyen, davalı idareye dava açma süresi içerisinde yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu, icrai nitelikte bir işlem olduğunun kabulü gerektiğinden, işin esasına girilmeksizin davayı incelenmeksizin reddeden vergi mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır.

Diğer yandan 07/05/2015 tarihinde ödenen damga vergisinin iadesi isteminin, davalı idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemin iptali isteminden bağımsız olmadığı ve 22/06/2015 tarihinde söz konusu işlemin iptali ve ödenen 176.475,61TL damga vergisinin iadesi istemiyle süresinde dava açıldığı anlaşıldığından, ödenen verginin iadesi istemi yönünden süre aşımı nedeniyle davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bu kısmında da hukuka uygunluk görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne,

2 .İstanbul 7. Vergi Mahkemesi'nin 26/06/2015 tarih ve E:2015/1512, K:2015/1844 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. 2577 Sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=9d-2015-13104.htm&kw=`damga+vergisinin+iadesi`+#fm

Saygılar
Old 04-02-2020, 09:35   #3
ayşekömürcü

 
Varsayılan

Merhaba avayse. Damga vergisinin iadesini yapabildiniz mi acaba? Yaptıysanız nasıl bir yol izlediniz?
Old 05-02-2020, 09:18   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Aşağıda sunulan Kanun ve Tebliğ yararlı olur umuduyla:

Damga Vergisi Kanunu
1 sayılı Tablo
II - 2. (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 06.06.2008 RG NO: 26898 MÜKERRER KANUN NO: 5766/10)
İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,5)
(EKLENMİŞ HÜKÜM RGT: 09.08.2016 RG NO: 29796 KANUN NO: 6728/28) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)
…..


Aşağıda sunulan Seri No:60 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Eylül 2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır:

İhale kararlarına ilişkin damga vergisi uygulaması
MADDE 7 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiş olup, düzenleme sonrası söz konusu fıkra aşağıdaki gibidir.
“İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)”
(2) Damga Vergisi Kanunu uyarınca, yazılıp imzalanan veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenerek herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan, yani hukuken tekemmül eden kağıtlarda damga vergisi alacağı doğmaktadır. Bu nedenle, hukuken tekemmül eden kağıda konu işlemin daha sonra çeşitli sebeplerle iptali damga vergisinin iadesini gerektirmemektedir.
(3) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası uyarınca, Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi dairelerin aldıkları ihale kararları ile resmi daire olmasa dahi kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların aldıkları ihale kararları damga vergisine tabi bulunmakta olup, söz konusu kararların ilgililerince imzalanması (ihale makamının onayını gerektiren durumlarda ihale makamının onayı ve imzası) ile bu kağıtlar hukuken tekemmül etmekte ve damga vergisine konu teşkil etmektedir.
(4) Söz konusu fıkradaki düzenleme sonrasında, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale makamı olan kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi nedeniyle hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan ihale kararına ait damga vergisi ret ve iade edilecektir. Bu çerçevede;
a) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerce mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairelerine,
b) 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,
c) Ödemenin vergi daireleri dışındaki muhasebe birimlerine yapılmış olması durumunda, yukarıda belirtilen ilgili vergi dairesine,
başvurulması durumunda iade işlemi gerçekleştirilecektir.
(5) Başvuru sırasında, damga vergisinin ödendiğine dair makbuz/vergi dairesi alındısı, ihalenin iptal edildiğine ilişkin tevsik edici belge ile ihale makamından ihalenin ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin alınacak yazının ibrazı şarttır.
(6) Diğer taraftan, söz konusu ihale konusu işlerde sözleşme düzenlenmiş olması durumunda, sözleşmeye konu işin iptali halinde dahi sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.
ÖRNEK: (A) Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan "24 Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı" işi (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. uhdesinde kalmış, söz konusu işe ilişkin olarak 15/8/2016 tarihli ihale kararı ve 8/9/2016 tarihli sözleşme imzalanarak ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra ihalenin katılımcılar tarafından dava konusu yapılması neticesinde, mahkeme tarafından ihalenin iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle, (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. ihale kararı ve sözleşme için ödediği damga vergisinin iadesini talep etmiştir.
Söz konusu ihalenin iptali nedeniyle, ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi iade olunacaktır. Diğer taraftan, sözleşmeye ait damga vergisi iade edilmeyecektir.
Old 05-02-2020, 09:51   #5
ayşekömürcü

 
Varsayılan

Sn. Av.Armağan Konyalı yanıtınız için teşekkür ederim. Kanun maddesini inceledim ve belli durumlarda iade yapıldığını gördüm. Ancak müvekkil kendi gibi kamu ihalelerine katılan başka bir şirketle diyaloğu esnasında, her durumda bu vergileri geri aldıklarını söylemiş. Bende uygulamada bilmediğim bir durum olabilir diye sormak istedim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Damga vergisinin matrahı ne olmalıdır? Av. B.Kaya Meslektaşların Soruları 4 23-02-2017 13:23
Emekliler için Emlak Vergisinin İadesi Av.Orhun B. Meslektaşların Soruları 0 17-05-2016 16:09
ücretliden alınan gelir vergisinin fazlasının iadesi norm Meslektaşların Soruları 5 26-06-2012 13:15
Karşı Vekalet Ücretinin İadesi/ Ödenen KDV' nin İadesi Mümkün mü? ilker kırgıl Meslektaşların Soruları 3 04-05-2007 13:34
Damga Vergisi - Damga Pullarının Gider Gösterilmesi av.korcan Mali Hukuk Çalışma Grubu 5 29-09-2006 08:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03993797 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.