Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik Idari Para Cezalarına İtirazda Yetkili Merci

Yanıt
Old 20-01-2007, 10:45   #1
avukat152

 
Varsayılan Trafik Idari Para Cezalarına İtirazda Yetkili Merci

trafik idari para cezalarına itiraz için cezanın kesildiği yer mahkemesine mi başvurmak gerekmektedir?
Old 20-01-2007, 12:30   #2
levent1936

 
Varsayılan

trafik cezalarına karşı cezanı tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde, tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun aleyhine yetkili sulh ceza mahkemesinde itiraz edebilirsin.
Old 20-01-2007, 18:32   #3
Av. Mehmet Söylemez

 
Varsayılan Para Cezası

Trafik Para Cezalarında yetkili mercii Sulh Ceza mahkemesidir
Old 20-01-2007, 18:42   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Ayrıntılı bilgi, örnek dilekçe ve karar aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Saygılarımla

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6659
Old 20-01-2007, 19:33   #5
av.sgenc

 
Varsayılan

Ceza tutanaklarının arkasında itiraz ile ilgili olarak 15 gün yazıyor.İtiraz 7 gün mü yoksa 15 gün mü?
Old 20-01-2007, 21:11   #6
Av.Gökhan TEKBAŞ

 
Varsayılan

İdari para cezaları kabahatler kanunu hükümlerine göre değerlendirilir. Trafik cezası da bir idari para cezası nitelğindedir. Dolayısıyla da kabahatler kanunu 27. madde hükmü uygulanır. Zira Kabahatler Kanunu m.27'e göre " İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir."

Dolayısıyla da itiraz süreniz tebliğiden itibaren 15 gündür.
Old 20-01-2007, 22:46   #7
copbaks

 
Varsayılan

Trafik cezasının kesildiği yer sulh ceza mahkemesi görevli.
Old 20-01-2007, 23:51   #8
av.sgenc

 
Varsayılan

Aşağıdaki yönetmelik maddesinde geçen "Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir" cümlesindeki 7 gün benim kafamı karıştırdı biraz.

TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE
UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK
BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK

Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar İçin Yapılacak İşlemler
“Madde 10-Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Old 21-01-2007, 09:26   #9
Av.Gökhan TEKBAŞ

 
Varsayılan

Yönetmelik hükümleri tüzük ve kanun hükümlerine aykırı olamayacağına göre bu hükmün belirttiğimiz kanun hükmü karşısında anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani bu şekilde bi yönetmelik hükmü olsa dahi kanun yürürlüğe girdikten sonra zımnen yürürlükten kalkmıştır kanaatindeyim.
Old 21-01-2007, 12:13   #10
av.sgenc

 
Varsayılan

sayın TEKBAŞ.
Cevabınız için teşekkürler.
Old 21-01-2007, 12:47   #11
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av.Gökhan Tekbaş

5560 sayılı kanunla Kabahatler Kanununun 3. maddesi değiştirilmiştir. Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunununda yazılı olan sürede ve yazılı olan merciye başvurulması gerekir. Kanunda yazılı süre ve merci 7 gün içinde sulh ceza mahkemesidir. İlgili maddeler aşağıda sunulmuştur. (NOT: BÜYÜK HARFLE YAZILANLAR YAZANIN NOTUDUR; KANUN METNİNDEN DEĞİLDİR)

KABAHATLER KANUNU
Genel kanun niteliği
( MADDENİN ESKİ HALİ )
MADDE 3.- (1) Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır. MADDE 3.- (...) (Madde 3, Anayasa Mahkemesi'nin 22.7.2006 tarih ve 26236 sayılı R.G.'de yayımlanan, 1.3.2006 gün ve E. 2005/108 - K. 2006/35 sayılı Kararı ile, yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)
(MADDENİN YENİ HALİ)
MADDE 3.- (Değişik: 5560 - 6.12.2006 / m.31) (1) Bu Kanunun;
a) İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,
b) Diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında,
uygulanır.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
Tescil Plakasına Göre Tutanak Düzenlenmesi
Madde 116 - (Değişik 1. fıkra: 3692 - 31.10.1990) Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir.

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı (Değişik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/8-c) "ödemesi için posta yoluyla tebligat yapılır, bu şekilde tebliğ edilemeyen tutanaklar ilgili tahsil dairesinin ilan asmaya mahsus yerinde liste halinde ilan edilir, ilan tarihini takip eden otuzuncu gün tebligat yapılmış sayılır ve bu cezalar 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur.

Bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilirler. (NOT: YETKİLİ MAHKEME 112.MADDEYE GÖRE TRAFİK MAHKEMESİ; trafik mahkemesi olmayan yerlerde SULH CEZA MAHKEMESİDİR)
İtiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur.
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
***

Saygılarımla
Old 21-01-2007, 15:34   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Konyalı'yı tenzih ederek yazıyorum. 4 No.lu mesajda bir link vermiştim. Bu linkte, gıyapta tutulan trafik ceza tutanağını nasıl iptal ettirdiğimizi, mahkeme kararının tam metnini, nasıl dilekçe yazılacağını, süreleri, yetkili ve görevli mahkemeyi yazmıştık.

Soru: Bu foruma katılan üyeler linke mi itibar etmediler? Yoksa linkteki forumda yer alan bilgilere ve mahkeme kararına mı?

Saygılarımla
Old 22-01-2007, 14:11   #13
ad-hoc

 
Varsayılan Polis-ceza ve diğerleri

Sayın Suat Ergin,
Vermiş olduğunuz linki okudum ve fakat orada "imzadan imtina" konusnda bazı meslektaşlarımızın mağdur olduklarını gördüm. Benzer bir olayda benim başıma geleni aktarıyım: Sultanhamet adliyesi çıkışında tramvay yoluna girdiğim gerekçesiyle memurlar tarafından çevrildim ve ceza tutanağı tanzim edildi. Memurun tavrından ötürü, tutanağın imza bölümüne "Haksız ve mesnetsiz işbu ceza tutanağını kabul etmiyorum" dedim. Bu yazıyı alan memur bu şekilde bir yazının ceza tutanağına yazılamayacağını terbiye sınırlarını aşarak anlatmaya çalıştı. Ben de haklı olduğuma inanır bir şekilde yapılan bir idari işlemdir ve bu idari işleme şerh düşüyorum ne var ki bunda dedim. Bunun üzerine gözaltına alınacağım gündeme geldi ve memurlar kendi aralarında bir baskı oluşturarak o zaman zaman istemesekte karşılaştığımız çirkin tavırlarını sergiledir. Velhasıl ; Başbakan'ın da YAŞ kararlarına şerh düştüğünü kendilerine hatırlatrak YAŞ kararlarının onların tabir ettiği şekilde "devletin resmi belgesi" olup olmadığını sordum. Ortam bir şekilde sessizleşti ve elime, imza bölümünün boş kalan yerine 116 yazılı bir ceza tutanağı uzatıldı. Bu 116'nın ne olduğunu sorduğumda ise "Git o ceza hukuku kitaplarında öğren" şeklinde pervasız bir tutumla karşılaştım. 116 şerhi KTK 116.maddesidir. Ve madde uyarınca tebliğ edilemeyen cezaların plakaya şerh olunması öngörülmüştür. Yani usul tamamen gıyapta kesilen cezaların usulune dönmektedir. Maliye Bakanlığı'nın EGM'ne tebligat için vermiş olduğu ödenek te yetersiz olduğundan, tebligat ilgili yönetmelikte öngörülen süre içinde yapılamamktadır. Dolayısıyla trafik cezasının iptali istemli bir dava açılması halinde davanın kabulü söz konusu olacaktır.
Old 26-01-2007, 10:24   #14
isakurt

 
Varsayılan gecikmiş cevap

Alıntı:
Yazan av.sgenc
Ceza tutanaklarının arkasında itiraz ile ilgili olarak 15 gün yazıyor.İtiraz 7 gün mü yoksa 15 gün mü?

Halen kullanımda olan tutanaklar Kabahatler Kanunu'nun yürürlüğe girmeden önceki "Trafik Ceza Tutanağı" başlıklı tutanaktır. İİ Bakanlığı 21.12.2005 gün ve 64029/64/9-2005-1231-13873-101 sayılı genelgesi ile yeni tip makbuzların (Bu makbuzların başlığı "Trafik İdari Yaptırım Karar Tutanağı" olacaktır) bastırılıp kullanıma girinceye kadar eski makbuzların revize edilerek yani başlık ve süreye ilişkin açıklama maddesinin memurca el ile düzeltilerek kullanılması istenmiştir. Sanırım memur tarafından düzeltme yapılmaması kafaları karıştırmaktadır. Aslında bu durum tutanağın iptali için mahkemece kabul edilebilir bir sebeptir. Başınıza gelirse doğruca Trafik veya Sulh Ceza Mahkemesine...
Old 01-02-2007, 15:49   #15
Av.Yasemin Işık

 
Varsayılan Trafik Cezalarına İlişkin İtiraz Konusu

Değerli Meslektaş Arkadaşlar,
bir müvekkilime kesilmiş olan trafik celarına ilişkin olarak itirazda bulunacağım. Ancak, bildiğim kadarıya henüz İstanbulda trafik mahkemeleri oluşturulmadı bu nedenle sulh ceza mahkemesine başvuracağım. Yalnız kesilen cezalarda bunun nedenleri belirtilmemiş, sadece cezanın kesildiği yer belirtilmiş. Ben bu noktadan itiraz etmeyi düşünüyorum, siz değerli hukukçularında görüş ve değerlendirmelerini bekliyorum,
iyi çalışmalar
Old 01-02-2007, 16:41   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın yaseminisk,

Sorunuzu buraya taşıdım. Yukarıdaki mesajlara ve benim verdiğim linke göz atın...Başkaca sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışayım.

Saygılarımla
Old 03-02-2007, 11:53   #17
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av. Yasemin Işık
Alıntı:
Yalnız kesilen cezalarda bunun nedenleri belirtilmemiş, sadece cezanın kesildiği yer belirtilmiş. Ben bu noktadan itiraz etmeyi düşünüyorum
Kabahatler Kanununa göre kabahatin ne olduğu idari yaptırım kararında belirtilmeli. Eğer belirtilmemişse, itirazınız, aşağıdaki 25/b bendi gereğince yerinde olacaktır.
Alıntı:
İdarî yaptırım kararı
Madde 25- (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,
b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,
Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.

Saygılarımla
Old 25-12-2010, 15:32   #18
av. sevilay

 
Varsayılan itiraz edileceği şerhi koymadan ödeme yapılıp sonra itiraz edilebilir mi?

Merhabalar, müvekkil kesilen trafik idari para cezasına itiraz etmeden ödeme yapmış ve indirimden yararlanmıştır. Ancak şimdi itiraz etmek istiyor. Bu kanunda "itiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur" demektedir. Ancak hem ödeme yapılıp hem de itiraz edilebileceğine ilişkin bir ibare yoktur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hem ödeme yapılıp hem de itiraz edilebileceği ancak itiraz haksız çıkarsa erken ödeme olmuşsa yapılan indirimin geçersiz olacağı belirtilmiştir. Sizce K.Y.T.K'da böyle bir ayrıntı verilmemesi itiraz hakkı saklı tutulmadan ödenen para cezasına itiraz edilemeyeceğini mi göstermektedir? Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar
Old 17-06-2013, 09:04   #19
av.selahattin bektas

 
Varsayılan

kanımca itiraz hakkımı saklı tutuyorum demesine gerek yoktur. ancak bu kaydın işlenmiş olması çok daha iyi olurdu.06.04.2011 tarihili 27897 sayılı yönetmelik(ismi uzun diye yazmadım) madde 10/2/b hükmü gereğince tebligat işlemlerine 10 iş günü içinde başlanılması gerekmektedir. memurlar bu sürelere riayet etmediğinden bu idari yaptırımlara karşı itiraz edilmesi durumunda idari yaptırımın kaldırılmasına karar verilecektir.itiraz süresi tebellüğ tarihinden itibaren 15 gündür. itirazların yetkili sulh ceza mahkemelerine yapılması gerekmektedir. yetkili sulh ceza mahkemesi tebligatı gönderen(tebligatın üzerinde yazar) trafik ekipleri amirliğinin bulunduğu yer mahkemesidir.(mesela c bölgesi denmekte bu bölge de göztepe'dedir)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
S.S.K. idari para cezaları gogolos Meslektaşların Soruları 14 28-05-2007 16:22
Trafik suçları ve cezaları av.şahin kavukoğlu Hukuk Sohbetleri 1 20-01-2007 12:36
İdari Para Cezaları nfb Hukuk Sohbetleri 7 27-01-2005 13:01
Para Cezaları Felaketzedelere Verilsin ragıp Site Lokali 1 06-01-2005 15:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,13339901 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.