Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

gayrımenkullerde kıymet takdirinin geçerlilik süresi

Yanıt
Old 18-01-2007, 10:34   #1
akgnc

 
Varsayılan gayrımenkullerde kıymet takdirinin geçerlilik süresi

Değerli meslektaşlarım, bir gayrımenkul satışı için kıymet takdiri yaptırdık akabinde hemen satış istememize rağmen 2 yıldır satış işlemleri icra memurunun yavaş hareketi nedeniyle bekliyor. Takıldığım nokta şu 2 yıllık zamanaşımı süresi satış istemi ile kesilir mi yoksa satış tarihi mi esas alınır?
Şimdiden teşekkürler
Old 25-01-2007, 12:02   #3
Gamze Dülger

 
Varsayılan

Yeni İcra Kanunu ilk çıktığında kıymet takdirinin süresi 1 yıl idi.Daha sonra değişiklik yapıldı ve iki yıllık süre korundu diye hatırlıyorum.

Her ne kadar satış istenip masrafları da yatırıldığında İİk 108-110 bildirilen zamanaşımı süreleri kesilse de,bu kesilme en son kıymet takdirinin hükümsüz olacağı tarihe kadar geçerli olur.Yani iki yıl sonuna kadar.Siz satışınızı kıymet takdirinin yapıldığı tarihten iki yıl 1 gün sonra yapsanız dahi artık o kıymek takdirinin süresi dolmuş olduğundan aynı gerekçe ile ihale dolayısıyla satışın iptali istenebilir.

Saygılarımla

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/6255

K. 1998/6712

T. 4.6.1998

• GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Takdir Edilen Kıymetin Geçerlilik Süresi )

• TAKDİR EDİLEN KIYMETİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Geçmesiyle Yeniden Kıymet Takdiri )

• YENİ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Satış İstenmemesi )

• KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Başlangıç Tarihi )

2004/m.128


ÖZET : Satışa konu gayrimenkul için kıymet takdirinin yapıldığı tarihten başlayarak iki sene geçtikten sonra yeniden kıymet takdiri yapılması gereği ortaya çıkar. Bu iki yıllık sürenin başlangıcı, kesinleşmesi koşuluyla kıymet takdirinin yapılmasına ilişkin keşif tarihidir.
DAVA:Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kağrarının onanmasını mutazammın 2.4.1998 tarih ve 3086/3898 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Borçlu temsilcisi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 25.5.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR:İİK.nun 128. maddesi gereği kıymet takdirinin yapıldığı tarihten iki sene geçtikten sonra yeniden kıymet takdiri yapılması gerekir. Yasadaki iki yıllık sürenin başlangıcı kesinleşmesi kaydıyla kıymet takdirinin yapılmasına esas keşif tarihidir. Bilirkişi raporunun geçikerek verilmesi ve buna bağlı olarak merciin bu konudaki kararını daha sonra vermesi sonuca etkili değildir.
Somut uyuşmazlıkta, satışa konu gayrimenkulün kıymetine esas mercii kararı 25.1.1996 tarihinde verilmişse de takdire esas keşif 13.11.1995 tarihinde yapılmış bilirkişi raporu 24.11.1995 tarihinde verilmiştir. Bu açıklamaya göre kıymet takdirinin yapıldığı 13.11.1995 tarihi ile satışın yapıldığı 19.1.1998 tarihi arasında yasadaki iki yıllık süre geçmiş olduğundan ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği halde fesih talebinin reddine ilişkin merci kararı isabetsiz olup bozmayı gerekir.
SONUÇ : Borçlu temsilcisinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemiz 2.4.1998 tarih ve 1998/3086- 3898 sayılı onama kararının kaldırılarak, Elazığ İcra Tetkik Merci Hakimliğinin 24.2.1998 tarih ve 1998/25;51 sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarına ( BOZULMASINA ), 4.6.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/6564

K. 2002/7408

T. 9.4.2002

• GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Geçerlilik Süresi - Süresinden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )

• KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Gayrimenkul Hakkındaki - 2 Yıllık Süreden Sonraki Satışa Esas Alınmasının İhalenin Feshi Nedeni Olması )

• SÜRE VE BAŞLANGICI ( Gayrimenkul İçin Yapılan Kıymet Takdirinin Satışa Esas Alınmasında )

• İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasında 2 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması )

2004/m.128/2, 134


ÖZET : Kesinleşen kıymet takdiri için 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. 2 yıllık süre kıymet takdirinin fiilen yapıldığı ( keşif ) tarihinden başlar ve satışın bu tarihten itibaren 2 sene sonra yapılması başlıbaşına ihalenin feshi sebebi sayılır.
( HGK. E : 1992/4-70, K : 1992/130, 26.2.1992 )
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Satışı yapılan 1995, 1997 ve 1250 parsel sayılı taşınmazların İcra Müdürü tarafından takdir edilen değerlerine itiraz edilmesinden sonra Çine İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin 22.6.1999 tarih ve 1998/18 E. 1999/25 K. Sayılı kararı ile mahallinde yapılan inceleme sonunda taşınmazlara yeniden değer belirlendiği, aynı kararla, 1249 parsel hakkındaki itirazın ise reddedildiği anlaşılmıştır. İİK.nun 128/2 maddesi gereğince kesinleşen kıymet takdiri için 2yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istemez. H. G. K.nun 26.2.1992 tarih ve 1992/4-70 E. 130 K. Sayılı kararına göre de 2 yıllık süre kıymet takdirinin fiilen yapıldığı ( keşif ) tarihinden başlar ve satışın bu tarihten itibaren 2 sene sonra yapılması başlıbaşına ihalenin feshi sebebi sayılır. Somut olayda yukarıda sözü edilen mercii dosyası getirtilerek satış tarihi ile kıymet takdiri yapıldığı tarihler arasında 2 yıllık sürenin geçip geçmediği araştırılarak sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA )9.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/19843

K. 2004/24657

T. 29.11.2004

• KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Satışına Karar Verilen Fabrikanın Teferruatı ile Birlikte Gayrimenkul Sayılması ve Gayrimenkul Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olması )

• İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Kıymet Takdirinin Geçerlilik Süresi - Satışına Karar Verilen Fabrikanın Teferruatı ile Birlikte Gayrimenkul Sayılması ve Gayrimenkul Satışına İlişkin Hükümlere Tabi Olması )

• FABRİKANIN İÇİNDEKİ TEFERRUATLA BİRLİKTE GAYRİMENKUL SAYILMASI ( Kıymet Takdirinin Geçerlilik Süresi - İhalenin Feshi Talebinin Reddi Gereği )

2004/m.114,128/a-2


ÖZET : Satışına karar verilen fabrika MK hükümleri nazara alınarak teferruatı ile birlikte gayrimenkul sayılacağından ve icra müdürlüğünce de haczedilen malların kül olarak satılması istendiğine göre satışın gayrimenkullere ilişkin hükümlere göre yapılması esastır. Keza İİK'nın 128/a-2 maddesi; gayrimenkullerde, kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemeyeceğine ilişkin getirilen hüküm paralelinde menkul ihalesi ile ilgili satışa hazırlık tedbirlerini düzenleyen İİK'nın 114. maddesinde herhangi bir hüküm de yoktur. Bu nedenledir ki somut olayda fabrikanın gayrimenkul hükümlerine tabi olarak yapılan ihalesinde ( taşınmazların kesinleşen kıymet takdirinden itibaren iki yıl geçmediğinden, ihalenin feshi talebinin reddine ilişkin mahkeme kararı yerinde olup onanması gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 28.05.2004 tarih, 8660/13732 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlular vekilinin karar düzeltme istemlerinin reddine,
2- Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesinde;
Satışına karar verilen fabrika MK'nın hükümleri nazara alınarak teferruatı ile birlikte gayrimenkul sayılacağından ve icra müdürlüğünce de haczedilen malların kül olarak satılması istendiğine göre satışın gayrimenkullere ilişkin hükümlere göre yapılması esastır. ( Y.12. HD.nin 1979/6804 E. 7492 K. -3.10.1979 T. Ret )
Keza İİK'nın 128/2. maddesinde; gayrimenkuller için, kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemeyeceğine ilişkin getirilen hüküm paralelinde menkul ihalesi, satışa hazırlık tedbirlerini düzenleyen İİK'nın 114. maddesinde herhangi bir hüküm de yoktur. Bu nedenledir ki somut olayda 6.026.761.792.000. TL. toplam muhammen bedelli fabrikanın gayrimenkul hükümlerine tabi olarak yapılan ihalesinde ( taşınmazların kesinleşen kıymet takdirinden itibaren iki yıl geçmediğinden ve şikayet sonunda verilen 25.12.2003 tarih ve 2003/318-212 sayılı İzmir 13. İcra Hakimliği kararında da bu husus açıkça belirlendiği gibi ) yasaya uymayan bir yön yoktur. Açıklanan nedenlerle ihalenin feshi talebinin reddine ilişkin mahkeme kararının onanması gerekirken maddi yanılgı sonucu bozulduğu anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 28.05.2004 tarih ve 2004/8660 E. - 13732 K. sayılı bozma kararının kaldırılmasına, 27.02.2004 tarih ve 2003/111 esas - 2004/23 karar sayılı mahkeme kararının yukarıda ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle İİK'nın 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), harç alınmasına yer olmadığına, 29.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-01-2007, 12:08   #4
Gamze Dülger

 
Varsayılan




Bu konuda 2005 tarihli bir karar...




T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/11397

K. 2005/15259

T. 11.7.2005

• İHALENİN FESHİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmiş Olduğundan Bu Durumun Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olması-İlk İlan Tarihinden İtibaren Satışın Yapıldığı Tarih Arasında 30 Günlük Sürenin Geçmemiş Olması )

• KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıllık Sürenin Geçmiş Olduğundan Bu Durumun Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olması )

2004/m.128


ÖZET : İİK.nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 128/a-2. maddesi gözönünde tutulduğundan kesinleşen kıymet takdirinden itibaren 2 yıllık sürenin geçmiş bulunduğu, bu durumun başlı başına ihalenin feshi nedeni olduğu gibi ayrıca belediyece yaptırılan ilk ilan tarihinden itibaren satışın yapıldığı tarih arasında 30 günlük sürenin de geçmediği görülmekle Mahkemece her iki yönden ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 31.05.2004 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak kıymet takdirinin 17.05.2002'de yapıldığı ayrıca, belediye ilk ilanının 04.05.2004 tarihinde yaptırıldığı görülmektedir.
İİK.nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 128/a-2. maddesi gözönünde tutulduğundan kesinleşen kıymet takdirinden itibaren 2 yıllık sürenin geçmiş bulunduğu, bu durumun başlı başına ihalenin feshi nedeni olduğu gibi ayrıca belediyece yaptırılan ilk ilan tarihinden itibaren satışın yapıldığı tarih arasında 30 günlük süreninde geçmediği görülmekle Mahkemece her iki yönden ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçiler vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 11.07.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-01-2007, 16:47   #5
FTKY

 
Varsayılan

Kiymet Takdİrİnİn GeÇerlİlİĞİ TaŞinmaza BİlİrkİŞİnİn KeŞİf YaptiĞi Tarİhten İtİbaren 2 Yildir Ancak Bu 2 Yillik SÜre Belİrlenecek Son SatiŞ Tarİhİne Kadar Kİ SÜreyİ GeÇmemek Durumundadir.1 GÜn Dahİ GeÇerse İhalenİn Feshİ Sebebİdİr.bu Sebeple Kiymet Takdİrİ Raporunuzun Tarİhİnİ Bİlmİyorum Ama SÜre Bakimindan 2 Aydan Az KalmiŞsa Yenİlemenİz Çok Daha Yarariniza Olur.ÇÜnkÜ SatiŞ İÇİn Belİrlenecek Tarİhten 45 Öncesİne Basin İlan Kurumuna Bİldİrİlmesİ Gerekmektedİr Ayrica SatiŞi GerÇekleŞtİrecek İcra MÜdÜrlÜĞÜnÜn YoĞunluĞuda Çok Önemlİ. Kisacasi Çok Dİkkat Edİlmesİ Ve Özen GÖsterİlmesİ Gereken Bİr Konu Gayrİmenkul SatiŞi.
Old 17-02-2011, 08:00   #6
Av.Ömer

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım;
Bu iki yıllık süre;
1- İcra Kıymet Takdiri tarihinden itibaren mi,
2- İtiraz üzerine Mahkemece yaptırılan Kıymet Takdiri tarihinden itibaren mi,
3- Mahkemenin kesin kararından itibaren mi işlemeye başlar ?

Teşekkür ederim.
Old 17-02-2011, 09:50   #7
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer
Sayın meslektaşlarım;
Bu iki yıllık süre;
1- İcra Kıymet Takdiri tarihinden itibaren mi,
2- İtiraz üzerine Mahkemece yaptırılan Kıymet Takdiri tarihinden itibaren mi,
3- Mahkemenin kesin kararından itibaren mi işlemeye başlar ?

Teşekkür ederim.

Sn. Av. Ömer,

Başka bir başlıkla açtığınız konuda cevap vermiştim ama sorularınız biraz farklı olduğundan buraya da yanıt yazayım, dedim:

İki yıllık süre kıymet takdirinin kesinleşme tarihinden itibaren başlar, buna göre (kural olarak);

- Kıymet takdiri yapılmış ve rapor ilgililere tebliğ edilmiş ise İİK 128/A maddesindeki 7 günlük şikayet süresinin dolması ile kıymet takdiri kesinleşir ve bu tarihten itibaren,

- Kıymet takdiri yapılmış, rapor ilgililere tebliğ edilmiş ve kıymet takdirine itiraz davası açılmış ise bu dava sonunda verilecek karar kesin olduğundan karar tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Fakat, doğal afet veya imar durumundaki çok önemli değişiklikler gibi taşınmazın değerini önemli ölçüde değiştirecek hususların varlığı halinde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

Ayrıca, iki yıllık süre geçtikten sonra yeniden kıymet takdiri yapılması gerektiği konusunda (özellikle Yargıtay'da) uygulama birliği mevcut. İİK md. 128/A yeterince açıktır.

Saygılarımla...
Old 18-02-2011, 17:16   #9
icra20

 
Varsayılan

Kıymet takdiri yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Yani kesinleştiği tarihten itibaren değil, dahada açıklıyayım bilirkişi raporunun tanzim tarihi değil, icra müdürünün taşınmazın başına gittiği veya hakimin keşif tarihinden itibaren iki yıl için geçerlidir.
Menkul mallarda da aynı haciz esnasında değer belirtilmişse haciz tarihinden itibaren iki yıl, haciz esnasında değer verilmemişse kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren ikiyıl geçerlidir.
Bu arada hacizler bir yıl içerisinde satış istenilmediğinden haciz düşmesi söz konusu olur. Bu durumda kıymet takdiri süresi işlemeye devam edilmekte, oysa ben bu görüşe katılmıyorum, haciz düşmüş olmakla tüm ferrileri de düşmüş sayılması gerekir. Çünkü yeniden haciz uygulandığında yeniden değer verilmesi gerekir.
Old 23-01-2013, 14:38   #10
Ekin Hukuk

 
Varsayılan aynı yargı çevresindeki kıymet takdiri

ban konuya başka açıdan yaklaşmak istiyorum.Aynı yargı çevresinde aynı taşınmaz bir başka icra dosyasından kıymet takdiri yapılıyor.Biz kendi dosyamız için yapılmış olan ve iki yıllık süresi geçmemiş olan kıymet takdirini kullanabilirmiyiz yada o dosyaya bakmakla yetkili icra memurunun bizim dosyamız içinde bizzat taşınmazın başına gitmesi gerekirmi. Yapılan kıymet takdirini bizde kullanabilirmiyiz.şimdiden teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet Süresi Kaç Yıl? emirhan Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 69 11-07-2014 20:23
İhbar Süresi moge Hukuk Soruları Arşivi 12 16-03-2007 17:59
İtiraz Süresi ayhan_bostan Hukuk Soruları Arşivi 15 01-03-2004 22:17
Tasviye Süresi Bilge Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 22:24
Nafakanın Süresi duran Hukuk Soruları Arşivi 3 27-02-2002 19:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04923296 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.