Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekalet Ücretinin Vekalet Ücreti Olur mu?

Yanıt
Old 15-04-2011, 16:10   #121
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,

Alıntı:
Yazan AV.SALİH KURT
Sayın Av.Nevra ÖKSÜZ,
Yargıtayın kararları doğru.Fakat uygulamada icra müdürleri "vekalet ücretleri müvekkile aittir,özel yetki (ahzu kabz) yoksa ödeyemeyiz,müfettişler öyle istiyor"dmektedirler.Ayrıca ilamlı takipte ilamda adı yazan avukat vekaletsiz takip yapabilmeli,fakat uygulamada icra müdürleriyle çatışmamak için yapılmıyor.Saygılarımla.

Böyle bir durumda -doğru olanı bildiğimize göre - icra dosyasına bu yönde bir talep açıp; bu şekilde davranan değerli icra müdürlerimizin talebimizi reddinden sonra İcra Mahkemesinden alacağımız karar, hem daha sonraki işlemlerimizde bize hem de bu icra müdürlüğünde işlem yapacak diğer meslektaşlarımıza "hukuken" gayet faydalı olacaktır (diye düşünüyorum )

Saygılar...
Old 21-06-2011, 09:03   #122
Av.Kemal

 
Varsayılan

vay .... sayın seyirciler... yahu arkadaşlar, ne kadar karmaşık,kararsız,kendi halinde,rüzgarla savrulan bir konu haline geldi bu mesele... İcra hakimlerinin,icra müdürlerinin,yada Yargıtay hakiminden hakimine ruh haline göre değişebilen bir mesele oldu çıktı... bu olaya ( müdahil olmazsam ) mesele çözülemeyecek diye düşünür oldum . ..eee o halde...:
---mahkeme kararlarında hükmedilen vekalet ücreti, kesinlikle asil adına verilmektedir.(....mahkemede kendisini vekil ile temsil ettiren taraf lehine hükmedilir ) ....( varan 1 )
---Av.Kanunu 164. ilgili hükmüne göre, iç ilişkiyi düzenlemesi nedeniyle, taraf adına hükmedilen vekalet ücretini avukat kapar...ancak, kendi adına takip açamaz....( varan 2 )
---müvekkili adına takip yapan avukata , icra vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir... yoksa icra müdürü avukata << ...vayy uyanık, bu parayı aslında sen alacaksın demi ? >> ... diyerek vekalet ücrfeti vermemezlik edemez....( varan 3 ) ....

--- değilmi sevgili arkadaşlar...
---best regards from Bursa....
Old 12-07-2011, 09:46   #123
Mtaslak

 
Varsayılan yeni karar?

İlam vekalet ücretinin icrasında icra vekalet ücretinin talep edilebileceğine ilişkin yeni kararı olan var mı?
Old 11-11-2011, 08:55   #124
Av.Ayşe Acar

 
Varsayılan

Merhabalar;
Benim de bu konu ile ilgili bir sorum var yukarıda paylaştıklarınızı okudum ama emin olmak için tekrar sormak istedim.
Açılan dava kazanıldıktan sonra müvekkil ödemesi gereken vekalet ücretini ödemekten kaçınıyor. Arada yapılmış bir vekalet sözleşmesi yok ancak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hak edilmiş ücret başka bir avukata vekalet vermek suretiyle icraya konulursa avukat için vekalet ücretine hükmedilir mi?
Old 18-01-2012, 11:48   #126
Av.Onur Tunga

 
Varsayılan

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/33266 ESAS
2011/14524 KARAR

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.nın 138/3. maddesi gereğince (vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir)

H.U.M.K.nın 423/6. maddesinde avukatlık ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak yargılamanın tarafları arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde "dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür.(HGK.nın 7.4.2004 tarih ve 2004/12-213 Esas, 2004/215 Karar sayılı kararı)

Somut olayda ilamın davacısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin avukata ait olduğu tartışmasız ise de, yukarda açıklanan gerekçelerle ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili, ancak asil adına takibe konabilir, icra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına İ.İ.K.nun 138. maddesi uyarınca avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra takibinde icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin vekil vasıtasıyla tahsili için yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler karşısında, mahkemece icra vekalet ücreti talebine yönelik şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir. Öte yandan Mahkemece icra emrinde asıl alacağın işlemiş faizine faiz (faize faiz) talep edilmediği için bu yöne ilişkin şikayetin de reddine karar verilmeli, ancak faiz dışındaki alacaklar için takip tarihinden sonra %9 orandan az olmamak üzere istenen yasal faizin 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesi hükmüne göre %9 ve değişen oranlarda yasal faiz oranlarının uygulanması gerektiğine işaret edilerek icra emrinin düzeltilmesi ile yetinilmelidir. O halde mahkemece, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA) 4.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 19-01-2012, 13:08   #128
av.medine

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşlarım bu konuda yaşadığım bir tecrübeyi paylaşmak ve görüşlerinizi öğrenmek isterim. Kazandığımız bir idare mahkemesi dosyasında ilamda ; hükmedilen vekalet ücreti vekil olarak tarafımız adına hükmedilmiştir. Yani ilamda ..............tl vekalet ücretinin davacı vekiline ödenmesine şeklinde yazılmıştır. Bu karara istinaden kurum aleyhine vekalet ücreti tahsili ile yapmış olduğumuz icra takibinde alacak hesabında icra vekalet ücreti miktarı hesaba dahil edilmedi. Gerekçe olarak icra müdürü ; ilamda davacı müvekkil adına değil de davacı vekili adına hükmedilmiş olması ve icra takibinin de bu şekilde yapılmış olması açıklamasında bulundu. Kurum ilgili süre içinde dosya alacağını bu şekilde ödediği için ve meblağ yüksek olmadığı için konu hakkında fazlaca itiraz hakkımızı kullanmadık. Sizce yapılan işlem doğru mudur ? Karara göre icra vekalet ücreti ödenmez mi ?
Old 19-01-2012, 13:51   #129
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.medine
Sayın meslekdaşlarım bu konuda yaşadığım bir tecrübeyi paylaşmak ve görüşlerinizi öğrenmek isterim. Kazandığımız bir idare mahkemesi dosyasında ilamda ; hükmedilen vekalet ücreti vekil olarak tarafımız adına hükmedilmiştir. Yani ilamda ..............tl vekalet ücretinin davacı vekiline ödenmesine şeklinde yazılmıştır. Bu karara istinaden kurum aleyhine vekalet ücreti tahsili ile yapmış olduğumuz icra takibinde alacak hesabında icra vekalet ücreti miktarı hesaba dahil edilmedi. Gerekçe olarak icra müdürü ; ilamda davacı müvekkil adına değil de davacı vekili adına hükmedilmiş olması ve icra takibinin de bu şekilde yapılmış olması açıklamasında bulundu. Kurum ilgili süre içinde dosya alacağını bu şekilde ödediği için ve meblağ yüksek olmadığı için konu hakkında fazlaca itiraz hakkımızı kullanmadık. Sizce yapılan işlem doğru mudur ? Karara göre icra vekalet ücreti ödenmez mi ?
Vekalet ücreti ödenmeliydi.
Old 05-03-2013, 15:39   #130
yakin

 
Dikkat vekalet ücretinin vekaleti

Değerli meslektaşım 2012/6352 sayılı kanun 58. maddesi ile idareye karşı açılan davalarda lehe doğan avukatlık ücretini doğrudan icra marifetiyle tahsil edemiyoruz.
Bu değişiklikle birlikte idareye bir yazı gönderiyoruz bu iadeli taahhütlü bir mektup olabilir. Orda idareye yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre veriyoruz ve vekalet ücreti ve masrafları falan bankada bulunan falan nolu hesabıma yatır diyoruz. yatırmadığınız takdirde cebri icra yoluna başvurulacaktır diyoruz. Eğer verilen süre içinde yatırmazsa icra takibi yapabiliyoruz.
Eğer süre vermeden icra takibi başlatılırsa takip itiraza uğrar ve karşı tarafa inkar ve vekalet ücreti doğabilir.
Kolay gelsin
Old 05-03-2013, 15:44   #131
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yakin
Değerli meslektaşım 2012/6352 sayılı kanun 58. maddesi ile idareye karşı açılan davalarda lehe doğan avukatlık ücretini doğrudan icra marifetiyle tahsil edemiyoruz.
Bu değişiklikle birlikte idareye bir yazı gönderiyoruz bu iadeli taahhütlü bir mektup olabilir. Orda idareye yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre veriyoruz ve vekalet ücreti ve masrafları falan bankada bulunan falan nolu hesabıma yatır diyoruz. yatırmadığınız takdirde cebri icra yoluna başvurulacaktır diyoruz. Eğer verilen süre içinde yatırmazsa icra takibi yapabiliyoruz.
Eğer süre vermeden icra takibi başlatılırsa takip itiraza uğrar ve karşı tarafa inkar ve vekalet ücreti doğabilir.
Kolay gelsin

sİZİN SÜRE İHTARI VERMENİZE GEREK YOK ZİRA KANUN GEREĞİ VE KANUNDA DA AÇIKÇA YAZIYOR ZATEN.
Old 05-03-2013, 15:56   #132
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yakin
Değerli meslektaşım 2012/6352 sayılı kanun 58. maddesi ile idareye karşı açılan davalarda lehe doğan avukatlık ücretini doğrudan icra marifetiyle tahsil edemiyoruz.
Bu değişiklikle birlikte idareye bir yazı gönderiyoruz bu iadeli taahhütlü bir mektup olabilir. Orda idareye yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre veriyoruz ve vekalet ücreti ve masrafları falan bankada bulunan falan nolu hesabıma yatır diyoruz. yatırmadığınız takdirde cebri icra yoluna başvurulacaktır diyoruz. Eğer verilen süre içinde yatırmazsa icra takibi yapabiliyoruz.
Eğer süre vermeden icra takibi başlatılırsa takip itiraza uğrar ve karşı tarafa inkar ve vekalet ücreti doğabilir.
Kolay gelsin

Hangi gerekçe ile inkar tazminatı doğacak?
Old 05-03-2013, 16:06   #133
lawyer0202

 
Varsayılan

Diyelim ki idareye karşı açılmış olan davayı kazandık. Sonra da serbest meslek makbuzu ile birlikte idareye başvurduk. Fakat idare 30 gün içerisinde ödemedi ve biz de icraya başvurduk. Peki idareye başvururken kesmiş olduğumuz serbest meslek makbuzunun hükmü ne olacak?
Old 05-03-2013, 16:07   #134
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawyer0202
Diyelim ki idareye karşı açılmış olan davayı kazandık. Sonra da serbest meslek makbuzu ile birlikte idareye başvurduk. Fakat idare 30 gün içerisinde ödemedi ve biz de icraya başvurduk. Peki idareye başvururken kesmiş olduğumuz serbest meslek makbuzunun hükmü ne olacak?

K.D.V.sini erken yatırmaktan başka bir hükmü olmayacak.
Old 18-06-2014, 11:22   #135
nejan

 
Varsayılan Adli yargıda uygulanma imkanı bulunmadığı hakkında karar.

Yargıtay
8. Hukuk Dairesi

Esas : 2013/11240
Karar : 2013/9432
Tarih : 18.06.2013

* ŞİKAYET


Özet: Talep, İİK.nun 41. maddesi yollamasıyla İİK'nun 16. maddesine dayalı şikayete ilişkindir. 6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesinin "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." hükmünü içermektedir. Ancak, 2577 sayılı Yasa'nın 1. maddesi uyarınca; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi olup, Yasa'nın 28/2. maddesine ilişkin anılan değişikliğin, adli yargı Mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece bu yöndeki şikayetin reddi gerekir.

(2577 s. İYUK m. 1, 28) (2004 s. İİK m. 16, 41)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

K A R A R

Borçlu vekili, vekil edeni aleyhine, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tazminat ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibi başlatıldığını, alacaklının 6352 sayılı Yasa'nın 58 inci Maddesiyle Değişik 2577 sayılı Yasa'nın 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, vekil eden idareye yazılı başvuruda bulunarak, alacağının ödenmesini talep edip, 30 günlük kanuni bekleme süresinden sonra ödene yapılmaması halinde icra takibi başlatılması gerekirken, bu yasal zorunluluk yerine getirilmeden başlatılan takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, talep kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi üzerine; hüküm, alacaklı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Talep, İİK.nun 41 inci maddesi yollamasıyla İİK'nun 16 ncı maddesine dayalı ŞİKAYETE İLİŞKİNDİR.

6352 sayılı Yasa'nın 58 inci maddesiyle Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2 nci maddesinin "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." HÜKMÜNÜ İÇERMEKTEDİR. Ancak, 2577 sayılı Yasa'nın 1 inci maddesi uyarınca; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi olup, Yasa'nın 28/2 nci maddesine ilişkin anılan değişikliğin, adli yargı Mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. Mahkemece bu yöndeki şikayetin reddi gerekirken anılan gerekçeyle KABULÜ İSABETSİZDİR.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK'nun 366. ve HUMK.nun 428 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3 üncü maddeleri gereğince YARGITAY Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 18.06.2013 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Old 24-08-2017, 14:14   #136
av__emrah

 
Varsayılan

8. Hukuk Dairesi
2015/6633 E.
2017/7440 K.


Borçlu vekili, dayanak ilamda alacaklı lehine hükmedilen avukatlık ücreti, yargılama gideri ve takip sonrası işlemiş faizin borçlu sayısına bölünmek suretiyle istenmesi gerekirken tamamının müvekkilinden talep edildiğini, ilam vekalet ücretine icra vekalet ücreti talep edilemeyeceğini belirterek takip talebi ve icra emrinin düzeltilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca avukat vasıtasıyla takip edilen icra işlemlerinde nispi tarife üzerinden vekil lehine icra vekalet ücreti ödeneceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre borçlu vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki ilam vekalet ücretine icra vekalet ücreti istenemeyeceğine yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Borçlu vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;
HMK'nun 297/2. maddesi, "Hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir " hükmünü içermektedir.
Somut olayda, borçlu vekilinin İcra Mahkemesi’ne başvuru nedenleri arasında dayanak ilamda alacaklı lehine hükmedilen avukatlık ücreti, yargılama gideri ve takip sonrası işlemiş faizin borçlu sayısına bölünmek suretiyle istenmesi gerekirken tamamının müvekkilinden talep edildiği bu nedenle icra dosyasının 8.243,67 TL asıl alacak üzerinden devamına, takip talebi ve icra emrinin bu şekilde düzeltilmesi yönünde de talebi bulunmaktadır. İcra Mahkemesi'nce bu konuda olumlu olumsuz bir karar verilmemiştir.
Mahkemece yukarıda anılan şikayet hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle borçlu vekilinin temyiz itirazları kısmen yerinde görüldüğünden kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, borçlu vekilinin sair temyiz itirazlarının yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle REDDİNE, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Azledilen Vekalet İlişkisinde Vekalet Ücreti Alacağı Av. Tuncer Öztürk Meslektaşların Soruları 17 02-10-2015 16:18
Mahkeme Vekalet Ücretinin Tahsili UMUT Meslektaşların Soruları 2 10-04-2015 09:57
Vekalet Ücreti - icra vekalet ücretini asilin tahsil etmesi cemoka23 Meslektaşların Soruları 14 19-05-2007 08:34
Vekalet ücretinin hakedilme zamanı. Emin GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 4 24-12-2006 12:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05783510 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.