Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Şekli ve Esasları

Yanıt
Old 28-08-2006, 13:30   #1
hukukçu42

 
Varsayılan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Şekli ve Esasları

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI
Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;
*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
*Tüketici Mahkemelerine,
başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?
Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.
NEREYE BAŞVURULMALI?
Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2006’dan itibaren 724.99 YTL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikayet konusu olan hizmetin değeri 724.99 YTL’nin üstünde ve 1.892,63 YTL.’nin altında ise Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de başvurulabilir.
Ancak bu durumda, Hakem Heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.
BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?
Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat veya posta yolu ile başvurabilirsiniz.
Yazılı dilekçenizde,
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.
BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.
Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.
GÖRÜŞÜLME SÜRESİ
Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.

Kaynak:Çankaya Kaymakamlığı web sitesi
Old 10-10-2006, 00:37   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Şikayet konusu olan hizmetin değeri 724.99 YTL’nin üstünde ve 1.892,63 YTL.’nin altında ise Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de başvurulabilir.

Soru: Değer 1.892,63 YTL den fazla ise, doğrudan tüketici mahkemesine mi?

Soru: Malın satın alındığı firmanın bulunduğu yere mi, yoksa ayıplı malın bulunduğu yere mi?
Old 10-10-2006, 00:41   #3
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.(m.23)

2.sorumu geri alıyorum,ama birincinin yanıtını bulamadım...
Old 11-10-2006, 11:25   #4
hukukçu42

 
Varsayılan Hakem Heyetlerinin Kuruluşu ve Görev Alanı:

İkamet ettiğiniz ilçe veya ürünü satın aldığınız ilçe kaymakamlığı TSH. Heyetine başvurabilirsiniz. 2006 yılı için parasal değeri 724,99 YTL. ve altındaki şikayet konusu ayıplı mal veya hizmetlerde TSHH’lere başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar ve bu kararlarla icra takibatı yapılabilir. Bu değerin üzerindekiler delil niteliğinde olup, bu tür kararların yerine getirilmemesi durumunda Tüketici Mahkemelerine başvurulması gerekir. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 1.892,63.-YTL dir.


Madde 5 - Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere il ve ilçe merkezlerinde hakem heyetleri kurulur.

İl hakem heyetleri il merkezi sınırları içinde, ilçe hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde görevli ve yetkilidir. başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır. Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurulur.

Tüketicinin ikametgahı ile satıcının bulundu yerin farklı olması halinde tüketici başvurusunu, ilgili hakem heyetine intikal ettirilmek üzere, ikametgahının bulunduğu yer hakem yetine de yapabilir.

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde kurulan il hakem heyetleri, mal ve hizmet bedeli Bakanlıkça her yıl başında belirlenecek tutarın üzerindeki uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkilidir. bu bedelin altındaki uyuşmazlıklara; Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde kurulur ilçelerdeki hakem heyetlerince ikinci fıkradı belirtilen esaslar uyarıca bakılır.
(12.12.2005 tarih ve 26021 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Tebliğ ile bu fıkradaki alt parasal sınır aşağıdaki gibidir:
"b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 1.892,63 YTL, olarak tespit edilmiştir.")
Alıntı:
13.HD:
Esas No : 2006/6760
Karar No : 2006/11218

Davacı ...Bank AŞ ile davalı E.C arasındaki davada İzmir 1. Tüketici Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 7/7/2005 günlü ve 2004/319-2005/1108 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 6/4/2006 gün ve Hukuk-35360 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kâğıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı, taraflar arasındaki kredi kartı sözleşmesi uyarınca davalıya kredi açılıp kullandırıldığını, ancak davalının borcunu ödemediği gibi, aleyhine girişilen icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, 288.164.074 Liranın ödetilmesi için girişilen icra takibine itirazın iptaline, icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalı, hak düşürücü sürenin geçtiğini, talep edilen faiz oranının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporuna nazaran davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; uyuşmazlığın değeri itibariyle temyiz sınırı altında kaldığından, davalı vekilinin yazılı emir yoluyla kararın bozulmasını talep etmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hükmün kanun yararına bozulmasını istemiştir.
Davacı, davalının kredi kartı kullanarak yaptığı harcama tutarlarını ödemediğini, aleyhine girişilen icra takibine de itiraz ettiğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 3/e maddesinde tanımı yapılan "tüketici tarafından banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerin, yine anılan Yasanın 3/h maddesinde belirtilen "tüketici işlemi" olduğunda duraksama olmamalıdır. 4077 sayılı Yasa ile getirilen önemli değişikliklerden birisi de, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ilgili olup, bu düzenleme ile, tüketici işleminden doğan uyuşmazlıkların pratik, kısa ve ekonomik bir biçimde çözümlenmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 4077 sayılı Yasanın 22. maddesinin beşinci fıkrasıyla da, değeri 500.000.000 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu getirilmiş, başvuruda tüketici, satıcı, sağlayıcı ayırımı yapılmamıştır. Somut olayda, uyuşmazlık konusu asıl alacak 143.763.855 lira olduğuna göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulmadan açılan bir davanın dinlenme olanağı yoktur. Mahkemece davanın bu nedenle reddi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmadığı gibi, kabul şekline göre de 6/3/2003 tarih ve 4822 sayılı Yasanın 15. maddesi ile değiştirilen 4077 sayılı Yasanın 10/f maddesi hükmü gereğince %165 olan akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi uygulanması gerekirken alacağa %247,50 faiz yürütülmesi de usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 6/7/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Saygılarımla;
Old 11-10-2006, 12:32   #5
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın hukukcu42,

Oncelikle yanıtınız için teşekkür ederim.

Bir soru daha sorsam, biraz tembellik oldugunun farkındayım ama...

İlçede olduğuma göre, ilçe tüketici mahkemesine doğrudan başvuruda bulunmayı düşünüyorum. Ama öncesinde de bir tespit yaptırmak istiyorum, sadece tespit başvurusunda bulunup, falanca malın gizli ayıplı olduğu anlaşılmıştır, firma ilgilenmemketedir, ayıbın ne olduğunun tespitini talep ederim şeklinde... Ne düşünürsünüz?

İyi çalışmalar.
Old 28-04-2007, 11:48   #6
Av.Ebru Caner

 
Varsayılan

tüketici olarak hakkımın ihlal edildiğini düşünüyorsam, ne zaman kadar hakem heyetine ya da tüketici mah.ne başvuruda bulunmalıyım?ve ayrıca tüketici olarak kendi ikametgah adresimdeki hakem heyetine yada tüketici mah.ne başvurabiliyorum değilmi, yetki açısından?TEŞEKKÜRLER
Old 28-04-2007, 22:44   #7
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ebru Mumcu
tüketici olarak hakkımın ihlal edildiğini düşünüyorsam, ne zaman kadar hakem heyetine ya da tüketici mah.ne başvuruda bulunmalıyım?ve ayrıca tüketici olarak kendi ikametgah adresimdeki hakem heyetine yada tüketici mah.ne başvurabiliyorum değilmi, yetki açısından?TEŞEKKÜRLER

Sayın Mumcu, tüketici olarak hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız öncelikle 4077 sayılı kanunun 4 ve 4/A maddeleri gereği aldığınız mal ve hizmetteki ayıbı satıcı veya sağlayıcıya 30 gün içinde ayıbı ihbar etmeniz gerekmektedir. Ayıbı ihbar ettikten sonra dava açmak için ya da tüketici hakem heyetine başvurmanız için bir süre yok ancak yine aynı kanunun 4 ve 4/A maddesinin " Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. " hükümleri karşısında dava açmanız ve tüketici hakem heyetine başvurmanız için gereken sürelerdir. Evet tüketici olarak kanunun 22. ve 23 maddesine göre kendi ikametgahınızın bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilir ya da tüketici sorunları hakem heyetine şikayette bulunabilirsiniz.

Saygılarımla...
Old 04-12-2007, 15:00   #8
ali ümit aksu

 
Varsayılan

Bir konuda ben de görüşlerinizi ve varsa yargıtayın o kondaki kararını öğrenmek istiyorum.Bir vatandaş seneler önce özelleştirlen Sümerbank'tan taksitli mal almış.Borcunu da kapatmış.Ancak alışveriş sirasında imzaladığı belgeler arasunda bir de bono olduğunu kendisine yakın zamanda gönderilen yazıdan öğrenmiş.Yani eskiden verilmiş ama geri alınmamış bir bono olduğunu,bu bononun 2004 yıllı tanzim va 27.l0.2007 vade tarihli olarak doldurulduğunu söylüyor.Sümerbank hiç bir zaman 2.5-3 yıl vadeli satış yapmazmış.Aldığı da düşük bedelli bir eşya imiş.Gelen yazı üzerine Sümer-ay avukatına borcu olmadığını,haksız işlem olduğunu senedin iadesini,olmazsa dava açıp savcılığa da başvuracağını ihtar etmiş.Uzun zaman yanıt gelmeyince sulh hukuk mahkemesinde menfi tesbit ve senet iptali davasını açmış.Devam eden bir alış-veriş ilişkisi yok.Seneler önce olmuş bitmiş.Mahkeme dosyanın tüketici mahkemesine gönderilmesine karar vermişTabii miktar itibariyle kesin olarak. Sorusu şu:1-Eski alış verişten iade edilmemiş bu senet hakkında da (420 ytl bedelli)T.S.hakem heyetine başvurnası mı gerekirdi? 2-TSHH olumsuz tesbit hakkında karar verebilir mi?(Bir hakem heyeti üyesi yetkilerinin olmadığını söylemiş özel olarak,haricen.).TSHH Senet iptaline karar verebilir mi? 3-Mahkeme kararında süresinde talep halinde dosyanın tüketici mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş.Göndertirsem orası TSHH ye gönderilmesine karar verir mi diyor.Konu kısaca bitmiş bir alışverişten kalma senetle TSHH ve tüketici mahkemesinin ilişkisi,yetkisi var mıdır?TSHH olumsuz tesbit ve senet iptali kararı verebilir mi?Görüşlerinizi ve varsa emsal kararları öğrenmek isterdik .Teşekkür ve en iyi dileklerimizle.
Old 20-12-2007, 23:47   #9
ali ümit aksu

 
Varsayılan

Sn.Cem Demiralay'a ilgisinden dolayı teşekkürler.Yapılan kötü niyetli girişim çok eski alışverişlere dayanmaktadır.Mesela içlerinde 13 yıl önce emekli olmuş memurun memurluğu sırasında yaptığı alışverişte iade edilmemiş senedin işleme konması var.Tüketici sorunları hakem heyetinin yetkisi kanımızca şu anda mevcut alışverişlerde ve 4077 de yazılı halleri kapsar.Eskiden kalma senet için TSHH ne yapabilir?Mahkeme değildir ki senedin iptaline veya dediğiniz gibi yetkisi olmayan tedbire karar versin.
Old 21-12-2007, 15:17   #10
Av.Cem DEMİRALAY

 
Varsayılan

Syn Ali Bey sanırım mağdurlardasınız ya da mağdur yakınlarındansınız . Meselenin hakem heyetinin görev sınırında olup olmadığını değerledirmede müracaat tarihi dikkate alınmalı. Müracaat tarihindeki yasa hakem heyetini görevli işaret etmektedir. Bu noktada tereddüt edecek bir nokta bulunmamaktadır. Ancak benim bir başka nokta Mahkemelerden ayrılan fikrim var . O da işçilerin ve memurların aynı yardım olarak kendilerine verilen makbuzlar ile gidip aynı yardımda belirtilen haklar haricinde bir başka malda teslim almayanların durumu ile ilgili. Böyle bir durumda bu kişilerin sümeray ile bir alış veriş ilişkileri mevcut değil . Bu hali ile bu tür bir alış verişin tarafı sümer-ay ve devlet kurumudur. Alım satımın tarafı olmayan bu kişilerin alım -satımda doğaldır ki , tüketici sıfatıda bulunmaktadır Ancak ilginçtir ki , bu tür dosyalarda da Tüketici Mahkemelerinin görevli bir başka deyişle de hakem heyetinin görevli olduğundan bahsedebilmek imkan dahilinde değildir. Ancak sizin fiilen içinde bulunduğunuz durum tereddütsüz hakem heyetinin müracaat kapsamındadır.Müraccat bono iptali için hakem heyetidir.Bu süreçte yani bononun iptali sürecinde hakem heyetinin tedbir kararı verebilme kabiliyeti olmadığından tedbiri TKHK nun 23/5 maddesi çerçevesinde tüketici mahkemesinden istenmelidir. Bu hususta da bir başka yol bulunmaktadır.
Old 26-12-2007, 00:04   #11
ali ümit aksu

 
Varsayılan

Sn.Cem Demiralay,çok teşekkür ederim.En iyi dileklerimle
Old 13-02-2008, 15:32   #12
av.efsun

 
Varsayılan

müvekkilim, tüketici hakem heyetine başvurmuş ve ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesine karar verilmiş. ancak müvekkil karara itiraz etmemiş, karar kesinleşmiş. biz bu kararı icraya koymayadan, direk olarak tüketici mahkemesine yeniden başvurarak ödemiş olduğu paranın iadesini talep edebilirmiyiz ??(Miktar yönünden sorun yok)
Old 13-02-2008, 15:43   #13
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.efsun
müvekkilim, tüketici hakem heyetine başvurmuş ve ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesine karar verilmiş. ancak müvekkil karara itiraz etmemiş, karar kesinleşmiş. biz bu kararı icraya koymayadan, direk olarak tüketici mahkemesine yeniden başvurarak ödemiş olduğu paranın iadesini talep edebilirmiyiz ??(Miktar yönünden sorun yok)

Sayın Av. Efsun,
Sorunuzdan anladığım müvekkiliniz hakem heyetine başvurusunda seçimlik hakkını bedel iadesi yönünde kullanmış ancak hakem heyeti malın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar vermiş. ( ben sorunuzdan bu sonucu çıkardım)

Eğer miktar itibariyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunluluğunuz yoksa 4077 sayılı yasanın 22.maddesine göre zaten Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararı direk icra etme şansınız yok. Bu karar sadece Tüketici Mahkemesinde açılacak davada delil olarak değerlendirilebilir. Aksi düşünüldüğü zaman yani malın bedelinin 825,07 YTL nin altında olması durumunda Tüketici Mahkemesi davanızı reddecek sizden hakem heyetine başvurmanızı isteyecektir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti de bu konuda verilmiş bir karar olduğundan talebinizi incelemeyecektir.

Saygılarımla...
Old 13-02-2008, 15:59   #14
av.efsun

 
Varsayılan

evet Kadir Bey sorumu doğru anlamışsınız. yalnız sınır 825,00 YTL miymiş. bizim olayda mal 814,00 YTL değerinde.
o zaman sizin cevabınıza göre ben artık tüketici heyetinin kararını direkt icraya koymalıyım, başka seçeneğim yok, öyle mi?
Old 03-02-2009, 05:23   #17
lucifer

 
Varsayılan tüketici hakem heyeti

Tüketici hakem heyeti 3 ay içinde başvuruları sonlandırmak zorundadır.
Benim sorum bu 3 aylık süre geçmesine rağmen sonlanmayan başvurular söz konusu oldugunda başvurulacak mercii neresidir.
Benim aklıma ilçelerde kaymakamlıklara şikayet geldi ,ayrıca araştırdım ve hiçbirşey bulamadım.
Şimdiden teşekkür ederim
Old 23-09-2009, 16:24   #18
ozanemrebicki

 
Varsayılan

2009 yılı için değeri 936,97-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.
saygılarımla
Old 24-09-2009, 01:13   #19
lucifer

 
Varsayılan re: cevap

Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar taraflar için bağlayıcı ve icraidir. Fakat bu '' bağlayıcı ve icrai'' olmasından ne anlaşılması gerektiği sorununu ben şöyle algılıyorum. icrai olması zaten direkt olarak icraya başvurulabileceğini belirtir.Fakat tüketici hakem heyeti hakimlerden oluşan bir heyet değildir , bu heyetin yanlı veya yanlı karar vermesi yüksek olasıklıla muhtemeldir. Bağlayıcı kelimesinin tarafları ne kadar bağladığı konusunda bir tereddüt taşımaktayım. Çünkü Tüketici mahkemesine itiraz yolu vardır. Burada 15 gün içinde itiraz edilerek tüketici mahkemesinin dosyayı incelemesi kanunen mümkündür. Bir sorumda tüketici mahkemesine tüketici hakem heyetini kararının itiraz olarak gönderilmesi halinde tüketici mahkemesi Yargıtay'ın genellikle yaptığı gibi duruşmasız bir inceleme mi yapacak ? Yani dosya üzerinden bir karara mı varacak yada yeniden bilirkişi incelemesi gibi işlemler için tarafları mahkemeye davet mi edecek? Eğer yargıtay veya benzeri bir inceleme yapacak ise tüketicinin sorunu hakkında ne denli adil bir karar vereceği konusu ise muaallaktadır. Tüketici mahkemesinin bu şekilde bir karar vermesi mümkün ise dayanağını göstererek bilgilendirirseniz müteşekkir olacağım
Old 29-12-2009, 12:03   #20
ozanemrebicki

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lucifer
Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar taraflar için bağlayıcı ve icraidir. Fakat bu '' bağlayıcı ve icrai'' olmasından ne anlaşılması gerektiği sorununu ben şöyle algılıyorum. icrai olması zaten direkt olarak icraya başvurulabileceğini belirtir.Fakat tüketici hakem heyeti hakimlerden oluşan bir heyet değildir , bu heyetin yanlı veya yanlı karar vermesi yüksek olasıklıla muhtemeldir. Bağlayıcı kelimesinin tarafları ne kadar bağladığı konusunda bir tereddüt taşımaktayım. Çünkü Tüketici mahkemesine itiraz yolu vardır. Burada 15 gün içinde itiraz edilerek tüketici mahkemesinin dosyayı incelemesi kanunen mümkündür. Bir sorumda tüketici mahkemesine tüketici hakem heyetini kararının itiraz olarak gönderilmesi halinde tüketici mahkemesi Yargıtay'ın genellikle yaptığı gibi duruşmasız bir inceleme mi yapacak ? Yani dosya üzerinden bir karara mı varacak yada yeniden bilirkişi incelemesi gibi işlemler için tarafları mahkemeye davet mi edecek? Eğer yargıtay veya benzeri bir inceleme yapacak ise tüketicinin sorunu hakkında ne denli adil bir karar vereceği konusu ise muaallaktadır. Tüketici mahkemesinin bu şekilde bir karar vermesi mümkün ise dayanağını göstererek bilgilendirirseniz müteşekkir olacağım

Tüketici heyetine başvurduğunuzda gerekli bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra heyet tarafından verilen karara taraflar 15 gün içinde Tüketici mahkemesinde itiraz edebilir olması demek tüketici heyetinin kararlarını taraflar için bağlayıcı olmaktan çıkarmaz diye düşünmek lazım bir nevi heyetin kararlarına karşı tüketici mahkemesi bir üst itiraz merciidir. Yargıtayda tüketici mahkemesinin kararlarına karşı bir üst inceleme mahkemesidir. tüketici mahkemesinde itirazlar dosya üzerinden görülmemektedir ( en azından benim gördüğüm kadar ) Ancak Yargıtayın dosya üzerinden yaptığı incelemeye adil değil demek haksızlık olur. Bu anlamda tüketici mahkemesinde de dosya üzerinden bir inceleme yapılcak ise bu da adil bir karar olur fikrimce. Sonuçta BAĞIMSIZ BİR MAHKEME tarafından hüküm verilmektdir.
Old 23-12-2010, 09:13   #21
primavera

 
Varsayılan şikayet eden faturada ismi olan tüketici değil

öncelikle herkse selamlar,
bir tüketici ayıplı ürün nedeni ile bedel iadesi için şikayette bulunuyor, fakat faturada, tamir fişinde adı yazan tüketici ile şikayet eden kişi aynı değil yani şikayeti tüketici kendi adına yapmıyor. Hakem heyeti şikayet eden lehine-bedel iadesine karar veriyor.
Ayrıca hakem heyeti kararında adı gecen raportörlerden biri fatura fişinde adı olan tüketici...
Şimdi ben şikayet eden ile tüketicinin farklı kişiler olduğu hekeme heyetinin kararından sonra farkedilmiş ve karar itiraz hakkı var.
Bu aşamada tüketici mahkemesine itiraz ederken bu hususu nasıl acıklamayalıyım?
Old 29-12-2010, 13:11   #22
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Tüketici kanununa göre Tüketici Hakem Heyetlerindeki üyelerle ilişik bir inceleme var ise esas olan bu kişinin heyet toplantısına katılmaması ve kararı imzalamaması gerekiyor.Her ne kadar raportörün oy hakkı olmasa da; ( 01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinde toplantıya katılamayacaklar açıklanmıştır) madde 10 da belirlenen raportör görevlerine de aykırı bir durum var gibi görünüyor. Burada yapılan işlemin dolaylı olarak lehe karar almak için yapıldığı, Heyetin tarafsızlığı ile ilgili sorun oluştuğu, verilen kararın yönetmeliğe aykırı verildiği yönünde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edin. Kararın iptal edileceğini sanıyorum.
Old 29-12-2010, 13:15   #23
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Hakem Heyetlerinin verdiği kararlara karşı Tüketici Mahkemlerine itiraz ediliyor ve bu itiraz üzerine verilen kararlar KESİNDİR. Temyize tabi değildir. Doğrudan Tüketici Mahkelerinde açılan davalarda verilen kararlar temyize tabidir. Bu ayrıma dikkat etmek gerekiyor
Old 29-12-2010, 13:18   #24
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

936,97 TL.lık uyuşmalıklarda verilen Hakem eyeti Kararları Mahkeme hükmünde olup ilamların icrası yolu ile takip ediliyor.
Old 24-10-2011, 14:35   #25
AVUKATBAŞAK

 
Varsayılan

Peki; Hakem Heyetinin tüketici lehine verdiği "1.631,00-TL'nin tüketiciye iadesine" ilişkin 23.05.2011 tarihli karara borçlu kurum tarafından Tüketici Mahkemesi nezdinde itiraz ediliyor. Tüketici Mahkemesi ise "Hakem Heyeti kararının delil niteliğinde olduğunun tespitine" kesin olarak karar veriyor. Bu kararın anlamı nedir ve tüketici tarafından uygulaması nasıl olacaktır? Şimdiden teşekkürler...
Old 24-10-2011, 15:10   #26
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AVUKATBAŞAK
Peki; Hakem Heyetinin tüketici lehine verdiği "1.631,00-TL'nin tüketiciye iadesine" ilişkin 23.05.2011 tarihli karara borçlu kurum tarafından Tüketici Mahkemesi nezdinde itiraz ediliyor. Tüketici Mahkemesi ise "Hakem Heyeti kararının delil niteliğinde olduğunun tespitine" kesin olarak karar veriyor. Bu kararın anlamı nedir ve tüketici tarafından uygulaması nasıl olacaktır? Şimdiden teşekkürler...

Tüketici mahkemesinin, hükmü, "...tespitine" şeklinde değil,"itirazın kabulü" veya "itirazın reddi" şeklinde vermesi gerekmekte olduğundan, kararın hüküm fıkrasını aynen paylaşmanızda fayda olduğunu düşünmekteyim.
Old 24-10-2011, 17:00   #27
AVUKATBAŞAK

 
Varsayılan

"... Kaymakamlığı Hakem Heyeti Başkanlığı'nın ... Tarih ... Sayılı Kararı'nın 4077 Sayılı Yasa'nın 22/5 Maddesi uyarınca hakem heyetlerinin bağlayıcı karar verme yetkisinin üzerinde olması sebebiyle delil niteliğinde olduğunun tespitine dair kesin olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." İlginize Teşekkürler...
Old 25-10-2011, 16:50   #28
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Sayın ilhan Erden'in belirttiği üzere Tüketici Mahkemesi yapılan itirazı kabul veya red şeklinde karara bağlamak durumundadır. Tepit şeklinde bir karar yasaya aykırı olup kanun yararına bozma talebinde bulunmak mümkündür.
Old 23-12-2011, 09:40   #29
Av. Hatice Demiral

 
Varsayılan önceki faturalara ilişkin bedel iadesi?

herkese iyi çalışmalar... tüketici hakem heyetine konuda da tartışıldığı üzere kaçak elektirik kullanım bedelinin iadesine başvuruda ,abonenin şimdiye kadar olan kesintileri için de başvuruda bulunulabiliyor mu ve buna ilişkin geçmişe yönelik faturaların mutlaka ibrazı gerekli mi,abone numarasından kurum çıkarıyor mu?
Old 09-01-2012, 13:28   #30
kay.mahmut

 
Varsayılan

Ayıplı maldan dolayı tüketici kuruluna yada tüketici mahkemesine başvurma süreleri 30 gün ve herhalde 2 yıldır bunu biliyoruz. Peki ürünün incelenmesi için satıcıya verilen ürün karşılığında alınan teslim-inceleme fişlerinde BİLGİ MÜŞTERİYE 15 GÜN İÇERİSİNDE BİLDİRİLİR ibaresi varsa ve bu 15 günlük zaman geçerse o zaman başvurabilir miyiz? Satıcının bu 15 günlük düzenlemesi bağlayıcı mıdır?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tüketici hakem heyeti başvuru sınırının altındaki uyuşmazlıklarda açılan icra takipl mslmklvz Meslektaşların Soruları 9 24-02-2012 23:32
Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Görevi nedir? ilksan Meslektaşların Soruları 1 14-12-2006 10:43
Tüketici Hakem Heyeti Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 2 15-11-2006 09:16
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği hukukçu42 Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 11-10-2006 11:44
TÜketİcİ Hakem Kuruluna Zorunlu BaŞvuru arif0275 Meslektaşların Soruları 2 20-04-2006 19:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07155299 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.