Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

AİHM Adil yargılanma hakkı...

Yanıt
Old 04-07-2011, 14:30   #1
av.tuğbabal

 
Varsayılan AİHM Adil yargılanma hakkı...

İyi Çalışmalar Sevgili meslektaşlar...

AİHM de açacağım Adil yargılanma hakkıına ilişkin olarak daha önceden bu konuyla ilgili dava açan yada ilgilenen arkadaşlarda dilekçe örneği olan varsa paylaşıım için Şimdiden çok teşekkürler...
Old 03-09-2011, 18:38   #2
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU
Voir Note explicative
See Explanatory Note
(Açıklayıcı Not’a bakınız)

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
Conseil de l’Europe - Council of Europe - Avrupa Konseyi
Strasbourg, FranceREQUÊTE
APPLICATION
BAŞVURU

présentée en application de l’article 34 de la Convention europeenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

underArticle 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 34. ve Mahkeme İç Tüzüğü’nün 45 ve 47. maddeleri uyarınca sunulmuştur.

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
Bu başvuru hukuki bir belgedir ve hak ve yükümlülüklerinizi etkileyebilir.

I- LES PARTIES
THE PARTIES
TARAFLAR

A. LE REQUÉRANT/LA REQUERANTE
THE APPLİCANT
BAŞVURUCU
(Renseignements à fournir concernant le requérant/la requérante et son/sa represantant(e) éventuel(le)
(Fill in the following details of the applicant and the represantative, If any)
(Başvurucu ve varsa temsilcisi hakkında verilmesi gereken bilgiler)
1. (Nom de familie/ Surname)
Soyadı....................................... 2. (Prénom (s)/ First name (s))
Adı............................................
(Sexe: masculin/feminin
Sex: male/female)
Cinsiyeti: erkek/kadın
3. (Nationalité/Nationality)
Milliyeti......................................
4.(Profession/Occupation)
Mesleği.....................................
5. (Date et lieu naissance/Date and Place of birth)
Doğum tarihi ve yeri ................................................
5.(Domicile/Permanent address)
İkametgahı .................................................. .................................................. .......

7. Tel. No.................................
8. (Adresse actuelle (si diffêrente de 6.)/ Present address (if different from 6.))
Şu anki adresi (6’da belirtilen ikametgahından farklı ise) ..........................
.................................................. .................................................. ............................

9. (Nom et prénom du/de la représentant(e)/ Name of represantative)
Temsilcinin adı...............................
10. (Profession du/de la représentant(e)/Occupation of represantative)
Temsilcinin mesleği................................11.( Adresse du/de la représentant(e)/ Adress of represantative)
Temsilcinin adresi............................
12. Tel No.................................
Fax No......................................

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF

(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requète est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Aşağıda başvurunun hangi devlet aleyhine yöneltildiğini belirtiniz.

13. .................................................. .................................................. .............................................

-------
(*) Si le/la requérant(e) est represanté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur dulde la représentant(e) A form of authority signed by the applicant should be submitted it a reprasentative is appointed.
Eğer başvurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve başvurucunun imzasını taşıyan bir Yetki Belgesi ekleyiniz.


II- EXPOSÉ DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un II. Bölümüne bakınız)
14

.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz.


III- EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS  L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHLALLERİ İLE İDDİALARIN DAYANAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’ta III. Bölüme bakınız)
15.

.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz.III- EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROT

IV- EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
SÖZLEŞMENİN 35. MADDESİNİN 1. FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 a 18 ci-apres)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(Açıklayıcı Not’un IV. Bölümüne bakınız. Her şikayet için, gerektiğinde ayrı bir sayfa kullanarak, aşağıda 16’da 18’e kadar numaralanmış alt bölümlerde istenen bilgileri veriniz)

16. Décision interne définitive (date et-natura de la décision, organe - judiciaire ou autre - l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Nihai karar (kararın tarihi, niteliği, Kararı veren merci -adli veya diğer-)
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz.

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe -judiciaire ou autre- l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Diğer kararlar (tarih sırasına göre her kararın tarihi, niteliği ve kararı veren merci -adli veya diğer- belirtilmelidir.)

.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz.

18. Dipos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used.
If so, explain why you have not used it.

Başvurmadığınız başka bir çözüm yolu var mı? Eğer varsa, nedir ve neden bu yola
başvurulmadı?

.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz..

V- EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÈTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACION
BAŞVURUNUN AMACINA VE HAKKANİYETE UYGUN TATMİN TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre V de la note explicative)
(See pat V of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un V. Bölümüne bakınız.)
19.
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz.

VI- AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
DİĞER ULUSLARARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un VI. Bölümüne ilişkin açıklama)


20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquéte ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requète? Si oui, fournir des indications détalilées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Bu başvurunuzdaki şikayetlerinizi başka bir uluslararası makama sundunuz mu?
Eğer sunduysanız, bu konuda ayrıntılı bilgi veriniz.
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
.................................................. .................................................. .......................................
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz.


VII- PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES)
LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL ONLY PHOTOCOPIES)
BELGELER LİSTESİ (BELGELERİN ASLI DEĞİL SADECE ÖRNEKLERİ)


(Voir chapitre VII de la note explicative, joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. V et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi ceiles-ci ne peuvent pas ètre obtenuès. Ces documents ne vous seront pes retcurnès.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions refered to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Açıklayıcı Not’un VII. Bölümüne bakınız. Yukardaki IV ve VI. alt bölümlerde belirtilen bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız. Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.)
21. a)................................................ .................................................. ...........................................
b)................................................ .................................................. ..........................................
c)................................................ .................................................. ..........................................VIII- DÉCLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
BİLDİRİM VE İMZA
(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VIII of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un VIII. Bölümüne bakınız)


22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requète sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım
dahilinde beyan ederim.


Lieu/Place /Yer.................................................. ..
Date/Date /Tarih....................................(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the appilcant or of the representative)
(Başvurucunun veya temsilcinin imzası)


__________________________________________________ ______


Bireysel Başvuru Koşulları Nelerdir?

• Sözleşmede güvenceye alınan hakların ihlali sebebiyle doğrudan yada dolaylı olarak mağdur olma.
• Başvurucunun kimliği belli olmalıdır. Mahkeme ancak kimliği açıkça belli olan başvuruları kabul eder. Ancak AİHM içtüzüğünün 47/3. md. göre “ Daire başkanı, istisnai ve gerçekten haklı görülebilir durumlarda kimliğin saklı tutulmasına izin verebilir.
• Daha önceden Mahkeme tarafından incelenmiş bir konu ile esas itibariyle aynı olan ve yeni bilgi içermeyen başvurular dikkate alınmaz. Ayrıca daha önce başka uluslar arası soruşturma ya da çözüm yerine sunulmuş bir konu, yeni bir bilgi içermeyecek şekilde Mahkemeye başvuru konusu yapılamaz.
• Yapılacak başvurunun AİHS’de yer alan hükümlerle bağdaşması gerekir. Başvurular sözleşme kapsamında ve Mahkemenin yetki alanı içinde olmalıdır.

Devletler Arası Başvuru Nasıl Gerçekleşir?

Devletler arası başvuru, AİHS’ye taraf olan bir devletin Sözleşmede güvence altına alınan hakların ve özgürlüklerin Sözleşmeye taraf olan bir başka devlet tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Mahkemeye şikayette bulunmasıdır. Sözleşmeyi onaylayan her devlet zorunlu olarak devletler arası başvuru yolunu da tanımaktadır.
Sözleşmeyi onaylayan her devlet, Sözleşme tarafından güvenceye alınan hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi amacı güder ve böylece ortaklaşa bir yükümlülüğü üstlenir.Mahkemeye Başvuru

*Başvuru dilekçe ile yapılır.
*Dilekçe matbu olup şunları içerir:
*Başvuranın kimlik bilgilerini
*İlgili olgu ve ulusal sürecin özeti (Devlet makamlarınca bu konu ile ilgili olarak verilmiş bulunan kararların listesi, her kararın tarihi, kararı veren makam ile kararın kısa özeti)
*İhlal edilen sözleşme maddeleri
*Başvuru imzalı olmalıdır.
*Başvurunun bir avukat aracılığıyla yapılmasına gerek yoktur.
*Bir mahkeme masrafı söz konusu değildir.
*İlk dilekçe faks ile de gönderilebilir.
*İlk dilekçedeki tarih şikayetin bildirim tarihidir.


(Sinerji Mevzuat ve İçtihat)
Old 03-09-2011, 18:47   #3
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

AÇIKLAMALAR

I.TARAFLAR - Madde 47.1 (a), (b) ve (c) (1-13)

Eğer başvurucu sayısı birden fazlaysa, bu bölümlerde istenen bilgiler, gereğinde her bir başvurucu için ayrı sayfa kullanarak verilmelidir.

Bütün başvurucular kendisini temsil etmek üzere bir kişiyi vekil olarak belirleyebilir. Bu temsilci, Sözleşme'ye taraf olan ülkelerden birinde oturan bir avukat ya da Mahkeme'nin kabul ettiği diğer bir kişi olabilir. Eğer başvurucu kendisine bir temsilci belirlemişse, temsilciye ilişkin bilgiler başvuru formunun bu bölümünde verilmelidir. Bu durumda Mahkeme Yazı İsleri sadece temsilciyle yazışır.

II.OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Madde 47.1 (d) (14)

Yakınmada bulunduğunuz olayları açık bir şekilde, gerekli ayrıntıları atlamadan ancak özlü biçimde anlatınız. Olayları, tarihi sırasıyla ve kesin tarihleri belirterek anlatınız. Yakınmalarınız birden çok konu ile ilgiliyse (örneğin değişik mahkeme prosedürleri varsa), her durumu ayrı ayrı ele alınız ve açıklayınız.

III.ÖNE SÜRÜLEN AYKIRILIKLARA VE İLGİLİ DAYANAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Madde 47.1 (e) (15)

Formun bu bölümünde Sözleşme'ye göre şikayetinizin ne olduğunu olabildiğince açık belirtiniz. Sözleşme'nin hangi hükümlerine dayandığınızı ve formun II. Bölümünde açıkladığınız olayların niçin bu hükümlere aykırı düştüğü görüsünde olduğunuzu açıklayınız.

Sözleşme maddelerinden bir kısmının güvence altına alman haklara belli koşullarda müdahale edilmesini öngördüğünü göreceksiniz (Örneğin 5. maddenin 1. fıkrasının a-f bentlerine ve 8, 9, 10 ve 11. maddelerin 2. fıkralarına bakınız). Böyle bir maddeye dayanıyorsanız, yakınmanıza konu olan elatmayı niçin haksiz bulduğunuzu açıklayınız.

IV.SÖZLEŞME'NİN 35. MADDESİNİN 1. FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Madde 47.2 (a) (16-18)

Bu bölümde ulusal makamlar önünde izlediğiniz çözüm yollarını tam olarak açıklamanız gerekmektedir. Bu bölümdeki üç alt bölümü doldurunuz ve her ayrı yakınma için gerekli bilgileri ayrı ayrı veriniz. 18. maddede hakkınızı arayabileceğiniz ve kullanmadığınız başka başvuru ya da çözüm yolu bulunup bulunmadığını bildiriniz. Böyle bir çözüm yolu varsa ne olduğunu belirtiniz (yani başvurunun yapılabileceği mahkeme ya da makamın adını veriniz) ve bu yolu niçin kullanmadığınızı açıklayınız.

V.BAŞVURUNUN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Madde 47.1

Burada Mahkeme'ye başvurmakla ne elde etmek istediğinizi kısaca belirtiniz. Ayrıca, Sözleşme'nin 41. maddesi gereğince ileri sürdüğünüz GİDERİM (Tazminat) istemlerinize ilişkin açıklamaları genel çizgileri ile yapmanız gerekmektedir.

VI.ÖTEKİ ULUSLARARASI İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA -Madde 47.2 (b) (20)

Burada, başvurunuzdaki yakınmalarınızı bir başka uluslararası organa iletip iletmediğinizi belirtiniz. Böyle bir başvurunuz varsa, yakınmanızı sunduğunuz kurumun adını, yapılan işlemlerin tarih ve ayrıntılarını ve alman kararların ayrıntılarını içeren tüm bilgileri veriniz. İlgili kararların ve öteki belgelerin kopyalarını da eklemeniz gerekir.

VII.BELGELER LİSTESİ - Madde 47.1 (h) (ASILLAR DEGİL, SALT ÖRNEKLERİ) (21)

Başvuru formunun IV ve VI. bölümlerinde değinilen tüm hüküm ve kararlara yer vermeyi ve listenize eklemeyi unutmayınız ve Mahkeme'nin belge olarak göz önüne almasını istediğiniz tutanaklar ve tanık ifadeleri gibi başka belgeleri de ekleyiniz. Bir mahkeme ya da başka bir makamca verilen kararların sadece hüküm kısmını değil, gerekçeleriyle birlikte tam metnini ekleyiniz. Sadece Mahkeme'ye yaptığınız şikayetlere ilişkin olan belgeleri göz önünde bulundurunuz.

BAŞVURU FORMU VE DOLDURULMASI

VIII. BİLDİRİM VE İMZA - Madde 45.3 (22)

Eğer başvuru formu, bizzat başvurucu tarafından değil, temsilcisi tarafından imzalanmışsa, başvurucu tarafından imzalanmış [daha önce Yetki Belgesi veya dengi bir Vekaletname, Mahkeme Yazı İslerine gönderilmemiş ise) ve temsilciyi vekil atayan bir Yetki Belgesi de eklenmelidir.

MAHKEME İÇ TÜZÜĞÜ'NÜN 45. VE 47. MADDELERİ

Madde 45 (İmzalar)

1. Sözleşmenin 33. veya 34. maddelerine göre yapılacak başvurular, yazılı olacak ve başvuran veya başvuranın temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Bir başvuru hükümet dışı bir kuruluş veya kişi grubu tarafından yapılırsa, başvuru formu bu örgütü veya grubu temsil etmeye yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır. Başvuruyu imzalayan kişilerin bunu yapmaya yetkili olup olmadıkları meselesini Mahkeme'nin ilgili dairesi veya komitesi çözümleyecektir.

2. Başvurucu Mahkeme İç Tüzüğü'nün 36. maddesine göre temsil ediliyorsa, bu temsilci veya temsilciler yetkili olduklarını gösteren bir vekaletname veya yetki belgesi göndereceklerdir.

MADDE 47 (BAŞVURUNUN İÇERİĞİ)

Sözleşmenin 34. maddesine göre yapılacak her başvuru, ilgili bölümün başkanı aksine karar vermedikçe, Mahkeme Yazı İsleri Müdürlüğü tarafından gönderilecek olan başvuru formu üzerinde yapılmalıdır. Bu formda su bilgiler yer alacaktır:

1. a. başvurucunun ismi, doğum tarihi, milliyeti, cinsiyeti, mesleği ve adresi;

b.varsa temsilcisinin ismi, mesleği, adresi;

c.kendisine karsı başvuru yapılan Yüksek Sözleşmeci Taraf;

d.olayların özlü anlatımı;

e.öne sürülen ihlallere ve dayanaklarına ilişkin özlü bir açıklama,

f.Sözleşme'nin 35. maddesinin 1. fıkrası ile konan kabul edilebilirlik koşullarının yerine getirildiğini gösterecek bilgiler (iç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı aylık süreye uygunluk);

g. başvurunun amacı ve başvurucunun Sözleşme'nin 41. maddesi uyarınca isteyebileceği hakkaniyete uygun tatmin konusundaki talebin genel çizgileri;

Eklenecek belgeler:

h. başvurunun konusuna ilişkin belgelerin ve özellikle yargısal olsun veya olmasın, ilgili kararların örnekleri.

2.Başvurucular ayrıca,

a.Sözleşme'nin 35. maddesinin 1. fıkrası ile konan kabul edilebilirlik koşullarının yerine getirildiğini gösterecek bütün öğeleri (iç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı aylık süreye uygunluk), ve özellikle bu maddenin 1h bendinde belirtilen karar ve belgeleri göndereceklerdir;

b.şikayetlerini herhangi bir başka uluslararası organa iletip iletmediklerini belirteceklerdir.

3.Kimliklerinin kamuya açıklanmasına itirazları olan başvurucular, bu hususu açıkça talep etmeli ve kamuya açıklık genel kuralının istisnası olan bu taleplerini hakli gösteren gerekçelerini açıklamalıdırlar. Daire Başkanı, haklı gerekçeler gösterilmişse ve istisnai durumlarda kimliğin kamuya kapalı kalmasına izin verebilir.

4.Yukarıdaki birinci ve ikinci fıkralar ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda başvuru kaydedilmeyebilecek ve Mahkeme tarafından incelenmeyebilecektir.

5.Başvurunun yapılış tarihi başvuranın, başvuru konusunu, özet halinde dahi olsa, ilk ilettiği tarih olarak saptanacaktır. Bununla birlikte Mahkeme başvuru tarihinin daha başka bir tarih olarak saptanmasına da gerekçeli olarak karar verebilir.

6.Başvurucular adreslerindeki herhangi bir değişikliği ve başvurularına ilişkin koşullardaki bütün değişiklikleri Mahkeme'ye bildireceklerdir.

(Sinerji Mevzuat ve İçtihat)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adil yargılanma ilkesi Av.Ergün Vardar Hukuk Sohbetleri 5 20-12-2010 00:22
Adil Yargılanma İlkesi İhlal Edilmiş olur mu ? pallanco Meslektaşların Soruları 2 17-08-2010 15:50
İnfaz edilen cezaya ilişkin yeniden yargılanma hakkı vkguzel Meslektaşların Soruları 0 20-05-2010 14:26
yasama dokunulmazlığı ve adil yargılanma hakkı innocencioonesto Hukuk Sohbetleri 0 10-09-2008 18:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05096698 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.