Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kira tespit davasında yeni kira bedelinin tespitinin hangi oranda olacağı

Yanıt
Old 22-05-2014, 17:15   #1
arif sadi

 
Soru kira tespit davasında yeni kira bedelinin tespitinin hangi oranda olacağı

selamlar

Kira tespit davası sonucunda tespiti yapılacak yeni kira bedeli emsal kira bedelleri göz önüne alınarak, söz konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi durumunda getirebileceği kira parası olarak mı tespiti yapılır yoksa TÜİK tarafından belirlenen Ü.F.Endeksi (%65 ile sınırlı) artış oranında artırılarak (endeks ilkesi gereği) tespiti mi yapılır?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 23-05-2014, 10:56   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Kira parasının ne şekilde tespit edileceği 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK.madde 344’de düzenlenmiştir. Buna göre ;

1.Önce sözleşmeye bakılır. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

2.Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

3.Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

4.Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, şartları oluşmuşsa “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmünün de uygulanması imkanı getirilmiştir.

5.İş yeri kira artışları 6217 Sayılı Yasa Geçici Md.2 ile 01.07. 2020 tarihine kadar serbest bırakıldığından,işyerlerinde kiralarında anılan tarihe kadar kira bedeli taraflarca serbestçe kararlaştırılabilecek. Diye düşünüyorum.
Old 23-05-2014, 11:35   #3
arif sadi

 
Varsayılan

YÜCEL BEY değerli cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Mevcut kira sözleşmesi (iş yeri) 5 yıl süreli olup, aylık bedeli 220,00 TL ama emsal kira bedeli ise 2,500,00 TL civarında. Açacağım davada 220,00 TL üzerinden üretici fiyat endeksleri üzerinden artış yapılmasını değil emsal kira bedellerinin baz alınmasını istiyorum haliyle. Şimdi mahkemece hangisi baz alınır?
Old 23-05-2014, 12:38   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Kira parası eski BK.dönemindeki uygulamaya göre aşağıdaki karardaki gibi emsaller incelenerek davaya konu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getireceği kira parası da belirlenerek hak ve nesafet kurallarına göre tesbit edilir. 6217 sayılı işyeri kiralarında kanun sözleşme serbestisi esasını benimsediğinden ayrıva ÜFE oranlarının dikkate alınmayacağını düşünüyorum.
T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/9812

K. 2010/12153

T. 6.7.2010

• KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (Stopaj ve Fon Kesintileri Hariç Olarak Kira Tespitinin Yapılamayacağı Gözetilmeden Aylık Kiranın Net Olarak Tespitine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)

• STOPAJ VE FON KESİNTİLERİ (Hariç Olarak Kira Tespitinin Yapılamayacağı Gözetilmeden Aylık Kiranın Net Olarak Tespitine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)

• HAK VE NESAFET İLKESİ (Uygun Makul Bir Kiraya Karar Verilmesi ve Aylık Kiranın Brüt Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği)

18.11.1964 gün ve 2/4 Sayılı Y.İ.B.K

ÖZET : Davada, aylık kiranın tespitine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, ilk alınan bilirkişi raporunda taşınmazın endekse göre bulunan miktarının uygun kira olduğu belirtilmiş, ek raporda ise taşınmazın boş olarak getireceği kiranın ... TL olabileceği bildirilmiştir. İkinci alınan heyet raporunda ise, emsaller değerlendirilmiş, davaya konu taşınmazın emsaller ine göre büyük olduğu bu sebeple de daha yüksek miktarda kira getirebileceği gerekçesi ile tespiti istenen dönem için aylık kiranın net ... TL olabileceği rapor edilmiştir. Mahkeme ise. 2. bilirkişi raporunu esas alarak ve" net" olarak karar vermiştir. Kabule göre ise, stopaj ve fon kesintileri hariç olarak kira tespitinin yapılamayacağı gözetilmeden, aylık kiranın net olarak tespitine karar verilmesi de doğru görülmemiştir. Mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek ve her iki bilirkişi raporu da dikkate alınarak, hak ve nesafete uygun makul bir kiraya karar verilmesi ve aylık kiranın brüt olarak tespit edilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde kira parasının 16.7.2008 gününden başlayarak aylık net 4.000 lira olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü, kısmen reddi cihetine gidilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, 16.7.2008 tarihinden itibaren aylık kiranın net 4000 TL olarak tespitine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile aylık kiranın net 2600 TL olarak tespitine karar verilmiştir. Dava konusu taşınmaz Trabzon'da işyeri olup. 46.80 m2 büyüklüğündedir.

Davada, taraflar arasındaki ilk kira ilişkisi 16.7.2003 tarihli kira sözleşmesine dayanmakta olup, tespiti istenilen dönem 16.7.2008 tarihinden itibaren başlayan döneme ilişkindir. Bu sebeple de, kira tespiti hak ve nesafet esaslarına göre yapılacaktır.

18.11.1964 gün ve 2/4 Sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre "hak ve nesafet" ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak, davaya konu yer ile ayrı ayrı (konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb.) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, davaya konu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir.

Bunun için davaya konu yerin yeniden kiralanması halinde getirebileceği kira parası bilirkişiler tarafından belirlenmelidir. Böyle bir belirleme yapılırken benzer yerlerin kira sözleşmeleri incelenmeli (res'en emsal araştırması yapmak, ya da taraflardan emsal göstermeleri istenmek suretiyle) davaya konu yer ile ayrı ayrı karşılaştırılmalı, kira parasına etki eden hususlar üzerinde de ayrıca durulmalıdır.

Dava konusu yerin yukarda açıklandığı üzere serbest koşullarda getirebileceği kira parası usulünce saptandıktan sonra, bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafet kurallarına göre hakimce bir kira parası takdir edilmelidir.

Dosyanın incelenmesinden, ilk alınan bilirkişi raporunda taşınmazın endekse göre bulunan miktarının uygun kira olduğu belirtilmiş, ek raporda ise taşınmazın boş olarak getireceği kiranın 2964 TL olabileceği bildirilmiştir. İkinci alınan heyet raporunda ise, emsaller değerlendirilmiş, davaya konu taşınmazın emsaller ine göre büyük olduğu bu sebeple de daha yüksek miktarda kira getirebileceği gerekçesi ile tespiti istenen dönem için aylık kiranın net 2600 TL olabileceği rapor edilmiştir. Mahkeme ise. 2. bilirkişi raporunu esas alarak ve" net" olarak karar vermiştir.

Kabule göre ise, stopaj ve fon kesintileri hariç olarak kira tespitinin yapılamayacağı gözetilmeden, aylık kiranın net olarak tespitine karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

O halde mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek ve her iki bilirkişi raporu da dikkate alınarak, hak ve nesafete uygun makul bir kiraya karar verilmesi ve aylık kiranın brüt olarak tespit edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükümün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 6.7.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-05-2014, 14:04   #5
arif sadi

 
Varsayılan

teşekkür ederim benzer kararlarda ben de karşılaşmıştım. Çok yardımcı oldunuz sağolun
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kira Tespit Davasından Sonra Yeni Kira Tespit Davası FTKY Meslektaşların Soruları 9 15-03-2012 12:06
2 kira dönemi kira bedelleri tespitinin aynı davada istenmesi primavera Meslektaşların Soruları 0 23-11-2011 14:25
Kira bedelinin belli oranda indirilmesi talepli dava açmak mümkün mü? SAKE Meslektaşların Soruları 2 01-03-2010 18:43
Kira Tesbit Davasında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Yeni Dönem Kira Parasını Alma ceb Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 1 27-02-2008 11:43
Kira Tespit Davasında hangi endeks uygulanacak Av.Ebru Caner Meslektaşların Soruları 6 04-06-2007 18:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04208708 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.