Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

sigorta şirketinin sigorta ettirene rücu hakkı

Yanıt
Old 14-04-2008, 11:31   #1
Nuriye Değer

 
Varsayılan sigorta şirketinin sigorta ettirene rücu hakkı

Değerli Meslektaşlarım,
Maddi hasarlı trafik kazasında , kazaya karışan araçlardan birinin olay mahallini terk etmesi nedeniyle tutanak düzenlenmiyor. Sigorta şirketi zarar gören araç malikine limit kapsamında ödeme yapıyor.Sonrada ödediği miktarı kendi sigortalısından ilamsız icra yoluyla talep ediyor.
Sigorta genel şartlarını inceledim. Bu konuda açıklık yok. Kaza mahallini terk etti diye kendi sigorta şirketinin yaptığı tüm ödemeyi kendi sigortalasından talep etmesinin hukuki dayanağı varmıdır?
Özellikle sigorta davalarına bakan meslektaşlarımdan emsal karar bekliyorum
Teşekkür ederim.
Old 14-04-2008, 20:39   #2
FYLOZOF

 
Varsayılan

Zorunlu Trafik sigortası, karşı tarafın zararlarını öder, tabii limit kapsamında,
Sizin müvekkilinizin sigortası, karşı tarafın zararını karşılamış ise, Sigrta şirketinin,kusur oranında, müvekkilinize rucuu etmesi gayet doğal.
Old 15-04-2008, 08:27   #3
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Sayın Nuriye Değer,

Sizin de incelediğiniz üzere; trafik sigortası genel şartlarının B.4. maddesi gereğince sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

"a) Tazminatı gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdi bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,

b) İşleten, yetkili makamlardan izin almaksızın düzenlenen bir yarış için Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması gereken özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu biliyorsa veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda ise,

c) Tazminatı gerektiren olay, aracın Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda meydana gelmiş ise,

d) Tazminatı gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin veya motorlu aracın hatır için karşılıksız olarak kendilerine verilen kişilerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında meydana gelmiş veya olay, yukarıda sayılan kişilerin alkollü içki almış olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa,

e) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tesbit edilmiş olan istiab haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,

f) ) Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleşmesi halinde, B.1 maddesinde belirtilen. yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,

g) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gaspedilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gaspedilme olayında işletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse."

Olay yerini terk eden hangi araç sürücüsü? Karşı taraf mı yoksa müvekkiliniz mi? Sigorta şirketi rücu gerekçesi olarak hangi bende dayanıyor?

Yukarıda (f) bendindeki rücu şartlarının;

(B.1- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek,

b) Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak,

c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tesbite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

d) Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.)

olaya uygulanabilirliğini mevcut delillere göre değerlendirmek gerekir. Ancak olay yargılamayı gerektirdiğinden bence icra takibine itiraz edilmeli. Alacak likit olmadığından inkar tazminatı söz konusu olmayacaktır.

Bu arada; sigorta şirketleri kaza tespit tutanağı olmaksızın trafik polçesi teminatlarından karşı tarafa ödeme yapmamaktadırlar. Olayda kaza tutanağı düzenlenmemiş ise sigorta şirketi hangi belgeye dayanarak ödeme yapmış bunu araştırıp soncuna göre yorum yapmak daha doğru olacaktır.
Old 05-11-2008, 14:26   #4
av.onur

 
Varsayılan

Alıntı:
Zorunlu Trafik sigortası, karşı tarafın zararlarını öder, tabii limit kapsamında,
Sizin müvekkilinizin sigortası, karşı tarafın zararını karşılamış ise, Sigrta şirketinin,kusur oranında, müvekkilinize rucuu etmesi gayet doğal.

Esasında değil. Trafik sigortacısı tabii ki sizin kusurlu olduğunuz durumlarda karşı tarafın hasarını öder ancak sizin kusurlu olduğujnuz durumlarda da size rücu edip bu bedeli geri istemez, isteyemez.... Aksinin düşünülmesi trafik sigortasının mantığı ile bağdaşmaz. Ben trafik sigortasının ödediği hasarı kendim karşılayacaksam ona niye prim ödeyeyim. Yaptırmam sigorta kazada kusurluysam da direk mağdura kendim öderim...

Trafik sigortacısının sigortalısına rücu edeceği durumlar elbette vardır. Ancak bunda sigortalının kusurunun hiç bir etkisi yoktur.

Trafik sigortacısının sigortalısına rücu edeceği durumlar tamamen aralarındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan bir durumdur ve trafik sigortası genel şartlarında açıkça belirlenmiştir.

Örnek vermek gerekirse: (Somut olay karşısında ayrıntısı incelenmek kaydıyla) Sigortalı aracın alkollü bir sürücü sevkindeyken ve kazaya alkolün sebebiyet vermesi şartıyla bir zarara sebebiyet vermesi, sigortalı aracın ehliyetsiz veya yetersiz ehliyete sahip bir kullanıcı tarafından zarara sebebiyet vermesi (tabii bu ikisinde de işletene atfedilecek bir sorumluluk olmalı ör: araç kusur olmadan çalındıysa zaten sigortacı da ödeme yapmayacaktır) ve sigortalı aracın sürücüsünün kasti olarak sebep olduğu zarar - ziyan (ör: bilerek gidip bir araca çarpmak) gösterilebilir.

Eskiden Yargıtay ağır kusur halinde de rücu imkanı vardır derken son yıllarda bunun tersi yönde içtihatlar geliştirmiştir.

Örnek ağır kusur hali: şehir içinde 140 km ile kırmızı ışığa girip yayalara çarpmak.
Old 05-11-2008, 16:26   #5
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Sayın av.onur'a katılıyorum. Sigorta şirketinin sigortalısına rücu etmesi kusur oranı ile ilgili değil poliçe genel şartlarında sayılan hallerin gerçekleşmesine bağlıdır.
Old 01-04-2011, 16:42   #6
genus non perit

 
Varsayılan rücu

peki kasko sigortasının kendi müşterisine yaptığı ödemeden dolayı karşı tarafın işletenine açtığı rücu davasını kazanması halinde işleten kendi trafik sigortasına başvurabilirmi?bunun belli bir süresi varmı?
Old 03-04-2011, 18:20   #7
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Olay ( veya öğrenme tarihi )dan itibaren iki yıl. Ancak, ZMM Sigortacısı davaya dahil edilebeleceği gibi, Rücu eden sigortacı ZMM Poliçesine ( ki bilgisindedir )dayalı talebi olmadığına göre, hadise ZMM teminat kapsamı ( Karayolu ) dışında meydana gelmiş olabilirmi?
Old 03-04-2011, 23:30   #8
genus non perit

 
Varsayılan sigorta

olay karayolunda meydana gelmiş.ancak kasko sigortası ödediği bedel için icra takibi başlatmış,takibe itiraz üzerine itirazın iptali davası açmış,itiraz edenin kazada tam kusurlu olması nedeniyle davayı kazanmıştır.bu davada borçlu ödemekle yükümlü olduğu parayı kendi veya karşı tarafın trafik sigortasına başvurmak suretiyle ödettirebilirmi?bu başvurunun belli bir süresi varmı?
Old 07-04-2011, 12:34   #9
av.onur

 
Varsayılan

Karayolu içi - dışı diye tartışmaya gerek olmadan TEMİNAT DIŞI halleri ayrıca değerlendirmek gerektiğini de hatırlatarak:

Kasko sigortacısı zarar sorumlusuna direk dava açtı ve sigortacıya dava açmadıysa:

1- Ya zmm sigortacısına başvurmuş ve red cevabı almıştır.

(Bu durumda teminat dışı bir hal söz konusu olabilir veya kusur üzerinde ihtilaf olabilir. Her iki durumda da zmm sigortacısına dava devam ederken davayı mahkeme yolu ile ihbar etmek gerekir. Edilirse ve teinat dışı bir hal yoksa dava neticesinde ödenen tazminat sigortacıdan ihbar tarihinden itibaren faizi ve diğer yargılama ferileri ile istenebilir.)

2- Ya zmm sigortacısına başvurmuş ama sigorta şirketleri arasındaki rücu protokolüne göre 2 aylı süre içerisinde bir yanıt alamamıştır.

(Bu durumda da zmm sigortacısına dava içerisinde ihbar yapılmalı ve ödenen bedel yukarıda izah edildiği gibi zmm sigortacısından talep edilebilir)

3-Ya zmm sigortacısına başvurmamıştır.

Bu durumda da zmm sigortacısına dava ihbar edilmeli ve yine zmm sigorta şirketine ayrıca başvurarak kasko sigortacısının Sigorta Şirketleri arasında rücu işlemlerinin hızlandırılmasına dair protokol hükümlerince davacı şirkete asıl alacak ile zmm sigortacısı tarafından ödeme yapılması ile davanın ortadan kaldırılması konusunda gereğini yapmaları ihtar edilebilir. Zira ilgili protokol hükümlerine göre

sigorta şirketleri birbirlerine olan rücularında başvuru yapmadan dava açamazlar. Bu ve bunun gibi bir çok ayrıntı içerir protokol. Zmm sigortacınız bu durumu çözmelidir.

Tabii en üstte de değindiğim gibi:

Teminat dışı bir hal olma hali, poliçenin prim ödenmemesinden bahisle koruma sağlamadığına ilişkin haller ile zmm sigortacısını size karşı tazmin sorumluluğundan kurtaran diğer haller olup olmadığı ayrıca değerlendirilmeli.
Old 12-05-2011, 13:44   #10
DEMİRCİZADE

 
Varsayılan

SAYIN MESLEKTAŞLAR,
Eğer bir sürücüemanet aldığı bir araçla yalnızca maddi hasarlı bir kaza yapmışsa, sigorta şirketinin karşı tarafın hasarını ZMMS kapsamında ödemesi durumunda, şirketin aracı emanet olarak alan kişiye karşı rücu etmesi hakkında nasıl bir yol izlenir?Bu konuda kanunda bir açıklık göremedim. Şimdiden teşekkür ederim...
Old 12-05-2011, 17:19   #11
av.onur

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan DEMİRCİZADE
SAYIN MESLEKTAŞLAR,
Eğer bir sürücüemanet aldığı bir araçla yalnızca maddi hasarlı bir kaza yapmışsa, sigorta şirketinin karşı tarafın hasarını ZMMS kapsamında ödemesi durumunda, şirketin aracı emanet olarak alan kişiye karşı rücu etmesi hakkında nasıl bir yol izlenir?Bu konuda kanunda bir açıklık göremedim. Şimdiden teşekkür ederim...

Emanet alınan araç için emanet alan kişiye karşı Zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortasından herhangi bir rücu sebebi göremiyorum. Belki belki kasten verdiği zararlar için bu ihtimal tartışılabilir en fazla. Zira trafik sigortacısının rücusu işleten (araç maliki - sigortalı) 'e karşı yöneltilen rücu talepleridir genel itibarıyla... Zira Sözleşmeden kaynaklanan rüculardır. (trafik sigorta poliçesi)

Sözleşmeye taraf olmayan emanet alan sürücüye karşı rücu çok çok extra durumlarda tartışılabilir. O da tartışılabilir....

Ama derseniz ki sigortalının sigortacıya rücu ödemesi yaptıktan sonra aracı (mesela alkollü) kullanan sürücüye rücu etmesi söz konusu mudur? Genel hukuk kaidelerine göre ariyet - emanet alan ile veren arasındaki hukuki ilişkiler açısından o kısım ayrıca irdelenmeli...

Ben sigorta hukuku açısından değerlendirdim...
Old 12-05-2011, 20:34   #12
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

İşletenin de, kullananın da zarar sorumluluğunun müteselsilliğinde teredddüt yok. Ancak zarar; Poliçe Genel Şart istisnalarından birinden ( Alkollü gibi )kaynaklanmadıkça, Sigortacının Sigortalısına ( Emanet Alana ) Rücu hakkı da söz konusu olamaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sigorta Şirketinin Aracı Kusuru Sonucu Çalınıp Kazaya Karışan Kişiye Karşı Rücu Hakkı ezgi c Meslektaşların Soruları 2 19-03-2008 15:36
Sigorta Şirketinin "Sigorta Edilen Evi Eksperinin Görmediği" Savunması nazell Meslektaşların Soruları 5 12-11-2007 09:02
Sigorta Şirketinin KDV Sorumluluğu kenan iskender Meslektaşların Soruları 2 07-01-2007 21:08
Sigorta şirketinin rücu davasında işbölümü ???? Av.Engin Özoğul Meslektaşların Soruları 2 18-04-2006 21:38
Sigorta Şirketinin Özgürlüğü ... Poliçe Av. Hulusi Metin Meslektaşların Soruları 28 21-03-2003 13:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04986501 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.