Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kurum Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Özel Vekilin Durumu

Yanıt
Old 28-09-2010, 11:50   #1
advocatein

 
Varsayılan Kurum Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Özel Vekilin Durumu

Merhaba değerli meslektaşlarım.
Bir kurumda memur olarak çalışıyorum. Kurumumuz lehine hükmedilen 100 küsür bin tl vekalet ücreti havuz hesabına yatırıldı. Ancak sorunumuz, bu davayı yürüten vekilin, belediye başkanının özel olarak atadığı bir avukat olması. Aynı zamanda bu vekil, belediye başkanına vekaleten kurumumuza karşı dava açmış bulunmakta. Hükmedilen vekalet ücretinin tamamı özel vekilin midir? Yoksa biz de kurum avukatları olarak belediye havuzuna yatırılan bu veaklet ücretinden payımıza düşeni alabilir miyiz?
İlgilenirseniz çok sevinirim işin içinden çıkamadık.
Saygılar..
Old 28-09-2010, 12:26   #2
Av.Evren Akçay

 
Varsayılan

Bence burada yapılan sözleşmeye bakmanız lazım. Çalışmakta olduğum belediyede aynı şekilde yapılmış sözleşmeyle ( toplam vekalet ücretini yarısını özel olarak vekil tayin edilmiş kişinin alacağına dair) özel olarak vekil tayin edilmiş avukat tarafından takip edilmiş ve sonuçlandırmış olduğu dosyada vekalet ücreti icraya konuldu.Vekalet ücretinin icrasına yapılan itiraz sonucunda dosya Yargıtaya gitti ve onandı. Karar düzeltme talebi de reddedildi ve dosya kesinleşti. Özel olarak Vekalet ücretinin yarısını aldı. Kalan meblağ da belediyenin havuz hesabına aktarıldı.
Old 28-09-2010, 14:19   #3
advocatein

 
Varsayılan

Sayın Akçay, yorumunuz için çok teşekkür ederim.
Ben de bu arada boş durmadım biraz araştırma yaptım ve şunları buldum:

1. 657 s.k. md.4: Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

2. 657 s.k. md.5: Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.

3. ....Hukuk Müşavirliğinde görevli kadrolu avukatlar bulunduğu halde kurum dışından avukat ile mevzuata (657 S.K. md. 4-5) aykırı olarak "Avukatlık Hizmet Sözleşmesi" yapılması ve mevzuata aykırı bu sözleşmeye dayanarak ücret ödenmesi mümkün değildir.(Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı 11/11/2003 T. 2003/26749 K. Bu karar ile vekalet ücreti ödenen özel vekile zimmet çıkmıştır)

4. 5393 s.k. md 49/4: Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir.

Bu mevzuat ve kararlardan anladığım kadarıyla belediyelerde avukat bulunduğu takdirde kısmi zamanlı avukat çalıştırılması mümkün olmuyor. Belediye Kanunu'nun 49/4 md.sine göre tam zamanlı çalışan avukat yoksa dahi, birden fazla kısmi zamanlı avukat sözleşmesi yapılamıyor (ki bizim belediyede en az 3 adet var). Bu durumda Sayıştay Temyiz Kurulu Kararındfa belirtildiği üzere mevzuata aykırı olarak yapılan sözleşmeye dayanarak ücreti istenmesi mümkün olmamalıdır.
Old 28-09-2010, 14:53   #4
Av.Evren Akçay

 
Varsayılan

Öncelikle belediyelerde kısmi zamanlı olarak çalışan avukatlar genelde hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılıyor. Bu yüzden mevzuata aykırılık olduğu tartışmalı bir konu.

Bahsettiğim olayla ilgili olarak açılmış olan davada mahkemenin sözleşmeli Avukat lehine vermiş olduğu kararda; Avukatlık Kanunu 164/son fıkraya göre; "Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez." denilmekte. Yargıtayda kararı aynen onamış ve karar düzeltme isteğini reddetmiş.
Avukatlık Sözleşmesi imzalanan kişi de memur sıfatına haiz olmayan biri olduğu için vekalet ücreti konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması lazım diye düşünüyorum. Kaldı ki vekalet ücreti belediyenin kasasından değil karşı taraftan tahsil ediliyor. Dolayısıyla belediyenin herhangi bir zararı olacağı da ayrıca tartışılmalı.
Old 08-12-2010, 10:01   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

SAYIŞTAY TEMYİZ KURUL KARARI Karar No: 26749 Karar Tarihi: 11.11.2003

967 Sayılı ilâmın 1'inci maddesiyle; Hukuk Müşavirliği bünyesinde kadrolu avukatlar bulunduğu halde, hasta faturalarının tahsilinin sağlanması için dışardan bir avukatla sözleşme yapılarak avukatlık ücretinin. kurumun bütçesinden karşılanması sonucu yersiz ödenen ...- liraya tazmin hükmü verilmiştir.
Dilekçiler ortak dilekçelerinde; kurumların görevleri yaparken yasalara ve kamu yararı ilkelerine öncelik vermelerinin esas olduğunu, üniversitenin kadrolu 3 avukatının iş yüklerinin çok fazla olduğunu, oysa hastanenin hukuki işlemlerinin büyük çaplara ulaştığı, kurum menfaati için hasta faturalarının takip edilmesi gerektiği, bu uygulama ile 120 milyar tahsilat sağlanmışken, avukatlara 4 milyar ödenmesi sonucu önemli bir tasarruf sağlandığı bu şekilde avukatlara ücret ödenmemesinin angarya anlamına geleceğini ve anayasaya aykırı olacağını, sözleşmeli avukata ödenen ücretin "hukuki hizmet" bedeli karşılığı olduğunu, yapılan sözleşme ve avukatlık yasası gereği ödenen vekalet ücretinin yasalara ve hukuka uygun olduğunu iddia ederek ödenen ...- lira serbest meslek makbuzu bedelinin sorumlulardan tazmine ilişkin kararın kaldırılmasını talep etmişlerdir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde kadrolu avukatların işlerinin yoğun olması nedeniyle tahsil edilemeyen hasta faturalarının takibi ve tahsili için kurum dışından sözleşmeli avukat çalıştırılması yoluna gidildiği, üniversite yönetim kurulunun kararı üzerine Avukat ... ile Hastane Başhekimi arasında "Avukatlık Hizmet Sözleşmesi" imzalandığı anlaşılmıştır. "Avukatlık Hizmet Sözleşmesinde avukata ödenecek ücret konusunda ise, takibi yapılan icra işlemleri tutarının ve kazanılan dava tutarının belli oranların alınarak hesaplanması esası getirilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'inci maddesinde, katma bütçeli kuruluşlara bağlı döner sermayeli kuruluşların kanun kapsamında olduğu belirtildikten sonra, "İstihdam şekilleri" başlıklı 4'üncü maddesinde; kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği, 5'inci maddesinde de; bu kanuna tabi kurumların, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramayacakları hükümlerine yer verilmiştir.
Kaldı ki, Döner Sermaye İşletmesi 1999 yılı bütçesi 1999 Mali Yılı Genel Bütçe Kanununa ekli R cetveline paralel hükümler içermekte olduğundan, Müşavir firma ve kişilere ödemeler ayrıntı kodunun ( j ) bendi ile kurumların temizlik işlerinin ihale yoluyla üçüncü kişilere gördürülmesine ilişkin giderlerinden, 340-harcama kaleminin "Tarifeye bağlı ödemeler"'den, 390-harcama kaleminin."Diğer hizmet alımları" ayrıntı kodunun ( ı ) bendinde "Özel kanunları uyarınca ödenecek avukatlık ücretleri" yapılacak ödemelerden oluştuğu görülmekle, hizmet sözleşmesi dayanarak avukatlık ücreti ödemesine R cetvelinde yer verilmediği anlaşılmaktadır.
1999 Mali Yıl Bütçe Kanunun 49'uncu maddesi ile 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ( R.G.28.06.1978-16-330 ) hükümleri karşısında, konunun sözleşmeli personel mevzuatı çerçevesinde de düşünülmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.
Rektörlük Hukuk Müşavirliğinde görevli kadrolu avukatlar bulunduğu halde kurum dışından avukat ile mevzuata aykırı olarak "Avukatlık Hizmet Sözleşmesi" yapılması ve mevzuata aykırı bu sözleşmeye dayanarak ücret de ödenmesi mümkün değildir.
SONUÇ : Bu itibarla, dilekçi iddialarının reddi ile 967 sayılı ilâmın 1inci maddesiyle verilen ... -lira tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.
Old 28-07-2016, 17:49   #6
ysfaslan

 
Varsayılan

merhabalar sayın THS Üyeleri,
1. A Hukuk Bürosu X Kamu kurumunun"Hizmet Alımı" usulü ile Avukatlık Hizmetini üstleniyor. Anlaşma kapsamında 3 Avukatla(1'i iş sahibi, 2'si hizmet sözleşmesiyle çalışan avukat) hizmetin sağlanacağı belirtiliyor. Kamu kurumu tarafından çıkarılan vekaletnamede Hizmet Sözleşmesi ile çalışan avukatlarında adı yer almaktadır.

2. İş sahibi avukat ile diğer iki avukat arasında da şihafi bir hizmet sözleşmesi kuruluyor. Buna göre; sabit maaş + iş sonunda tahsil edilecek vekalet ücretinin 1/3'ü her bir avukatın olmak üzere anlaşma sağlanıyor. (vekalet ücreti anlaşma kapsamında olduğu için maaş miktarı rayicin altında tutuluyor)

3. X Kamu kurumu tarafından vekalet ücretine ilişkin hiçbir ödeme yapılmıyor. Ayrıca iş sahibi de bu yönde bir başvuruda bulunulmuyor.

4.Hizmet sözleşmesi ile çalışan avukat, X Kamu Kurumuna başvurarak Avukatlık Kanunu + 659 Sayılı KHK gereği Vekalet Ücretinin ödenmesini talep edecek ve kuvvetle muhtemeldir ki talebi reddedilecektir.

5."Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18.maddesinin 3.fıkrasına göre; serbest avukatlara, avukatlık ortaklığı avukatlarına ve bunların yanında hizmet akdi ile çalışan avukatlara ayrı ayrı ödeme yapılamaz. Hizmet sözleşmesine istinaden idare tarafından tek ödeme yapılır."

6.Bu yönetmeliği de göz önünde bulundurarak İdare Mahkemesinde açılacak davanın olası sonuçları hakkında siz değerli üyelerin fikirlerine ve konu hakkında varsa içtihat desteğinize ihtiyaç duymaktayım
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Beraat halinde sanık (vekili) lehine hükmedilen vekalet ücreti Av.Nevzat Meslektaşların Soruları 92 12-11-2015 11:41
Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet ücretinin tahisili Av.Barış Meslektaşların Soruları 12 18-01-2012 23:32
Beraat eden sanık lehine hükmedilen Avukatlık Ücreti üye18332 Ceza Hukuku Çalışma Grubu 4 31-12-2009 00:20
Davayı Kaybeden Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti salimengin Meslektaşların Soruları 4 19-05-2008 08:40
İki davalı lehine birlikte hükmedilen vekalet ücretinin ayrı ayrı takibe konulması Selahattin Meslektaşların Soruları 5 11-04-2007 13:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06068110 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.