Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet ücretinin tahisili

Yanıt
Old 01-04-2009, 13:46   #1
Av.Barış

 
Varsayılan Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet ücretinin tahisili

Merhabalar.

CMK gereğince Kendisini Vekil ile Temsil ettiren Sanığın beraat etmesi durumunda hükmedilen vekalet ücretinin nasıl tahsil edileceği hususunda bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum.Hazineyi icraya mı verceğiz yoksa başka bir yollamı ödeme yapılacak bununla ilgili hiçbir bilgi bulamadım.Tek bulduğum C.Başsavcılıklarına bu konuda bütçe aktarıldığı.
Old 01-04-2009, 14:03   #2
Arif Aydın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Barış
Merhabalar.

CMK gereğince Kendisini Vekil ile Temsil ettiren Sanığın beraat etmesi durumunda hükmedilen vekalet ücretinin nasıl tahsil edileceği hususunda bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum.Hazineyi icraya mı verceğiz yoksa başka bir yollamı ödeme yapılacak bununla ilgili hiçbir bilgi bulamadım.Tek bulduğum C.Başsavcılıklarına bu konuda bütçe aktarıldığı.

anladığım kadarıyla sanığa CMK gereğince müdafi tayin edilmiş, sanık beraat etmiştir. lehinize vekalet ücreti takdir edilmiştir. vekalet ücretini aleyhine hükmedilen kişi kimse icra takibine koyarak tahsil edebilirsiniz.
Old 01-04-2009, 16:24   #3
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/5 maddesi ''Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. ''hükmünü içerir yani zorunlu müdafilik kapsamında baro tarafından görevlendirilen müdafiiler,görevlendirildikleri dosyalarda sanıkların beraat etmesi halinde bu hükümden yararlanamazlar
(Yargitay
8. C.D. 25.2.2008 gün 2007/13484 esas, 2008/1110 karar sayılı)

İşkence yapmak suçundan sanıklar Y.Ö, A.İ.B ve M.D haklarında yapılan yargılama sonucunda sanıkların beraatine, 2007 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12/5 maddesi uyarınca, sanıklar vekalet ile temsil edildiğinden, 1000 Yeni Türk Lirası maktu ücreti vekaletin hazineden alınarak sanıklara verilmesine dair (ESKİŞEHİR) Ağır Ceza Mahkemesinin 16.02.2007 tarih, 2005/255 esas, 2007/51 sayılı kararı ve dosyası ile ilgili olarak;
Dosya kapsamına göre, beraat eden sanık lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi gereğince hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiş ise de, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda beraat eden sanık yararına vekalet ücretine karar verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.11.2007 gün ve 57424 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 11.12.2007 gün ve KYB/2007-57424 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdi kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesi ile “yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin” belirlenmesi görevi Türkiye Barolar Birliğine (TBB) verilmiş ve TBB’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin (Tarife) 13/5. madde-fıkrası ile beraat eden sanık yararına vekalet ücretini hazinenin ödemesine ilişkin düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 324/1. madde-fıkrasına göre avukatlık ücreti yargılama giderlerinden olup ve yine aynı CMK.nun 327/2. madde-fıkrası uyarınca beraat eden “kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesince üstlenilir.” Öte yandan “29.5.1957 günlü 4/6 ve 2.5.1956 günlü 4/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararlarında da yargılama giderlerinin neler olduğu sayılmış; karşı tarafa yüklenecek olan avukatlık ücretinin de bu giderler arasında olduğu açıkça belirtilmiştir.” (Murat Aydın; Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Kanuna Aykırı Değildir. “ Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı:18, Şubat 2008, s.159-167) Mülga CMUK.nun 409. maddesinin 2. fıkrasındaki “Bir kimsenin evvelce ödemek mecburiyetinde kaldığı masraflar, Devlet hazinesine tahmil olunabilir.” Şeklindeki düzenleme ile CMK.nun 327/1.maddedeki düzenlemenin aynı olduğu ve CMUK.nun meriyette olduğu evrede uygulamanın ve özellikle Tarife’nin bu biçimde düzenlenmediği ileri sürülebilirse de (Bknz. Zekeriya yılmaz; Beraat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesine İlişkin Tarife Hükmünün Kanuni Bir Dayanağı Bulunup Bulunmaması Sorunu” Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı:15, Kasım 2007, s.71-82)Tarife’nin 13/5. madde-fıkrasındaki hükmü geçersiz kılmayacaktır. Kaldı ki “CMK.nun 150/1. maddesi uyarınca; hakkında bir ceza davası açılan kişi bir müdafii (avukat) seçebilecek durumda olmadığını beyan ettiği” takdirde kendisine baro tarafından görevlendirilen bir avukat atanacak, sanık bu avukata herhangi bir ödeme yapmayacak ve ücreti de HAZİNE tarafından karşılanacağı gibi dava sonunda beraat etmesi halinde de önceden ödenen bu ücret HAZİNE üzerinde kalacaktır. CMUK.nun meriyette olduğu dönemde de aynı düzenleme mevcut olmasına karşın, Tarife’nin 13/5. maddesi hükmü bulunmadığından avukatla kendisini temsil ettiren ile Baro tarafından müdafii tayin edilen sanık arasındaki eşitsizlik tarifenin anılan hükmüyle de giderilmiş bulunmaktadır.
Beraat eden sanığın CMK.nun 141. ve devamı maddeleri uyarınca bu konuda dava açma imkanı da bulunmadığı gözetildiğine ki anılan ve davamı maddelerinin yer aldığı bölümün başlığının “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat” olması ve ancak bu maddede belirtilen sayılı ve sınırlı nedenlerle dava açılabilmesi ve bunların içinde de beraat eden sanığın önceden avukatına ödediği ücretin yer almaması CMK.na göre ceza yargılamasında davayı münhasıran Cumhuriyet Savcısının açmak durumunda olması ve bunu da Türkiye Cumhuriyeti devleti adına yapması ve dolayısıyla davada Devletin taraf olması karşısında Tarifenin 13/5.maddesindeki düzenlemenin doğru ve yerinde görülmesi gerektiği nazara alınarak Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.11.2007 gün ve 57424 sayılı yazılarına atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 11.12.2007 gün ve 256243 sayılı kanun yararına bozma istemli ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 16.2.2007 tarih ve 2005/255 esas, 2007/51 sayılı kararının kanun yararına bozma talebinin (REDDİNE), dosyanın Yüksek Adalet Bakanlığına gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 25.2.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.
Old 01-04-2009, 19:37   #4
Av.Barış

 
Varsayılan

sorumda da belirttim.Baro tarafından değil özel müdafii tarafından temsil edilen sanık için hükmedilen vekalet ücreti nasıl tahsil edilir?
Old 01-04-2009, 19:40   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Barış
sorumda da belirttim.Baro tarafından değil özel müdafii tarafından temsil edilen sanık için hükmedilen vekalet ücreti nasıl tahsil edilir?

Karar kesinleştikten sonra Hazine aleyhine ilamlı icra takibi yapmalısınız. Haciz yapılamayacağı için, makul sürede ödenmemesi halinde, ilgililer hakkında "görevi ihmal" suçundan dolayı suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
Old 01-04-2009, 20:16   #6
Av. Zeynep KILIÇ KAYA

 
Varsayılan

Sn Av. Barış bu konuda belirtmiş olduğunuz üzere C. Savcılıklarına aktarılan bir bütçe var ve baromuzda(aynı baroya kayıtlı olduğumuzdan)bu konu ile ilgili ilan panosuna asılmış bir yazı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ilgililerin C. Savcılığına başvurması sözkonusu idi. tabi yanlış hatırlıyor olabilirim. ama Barodan sorarsanız yazıya ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar
Old 16-12-2009, 14:32   #7
Av.AAO

 
Varsayılan CMK görevi, beraat ve vekalet ücreti sorunsalı

Sayın Mesletaşlarım,
CMK görevi ile(vekaletsiz) sanık müdafiiliğinde, sanık beraat ettiğinde, müdafii için vekalet ücretine hükmedilip hükmedilmemesi konusunda gelişme var mı? galiba en son durum vekalet ücretine karar verilmiyordu.
Old 26-02-2010, 12:53   #8
guLDe

 
Varsayılan

Sanırım yok,dün Çocuk Mahkemesi hakimi ile görüştüm uygulamalarının nasıl olduğuna ilişkin ancak beraat halinde Cmk tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii lehine vekalet ücretine hükmetmediklerini ,uygulamalarının bu şekilde olduğunu belirtti.
Old 17-01-2012, 10:32   #9
cmuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan guLDe
Sanırım yok,dün Çocuk Mahkemesi hakimi ile görüştüm uygulamalarının nasıl olduğuna ilişkin ancak beraat halinde Cmk tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii lehine vekalet ücretine hükmetmediklerini ,uygulamalarının bu şekilde olduğunu belirtti.

Yasada açıkça vekil demesine rağmen vekaleti olmayan CMK görevlendirmesiyle beraat eden müdafisi olduğumuz sanık lehine hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi durumunda bu vekalet ücreti hazineden tahsil edilebilir mi? Hakim kararda vekalet ücretine hükmetmiş.
Old 17-01-2012, 12:23   #10
av.alper tunker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cmuk
Yasada açıkça vekil demesine rağmen vekaleti olmayan CMK görevlendirmesiyle beraat eden müdafisi olduğumuz sanık lehine hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi durumunda bu vekalet ücreti hazineden tahsil edilebilir mi? Hakim kararda vekalet ücretine hükmetmiş.
Sayın meslektaşım
Hakim kararında vekalet ücreti belirtmişsede yasaya aykırı bir durum oldugu için geçersizdir bence sakın tahsil için müracat etmeyin ödemezler ödeseler bile daha sonra faizi ile geri isteyeceklerdir
NOT:Ben alıcam diyorsanız ilgili Cumhuriyet başsavcılıgına bir dilekçe,kararın kesinleşmiş aslı ile müracat etmeniz gerekiyor
Old 17-01-2012, 12:54   #11
cmuk

 
Varsayılan

Aslında şöyle bi sıkıntı daha var. Adliye Mutemedi benden dosyaya ilişkin makbuz aslını istiyor. Oysa CMK görevlendirmesi olduğu için fatura aslı baroya verilmişti.
Old 18-01-2012, 09:44   #12
av.alper tunker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cmuk
Aslında şöyle bi sıkıntı daha var. Adliye Mutemedi benden dosyaya ilişkin makbuz aslını istiyor. Oysa CMK görevlendirmesi olduğu için fatura aslı baroya verilmişti.
sanırım istediği ilamda yazılı vekalet ücretinin makbuzunun aslı
dilekçe, karar ve ilam vekalet ücreti makbuzunu birlikde teslim etmeniz gerekiyor ödemenin yapılması için(CMK faturanız baro tarafından diğer evraklarla birlikde savcılıga teslim edilmek zorunda baroda makbuzunuz kalmaz)
Old 18-01-2012, 22:32   #13
jurist27

 
Varsayılan Beklemedeyim ...

Sn. Meslektaşım
Müdafiisi olduğum şahıs hakkında "Yüce Türk Mahkemesi" Beraat kararı vermişti. Aynı zamanda kararda Beraat eden sanık lehine , hazine aleyhine 1.100 TL maktu vekalet ucreti var idi. Tabii Yüce Savunma Makamı olan sanık avukatı bu maktu vekalet ücretini tahsil için düşmüştü yollara .......
İcra takibi yapacaksn diyenler oldu Yüce Savunma makamına; savcılıktan talep edeceksin diyenler oldu, adliye mütemetliğine başvuracaksın diyenler oldu ... Tabi Sn. meslektaşlarım tamam da sonuca gelin dediğinizi hisseder oldum. Velhasıl icra takibi ile tahsil yoluna gittim ben ( Maliye Hazinesine izafeten...) tabii sonuç 2 aya yakın zaman geçecek ve takibimi sürdürmekteyim. Ne mi oldu ? Maliye Hazinesi dosyayı Adalet Bakanlığı'nın bir birimine göndermiş. Strateji Geliştirme ve iyileştirme .....birimine .
Hani bizlerin de bağlı bulunduğu Sayın, Yüce Adalet Bakanlığı! nın kutsal bir planlaması da VAR İMİŞ ... Velhasıl diyerek devam edeyim . Strateji Geliştirme biriminin ilgili müdürü ile görüştüm. Sn. kamu görevlisi müdürümüz aynen bana "Avukat bey artık yeni düzenleme ile biz gelen dosyalar ile ve yapılan icra takipleri ile ilgilenmiyoruz" ..... Varın gerisini Siz düşünün ..
Sn müdürümüze "eeee dedim; Peki nasıl tahsiil edeceğim ben bu kutsal planlamaya uğrayan vekalet ücretini diye" . Avukat bey kararı alacaksınız (tabii temyiz edilmeden kesinleşen kararı almıştım) onunla birlikte adliyede Savcılık idari bürosunun yolunu tutacaksınız. Oraya bildirdikten sonra bekleyeceksiniz. Hani Yüce Adalet Bakanlığımızın o bahsettiğim kutsal planlaması pardon stratejisi var idi ya.. İşte "ÖDENEK ÇIKTIĞINDA" ancak vekalet ücreti yatar dedi; Henüz vakit bulup Savcılık idari bürosuna bildiremedim.
Hani diyorum TBB ya da Bağlı bulunduğumuz Barolar da bir Strateji Geliştirse bu duruma fena olmayacak
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Beraat halinde sanık (vekili) lehine hükmedilen vekalet ücreti Av.Nevzat Meslektaşların Soruları 92 12-11-2015 10:41
Beraat eden sanık lehine hükmedilen Avukatlık Ücreti üye18332 Ceza Hukuku Çalışma Grubu 4 30-12-2009 23:20
Aleyhe Hükmedilen Vekalet Ücretinin İcra Takibi Başlatılmadan İfası avgubse Meslektaşların Soruları 4 28-08-2008 01:09
Davayı Kaybeden Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti salimengin Meslektaşların Soruları 4 19-05-2008 07:40
İki davalı lehine birlikte hükmedilen vekalet ücretinin ayrı ayrı takibe konulması Selahattin Meslektaşların Soruları 5 11-04-2007 12:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04471493 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.