Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

teminat senedinin bir kısmının kesilerek kambiyo senedi haline getirilmesi

Yanıt
Old 03-05-2007, 18:02   #1
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan teminat senedinin bir kısmının kesilerek kambiyo senedi haline getirilmesi

bir ev alım satımı nedeniyle verilen 2 adet teminat senedinin arkasına teminat senedi olduğu ne için verildiği açıkça yazılır. Ve alacaklı tarafından altı imzalanır. Bunlardan birincisi karşılığı ödenerek alınır. Ödenen senedin aslı elimde. İkinci teminat senedinde yazının geldiği kısım kesilerek kambiyo senedi haline dönüştürülüp takip yapılır. Üstelik bu senedinde büyük bir kısmı belge karşılığı ödenmiştir. İşin menfi tespit, itiraz, tedbir ve cezai boyutu konusunda görüşlerinizi almak istiyorum
Old 03-05-2007, 19:12   #2
Justinianus

 
Varsayılan

bir ev alım satımı nedeniyle verilen 2 adet teminat senedinin arkasına teminat senedi olduğu ne için verildiği açıkça yazılır. Ve alacaklı tarafından altı imzalanır. Bunlardan birincisi karşılığı ödenerek alınır. Ödenen senedin aslı elimde. İkinci teminat senedinde yazının geldiği kısım kesilerek kambiyo senedi haline dönüştürülüp takip yapılır. Üstelik bu senedinde büyük bir kısmı belge karşılığı ödenmiştir. İşin menfi tespit, itiraz, tedbir ve cezai boyutu konusunda görüşlerinizi almak istiyorum

Bence burada başvurulması gereken yol menfi tespit davası açmaktır. Yargıtay'ın da teminat senetleri ile ilgili menfi tespit davalarının kabulü ile ilgili birçok kararı var. Burada önemli olan senet üzerinde tahrifat yapıldığını ispatlamak ki bunu ancak bilirkişi incelemsiyle yaptırabilirsiniz. Bir de senedin teminat senedi olduğunu ispatlamak ki elinizde ödenmiş ve arkasında teminat senedi olduğunu belirtir yazıların olması sizin kullanabileceğiniz bir delil. Bu şekilde diğer senedin de teminat senedi olduğunu ispatlayabilirsiniz. Bence bu delil diğer senedin de teminat senedi olduğunu ispatlamak için yeterlidir.
Bu senetlere dayalı takip başladıktan sonra açacağınız menfi tespit davasında icranın durudurulması konusunda tedbir kararı alma şansınız pek yok. Ancak yine %15 teminat ile tahsil edilen paranın alacaklıya ödenmesini durdurabilirisiniz.
Özellikle belge karşılığı ödemiş olduğunuz meblağları da ibraname elinizde ise menfi tespit davasında kabul ettirmeniz zor olmasa gerek.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için İ.İ.K. 72. madde ile ilgili Yargıtay kararlarını okumanızı tavsiye ederim. Teminat senetleri ve ibraname ile ilgili menfi tespit davaları ile ilgili birçok Yargıtay kararı mevcut.
Ceza i sorumluluğa gelince; bu konuda da bu senet üzerinde oynayarak senedin niteliğini değiştiren kişiler hakkında dolandırıcılık iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunabilirsiniz.
Bence burada yine yapmanız gereken elinizdeki ödenmiş ve belgenin teminat senedi olduğunu gösterir ibare olan senet ile menfi tespit davası açarak yatıracağınız teminat ile en azından tahsil edilen bir para olursa alacaklıya ödenmemei için tedbir kararı almaktır.
İyi çalışmalar...

Konuyla ilgili bir kaç Yargıtay kararı
T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/9192

K. 2003/6225

T. 12.6.2003

• TEMİNAT SENEDİ İDDİASIYLA AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Senetteki Rakamlarda Tahrifat Yapıldığı İddiasının Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla İncelenmesi Gereği )

• TAHRİFAT İDDİASININ UZMAN BİLİRKİŞİ VASITASIYLA İNCELENMESİ GEREĞİ ( Teminat Senedinde Tahrifat Yapıldığı İddiasıyla Açılan Menfi Tesbit Davasında )

• MENFİ TESBİT TALEBİ ( Teminat Senedi İddiasıyla Açılan - Senette Tahrifat İddiasının Bilirkişi Vasıtasıyla İncelenmesi Gereği )

2004/m.72

ÖZET :Davacı davalı tarafından takip konusu yapılan senette tahrifat bulunduğunu ve senedin gerçekte teminat senedi olduğunu ileri sürerek, bu senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı senette yer alan rakamlarda tahrifat yapıldığını iddia ettiğine göre, konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı asil Ali E. ve vek. Av. Nuri Alver ile davalı vek.Av.Salih Ünal'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan asil ve avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin 2001 yılı Ocak ayında Ziraat Bankasından kredi aldığını, davalının da müvekkiline kefil olduğunu, davalıya alınan kredinin yarısı olan 200.000.000.-TL bedelli bir senedin kefaletinin teminatı olarak verildiğini, davalının daha sonra senedi 20.000.000.000.-TL bedelli hale getirerek takibe koyduğunu, müvekkilinin bu senetten dolayı borcunun bulunmadığını ileri sürerek borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevabında, davacının iddiasının yazılı delille kanıtlaması gerektiğini, tanık dinlenmesine muvfakatları bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre senette tahrifat bulunmadığı, davacının iddiasının yazılı delille kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Davacı davalı tarafından takip konusu yapılan senette tahrifat bulunduğunu ileri sürerek bu senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı senette yer alan rakamlarda tahrifat yapıldığını iddia ettiğine göre, konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece bu yön gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 250.000.000.-TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/4371

K. 2002/5151

T. 6.5.2002

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Teminat Olarak Verilen Senet Nedeniyle Davacının Davalıya Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )

• YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Bir Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilmesi İçin Davalı Tarafından Verilmesinin Gerekmesi )

• TANIK BEYANI ( Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Bir Belge Ortada Olmadığından Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )

• HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT ( Davacının Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığının Kabulü )

• YEMİN ( Davacının Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığının Kabulü )

2004/m.72

1086/m.179,292,293,344

ÖZET : Bir belgenin yazılı delil başlangıcı sayılması için, davalı tarafından verilmiş olması gerekir. Dava konusu senet, davacı tarafından imzalanıp verilmiş bir belge olduğundan, davalı aleyhine yazılı delil başlangıcı sayılamaz ve bu nedenle dinlenen tanık beyanlarına itibar edilerek hüküm kurulamaz.
DAVA : Taraflar arasındaki tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, dava dışı Şeref A'a harici sözleşme ile aracının sattığını, güvence olarak da alıcıya teminat senedi verdiğini, aracın resmen devri yapıldığı halde, dava dışı Şeref A'ın bu teminat senedini davalıya verdiğini, davalının da teminat yazısını keserek senedi icra takibine koyduğunu öne sürerek bu senet nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tesbitine ve senedin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, takibe konu senedin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi ve dinlenen tanık beyanlarına dayanarak senedin teminat senedi olduğu sonucuna varılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir. Bir belgenin yazılı delil başlangıcı sayılması için HUMK'nun 293. maddesi gereğince, davalı tarafından verilmiş olması gerekir. Dava konusu senet, davacı tarafından imzalanıp verilmiş bir belge olduğundan, davalı aleyhine yazılı delil başlangıcı sayılamaz ve bu nedenle dinlenen tanık beyanlarına itibar edilerek hüküm kurulamaz.
Senet metninde bedelinin nakten alındığı yazılı bulunduğuna göre, senedin teminat senedi olduğunu davacının kanıtlaması gerekir. Davacı bunu yasal delillerle kanıtlayamadığına göre, davanın reddi gerekir. Ne varki davacı dava dilekçesinde "her türlü kanıt" diyerek yemin deliline dayandığından, davacıya karşı tarafa yemin teklif hakkı hatırlatılmalı ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 6.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2000/11-125

K. 2000/130

T. 23.2.2000

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Taşıma İlişkisinin ve Senedin Teminat Senedi Olduğunun İspatı )

• TEMİNAT SENEDİ ( Taşıma İlişkisinin ve Senedin Teminat Senedi Olduğunun İspatının da Ancak Senetle İspat Edilebilmesi )

• SENEDE KARŞI İDDİALAR ( Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Hukuki İşlemlerin de Ancak Senetle İspatlanabilmesi )

• YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Davacının İddiasını Kanıtlayamaması Üzerine Bu Hakkının Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )

1086/m.288,290,337

ÖZET : Hukuki ilişki ancak yazılı delille ispat edilebilir. Açık muvafakat olmadıkça tanık dinlenemez. Ayrıca senede karşı her çeşit iddia, senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak hukuki işlemler de ancak senetle ispatlanabilir. Somut olayda, davacı taşıma ilişkisine dair bir yazılı belge ibraz edememiştir. Karşı taraf ise, taşıma ilişkisini inkar etmiş ve tanık dinlenmesine muvafakat etmemiştir. Kaldı ki, taşıma ilişkisi kanıtlansa bile, dava konusu bonoların teminat karşılığı verildiği, ancak yazılı belge ile ispat edilebilir. Emsal gösterilen dosyalarda taraflar arasında yazılı sözleşme bulunması ve söz konusu sözleşmelerde teminat senedi alındığının belirtilmesi bu dosya açısandan emsal teşkil etmez. Davacı iddiasını kanıtlayamamıştır. Yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, davanın kabulü yönünde hüküm tesisi hatalıdır.
DAVA : Taraflar arasındaki "menfi tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 24.6.1998 tarih ve 1995/476 E., 1998/640 K. sayılı kararın incelenmesi, davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 1.2.1999 tarih ve 1998/9018-1999/289 sayılı ilamı ile; ( ... Davacı vekili, müvekkilinin davalıların M. T. adıyla işlettikleri fırma adına A. V P hkokulu servisini yaptığını, her öğretim yılı başında yeni sözleşme imzalandığını, servis sırasında ortaya çıkacak maddi zararlara karşılık ya da komisyon borcunun güvence altına alınması için kendilerinden açık vadeli bonolar alındığını, yeni çıkan yönetmelik ile müvekkilinin Ankara Servisçiler Odası'na kaydolduğunu, M. T.yle ilişkisinin yasal zorunluluk nedeniyle kesildiğini ileri sürerek, toplam bedeli 120.000.000 lira olan iki adet bonodan dolayı borçlu bulunmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili; müvekkili H.nin davacıdan senet almadığmı, herhangi bir ilişkisi bulunmadığını, müvekkili A.nın ise davacıya senet karşılığı her biri 40.000.000 lira bedelli 3 adet bono aldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, fırma adına komisyon karşılığı sözleşme yapan araç sahiplerinden taşımanın aksamaması için teminat senedi alındığı ve bir sonraki yıl birlikte çalışılacağı düşüncesiyle, öğretim yılı sonunda iade edilmediği, senet alındığına dair belge tanzim edilmediği ve bu hususların teamül haline geldiği, bu durumda davanın subut bulduğu gerekçesiyle kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. Dava, menfı tespit istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin davalının işlettiği fırma adına minibüsünü ilkokul servisi olarak çalıştırdığını, ancak servis sırasında meydana gelebilecek zararlar ve komisyon borcunun güvencesi olarak davalı yana bonolar verdiğini ileri sürerek, söz konusu bonolardan dolayı borçlu bulunmadığının tespiti isteminde bulunmuştur.
Davalılar vekili, taraflar arasında bir taşıma ilişkisi bulunmadığını, bonoların borç para karşılığı verildiğini savunmuştur.
HUMK'nun 288 vd. maddeleri uyarınca, hukuki ilişkinin ancak yazılı kanıtla kanıtlanabileceği ve karşı tarafın açık muvafakatı olmadıkça bu hususta tanık dinlenemeyeceği öngörülmüştür. Bunun yanında yine aynı kanunun 290. maddesinde, senede bağlı her çeşit iddiaya karşı def'i olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemlerin de, ancak senetle kanıtlanabileceği düzenlenmiştir.
Somut olaya gelince, davacı yan, taraflar arasında bir taşıma ilişkisi olduğuna dair yazılı bir kanıt ibraz etmemiş, davalı yan da, taşıma ilişkisini inkar ettiği gibi, bu konuda tanık dinletilmesine de, muvafakat etmemiştir.
Kaldı ki, taşıma ilişkisi kanıtlansa bile, dava konusu bonoların teminat karşılığı verildiği yalnız yazılı kanıtla kanıtlanabilir.
Emsal gösterilen kararda taraflar arasında yazılı bir sözleşme bulunduğu ve söz konusu sözleşmede teminat senedi olduğu iddia edilen senetlerin bedeline denk miktarda teminat senedi verileceğinin yazılı bulunduğu tespit edilmiş olmasına göre, iş bu dosyaya emsal teşkil ettiği de, kabul edilemez.
Bu durumda mahkemece, davacının iddiasını yazılı kanıtla kanıtlamamış olmasına ve kanıt listesinde her türlü yasal delile dayanmış bulunmasına göre, HUMK'nun 337 vd. maddeleri uyarınca, davacı yana yemin teklif etme hakkı hatırlatılmak ve sonucuna göre hüküm kurulmak gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak, dosya yerine geri çeyrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dosyadaki tutanak ve kanıtlara, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hükme etkili itirazların Yargıtay 11. Dairesi'nin 1.2.1999 tarih ve 1998/9018 E., 1999/289 K, sayılı ilamında ayn ayn ele alınıp cevaplandırılmış bulunmasına ve özellikle davacı tarafça dava dilekçesinde yazılı taşıma sözleşmesinin varlığının iddia edilmiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca de benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 23.2.2000 tarihinde, oybirliği ile karar verildi.
Old 26-08-2015, 17:42   #3
g_soton

 
Varsayılan

Merhaba,

Müvekkil tarafından verilmiş olan senedin sol alt kısmında teminat senedidir ibaresi yer alıyor. Bu kısım kesilerek ihtiyati haciz alınmış ve 10 örnek ödeme emri gönderilmiş. Teminat senedi olduğuna dair sadece senet üzerindeki ibare var herhangi bir sözleşme vs. yok.
Bu durumda senet kesildiği için takibin öncelikle durdurulması ve sonrasında iptali talep edilebilir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kambiyo senedi pamuk Meslektaşların Soruları 5 17-04-2007 21:46
kambiyo senedi takibi mevzu hukuk Meslektaşların Soruları 2 19-03-2007 12:08
kambiyo senedi hakkında gencerx07 Meslektaşların Soruları 7 02-03-2007 12:32
Teminat Senedi hamburabi42 Meslektaşların Soruları 3 17-11-2006 18:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04384303 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.