Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdari Para cezasına karşı sulh ceza mahkemesine Vekaletnamesiz Itiraz...

Yanıt
Old 02-05-2007, 15:01   #1
avenginakbaba

 
Varsayılan İdari Para cezasına karşı sulh ceza mahkemesine Vekaletnamesiz Itiraz...

idari para cezası ( epey yüklü)2na karşı sulh ceza mahkemesinde itiraz edeceğim. müvekkil yurt dışında ve yarın da sürenin son günü. vekaletname yetişmiyor. itiraz da bulunabilir miyim. bulunabileceğimi düşünüyorum ( vekaletnema olmadan ama yargıtay kararı bulamadım konuya ilişkin olarak)
siz değerli meslektaşlardan bu konuda yardım istiyorum...
Old 02-05-2007, 15:09   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Bu işinize yarar mı?
Saygılar.

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/4609
K. 2005/5141
T. 7.7.2005
• TESCİL DAVASI ( Vekaletname Örneğini Vermeyen Avukatın Dava Açamaması ve Yargılamayla İlgili Hiçbir İşlem Yapamaması-Ancak Gecikmesinde Zarar Beklenen Hallerde Mahkemenin Vereceği Kesin Süre İçerisinde Vekaletnamesini Vermek Koşuluyla İzin Verilebilmesi )
• VEKALETNAMESİZ DAVA AÇMA ( Gecikmesinde Zarar Beklenen Hallerde Mahkemenin Vereceği Kesin Süre İçerisinde Vekaletnamesini Vermek Koşuluyla İzin Verilebilmesi )
• AVUKATIN VEKALETNAMESİZ İŞ YAPMASI ( Vekaletnamesini İbrazı için Verilen Süre İçerisinde Vekaletname Verilmemesi ve Davacı Vekili Tarafından Yapılan İşlemlerin Kabul Edildiğinin Dilekçe ile Bildirilmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılması ve Yapılan İşlmelerin Hükümsüz Kalması )
• DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Verilen Süre İçerisinde Vekaletname Verilmemesi ve Davacı Vekili Tarafından Yapılan İşlemlerin Kabul Edildiğinin Dilekçe ile Bildirilmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )
1086/m.67
ÖZET : HUMK.nun 67. maddesi uyarınca vekaletname örneğini vermeyen Avukat dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Ancak gecikmesinde zarar beklenen hallerde mahkemenin vereceği kesin süre içerisinde vekaletnamesini vermek koşuluyla dava açılmasına ve usul işlemlerinin yapılmasına izin verilebilir. Bu süre içerisinde vekaletname verilmez, davacı vekili tarafından yapılan işlemlerin kabul edildiği dilekçe ile bildirilmezse dava açılmamış sayılır ve yapılan işlemler hükümsüz kalır.

DAVA : Hakkı Cünüklü ile Hazine ve Sivas Belediye Başkanlığı aralarındaki tescil davasının ortadan kaldırılmasına dair Sivas 1.Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 28.12.1972 gün ve 608/1202 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, dava dilekçesinde mevkii ve sınırları yazılı taşınmazın vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Hazine vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, 28.12.1972 gün 608/1202 esas ve karar sayılı hükümle HUMK.nun 409. maddesi hükmü uyarınca davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 22.05.1971 tarihinde davacı vekili tarafından açılmıştır. Davacı vekilinin vekaletnamesi dosya arasında bulunmadığı gibi yargılama aşamasında vekaletnamenin dosyaya sunulduğu da yargılama tutanaklarından anlaşılamamaktadır. HUMK.nun 67. maddesi uyarınca vekaletname örneğini vermeyen Avukat dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Ancak gecikmesinde zarar beklenen hallerde mahkemenin vereceği kesin süre içerisinde vekaletnamesini vermek koşuluyla dava açılmasına ve usul işlemlerinin yapılmasına izin verilebilir. Bu süre içerisinde vekaletname verilmez, davacı vekili tarafından yapılan işlemlerin kabul edildiği dilekçe ile bildirilmezse dava açılmamış sayılır ve yapılan işlemler hükümsüz kalır.

Somut olayda; vekaletname olmaksızın açılan dava anılan hüküm uyarınca açılmamış sayılan bir dava konumuna düşmüştür. Diğer yönden vekaletname vermeden dava açan vekil, 19.06.1972 günlü oturuma katılmamak suretiyle dava dosyasının işlemden kaldırılmasına sebebiyet vermiş ve öngörülen süre içerisinde dava dosyasının yenilenmemesi üzerine yazılı şekilde davanın açılmamış sayılması sonucunu doğuran ortadan kaldırılma kararı verilmiştir. Bu açıklamalar karşısında dosya içeriğine ve yargılama aşamalarına göre verilen kararda herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davacı dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde kadastro çalışmalarına başlandığını uyuşmazlık hakkında görevsizlik kararı verilmesini ileri sürmüş ise de, taşınmaz hakkında tutanağın düzenlendiği de belirlenmemiş bulunduğuna göre yazılı şekilde hüküm kurulmasında kanuna aykırı bir yön görülmemiştir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 11,20 YTL peşin harcın onama harcına mahsubuna 07.07.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 02-05-2007, 15:09   #3
Av.Murat Bölükbaş

 
Varsayılan

vekaletnameyi fakslatmayı denemediniz mi?Size fakslasın aslı gelince ibraz edersiniz dosyaya.Sanırım bu şekilde hakim kabul edecektir..Saygılarımla
Old 02-05-2007, 16:32   #4
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

istisnai olarak mahkeme gecikmesinde zarar umulan hallerde verecegı kesin süre icinde vekaletnamesini getirmek şartı ile vekilin vekaletnamesiz dava açmasına izin verebilir...HMUK 67...davayı acabileceksiniz ancak verilecek kesin sürede ya vekaletnameyi ibraz edeceksiniz yada müvekkiliniz gelip icazet verecek ancak bu durumda dava actıgınız tarihte acılmıs sayılır...iyi calısmalar...
Old 03-05-2007, 04:05   #5
Heybe Hukuk

 
Varsayılan

Bir yol daha var...

Ama buradan zikredemeyeceğim. İlgilenen arkadaşlara ayrıca nasıl olacağını anlatırım
Old 07-05-2007, 07:42   #6
avbilgen

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesinin 04.10.2006 tarih 2006/75 E.-2006/99 K. sayılı kararı, Resmi gazetede yayınlama tarihi 06.04.2007 , 6 Nisan 2007 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 26485

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2006/75

Karar Sayısı : 2006/99

Karar Günü : 4.10.2006İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onuncu DaireİTİRAZIN KONUSU : 17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 8.2.2006 günlü, 5454 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen 140. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler.” biçimindeki üçüncü tümcesinin Anayasa’nın 2., 5., 125., 138., 153. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.I - OLAY

Davacı hakkında verilen idarî para cezasının ve ilgili genelgelerin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Danıştay Onuncu Dairesi iptali için başvurmuştur.II - İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“Elit İnşaat Temel Sondaj Ltd Şti’nin aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79/1. maddesinde öngörülen süre içinde davalı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına gönderilmediğinden bahisle adı geçen Kanunun 140/c maddesi uyarınca idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 1.11.2005 tarih ve 115890 sayılı işlem ile dayanağı olduğu ileri sürülen 6.4.2004 tarih ve 16-313 Ek ve 23.5.2004 tarih ve 16-343 Ek sayılı Genelgelerin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu bireysel işlem ile ilgili olarak görevli yargı yeri yönünden 506 sayılı Kanunun 140. maddesinin 5454 sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 4. fıkrasında yer alan “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler” tümcesinin bu davada uygulanabilecek Kanun niteliğini taşımaktadır.

İtiraz konusu yasal değişiklikten önce 506 sayılı Kanunun 3910 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik 140. maddesinde yer alan “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler” tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesince itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulması sonucunda, Anayasa Mahkemesinin 8.10.2002 tarih ve E:2001/225, K:2002/88 sayılı kararı ile; “İdarenin hizmetlerini gereği gibi ve ivedilikle görebilmesi için, yaptırım uygulama yetkilerine gereksinimi vardır. İdare bu yetkilerle, kamu düzeni ve güvenliğini, kamu sağlığını, ulusal servetleri zamanında ve gereği gibi koruyabilir. Bu nedenle, idareye geniş ve çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisi tanınmıştır. İdari cezalar, idari yaptırımların en önemlilerinden biridir. İdari cezalar arasında yer alan para cezaları da bu amaçla etkin ve yaygın bir biçimde uygulanmaktadır, idari para cezalarını diğer cezalardan ayıran en belirgin nitelik, idari para cezalarının idari makamlar tarafından kamu gücü kullanılarak verilmesidir.

Anayasa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanırken, Devlet içinde tüm kamusal yaşam ve yönetimin yargı denetimine bağlı olması amaçlanmıştır. Çünkü yargı denetimi hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur. Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasındaki “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” kuralıyla amaçlanan etkili bir yargısal denetimdir. Bu kural, idarenin kamu hukuku ya da özel hukuk alanına giren tüm eylem ve işlemlerini kapsamaktadır.

Tarihsel gelişimine paralel olarak Anayasa’da adli ve idari yargı ayrımına gidilmiş, kimi maddelerinde bu ayrıma ilişkin kurallar yer almıştır. Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında, “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır”; 140. maddesinin birinci fıkrasında, “Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar”; 142. maddesinde “mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir”; 155. maddesinin birinci fıkrasında da, Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar” biçimindeki düzenlemeler idari - adli yargı ayrılığının kurumsallaştığının kanıtıdır. Bu düzenlemeler gereği idari uyuşmazlıkların çözümünde idare ve vergi mahkemeleriyle Danıştay yetkili kılınmıştır. Belirtilen nedenlerle kural olarak, idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku alanına giren işlem ve eylemleri idari yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri de adli yargı denetimine tabi olacaktır.

Anayasa’nın yürütme bölümünde yer alan 125. maddesiyle idarenin her türlü eylem ve işlemlerini yargı denetimine bağlı tutulduktan sonra, maddenin diğer fıkraları da idari yargı sisteminde geçerli olan ilkeleri belirlemektedir.

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden itibaren başlaması, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verme yasağı, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gerekli olan koşullar, yürütmenin durdurulması kararına getirilebilecek sınırlamalar ve idarenin verdiği zararı ödeme yükümlülüğü, ağırlıklı olarak adli yargı sistemi için değil, idari yargı sistemi için geçerli olan temel ilkelerdir.

Anayasa’nın belirlemiş olduğu bu kurallar, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da yer alan idari yargılama usul ve esaslarının ana kurallarıdır. Anayasa’nın değişik maddelerinde kurumsallaşan ve 125. maddesinde belirtilen idari- adli yargı ayrımına ilişkin düzenlemeler nedeniyle idari yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde adli yargının görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun geniş takdir hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir, itiraz başvurusuna konu olan idari para cezası, kamu gücünün kullanılmasıyla ilgili ve Kanunda belirtilen kurallara uymayanlara idari bir yaptırımın uygulanması niteliğinde olduğundan, çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde de idari yargının yetkili kılınması gerekir.

Bu nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 125. ve 155. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir” sonucuna ulaşılmıştır.

Nitekim 506 sayılı Kanunun 140. maddesinde, 4958 sayılı Kanunun 51. maddesi ile 29.7.2003 tarihinde yapılan değişiklik ile anılan tümce “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idare mahkemesine başvurabilirler” şeklinde değiştirilmiştir. Ancak bu tümce 506 sayılı Kanunun 140. maddesinde, itiraza konu 5454 sayılı Kanunun 5. maddesiyle yapılan değişiklikle “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler” şeklinde 8.2.2006 tarihinde yeniden değiştirilmiştir.

Anayasanın 138/4. maddesinde, Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez; 153. maddesinin son fıkrasında, Anayasa Mahkemesi Kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar kuralına yer verilmiştir.

Anayasanın yukarıda aktarılan emredici hükümlerine ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen 506 sayılı Kanunun 140. maddesinde, itiraza konu 5454 sayılı Kanunun 5. maddesiyle yapılan değişiklikle “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler” tümcesinin Anayasa’nın 2., 5., 125., 138/4., 153/son ve 155. maddelerine aykırı olup, iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 506 sayılı Kanunun 140. maddesinin 5454 sayılı Kanunun 5. maddesiyle değişik 4. fıkrasında yer alan “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler” tümcesinin Anayasa’nın 2., 5., 125., 138/4., 153/son ve 155. maddelerine aykırı olduğu kanısına varıldığından, anılan tümcenin iptali ve öncelikle yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına, dosyada bulunan belgelerin onaylı birer örneğinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmesine, 15.3.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”III - YASA METİNLERİ

A - İtiraz Konusu Yasa Kuralı

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 5454 sayılı Yasa ile değişik 140. maddesinin itiraz konusu kuralı da içeren dördüncü fıkrası şöyledir:

“İdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kararı kesinleşir. Sulh ceza mahkemesinin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer alan ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. 2.000 Yeni Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı sulh ceza mahkemesine başvuru üzerine verilen kararlar kesindir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idari para cezaları, bu Kanunun 80 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir. İdari para cezalarının, Kuruma itiraz ve yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, idari para cezasına karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.”B - Dayanılan Anayasa Kuralları

Başvuru kararında Anayasa’nın 2., 5., 125., 138., 153. ve 155. maddelerine dayanılmıştır.IV - İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, Cafer ŞAT, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımlarıyla 30.5.2006 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.V - ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuru kararında, Anayasa Mahkemesinin daha önce 506 sayılı Yasa’nın 3910 sayılı Yasa ile değişik 140. maddesinde yer alan “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler” tümcesinin Anayasa Mahkemesi’nin 8.10.2001 günlü, E.2001/225, K.2002/88 sayılı kararı ile iptal edildiği, adli - idari yargı ayrılığı konusundaki Anayasa’nın emredici kurallarına ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki iptal kararına rağmen, itiraz konusu kural uyarınca bu Yasa’ya göre verilen idari para cezalarının yargısal denetiminin sulh ceza mahkemelerine bırakılmasının Anayasa’nın 2., 5., 125., 138., 153. ve 155. maddelerine aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.A - Anayasa’nın 153. Maddesi Yönünden İnceleme

Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasında, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları ile yönetim makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı öngörülmüştür. Bu kural gereğince, yasama organı yapacağı düzenlemelerle daha önce aynı konuda verilen Anayasa Mahkemesi kararlarını gözönünde bulundurmak, bu kararları etkisiz kılacak biçimde yasa çıkarmamak, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilen kuralları tekrar yasalaştıramamak yükümlülüğündedir.

506 sayılı Yasa’ya göre verilen idari para cezalarına karşı açılacak davaların idari yargı yerlerinde görülmesi gerektiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 8.10.2001 günlü, E.2001/225, K.2002/88 sayılı kararının ardından, yasakoyucu tarafından Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına uygun olarak, 4958 sayılı Yasa’nın 51. ile maddesi 506 sayılı Yasa’da değişiklik yapılmış ve idari para cezalarına karşı açılacak davalara bakma görevi idare mahkemelerine verilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi 21.11.2005 günlü, E.2005/84, K.2005/105 sayılı kararında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kurallarını göz önüne alarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından verilen idari para cezalarında görevli yargı yerini adli yargı olarak belirlemiştir.

İtiraz konusu kuralın, yukarıda sözü edilen Uyuşmazlık Mahkemesi kararı uyarınca getirildiği anlaşıldığından Anayasa’nın 153. maddesine aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.B - Anayasa’nın 125. ve 155. Maddeleri Yönünden İnceleme

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 29.7.2003 günlü, 4958 sayılı Yasa ile değişik 140. maddesinde Kanun’da öngörülen bazı yükümlülüklerin zamanında ya da usulünce yerine getirilmemesi halinde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından verilecek idari para cezaları ile ilgili yaptırımlar düzenlenmekte, bu bağlamda maddenin ilk fıkrasında hangi eylemlere ne miktarda idari para cezası verileceği, 5454 sayılı Yasa ile değiştirilen itiraz konusu dördüncü fıkrasında ise bu cezaların ne şekilde ödeneceği, buna karşı Sosyal Sigortalar Kurumu’na itiraz edilebileceği, itirazın reddi üzerine de yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği belirtilmiştir.

İdarenin hizmetlerini gereği gibi ve ivedilikle görebilmesi için, yaptırım uygulama yetkilerine gereksinimi vardır. İdare bu yetkilerle, kamu düzeni ve güvenliğini, kamu sağlığını, ulusal servetleri zamanında ve gereği gibi koruyabilir. Bu nedenle, idareye, geniş ve çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisi tanınmıştır. İdarî cezalar, idarî yaptırımların en önemlilerinden biridir. İdarî cezalar arasında yer alan para cezaları da bu amaçla etkin ve yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. İdarî para cezalarını diğer cezalardan ayıran en belirgin nitelik, onların idarî makamlar tarafından kamu gücü kullanılarak verilmesidir.

Tarihsel gelişimine paralel olarak Anayasa’da adlî ve idarî yargı ayrımına gidilmiş, kimi maddelerinde bu ayrıma ilişkin kurallar yer almıştır. Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında, “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” denilmekte olup, maddenin diğer fıkraları da idari yargı sisteminde geçerli olan ilkeleri belirlemektedir.

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden itibaren başlaması, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verme yasağı, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gerekli olan koşullar, yürütmenin durdurulması kararına getirilebilecek sınırlamalar ve idarenin verdiği zararı ödeme yükümlülüğü, ağırlıklı olarak adlî yargı sistemi için değil, idarî yargı sistemi için geçerli olan temel ilkelerdir.

Öte yandan, Anayasa’nın 140. maddesinin birinci fıkrasında, “Hakimler ve savcılar adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar”; 142. maddesinde “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir”; 155. maddesinin birinci fıkrasında da, “Danıştay, idarî mahkemelerce verilen kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar” biçimindeki kurallara yer verilmesi idarî-adlî yargı ayrılığının kurumsallaştığının kanıtıdır. Bu düzenlemeler gereği idarî uyuşmazlıkların çözümünde idare ve vergi mahkemeleriyle Danıştay yetkili kılınmıştır. Buna göre, kural olarak, idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku alanına giren işlem ve eylemleri idarî yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri de adli yargı denetimine tabi olacaktır.

Anayasa’nın değişik maddelerinde kurumsallaşan ve 125. maddesinde belirtilen idarî-adlî yargı ayırımına ilişkin düzenlemeler nedeniyle idarî yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde adlî yargının görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun geniş takdir hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. İtiraz başvurusuna konu olan idarî para cezası, idare tarafından kamu gücü kullanılarak Yasada belirtilen kurallara uymayanlara idarî bir yaptırımın uygulanması niteliğinde olduğundan, çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde de idarî yargının görevli kılınması gerekir.

Bu nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 125. ve 155. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

Mehmet ERTEN bu görüşe katılmamıştır.

Kuralın, başvuru kararında dayanılan Anayasa’nın diğer maddeleri yönünden ayrıca incelenmesine gerek görülmemiştir.VI - YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ

17.7.1964 günlü, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 8.2.2006 günlü, 5454 sayılı Yasa ile değişik 140. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler.” tümcesinin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, 30.5.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.VII - SONUÇ

17.7.1964 günlü, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 140. maddesinin, 8.2.2006 günlü, 5454 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler.” biçimindeki üçüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Mehmet ERTEN’in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 4.10.2006 gününde karar verildi.Başkan

Tülay TUĞCU
Başkanvekili

Haşim KILIÇ
Üye

Sacit ADALI
Üye

Fulya KANTARCIOĞLU
Üye

Ahmet AKYALÇIN
Üye

Mehmet ERTEN
Üye

Mustafa YILDIRIM
Üye

A. Necmi ÖZLER
Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye

Şevket APALAK
Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT


KARŞIOYİtiraz konusu kuralda, idari para cezalarına karşı başvurulacak yerin adli yargı yeri olduğu belirtilmektedir.Başvuru kararında ise bu yerin adli değil idari yargı yeri olması gerektiği ileri sürülerek, kuralın iptali istenilmiştir.506 sayılı Yasa’nın 140. maddesi çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramış ve idari para cezalarına karşı hangi mahkemede dava açılacağı 1993 yılında yapılan değişiklikle belirlenmiştir. 140. maddede, 6.5.1993 günlü, 3910 sayılı Yasa’nın 1. maddesi uyarınca yapılan değişiklikle, idari para cezalarına karşı sulh ceza mahkemesinde itiraz etme olanağı getirilmiştir. Bu kural, Anayasa Mahkemesinin benimde katıldığım 2.8.2002 günlü ve 2001/225 ve 2002/88 sayılı kararıyla idari para cezalarına karşı açılacak davaların adli yargıda değil, idari yargıda görülmesi gerektiği gerekçesiyle iptal edilmiş ve 29.7.2003 günlü, 4958 sayılı Yasa ile iptal gerekçesi doğrultusunda 506 sayılı Yasa’nın 140. maddesi değiştirilerek idari yargı yeri yetkili kılınmıştır. Bu iptal kararından sonra, özel kanunlardaki çeşitli fiiller karşılığında öngörülen idari yaptırımlar ile suç olmaktan çıkartılmak istenen kabahat fiillerinin, genel nitelikli bir kanunla düzenlenmesinde kamu yararı gören yasa koyucu, kabahatler karşılığında öngörülen yaptırımların, bir idari işlem olmasından çok cezalandırma amacı güden ve ceza hukukunun genel ilkeleriyle daha yakın ilişki içinde olan bir hukuki işlem olduğunu kabul ederek, bu tür yaptırım kararlarına karşı idari yargı yerine adli yargıda (ceza mahkemesinde) dava açılabilmesini sağlayan ve 1.6.2005 gününde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu yasalaştırmıştır. Genel nitelikteki bu kanun ile 506 sayılı Kanun’un 140. maddesi değişikliğe uğrayarak, yetkili mahkeme adli yargı yeri olmuş ve 8.2.2006 günlü, 5454 sayılı Yasa ile de Kabahatler Kanunu’na uygun olacak şekilde yeniden düzenleme yapılarak, bu yetkinin adli yargı üzerinde bırakılmasına devam edilmiştir.Anayasa’nın 125. maddesindeki “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır”, “Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır” biçimindeki kurallarla amaçlananın, idari eylem ve işlemlerle sınırlı bir yargısal denetim olduğu açıktır. Ancak, her türlü idari eylem ve işleme ilişkin yargısal denetimin mutlaka idari yargı tarafından yerine getirileceği sonucuna varılamaz. Yargısal denetimin etkili biçimde yapılması için gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi, Anayasa’nın 142. maddesi uyarınca yasa koyucuya tanınmıştır. Buna göre, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenebilecektir. Anayasa’nın 140., 154. ve 155. maddelerindeki adli ve idari yargı ayırımı, görülmesi gereken davanın niteliğine, Anayasa’da yer alan ilkelere ve hukukun genel prensiplerine aykırı olmamak koşulu ile görevli ve yetkili yargı yerinin yasa ile belirlenmesine engel değildir. Yasa koyucu mahkemelerin görev ve yetkilerini ihtiyaca göre her zaman belirleyebilecektir.506 sayılı Yasa’nın 140. maddesinde yer alan idari para cezası, idari bir işlem olmasından çok cezalandırma amacı güden ve ceza hukuku ile ilişki içinde olan bir yaptırım olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Yaptırımın bu niteliği ile bu nitelikteki yaptırımları genel olarak düzenleyen 1.6.2005 gününde yürürlüğe giren ve inceleme tarihinde de özel yasalardaki idari yaptırımlar yönünden yürürlüğü devam eden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu birlikte gözetildiğinde, adli yargı içinde yer alan sulh ceza mahkemesinin başvuru yeri olarak belirlenmesinde Anayasa’ya ve ceza hukukunun genel ilkelerine aykırılık bulunmamaktadır.Bu nedenle kuralın iptal edilmesine ilişkin karar gerekçesine katılmıyorum. 4.10.2006Üye

Mehmet ERTEN
Old 07-05-2007, 21:42   #7
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Sayın Akbaba,

İPC'nı uygulayan kurum ve konusunu açıklayabilseydiniz size daha çok yardımcı olabilirdik.

Hazırlayacağınız dilekçeyi Faksla da imzalatabilirsiniz? Kişi kendi adına dava açmış olur.Davanın ilk açılmasında avukat vekaleti zorunlu olmadığından dava dileçesine vekaletinizi sonradan da koyabilirsiniz ?
Old 08-05-2007, 01:54   #8
Heybe Hukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
Sayın Akbaba,

İPC'nı uygulayan kurum ve konusunu açıklayabilseydiniz size daha çok yardımcı olabilirdik.

Hazırlayacağınız dilekçeyi Faksla da imzalatabilirsiniz? Kişi kendi adına dava açmış olur.Davanın ilk açılmasında avukat vekaleti zorunlu olmadığından dava dileçesine vekaletinizi sonradan da koyabilirsiniz ?

Sayın Önder,

Vekil sıfatı ile altını imzalayacağınız bir dava dilekçesi ekinde vekaletinizin olması zorunluluğu elbette var.

Siz, davacının bizzat kendisinin imzalayacağı ve vekil olarak Sayın Akbaba'nın isminin hiç geçmediği bir dava dilekçesi ile dava açmayı kastettiniz sanırım değil mi?

Bu arada, bu şekilde Sayın Akbaba'nın davayı açması halinde, sonradan müvekkilinin bir başka avukatı yetkilendirmesi, müvekkili ile Sayın Akbaba arasında herhangi bir avukatlık sözleşmesi de imzalanmamış olması halinde; Sayın Meslektaşımız vekalet ücretini nasıl tahsil edebilecektir?
Old 09-05-2007, 15:56   #9
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

sonradan onay verilmesi koşulu ile vekaletnamesiz olarak yapılan itirazlar geçerlidir. Bu konuda Yargıtay"ımızın çok sayıda kararı mevcuttur. siz itirazınızı yapınız. Daha sonra yapılmış itiraza icazet ve vekaletname vermekle itirazınız geçerli sayılacaktır. Dilekçenize,vekaletnamenizin posta ile geldiğinde ibraz edileceğıini yazılı not halinde belirtiniz.
Old 16-05-2007, 13:00   #10
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

"Avukatın takibe itirazından sonra vekaletname düzenlenmiş ve verilmiş olması mümkündür. İtiraz geçerlidir,itirazın geçersizliğine,takibin devamına karar verilmesinde isabet yoktur. İİD 8.1.1962 t E 12462- K 136; Aynı doğrultuda : İİD 9.1.1958 E 166 K 121;31.12.1957 T E 7194 K 7653 ve yine ; vekaletnamenin sonradan düzenlenmesinin vekilin evvelce yaptığı işlemleri hükümsüz kılmayacağı : vekaletnamenin şekle tabi bir akit olmadığı,sözle dahi vekil tayin edilebileceği,vekaletin şeklinin ispat şartı olduğu ve bilahare ibrazının mümkün olduğuna dair : 12. HD 8.3.1976 T. E : 365 K .2380 ve yine ;
Özet : Yapılan işlemler için verilen icazetin onlara geçerlilik kazandıracağına ve icazetin davalardaki temsil için dahi uygulanacağına dair HGK Kararı : 11.12.1963 T. 65/D-1 K. 100 " nolu içtihatları mevcuttur.
Old 23-05-2007, 15:54   #11
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

KONU İLE DOĞRUDAN İLGİLİ YARGITAY KARARLARI :

" 22.12.1989 günlü oturumda vekil,müvekkilinin Almanya"da olduğunu ve vekaletnamenin daha sonra ibraz edileceğini ifade etmiştir. Mahkemece bu mazeret yerinde görülüp vekaletnamenin verilmesi için makul bir süre tanınması gerekirken duruşmadan çıkarılması savunma hakkını kısıtlayacak,sonuca etki yapacak usul hatası niteliğindedir. " Y 2. HD 7.2.1991 731-2057 Sayılı Karar

" Avukatın vekaletname ibraz etmeden açtığı dava hemen reddedilmez. Avukata,asilin icazet verip vermediğinin bildirilmesi hususunda yazılacak yazının masrafını vermesi için uygun önel verilmelidir."
Yargıtay 2 HD 15.6.1995 6324-7101

Aynı konuda,HGK 14.10.1972 2/712 SK .
Old 23-05-2007, 19:45   #12
Heybe Hukuk

 
Varsayılan

Sayın Olguner'e, bu husustaki yanlış bilgimi düzeltme şansını şahsıma tanıdığı için teşekkürü borç bilirim.

Acaba tevzi bürosundaki memura durumu nasıl açıklayabiliriz? Zira baro pulunuz eksik olunca dahi tevzi yapmadıklarını dikkate alınca; onları ikna etmek zor olabilir diye düşündüm. Siz ne dersiniz?
Old 24-05-2007, 11:56   #13
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Yeliz Hanım;

Başvuru konusu iş ve işlemin hukuka aykırı olarak reddedilmesi halinde,usul ve yasayı bilmemek ve ayrıntı hakkında,yargısal inançlarla birlikte derin hukuki bilgilerinin bulunmasını bekleyemeyeceğimiz tevzi memurlarının öncelikle amirleri durumda bulunan ve hukuki uygulama konusunda yön verebilecek sicil amirlerine sözlü olarak durumu açıklamak,eğer buna rağmen işlem yapılmaz ise,işlemin yapılmama sebebinin başvuru evrakına yazılarak red sebebinin açıkça yazdırılması suretiyle yasal başvurunun ve işlemin hukuka aykırı olarak yapılmadığının,başvurunun kabul edilmediğinin belgelendirilerek bundan sonra görevini yapmayan ve sürüncemede bırakanlar hakkında hukuki ve cezai takibat yapmak mümkündür diye düşünüyorum. Ben pratikte,basmakalıp sebeplerle ve hukuka aykırı olarak,aşırı şekilcilik anlayışı ile hukuksuz uygulama teşkil eden, başvurunun reddi ve evrakın alınmaması durumunda,"lütfen bu sebeple(hangi sebeple ise) evrakı teslim almadığınızı evrak üstüne yazar mısınız ? diyerek olaya yön vermeye çalıştım ve hiçbiri öyle bir şerh düşmeyi kabul etmedi,sonuçta evrakı teslim aldı. Ama evrakın teslim alınmaması halinde,görevi ihmalden ve ifa etmemekten suçduyurus yapılabilir düşüncesindeyim. Tabii öncelikle hukuka aykırılık ve uygunluk hallerini anlaşılır şekilde anlatmak ve uygulamaya yön verme yetkisine sahip amirlerle hukuki diyalog ile çözmeye çabalamak koşulu ile.

Ayrıca tevzi memurunun dava dilekçesini işleme koymaması veya başkaca,hukuka aykırı sebeplerle reddedilen talep ve işlerin,işlemlerin,durumu dilekce ile baroya bildirirek baroca görevlendirilecek
bir ilgili tarafından durumu anında ve yerinde izlemek ve tutanağını tutmak suretiyle tesbit etmek,yapılacak yasal takibatlara ve konuyu baronun takibi ile çözmeye yardımcı olacaktır.
Old 25-08-2008, 12:32   #14
fayuhervaz

 
Varsayılan yardım

Sayın meslektaşlar sulh ceza mahkemesine yapılacak bu itiraz prosedürü hakkında bilgi verebilir misiniz .Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilecek.Prosüdürü nasıldır saygılar sunarım
Old 03-08-2011, 18:43   #15
Av.Mürsel SARI

 
Varsayılan

Cevap yazma zahmeti verdiğim meslektaşlarıma şimdiden dondurma borçlanmayı kabul ediyorum

Müvekkilim kendi nakliye aracıyla yol alır iken anadolunun bir şehrinde aracın K-1 diye tabir edilen belgenin sorulması üzerine, belge ibraz ediliyor(arabada o yolculuk esnasında eşi ve çocuklarıda var) (müvekkilin arkasından ceza düzenleniyor)
fakat; en son 6111 sayılı yasa ile vergi affına başvuran müvekkil karşısında idari para cezasını buluyor!
ve bu idari para cezası 2006 tarihli(müvekkil tarafından tebliğ edilmedi iddiası var).

Bu durumda cezanın iptali davası: 2011 haziran ayı sonunda vergi dairesi sorgulamasında öğrenildi diye dava açma şansım var mı? süreyi kaçırmış oluduğum için kabul edilmeme ihtimali var mı ya da yüzde kaç?

Başka alternatif var mı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
soruşturma evresinde savcıların vekaletnamesiz dosya inceletmemesi gencerx07 Hukuk Sohbetleri 14 25-01-2011 15:29
Aile Konutu şerhi Veya Tedbir Konusunda Karışık Bir Mesele av.murat kalkan Aile Hukuku Çalışma Grubu 15 11-05-2007 13:05
özel tüketim vergisindeki %84lük fahiş vergi oranı hakkında...(acill) FTKY Hukuk Soruları Arşivi 5 11-03-2007 13:57
Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında, Tenkis Davasının bekletici mesele niteliği Av. Levent Kıray Meslektaşların Soruları 1 24-01-2007 18:23
Cmuk 97/2'ye Aykırılık Ve Bekletici Mesele secretmask Meslektaşların Soruları 6 18-08-2004 22:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05508995 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.