Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

iştirak nafakası

Yanıt
Old 19-09-2007, 11:36   #1
iözkurt

 
Mesaj iştirak nafakası

iyi çalışmalar..
müvekkil 6 yıl önce kocasından hiç bir talepte bulunmadan tek çocuğun velayetinin kendisine verilmesi ile boşanıyor.
müvekkilin maddi olarak herhangi bir ihtiyacı yok, ancak babanın durumu çok iyi..
6 yıl geçmesine rağmen baba, çocuk ile pek ilgilenmiyor ve çocuk ilk okula başlamasına rağmen maddi olarak hiçbir katkıda bulunmuyor. babanın bu tutumu karşısında müvekkil rahatsız oluyor ve iştirak nafakası için dava açmaya karar veriyor.
1- müvekkilin maddi olarak ihtiyaç sahibi olmaması iştirak nafakası talebimizi etkilermi?
2- aradan 6 yıl geçmesi talebimizi etkilermi?
3- görevli mahkeme ailemi?(bir iki yerde asliye hukuk mah. diye karşılaştım.)
4- aylık ne kadar iştirak nafakası talep edilmesi uygun olur ve talebimiz harca tabi midir?
5- babanın maddi imkanlarını belirtmemiz ve çocuğun özel okula gitmesi vs. hususları ileri sürmemiz ne kadar etkili olur.?

herkes teşekküler..
ve de +iyi çalışmalar..
Old 19-09-2007, 13:01   #2
Av.bozkara

 
Varsayılan

başlangıçta müvekkilinizin durumu iyi olabilir ancak çocuğun bakım masrafları yaşının büyümesiyle ve okula başlamasıyla beraber daha da artacağı için bu yükün altından tek başına kalkamaması olağandır. bu nedenle de ayrıca nafaka talebinde bulunmanız mümkün.MK 178.maddeye göre;"Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar."ancak bu bir yıllık süre karı-kocanın kendileri ile ilgili taleplerine ilişkin olduğu kanaatindeyim,çocukla ilgili talepler bu zamanaşımı süresine tabi değil bence.bu hususu araştırmanızı tavsiye ederim. babanın maddi gücü oranında bir rakam talep etmeniz gerekiyor, bunu babanın durumuna ve çocuğun masrafları miktarına göre kendiniz tayin etmelisiniz. nafaka davası ise aile hukukuna ilişkin olduğu için aile mahkemesinde görülür. siz babanın maddi durumu hakkında dilekçenizde mahkemeyi bilgilendirin. bunun bir zararı olmaz.

Başarılar
Old 19-09-2007, 14:31   #3
av.egemen

 
Varsayılan

1- elbette etkiler, ama nafakaya karar verilmemesi için oldukça yüksek seviyede bir gelir olmalıdır. aksi halde nafaka alacaktır.
2-6 yıllık süre isteminizi etkilemez.
3-aile mah. görevlidir.
4-talebnizi istenen miktarın 1 yıllık tutarı üzerinden harca tabidir. mijktar olarak tarafların ekonomik durumu ve çocuğun gereksinimleri göz önüne alınır.
5-kesinlikle davalının madi olanaklarını belirtmeninz ve bunları isparlamnız gerekmektirdir.Özel okul konusu da eğitim için gerekliolduğunu vurgularsınız.
6- kolay gelsin
Old 20-09-2007, 09:40   #4
üye16069

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

Esas No.
2004/14860
Karar No.
2005/176
Tarihi
10.01.2005

İLGİLİ MEVZUAT
4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/166.3

KAVRAMLAR
BOŞANMA
İŞTİRAK NAFAKASI
HAKİMİN TARAFLARIN ANLAŞMALARINA MÜDAHALESİ

ÖZET
TARAFLARIN HAKİM HUZURUNDA MÜŞTEREK ÇOCUK İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI TAKDİR EDİLMEMESİ YOLUNDAKİ BEYANLARI BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA, VELAYET KENDİSİNE VERİLEN TARAFIN İLERİKİ YILLARDA İŞTİRAK NAFAKASI İSTEMESİNE ENGEL OLMAZ. TARAFLARIN ANLAŞMALARINDAKİ BU YÖNE İLİŞKİN MÜDAHALE YERİNDE DEĞİLDİR

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesine dayanmaktadır. Tarafların hakim huzurunda müşterek çocuk Cangiray için iştirak nafakası takdir edilmemesi yolundaki beyanları boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra, velayet kendisine verilen tarafın ileriki yıllarda iştirak nafakası istemesine engel olmaz. Tarafların anlaşmalarındaki bu yöne ilişkin müdahale yerinde değildir. Koşulları oluştuğundan boşanmaya karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Aynı zamanda iştirak nafakası heran doğup işleyen haklardandır.Bu sebeple dava açmanızda bir engel bulunmamaktadır.İyi çalışmalar.
Old 28-10-2013, 23:12   #5
Av.Tülay Bingöl

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
3.HUKUK DAİRESİ
Esas No.2003/12252
Karar No.2003/12220
Karar Tarihi:14.10.2003

4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/182/2/330


>ANLAŞMALI BOŞANMA
>İŞTİRAK NAFAKASI
>NAFAKA İSTENMEMESİ
>ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİ


ÖZET
ANLAŞMALI BOŞANMA İLE İŞTİRAK NAFAKASI İSTENMEMİŞ OLSA BİLE SONRADAN BU İSTEM GÜNDEME GETİRİLEBİLİR. MAHKEMECE BU YÖN KABUL EDİLMEKLE BİRLİKTE DAVACI BABANIN ÇOCUĞUN BAKIM VE GÖZETİMİ ( BİLEREK VE İSTEYEREK ) ÜSTLENMESİ VE DE EKONOMİK DURUMU DAVACIYA GÖRE DAHA ZAYIF OLAN DAVALI ANNEDEN İŞTİRAK NAFAKASI İSTENMESİNİN HAKSIZLIK OLDUĞU YÖNÜNDEKİ GEREKÇE İSE YASAL DAYANAKTAN YOKSUNDUR. HER NE KADAR DAVALI ANNENİN EKONOMİK DÜZEYİ DAVACI BABAYA GÖRE DAHA DÜŞÜK İSE DE ÖĞRETMEN OLAN DAVALININ SOSYAL VE EKONOMİK “GÜCܔ ORANINDA KÜÇÜĞÜN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNE KATKIDA BULUNMASI ZORUNLUDUR. DAVALININ TESPİT EDİLEN EKONOMİK DURUMU SADECE NAFAKANIN MİKTARINI TAYİNDE ROL OYNAR.


DAVA :
Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR :

Davada, velayeti kendinde bulunan küçük için davalı anneden iştirak nafakası istenilmiş; mahkemece iki tarafın da öğretmen olduğu, tarafların anlaşmalı boşanma ile velayetin davacı babada bırakılmasını istediği, herhangi bir nafaka talebi olmadığı, buna rağmen sonradan iştirak nafakasının istendiği ve davacının ekonomik durumunun davalıdan daha iyi olduğu gözetildiğinde istemin haksız bulunduğu kanaati ile davanın reddine karar verilmiştir.

TMK’nun 182/2. maddesine göre boşanma veya ayrılık vukuunda, velayet kendisine verilmeyen eş, küçük çocuğun bakım ve eğitim giderlerine “gücü” oranında katılmak zorundadır.

Bu husus kamu düzenine ilişkin olup tarafların iradesine tabi kılınmamıştır. Dolayısı ile anlaşmalı boşanma ile iştirak nafakası istenmemiş olsa bile sonradan bu istem gündeme getirilebilir. Mahkemece bu yön kabul edilmekle birlikte davacı babanın çocuğun bakım ve gözetimi ( bilerek ve isteyerek ) üstlenmesi ve de ekonomik durumu davacıya göre daha zayıf olan davalı anneden iştirak nafakası istenmesinin haksızlık olduğu yönündeki gerekçe ise yasal dayanaktan yoksun olup kabul edilebilir nitelikte değildir.

Her ne kadar davalı annenin ekonomik düzeyi davacı babaya göre daha düşük ise de öğretmen olan davalının sosyal ve ekonomik “gücü” oranında küçüğün bakım ve eğitim giderlerine katkıda bulunması zorunludur. Davalının tespit edilen ekonomik durumu sadece nafakanın miktarını tayinde rol oynar. Böylece hakim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, küçüğün yaş, eğitim ve bakım giderlerini ( TMK. mad. 330 ) dikkate “hakkaniyet” ölçüsünde nafaka takdir etmelidir.

SONUÇ :Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-09-2014, 11:53   #6
Av. Burçin Özenli

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,

Forumda aradım, ancak net bir cevaba ulaşamadım. Anlaşmalı boşanma davasında çocuk için nafaka takdirine yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı eş, çocuğun eğitim ve sair giderlerine katılmamakta olup, aleyhine iştirak nafakası talepli dava ikame edeceğim. Bu davanın harcı maktu mudur? Nispi midir? Tevzi bürosu maktu olduğunu söylüyor, ancak hatırladığım kadarıyla talep olunan nafaka bedelinin bir yıllık toplam tutarı üzerinden nispi olarak harç ödenmesi gerekiyor.
Old 30-09-2014, 16:36   #7
Av.Tümer

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım;

Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38) oranında harç alınır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yardım Nafakası Davasında, Sondan Bir Önceki Duruşmada Davacı Lehine Tedbir Nafakası üye15184 Meslektaşların Soruları 3 03-07-2008 23:41
suça iştirak iradesi avslh Meslektaşların Soruları 4 23-06-2008 16:19
iştirak nafakasında yetki saadet Meslektaşların Soruları 2 07-03-2007 14:27
iştirak nafakası volkanertem Hukuk Soruları Arşivi 3 01-02-2007 17:54
iştirak nafakasının şekli olabilir mi? imsel Meslektaşların Soruları 3 22-11-2006 21:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03701901 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.