Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

5 Yıllık Kira Sözleşmesinde Yıllık Artırım Miktarı

Yanıt
Old 04-01-2012, 12:26   #1
EFEKENTLİ45

 
Varsayılan 5 Yıllık Kira Sözleşmesinde Yıllık Artırım Miktarı

Müvekkilimiz işyerinin kirası için 5 yıllık bir sözleşme yapıyor. Sözleşmenin özel şartlarından birisi de sözleşme sonunda %12 artış olur şeklinde. Ancak kira müddetince her yıl %12 lik bir artış oranına yakın oranda kira artarak bedel ödenmiş.
Müvekkilim şimdi her yıl %12 lik artış oranından eksik olarak ödenen kısımlar için icra takibi yapmak istiyor. Ancak karşı taraf da sözleşme 5 yıllık yapılmıştı ancak onun bitiminde artırm olur diye itiraz ediyor. Ancak her yıl bazen %9 bazen %10 oranında artırılarak ödeme yapılmış.
Biz şimdi buna dayanarak eksik ödenen kısımları isteyebilir miyiz?
Old 04-01-2012, 12:40   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Eksik ödenen kısımları ayrıca eksik ödeme nedeni ile temerrüt gerekçleştiği için tahliyeyi isteyebilirsiniz.

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/6200
Karar: 2009/10366
Karar Tarihi: 01.12.2009

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TAHLİYE İSTEMİ - SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİ - KİRA PARASININ EUROYA DÖNÜŞMESİ - MAHKEMECE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davalının sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği kira parasının Euro'ya dönüşmesinden sonra aylık kirayı 900 DM karşılığı Euro olarak ödemesi gerekir. Bu nedenle davacının sözleşmedeki kararlaştırılan kira parasının tam olarak ödenmesi yönünden yaptığı icra takibine itiraz edilmesi üzerine açılan dava da mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 67)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 15.10.1996 tarihli sözleşme ile aylık 900 DM bedelle kiracı olduğunu, kira parasının Euro'ya dönüştürülmesinden sonra aylık kira parasını 20 Euro eksiği ile 440 Euro olarak ödemeye başladığını, bu hususun ihtarnamelerle davalıya bildirilmesine rağmen sonuç alınamadığından hakkında eksik ödenen kira parasının tahsili yönünden icra takibi yapıldığını, davalının bu takibe haksız ve kötü niyetle itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptalini, takibin devamını, davalının temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesini ve % 40'dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı, icra takibine yaptığı itirazlarına atıfta bulunarak DM üzerinden kararlaştırılan kira parasının Euro'ya dönüştürülmesi sonucu 440 Euro üzerinden düzenli olarak davacının banka hesabına ödendiğini ve davacı tarafından yıllarca ihtirazı kayıtsız alındığını, yıllar sonra yapılan itiraz ve ihtarların zamanaşımına uğradığını, DM'nin Euro'ya bankaca re'sen dönüştürüldüğünü, bunda kendisinin bir kusurunun bulunmadığını, ayrıca davacı tarafından B…. 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007 / 726 esas sayılı dosyasında ihtiyaç sebebiyle açılan davada çekişmesiz kira parsının 440 Euro karşılığı 750 TL olarak gösterildiğini,icra takibi ve kira dönemi itibariyle tahliye isteminin süresinde olmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

İcra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 15.10.1996 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kira parasının 900 DM olduğu ve her ayın 15'inde ödeneceği kararlaştırılmıştır. 1.1.2002 tarihinden itibaren DM'nin yürürlükten kaldırılarak Euro'ya geçilmesi üzerine davalı aylık kira paraları 440 Euro üzerinden ödemeye başlamış, davacı da aslında ödenmesi gereken miktarın 460 Euro olduğunu belirterek Kasım 2002-Kasım 2007 arasında eksik ödenen kira bedellerinin tahsili için davalı hakkında B…. 5. İcra Müdürlüğü'nün 2007 / 8611 sayılı dosyası ile icra takibi yapmıştır. Dosyada bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 26.3.2009 tarihli karşılığının 460.16 Euro olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla davacının aylık kira parasını 460 Euro üzerinden talep etmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık 2002 yılı başından itibaren 440 Euro üzerinden yapılan ödemeleri kabul eden davacının icra takibi yaptığı 21.11.2007 tarihi itibariyle geçmişe yönelik kira farklarını isteyip isteyemeyeceği noktasındadır. Kira parasının Euro'ya dönüşmesinden sonra davacı tarafından 29.4.2002 tarihinde keşide edilen ihtarname ile aylık 460 Euro üzerinden ödeme yapılması, kira parasının 440 Euro olarak ödenmesi nedeniyle kira farklarının yatırılması davalıya bildirilmiştir. Davacı 14.6.2004 keşide ve 17.6.2004 tebliğ tarihli aynı içerikli ihtarname ile yine kira farklarının ödenmesini istemiş, 17.9.2004 tarihli ihtarname ile de Eylül 2004 ayı kirasının 460 Euro olarak yatırılmasını talep etmiştir. Bu şekilde davacı 2002 yılından itibaren değişik tarihlerde keşide ettiği ihtarnamelerle aylık kiranın 460 Euro olduğunu vurgulayarak eksik yatırılan kira parasını kabul etmediğini belirtmiştir. B….. 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/726 Esas sayılı dosyasında ihtiyaç sebebiyle açılan tahliye davasının dava dilekçesinde harca esas değer olarak çekişmesiz kira parasının 440 Euro olduğunun gösterilmesi aylık kiranın 440 Euro olduğunun kabulü anlamına gelmeyeceği gibi, yatırılan kira paralarının davacı tarafça ihtirazı kayıtsız alınması alınmış olması kira parasının davalının ödediği miktarda belirlendiği konusunda bir anlaşmanın varlığını ve taraflar arasında yeni şartlarda akdedilmiş bir kira sözleşmesinin olduğunu göstermez. Davalının sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği kira parasının Euro'ya dönüşmesinden sonra aylık kirayı 900 DM karşılığı Euro olarak ödemesi gerekir. Bu nedenle davacının sözleşmedeki kararlaştırılan kira parasının tam olarak ödenmesi yönünden yaptığı icra takibine itiraz edilmesi üzerine açılan dava da mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK. nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 04-01-2012, 12:40   #3
EFEKENTLİ45

 
Varsayılan

Müvekkilim matbu kira kontratında hazır metin olduğu için sehven kontrat bitiminde %12 artış olur denmiş yoksa asıl niyeti her yıl %12 artışın olması...
Old 04-01-2012, 12:46   #4
EFEKENTLİ45

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Eksik ödenen kısımları yarıca eksik ödeme nedeni ile temerrüt gerekçleştiği için tahliyeyi isteyebilirsiniz.

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/6200
Karar: 2009/10366
Karar Tarihi: 01.12.2009

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TAHLİYE İSTEMİ - SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİ - KİRA PARASININ EUROYA DÖNÜŞMESİ - MAHKEMECE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davalının sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği kira parasının Euro'ya dönüşmesinden sonra aylık kirayı 900 DM karşılığı Euro olarak ödemesi gerekir. Bu nedenle davacının sözleşmedeki kararlaştırılan kira parasının tam olarak ödenmesi yönünden yaptığı icra takibine itiraz edilmesi üzerine açılan dava da mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 67)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 15.10.1996 tarihli sözleşme ile aylık 900 DM bedelle kiracı olduğunu, kira parasının Euro'ya dönüştürülmesinden sonra aylık kira parasını 20 Euro eksiği ile 440 Euro olarak ödemeye başladığını, bu hususun ihtarnamelerle davalıya bildirilmesine rağmen sonuç alınamadığından hakkında eksik ödenen kira parasının tahsili yönünden icra takibi yapıldığını, davalının bu takibe haksız ve kötü niyetle itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptalini, takibin devamını, davalının temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesini ve % 40'dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı, icra takibine yaptığı itirazlarına atıfta bulunarak DM üzerinden kararlaştırılan kira parasının Euro'ya dönüştürülmesi sonucu 440 Euro üzerinden düzenli olarak davacının banka hesabına ödendiğini ve davacı tarafından yıllarca ihtirazı kayıtsız alındığını, yıllar sonra yapılan itiraz ve ihtarların zamanaşımına uğradığını, DM'nin Euro'ya bankaca re'sen dönüştürüldüğünü, bunda kendisinin bir kusurunun bulunmadığını, ayrıca davacı tarafından B…. 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007 / 726 esas sayılı dosyasında ihtiyaç sebebiyle açılan davada çekişmesiz kira parsının 440 Euro karşılığı 750 TL olarak gösterildiğini,icra takibi ve kira dönemi itibariyle tahliye isteminin süresinde olmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

İcra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 15.10.1996 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kira parasının 900 DM olduğu ve her ayın 15'inde ödeneceği kararlaştırılmıştır. 1.1.2002 tarihinden itibaren DM'nin yürürlükten kaldırılarak Euro'ya geçilmesi üzerine davalı aylık kira paraları 440 Euro üzerinden ödemeye başlamış, davacı da aslında ödenmesi gereken miktarın 460 Euro olduğunu belirterek Kasım 2002-Kasım 2007 arasında eksik ödenen kira bedellerinin tahsili için davalı hakkında B…. 5. İcra Müdürlüğü'nün 2007 / 8611 sayılı dosyası ile icra takibi yapmıştır. Dosyada bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 26.3.2009 tarihli karşılığının 460.16 Euro olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla davacının aylık kira parasını 460 Euro üzerinden talep etmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık 2002 yılı başından itibaren 440 Euro üzerinden yapılan ödemeleri kabul eden davacının icra takibi yaptığı 21.11.2007 tarihi itibariyle geçmişe yönelik kira farklarını isteyip isteyemeyeceği noktasındadır. Kira parasının Euro'ya dönüşmesinden sonra davacı tarafından 29.4.2002 tarihinde keşide edilen ihtarname ile aylık 460 Euro üzerinden ödeme yapılması, kira parasının 440 Euro olarak ödenmesi nedeniyle kira farklarının yatırılması davalıya bildirilmiştir. Davacı 14.6.2004 keşide ve 17.6.2004 tebliğ tarihli aynı içerikli ihtarname ile yine kira farklarının ödenmesini istemiş, 17.9.2004 tarihli ihtarname ile de Eylül 2004 ayı kirasının 460 Euro olarak yatırılmasını talep etmiştir. Bu şekilde davacı 2002 yılından itibaren değişik tarihlerde keşide ettiği ihtarnamelerle aylık kiranın 460 Euro olduğunu vurgulayarak eksik yatırılan kira parasını kabul etmediğini belirtmiştir. B….. 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/726 Esas sayılı dosyasında ihtiyaç sebebiyle açılan tahliye davasının dava dilekçesinde harca esas değer olarak çekişmesiz kira parasının 440 Euro olduğunun gösterilmesi aylık kiranın 440 Euro olduğunun kabulü anlamına gelmeyeceği gibi, yatırılan kira paralarının davacı tarafça ihtirazı kayıtsız alınması alınmış olması kira parasının davalının ödediği miktarda belirlendiği konusunda bir anlaşmanın varlığını ve taraflar arasında yeni şartlarda akdedilmiş bir kira sözleşmesinin olduğunu göstermez. Davalının sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği kira parasının Euro'ya dönüşmesinden sonra aylık kirayı 900 DM karşılığı Euro olarak ödemesi gerekir. Bu nedenle davacının sözleşmedeki kararlaştırılan kira parasının tam olarak ödenmesi yönünden yaptığı icra takibine itiraz edilmesi üzerine açılan dava da mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK. nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

Değerli Meslektaşım;
Yalnız bizim sözleşme 5 yıllık yapılmış yani sözleşmeye göre de 5 yılın sonunda artış olur diyor. Bir sıkıntı olur mu?
Old 04-01-2012, 12:54   #5
tiryakim

 
Varsayılan

Bence birtane ihtarname keşide edin her yıl yüzde 12 artış olduğunu ihtarda bildirin ve .... kadar paranın hesaba yatırılmasını talep edin eğer yatırmazlarsa dava açın...bana göre tahliye edersiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kira sözleşmesinde kira artış miktarı yoksa... hayalperdesi Meslektaşların Soruları 11 23-08-2011 14:02
kira alacağına ilişkin icra takibinde yıllık kira artışı hesaplanır mı? Av.Hatice Sarıbardak Meslektaşların Soruları 2 22-02-2011 23:05
5 yıllık kira sözleşmesinde muacceliyet şartı gereği tüm kiralar talep edilebilir mi? emldnz Meslektaşların Soruları 1 19-02-2011 15:14
5 yıllık kontrat - dövizle kira bedeli - sözleşme devam ederken kira tespit davası av.h.şahin Meslektaşların Soruları 4 10-06-2010 20:37
İki Yıllık Önlisans ve Dört Yıllık Lisans Programını Bitirenlerin Atanması Hakkında üye15184 Meslektaşların Soruları 0 18-06-2008 14:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04204011 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.